Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.38 din 25 iunie 2018 cu privire la RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017

Numar 277-284 din data de 2018-06-25 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale UAT din municipiul Bălți sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit”.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (16)

1) Să aprobe un program de măsuri, prin care s-ar stabili etapele și termenele de evaluare a imobilizărilor corporale cu gradul de uzură avansat, utilizate în sfera de învățământ.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. În scopul asigurării evaluării imobilizărilor corporale cu gradul de uzură avansat, utilizate în sfera de învăţămînt, Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport conform rapoartelor de evaluare întocmite de către OCT Bălți şi proceselor –verbale de finalizare a lucrărilor de reparaţii capitale efectuate, a ajustat valoarea clădirilor supuse evaluării și reparațiilor capitale, cu reflectatarea ulterioară în evidența contabilă în luna mai a.2019.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

2) Să asigure majorarea valorii mijloacelor fixe cu suma de 4658,6 mii lei, aferentă lucrărilor de reparație capitală, raportate eronat ca lucrări de reparații curente.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. În luna iulie a. 2018 Direcţia Evidenţă Contabilă din cadrul primăriei a efectuat ajustarea evidenţei contabile privind corectarea cheltuielilor de reparaţii curente ale construcţiilor speciale fiind atribuite la lucrări capitale cu suma respective (4568,6 mii lei.)

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

3) Să asigure baza juridică necesară pentru finanțarea din buget a serviciilor: de transportare a decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală); de eliberare gratuită a certificatelor, la solicitarea persoanelor fizice, și a caracteristicilor, la solicitarea organelor de drept; de finanțare a asociațiilor obștești în lipsa unor programe sociale, științifice și culturale, fără încheierea unor contracte pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, dar și fără plasarea, în bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitor programe locale, precum și să examineze necesitatea și pertinența acestor servicii.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Finanțarea asociațiilor obștești se efectuiază conform prevederilor art.8 din Legea nr.837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, care prevede acordea sprijinului asociaţiilor obşteşti prin finanţarea cu destinaţie specială, la cererea acestora, a unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, prin încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de servicii, precum şi prin plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitelor programe de stat. Cheltuielile compensate din bugetul local s-au efectuat pentru întreţinerea a doi specialişti care eliberează diverse certificate, copii, extrase ce ţin de competenţa gestionarului, la solicitarea organelor interne, militare, administrative, de asigurare socială şi autorităţilor administraţiei publice locale, ce întrunesc condițiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării/reconectării acestora la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă” ( Anexa nr. 3 « Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele locale »). În 2018 au fost eliberate 5182 certificate şi 926 caracteristici ( 80 la sută fiind eliberate pentru persoane din familii social-vulnerabile). Totodată, este de menționat că întru implimentarea recomandării respective, în a. 2018 primăria mun. Bălți a inițiat modificarea Structurii statelor de personal pentru a.2019. Însă la prezentarea statelor de personal Cancelariei de Stat pentru aprobare, modificările nu au fost acceptate. Astfel, întru respectarea prevederilor legale ce țin de competența autorităților locale, recomandarea la aspectul respectiv nu este admisibilă de implimentat. - - Întreținerea în curățenie și ordine a cimitirelor municipale și a memorialelor militare, înhumarea persoanelor necunoscute și transportarea cadavrelor, conform prevederilor contractului de delegare a serviciilor nr.8 din 01.02.2017 sunt atribuite în sarcina ÎM ”DRCD”. - Contractul nominalizat mai sus a fost aprobat prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr.1/24 din 01.02.2017 (anexa nr.3) conform competențelor reglementate expres în actele normative în vigoare: - Legea 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală” - - art.14 alin.(1) lit.h) Consiliile locale decid înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate; Legea 435-XVI ” privind descentralizarea administrativă ” - -art.4 alin alin.(3) - Autorităţile publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, în limitele legii, dispun de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care nu este exclusă din competenţa lor şi nu este atribuită unei alte autorităţi.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

4) Să eficientizeze cheltuielile bugetare aferente remunerării registratorului cu dreptul de acces la Registrul de stat al alegătorilor, prin încadrarea acestuia în statele de personal ale primăriei și prin stabilirea costurilor reale pentru serviciile prestate de către Î.M. „GLC” Bălți, în persoana specialistului pe protecția civilă.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. La aspectul întreținerii a 1 unități (registrator) este de menționat, că și la acest compartiment primăria mun. Bălți a inițiat modificarea Structurii statelor de personal pentru a.2019, ca rezultat modificările nefiind acceptate de către Cancelariei de stat. Astfel, întru respectarea prevederilor legale privind executarea atribuțiilor ce țin de competența autorităților locale, recomandarea la aspectul respectiv nu este admisibilă de implimentat.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

5) Să asigure corectarea erorilor, admise în evidența contabilă, aferente reflectării suprafeței și valorii terenurilor proprietate publică a APL a mun. Bălți.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. În luna iulie a. 2018, Direcția Evidență Contabilă a primăriei mun. Bălți, conform actului de modificare a prețului normativ de bilanț, a ajustat evidența contabilă prin corectarea valorii terenului proprietate publică tansmis în gestiunea Î.M. „DRCD”, cu sumă de 17160,9 mii lei.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

6) Să asigure constatarea costului lucrărilor de reparație capitală și de intervenție în construcții, executate de către locatar, care pot fi acceptate constructiv, și, respectiv, să ajusteze valoarea imobilului dat în locațiune la valoarea acestor lucrări.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Majorarea valorii imobilului transmis în locaţiune de către Secția Cultură cu valoarea lucrărilor executate de locatar (SRL Cafelica-Stil), nu s-a efectuat, din motiv că ultimul nu a prezentat nici un document ce ar confirma lucrările executate. Totodată, este de menționat că primăria mun. Bălți în a.2017 a înaintat în judecată cererea împotriva locatarului sus numit. Nefiind de accord cu Hotărîrea judecății din 14.02.2019, materialele au fost înaintate spre examinare de către Curtea de Apel Bălți.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

7) Să asigure desfășurarea activităţilor privind eficientizarea sistemului de management financiar şi control, prin identificarea riscurilor asociate obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate, identificarea riscurilor de fraudă asociate procesului de raportare financiară, elaborarea unui Ghid privind activitățile de control, elaborarea unei politici/strategii de comunicare cuprinzătoare, stabilirea unor reguli scrise privind sistemul de informare, comunicare și documentare internă, elaborarea proceselor operaționale pentru activitățile de bază (inclusiv: acordarea subsidiilor, monitorizarea executării contractelor de construcții).

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Pentru anul 2019, Serviciului de audit intern a aprobat planul de activitate, care prevede un set de activităţi pentru îmbunătăţirea sistemelor adecvate de control managerial; consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a managmentului financiar şi control, precum şi emiterea declaraţiilor de răspundere managerială; consolidarea eficacităţii activităţii de audit intern; ajustarea documentelor interne care reglementează activităţile serviciului de audit intern, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Conform dispoziţiei primarului mun. Bălţi nr. 221 din 22.06.2018, SIA a efectuat auditul intern la întreprinderea minicipală DRCD Bălţi privind ”Planificarea şi administrarea resurselor bugetare alocate conform programelor pentru anii 2016-2017. Materialele auditului au fost remise organelor de drept. În ceea ce priveşte activităţile de control, SAI conform sarcinii stabilite prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 8/53 din 29.03.2018, a verificat documentele elaborate de către managerii întreprinderilor municipal și anume: planul de integritate a întreprinderii, codul de conduită și regulamentul de achiziţionare de bunuri, lucrări şi servicii. Conform planului de activitate a SAI, în a. 2019 se va elabora ”Srategia de informare internă şi externă, comunicare şi documentare în Primăria mun. Bălţi”. Pentru activitățile de bază a structurilor din cadrul primăriei, sunt descrise procese operaționale și înregistrate în catalogul proceselor operaţionale în cadrul serviciului de audit intern, care este actualizat în mod constant pe baza informaţiilor prezentate de către şefii serviciilor, secţii, direcţiilor şi secretari ai grulurilor de lucru.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

8) Să asigure returnarea în bugetul municipal a subsidiilor nevalorificate de către Î.M. „DRCD” în sumă de 1833,1 mii lei.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Întru executarea art. 19 alin. (3) din Legea nr. 139 din 15.06.2012 ,,Cu privire la ajutorul de stat’’, Primăria mun. Bălţi a prezentat Consiliului Concurenței notificări a ajutoarelor de stat acordate ÎM,,Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălțiˮ pentru anul 2017 și 2018 în care sunt incluse și suma de 1,8 mil. lei. Tot odată pînă la data de 31 martie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului Concurenței toate ajutoarele de stat acordate. Astfel, pentru ÎM,,DRCDˮ au fost transmise rapoarte pentru anul 2017 cu nr. RG0011405 și 2018 cu nr. RG.0011403. Formularele prezentate au fost completate în conformitate cu anexa nr.1 și anexa nr.2 al Regulamentului privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1112 din 06.10.2016, și inserate în Sistemul Informațional Automatizat ,,Registrul ajutoarelor de Stat’’ (SIRASM), fiind astfel acceptate de Consiliul Concurenței ca rapoarte complete. Suma de 1,8 mil.lei conform Clasificației bugetare au fost alocate ca subsidii și reprezintă plăţi nerambursabile, fiind raportate Consiliului Concurenței ca ajutor de stat.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

9) Să asigure verificarea și corectarea înregistrărilor contabile aferente mijloacelor fixe gestionate de către DÎTS a mun. Bălți.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. În luna martie a.2018, DÎTS a ajustat evidența contabilă ce ține de evidența analitică cu evidența sintetică a valoarii mijloacelor fixe. Lipsurile constatate (1 autobuz) au fost restituite de către managerul Şcolii auxiliare din mun. Bălţi (d/i nr. 171 din 10.05.2018 în sumă de 8,0 mii lei (4 tone de fier x 2 lei/tona), ulterior transferate în bugetul municipal (nota/transfer nr. 27 din 11.05.2018). Mijlocul de transport VAZ 2121 a fost realizat prin licitaţie. Pe mijloacele de transport ERAZ şi Gaz-52 cu valoarea respectivă de - 3,0 mii lei și 2,0 mii lei , sunt perfectate documentele de casare și sunt prezentate pentru a fi examinate și apriobate în cadrul ședinței Consiliului municipal. Lucrările de reparații capitale efectuiate de către ON Fundaţia Daniel cu titlu gratuit, au fost confirmate prin documentele justificative (111,0 mii lei). Calculatoarele și lăptopurile primite cu titlu gratuit au fost supuse inventarierii și evaluării (în dependenţă de caracteristica tehnică şi perioada expluatării ) și s-au transmis corespunzător instituțiilor conform actelor de primire-predare. În luna mai a.2018 s-au efectuat corectările corespunzătoare în evidența contabilă. Рrogramul Kaspersky pe an. 2015; 2016, a fost casat prin decizia CMB nr. 14/25 din 27.11.2018

10) Să întreprindă măsuri pentru asigurarea înlăturării deficiențelor constatate de audit la capitolul executarea lucrărilor capitale de către DÎTS a mun. Bălți.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Deficiențele constatate la compartimentul reparații capitale a instituțiilor de învățămînt, admise de către SRL „Blaved-Construct” (7,3 mii lei și 3,2 mii lei), SRL „Vladmih Company” (1,7 mii lei) și SRL „Comalion&Co” (21,8 mii lei) au fost remediate (pe parcursul derulării misiunii de audit) în luna mai a.2018, confirmate prin documente justificative (Act de constatare, Deviz local și procese verbale de executare a lucrărilor). La fel, Direcţia Construcţii Comanditar Unic mun. Bălţi a asigurat restituirea serviciilor de supraveghere tehnică în sumă de 0,8 mii lei (ord. de încasare numerarului nr. 370 din 22.06.2018).

11) Să asigure practicarea de către profesori a activității (în baza patentei de întreprinzător) de predare a diferitor discipline în clasele de studii în afara regimului de lucru de bază de 7 ore pe zi (modificarea contractelor individuale de muncă și ținerea unui registru de strictă evidență a timpului de muncă îndeplinit).

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. În scopul implementării procedurilor eficiente de control intern, DÎTS a emis ordinul nr. 348 от 11.06.2018 privind majorarea nivelului de responsabilitate a managerilor instituțiilor de învățămînt. Contractele de dare în locațiune profesorilor au fost modificate prin completarea cu graficul de lucru. S-a elaborat și registrul de evidență a timpului de muncă îndeplinit.

12) Să sisteze calcularea pentru managerii instituțiilor de învățământ a sporului pentru grad didactic concomitent de la salariul de conducere și de la norma didactică.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Începînd cu 01.09.2018, managerilor instituţiilor de învăţămînt li s-a sistat calcularea sporului pentru gradul didactic, calculîndu-se doar la funcţia de conducere. Din data de 1 decembrie 2018 salarizarea în sectorul bugetar se efectuează conform Legii RM nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

14) în comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze şi să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere şi de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Pentru redresarea situaţiei financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale şi menţinerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public au fost adoptate Dispoziţiile primarului mun. Bălţi nr. 155 din 04.05.2018 ”Cu privire la desfăşurarea inventarierii bunurilor imobile proprietate publică a mun. Bălţi” şi nr. 157 din 04.05.2018 ” Astfel, conform dispoziţiei primarului mun. Bălţi nominalizată mai sus (nr. 155 din 04.05.2018), în trimestrul I al anului 2019, ÎM GLC Bălţi a efectuat inventarierea proprietății publice, fiind transmisă pentru examinare DPM şi RF, după verificare urmează a fi transmisă spre coordonare Serviciului Cadastral Teritorial mun. Bălţi al IP ”Agenţia de Servicii Publice” şi IS ”Institutul de proiectare în organizarea teritoriului”. ÎM „GLC Bălţi” în decembrie 2018 a asigurat efectuarea evaluarii de către structurile competente, patru clădiri aflate în gestiunea întreprinderii. Raportul de evaluare este prezentat Direcţiei Proprietate Municipală şi Relaţii Funciare a primăriei mun. Bălţi, pentru efectuarea acţiunilor ulterioare pentru reînregistrarea obiectelor. Conform prevederilor legale, au fost reevaluate bunurile immobile, care conform deciziei consiliului municipal urmează a fi realizate: clădirile pe str. Hotinului 1A, str. 31 August 1989, 20/B, str. Păcii, 47. La fel, 6 întreprinderi municipale au reevaluat construcţii proprietate publică cu suprafaţa totală la sol de 13439,00 m.p. şi în interior 3837,80 m.p. Totodată, pentru estimarea costurilor de evaluarea a patrimoniului public, primăria mun. Bălţi s-a adresat către o companie de evaluare cu solicitarea de a prezenta informaţia despre costul aproximativ privind reevaluarea bunurilor imobile proprietate publică. Ca rezulatat s-a constatat, că costul serviciilor de reevaluare a bunurilor proprietate publică constituie aproximativ 335990,0 lei. Alocarea mijloacelor suplimentare pentru achiziționarea acestor servicii va fi examinata in cadrul ședinței Consiliul mun. Bălţi. Conform dispoziţiei primarului nr. 166 din 15.05.2018 ”Cu privire la desfăşurarea inventarierii apartamentelor neprivatizate din fondul locativ”, ÎM GLC Bălţi a efectuat inventarierea apartamentelor neprivatizate din fondul locativ și a prezentat rezultatele inventarieirii DPM și RF. Însă ținînd cont de faptul, că înregistratea acestor bunuri pot fi efectuate doar în procesul delimitării proprietăţii publice (Legea RM 29/2018, Legea RM 121/2007 şi HG nr. 63 din 11.02.2019) către ÎM GLC Bălţi a fost dată însărcinarea de iniţiere procedurii de inventariere conform legislaţiei (scrisoarea nr. П-03-13/2779 din 12.02.2019).

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

13) să elaboreze/aprobe proceduri exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizarea și amenajarea teritoriilor, cu asigurarea respectării normelor legale, determinării indicilor cantitativi și calitativi ai lucrărilor executate și înlăturării iregularităților constatate de audit în această privință;

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Pentru excluderea cheltuielilor neîntemeiate sau neargumentate din contul bugetului municipal, sporirea transparentă la capitolul gestionarea banilor publici, în anul 2018 a fost elaborat un set de documente și acte(contracte-tip pentru delegarea serviciilor, însoţite de formulare-standart de raportare lunară privind lucrările îndeplinite ș.a.). În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului mun. Bălţi din 27.12.2018 au fost aprobate contractele respective cu descrierea detaliată a lucrărilor. Rapoartele privind prezentarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor de delegare se prezintă lunar primăriei însoțite de documentele justificative, finanţarea cărora se efectuează numai după prezentarea rapoartelor şi actelor privind lucrările îndeplinite cu verificarea și avizarea de către structurile împuternicite.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

15) să demareze acțiuni neîntârziate de inventariere și evaluare a proprietății publice, ca parte a proiectelor investiționale, pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Pentru a asigura evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia în vigoare, sunt necesare mijloace financiare suficiente pentru evaluarea mijloacelor fixe transmise partenerului privat în baza contractului de concesiune. În conformitate cu pct. (4), art. 17 al Legii 113 din 27.04.2007 ” Contabilitatea activelor pe termen lung se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, în expresie cantitativă şi valorică”. Doar în urma prezentării rapoartelor privind evaluarea activelor, comisia cu privire la gestionarea proprietăţii municipale va examina și va propune ajustarea evidenţei contabile cu rezultatele reevaluării.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

16) să asigure confirmarea și înregistrarea conformă în evidență a investițiilor aferente contractelor de concesiune/parteneriat public privat/etc., precum şi revizuirea condițiilor contractuale, cu includerea unor prevederi exhaustive privind posibilitățile de compensare a cheltuielilor bugetare suportate pe obiectul concesiunii.

response:
Scrisoarea Primăriei mun.Bălți nr.P-03-11/2930 din 25.07.2019. Prin dispoziția primarului nr.363 din 09.08.2016 au fost denumiți responsabili pentru asigurarea monitorizării contractelor de parteneriat public-privat. Structurile responsabile trimestrial întocmesc și prezintă informații privind executarea contractelor de parteneriat public-privat. Generalizarea se efectuiează de către DPM și RF (responsabilă de ținerea registrului de evidenţă a proprietăţii publice mun. Bălţi) și ulterior prezintă informația Agenției Proprietății Publice.

RO_6782_Raspuns HC 38 2018 Primaria mun.Balti.pdf

Cerinte (2)

2.1. Autorității publice locale a municipiului Bălți, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.pentru informare, și se recomandă completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă în sistemul bugetar, privind definirea și delimitarea exhaustivă a cheltuielilor aferente reparațiilor capitale, reparațiilor curente, subsidiilor, granturilor, serviciilor de amenajare/salubrizare a teritoriului și serviciilor comunale, precum și privind reflectarea în rapoartele financiare a avansurilor și restanțelor aferente impozitelor și taxelor locale;