Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 35 din 22 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 277-284 din data de 2018-06-22 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 11

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative din cauza fraudei sau erorilor, precum și emiterea opiniei de audit, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (11)

1. să elaboreze și să aprobe un Plan de acțiuni de remediere a neconformităților constatate în cadrul prezentului audit

2. Să asigure reflectarea în evidența contabilă a valorii terenurilor gestionate (pct.4.1.1.)

3. să asigure reflectarea veridică în evidența contabilă a valorii clădirilor gestionate (pct.4.1.2.).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-30/2253 din 17.06.2019: s-a efectuat inventarierea tuturor bunurilor aflate în gestiunea instituției și subdiviziunilor acesteea, cu excepția mijloacelor fixe, care se află pe teritoriul Transnistriei la care Serviciul nu are acces de peste 25 de ani.

4. să asigure reflectarea regulamentară în evidența contabilă a lipsurilor și delapidărilor, precum și raportarea acestora conform cadrului regulator aplicabil (pct.4.1.3.).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-30/2253 din 17.06.2019: a fost asigurată reflectarea regulamentară în evidența contabilă a lipsurilor și delapidărilor, acestea fiind relatate și in raportul financiar privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale...Forma FD-0477. Totodată, pentru primul trimestru al anului 2019 s-a planificat pregătirea actelor necesare pentru casarea echipamentului uzat și scoaterea lor de la evidență contabilă.

5. să asigure consecvența circulației activelor nemateriale prin efectuarea decontărilor bunurilor date în utilizare, precum și să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul regulator cu privire la clasificarea conformă a elementelor patrimoniale (pct.4.1.4 și pct.6.3).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-30/2253 din 17.06.2019: cu referire la constatările despre prezentarea incompletă a informațiilor aferente situațiilor patrimoniale administratia Serviciului a inițiat procesul pentru remedierea situației dete.În acest context au fost întreprinse măsurile de riguare ce se impun de cadrul regulator și au fost scoase de la evidența contabilă 2 clădiri ale Stației meteorologice Bălțata, care au fost privatizate. Totodată, în scopul evaluării și contabilizării bunurilor imobile aflate în gestiune, au fost înaintate scrisori către agenții economici care prestează servicii de evaluare a acestora pe întreg teritoriul republicii, pentru a ne prezenta oferte privind cheltuielile ce urmează a fi suportate. Acțiune ce urmeaza a fi executată pe parcursul anului 2019.

6. să asigure raportarea veridică și conformă a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale (pct.4.2.).

response:
Scris. MADRM cu nr. 03-05-30/2253 din 17.06.2019: În scopul sporirii și consolidării sistemului Menagement Financiar și Control, în cadrul instituției a fost desemnat prin act administrativ grupul de lucru responsabil de coordonarea procesului de evaluare, implementare și dezvoltare a sistemului de Menagement Financiar și Control. Astfel, a fost elaborat Planul de acțiuni pentru anul 2019 a Serviciului, cît și a fost inițiată procedura de implementare a Menagementului Financiar și Control și a registrului Riscurilor.

7. să întreprindă măsuri ce se impun de cadrul regulator privitor la înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor și bunurilor imobile gestionate (pct.6.1.1).

8. să întreprindă măsuri pentru casarea mijloacelor fixe nefuncționale (pct.6.2).

9. să întreprindă măsuri adecvate pentru asigurarea integrității bunurilor amplasate în teritoriu (pct.6.1.2).

10. să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (pct.6.5. și pct.6.6.).

11. să întreprindă acțiunile de rigoare aferente implementării controlului financiar public intern, cu identificarea riscurilor aferente activităților pentru toate domeniile de activitate financiar-contabilă (inventariere, retribuire a muncii, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), cu evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct.6.1).

Cerinte (1)

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.