Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 35 din 22 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 277-284 din data de 2018-06-22 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 11

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative din cauza fraudei sau erorilor, precum și emiterea opiniei de audit, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (11)

1. să elaboreze și să aprobe un Plan de acțiuni de remediere a neconformităților constatate în cadrul prezentului audit

2. Să asigure reflectarea în evidența contabilă a valorii terenurilor gestionate (pct.4.1.1.)

3. să asigure reflectarea veridică în evidența contabilă a valorii clădirilor gestionate (pct.4.1.2.).

4. să asigure reflectarea regulamentară în evidența contabilă a lipsurilor și delapidărilor, precum și raportarea acestora conform cadrului regulator aplicabil (pct.4.1.3.).

5. să asigure consecvența circulației activelor nemateriale prin efectuarea decontărilor bunurilor date în utilizare, precum și să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul regulator cu privire la clasificarea conformă a elementelor patrimoniale (pct.4.1.4 și pct.6.3).

6. să asigure raportarea veridică și conformă a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale (pct.4.2.).

7. să întreprindă măsuri ce se impun de cadrul regulator privitor la înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor și bunurilor imobile gestionate (pct.6.1.1).

8. să întreprindă măsuri pentru casarea mijloacelor fixe nefuncționale (pct.6.2).

9. să întreprindă măsuri adecvate pentru asigurarea integrității bunurilor amplasate în teritoriu (pct.6.1.2).

10. să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (pct.6.5. și pct.6.6.).

11. să întreprindă acțiunile de rigoare aferente implementării controlului financiar public intern, cu identificarea riscurilor aferente activităților pentru toate domeniile de activitate financiar-contabilă (inventariere, retribuire a muncii, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), cu evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct.6.1).

Cerinte (1)

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.