Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.38 din 25 iunie 2018 cu privire la RAPORTUL auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017

Numar 277-284 din data de 2018-06-25 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale UAT din municipiul Bălți sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit”.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (16)

1) Să aprobe un program de măsuri, prin care s-ar stabili etapele și termenele de evaluare a imobilizărilor corporale cu gradul de uzură avansat, utilizate în sfera de învățământ.

2) Să asigure majorarea valorii mijloacelor fixe cu suma de 4658,6 mii lei, aferentă lucrărilor de reparație capitală, raportate eronat ca lucrări de reparații curente.

3) Să asigure baza juridică necesară pentru finanțarea din buget a serviciilor: de transportare a decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală); de eliberare gratuită a certificatelor, la solicitarea persoanelor fizice, și a caracteristicilor, la solicitarea organelor de drept; de finanțare a asociațiilor obștești în lipsa unor programe sociale, științifice și culturale, fără încheierea unor contracte pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, dar și fără plasarea, în bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitor programe locale, precum și să examineze necesitatea și pertinența acestor servicii.

4) Să eficientizeze cheltuielile bugetare aferente remunerării registratorului cu dreptul de acces la Registrul de stat al alegătorilor, prin încadrarea acestuia în statele de personal ale primăriei și prin stabilirea costurilor reale pentru serviciile prestate de către Î.M. „GLC” Bălți, în persoana specialistului pe protecția civilă.

5) Să asigure corectarea erorilor, admise în evidența contabilă, aferente reflectării suprafeței și valorii terenurilor proprietate publică a APL a mun. Bălți.

6) Să asigure constatarea costului lucrărilor de reparație capitală și de intervenție în construcții, executate de către locatar, care pot fi acceptate constructiv, și, respectiv, să ajusteze valoarea imobilului dat în locațiune la valoarea acestor lucrări.

7) Să asigure desfășurarea activităţilor privind eficientizarea sistemului de management financiar şi control, prin identificarea riscurilor asociate obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate, identificarea riscurilor de fraudă asociate procesului de raportare financiară, elaborarea unui Ghid privind activitățile de control, elaborarea unei politici/strategii de comunicare cuprinzătoare, stabilirea unor reguli scrise privind sistemul de informare, comunicare și documentare internă, elaborarea proceselor operaționale pentru activitățile de bază (inclusiv: acordarea subsidiilor, monitorizarea executării contractelor de construcții).

8) Să asigure returnarea în bugetul municipal a subsidiilor nevalorificate de către Î.M. „DRCD” în sumă de 1833,1 mii lei.

9) Să asigure verificarea și corectarea înregistrărilor contabile aferente mijloacelor fixe gestionate de către DÎTS a mun. Bălți.

10) Să întreprindă măsuri pentru asigurarea înlăturării deficiențelor constatate de audit la capitolul executarea lucrărilor capitale de către DÎTS a mun. Bălți.

11) Să asigure practicarea de către profesori a activității (în baza patentei de întreprinzător) de predare a diferitor discipline în clasele de studii în afara regimului de lucru de bază de 7 ore pe zi (modificarea contractelor individuale de muncă și ținerea unui registru de strictă evidență a timpului de muncă îndeplinit).

12) Să sisteze calcularea pentru managerii instituțiilor de învățământ a sporului pentru grad didactic concomitent de la salariul de conducere și de la norma didactică.

14) în comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze şi să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere şi de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

13) să elaboreze/aprobe proceduri exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizarea și amenajarea teritoriilor, cu asigurarea respectării normelor legale, determinării indicilor cantitativi și calitativi ai lucrărilor executate și înlăturării iregularităților constatate de audit în această privință;

15) să demareze acțiuni neîntârziate de inventariere și evaluare a proprietății publice, ca parte a proiectelor investiționale, pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

16) să asigure confirmarea și înregistrarea conformă în evidență a investițiilor aferente contractelor de concesiune/parteneriat public privat/etc., precum şi revizuirea condițiilor contractuale, cu includerea unor prevederi exhaustive privind posibilitățile de compensare a cheltuielilor bugetare suportate pe obiectul concesiunii.

Cerinte (2)

2.1. Autorității publice locale a municipiului Bălți, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.pentru informare, și se recomandă completarea cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă în sistemul bugetar, privind definirea și delimitarea exhaustivă a cheltuielilor aferente reparațiilor capitale, reparațiilor curente, subsidiilor, granturilor, serviciilor de amenajare/salubrizare a teritoriului și serviciilor comunale, precum și privind reflectarea în rapoartele financiare a avansurilor și restanțelor aferente impozitelor și taxelor locale;