Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.29 din 12 iunie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 285-294 din data de 2018-06-12 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 6

Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)1.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, inclusiv a celor financiare, care, la rândul lor, au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.
Activitățile desfășurate în scopul colectării unor probe suficiente și adecvate, precum și constatările expuse în Raportul de audit au determinat echipa de audit să exprime o opinie cu rezerve aferentă situațiilor financiare ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare  încheiate la 31 decembrie 2017.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (6)

1. să întreprindă măsuri în privinţa recunoaşterii şi reflectării în evidenţa contabilă a activelor nemateriale (pct.4.1 şi pct.6.2);

2. să întreprindă măsuri de aducere în corespundere cu situația reală a valorii uzurii și amortizării calculate anticipat și necalculate pentru perioadele precedente (pct.4.3 şi pct.6.3).

3. să asigure contractarea serviciilor de mentenanţă şi deservire a Sistemelor Informaţionale de la persoane autorizate de dezvoltatorii acestor sisteme, precum şi să asigure documentarea corespunzătoare a serviciilor prestate (pct.4.5).

4. să întreprindă măsuri de rigoare pentru aducerea în concordanță situațiile aferente efectuării plăților pentru indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă (pct.6.7).

5. să asigure contabilizarea veniturilor colectate potrivit cadrului regulator aferent (pct.6.8).

6. să dispună acțiuni de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (remunerarea muncii, procesul de achiziții, mijloacele fixe și activele nemateriale, activele circulante etc.) (pct.6.1).

Cerinte (2)

2.1 Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în calitate de succesor de drept al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2 Ministerului Finanțelor, pentru operarea modificărilor în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, pentru aducerea prevederilor acestuia în concordanță cu Catalogul mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 21.03.2003, privitor la calcularea uzurii pentru mobilier

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/09 din 22.01.2019. Prin ordinul ministrului finanţelor nr.127 din 16 iulie 2018 au fost operate modificări şi completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar, şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (copia ordinului se anexează pe 3 file). Astfel, a fost completate cu prevederi ce stabilesc unele condiţii de recunoaştere ale acestora. Pe lîngă aceasta, s-a introdus un subcont pentru calculul uzurii a uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc, precum şi alte modificări şi completări. Modificările respective prevăd calcularea uzurii uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc, inclusiv a mobilierului.

RO_6182_Raspuns MF 22.01.19 HC 29.2018.pdf