Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 46 din 5 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmite la 31 decembrie 2017

Numar 295-308 din data de 2018-07-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 26

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20181, Standardele de audit2, cadrul normativ intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Probele de audit au fost colectate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – MSMPS sau ministerul) și la 28 de instituții din subordine, inclusiv în care ministerul are calitatea de fondator, având drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare consolidate ale ministerului, raportate la 31 decembrie 2017, au fost întocmite şi prezentate conform cadrului de raportare aplicabil, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor existente.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare).
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (26)

1.2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura ajustarea valorii imobilelor la valoarea lor cadastrală sau reevaluarea lor conformă (0,08 mil.lei, subpct. 4.1.2.);

response:
Scris.ANOFM nr.06-50 din 23.01.2019: A fost ajutată valoarea clădirii AOFM Cahul cu luare în evidență contabilă a sumei de 194192,10 MDL în luna mai 2018, ca diferențî dintre valoarea estimativă din registrul bunurilor imobile al organului I.P ,,Agenția Servicii Publice" Departamentul Cadastru, ce constituie 1439134,0 MDL.

1.3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura ajustrarea în evidența contabilă a cantităților și valorilor bunurilor, reieșind din starea și destinația acestora (16,64 mil.lei, subpct. 4.1.4).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Conform ordinului nr.824 din 02.07.2018, a fost dispusa transmiterea de la bilantul Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale la bilantul Directiei Generale pentru Administrarea Cladirilor Guvernului valoare serviciilor de proiectare si lucrarilor de reparatie capitala in suma totala de 2309082,00 lei. Actul de transmitere a fost semnat la data de 03.07.2018 si a fost emisa factura fiscala. Transmiterea valorii serviciilor si lucrarilor a fost perfectata prin NC 16 si corectarea rezultatului financiar al anului precedent prin NC 17.

1.4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura corectarea atriburii eronate a bunurilor la conturile contabile, precum și a valorii acestora (16,5 mil.lei, subpct. 4.1.5. și 1,1 mil.lei, subpct. 4.1.8.).

1.5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura respectarea cerințelor și mecanismului stabilit de înregistrare și sistematizare a documentelor justificative în note de contabilitate (21,6 mil.lei, pct. 4.2.), precum și de evidență analitică a patrimoniului public (2,7 mil.lei, pct. 6.1.).

1.6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura inventarierea creanţelor şi datoriilor, precum şi neadmiterea plăților în avans (1,39 mil.lei, pct. 6.1.).

1.7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura implementarea, în termenele stabilite, a recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi (27,05 mil.lei, pct. 4.3.)

1.8. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor imobile (3,48 mil.lei, pct. 6.1.).

1.9. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura prezentarea veridică a informațiilor către Agenția Proprietății Publice, prin Darea de seamă privind bunurile imobile publice (34,9 mil.lei, pct. 6.1.).

1.10. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura respectarea prevederilor normative în procesul de achiziționare a bunurilor și serviciilor, în special cu neadmiterea divizării achiziţiilor publice și, respectiv, favorizarea unor operatori economici (2,3 mil.lei, pct. 6.3.).

1.11. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura neadmiterea cheltuielilor neregulamentare, cu recuperarea plăților neconforme (0,03 mil.lei, pct. 6.5.).

1.12. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înlăturarea deficiențelor constatate la lucrările de investiții capitale la obiectul „Blocul curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni” și utilizarea acestuia conform destinației (81,1 mil.lei, pct. 6.4.).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Prin ordinul MSMPS nr.485 din 11.04.2018 a fost instituita comisia de receptie finala a lucrarilor de reconstructie a obiectivului „Blocul curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni”. Prin procesul verbal de inspectare din 20,04.2018 comisia a solicitat antreprenorului executarea neconditionata a neconformitatilor stabilite (scrisoarea nr.01-2/591 din 03.07.2018). Din partea antreprenorului n-au fost intreprinse careva masuri. Prin Hotarirea Judecatoriei sec.Centru Chisinau din 19.06.2018 antreprenorul general SA „Monolit” a intrat in proces de insolvabilitate. Prin scrisoarea 01-1846 din 18.07.2018 MSMPS a obligat IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” sa efectueze, in regim de urgenta, expertiza tehnica si notificarea administratorului insolvabilitatii despre rezultatele expertizei, cu solicitarea de inregistrare a cererii de validare a creantei. Prin scrisoarea nr.01-2/1047 din 10.12.2018 obligat IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” a solicitat administratorului insolvabilitatii al „Monolit” SA informarea despre deciziile primite in vederea intreprinderii masurilor pentru lichidarea neconformitatilor stabilite. La moment de catre Societatea de Cercetari Stiintifice si Prospectiuni in Constructii se efectueaza expertiza tehnica a obiectului mentionat

1.13. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura aplicarea normelor de cantități a produselor alimentare, reglementate pentru instituțiile rezidențiale de plasare și reabilitare a copiilor, precum și a cantităților de carne prevăzute pentru persoanele adulte (pct. 6.2.).

1.14. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura delegarea de către minister și, respectiv, includerea de către instituțiile din subordine în comisiile de inventariere a unui reprezentant al autorității publice centrale, pentru asigurarea atingerii scopului acestui proces.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Prin ordinele nr. 1029 din 17.09.2018 și nr.1493 din 14.12.2018 a dispus initierea procedurii de inventariere anuala in cadrul ministerului si entitatilor subordonate. Totodata, MSMPS isi exprima imposibilitatea de a delega persoane pentru a fi incluse in comisiile de inventariere ale entitatilor subordonate din cauza insuficientei personalului. Este de mentionat, ca rezultatele inventarierilor sunt examinate la sedintele Consiliilor de administrare, membru al carora este si cite un reprezentant al Ministerului. Responsabilitatea privind integritatea elementelor de bilant revine conducerii entitatii.

2.2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să asigure revizuirea politicii de contabilitate reieșind din prevederile metodologice de evidență și raportare în sectorul bugetar, precum și din specificul instituției, în special la capitolele ce țin de calcularea, înregistrarea și evidența activităților de producere, cu ajustarea sistemului informațional de evidență contabilă, pentru a remedia situațiile constatate de audit (subpct. 4.1.5.).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Mentiuni despre Politica de contabilitate in pct. 4. Pct.5.1.5 din Politica de contabilitate-tip pentru institutiile,care au gospodarii auxiliare si unitati de productie (subdiviziuni de prelucrare a singelui si producere a componentelor si derivatelor sanguine), descrie procedura de evidenta a productiei in curs de executie (subclasa 34).

2.2 spre examinare, conform competențelor, a aspectelor ce vizează procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor, aplicat de o instituție publică (pct.6.3. din Raportul de audit);

response:
Scris. MFIN nr. 03-02/1/10 din 11.02.2019: În conformitate cu prevederile art. 10 lit.c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea Guvernului nr.134 din 09.03.2017 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia" au fost supuse monitorizării achizițiile publice de valoare mică inițiate de Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța", or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Pentru cazurile în care Agenția a constatat încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, în rezultatul cărora au fost încălcate prevederile art.76 alin.(1) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016, a fost sanscționat contravențional Presedintele grupului de lucru, in ceea ce priveste planificarea achizițiilor publice cu încalcarea prevederilor actelor normative și divizarea achizițiilor publice în conformitate cu prevederile art.327(1) alin.(3) al Codului Contravențional al RM nr.218 din 24.10.2008. În rezultatul monitorizării procedurilor de achiziție publică desfasurate de Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor ,,Speranța", or. Vadul lui Vodă, instituției i-au fost inaintate recomandări cu privire la intreprinderea măsurilor de instruire continua a personalului implicat direct in procesul de achiziții publice din cadrul autorității contractante.

5.1.1. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să efectueze inventarierea bunurilor publice la toate nivelurile, cu planificarea resurselor necesare, şi să înregistreze drepturile asupra acestora, cu stabilirea valorii reale a construcţiilor şi terenurilor aferente.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: MSMPS prin scrisoarea nr.21/2036 din 07.08.2018 a informat institutiile din subordine despre neajunsurile si incalcarile constatate in Raportul Curtii de Conturi a auditului situatiilor fmanciare consolidate ale MSMPS, intocmite la 31.12.2017. Concomitent, la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2019 MSMPS a luat in considerate propunerile parvenite de la institutiile din subordine necesare pentru efectuarea inventarierii bunurilor publice si inregistrarea drepturilor asupra acestora. Procedura de inventariere a bunurilor publice, inregistrarea drepturilor asupra acestora si stabilirea valorii reale a constructiilor si terenurilor aferente este prevazute in Politica de contabilitate-tip.

5.1.2. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să întreprindă măsuri în vederea recuperării mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 0,003 mil.lei, şi diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituţiei, în sumă de 0,02 mil.lei.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Ministerul a expediat somatii la persoanele nominalizate pentru recuperarea cheltuielilor. Pe data de 16.01.2019 dna Nicolaescu (Cotelea) Svetlana a restituit suma de 3412,00 lei.

5.1.3. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să înregistreze în evidenţa contabilă şi să raporteze conform valoarea bunurilor publice.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: Analogic pct.7. Suplimentar, MSMPS prin scrisoarea nr.21/228 din 15.01.2019 a solicitat entitatilor subordonate intreprinderea masurilor de inregistrare in evidenta contabila si de raportare conforma a valorii bunurilor publice. Responsabilitatea privind integritatea elementelor de bilant revine conducerii entitatii.

5.1.4. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să implementeze şi să organizeze conform sistemul de management financiar şi control, cu elaborarea, aprobarea şi implementarea activităţilor aferente proceselor de control intern ce ar asigura conformitatea gestionării patrimoniului, mijloacelor publice şi asigurării cu resursele necesare pentru: - elaborarea proceselor operaţionale şi identificarea instrumentelor de control intern, inclusiv a procesului de inventariere a bunurilor publice şi de evaluare conformă a valorii reale şi a duratei de funcţionare a acestora; de retribuire a muncii ţinând cont de plăţile suplimentare; de transmitere în locaţiune a bunurilor şi de încasare a veniturilor din acestea; - realizarea acţiunilor în vederea asigurării înregistrării conforme a capitalului participativ în instituţiile din subordine (Ordinul ministrului sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016); - elaborarea reglementărilor care ar asigura mecanismul de recuperare a mijloacelor bugetului de stat alocate studenţilor ce au abandonat studiile sau au fost exmatriculaţi; - identificarea şi evaluarea riscurilor privind activităţile/operaţiunile desfăşurate, cu întocmirea şi ţinerea registrului riscurilor.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: In conformitate cu amendamentele la Legea privind controlul fmanciar public intern nr.229 din 23.09.2010, notiunea MFC a fost substituita cu notiunea CIM (control intern managerial). Ministerul a informat entitatile din subordine despre necesitatea organizarii si desfasurarii a procedurii de autoevaluare a sistemului CIM pentru anul 2018 in conformitate cu Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului CIM si emiterea declaratiei de raspundere manageriala, aprobat prin ordinul MF nr.4 din 09.01.2019 (scrisoarea MSMPS nr. 9/390 din 23.01.2019, ordinal MSMPS nr.132 din 01.02.2019, ordinul MSMPS nr.75 din 22.01.2019 si Planul de actiuni privind desfasurarea procedurii anuale de autoevaluare a sistemului CIM, raportare si emitere a Declaratiei de raspundere manageriala in cadrul MSMPS și entitatilor publice din subordine pentru anul 2018). Responsabilitatea privind implementarea, dezvoltarea sistemului CIM si organizarea și desfasurarea procedurilor de autoevaluare revin conducatorilor entitatilor. Politica de contabilitate a MSMPS coniine toate elementele privind evidenta contabila, calcularea duratei de functionare utila, inventariere, ect. MSMPS a elaborat lista proceselor de baza identificate. Au fost descrise narativ sau grafic 17, dintre care: *Stabilirea si calcularea retribuirii muncii; *Elaborarea si prezentarea Raportului consolidat; * Evidenta mijloacelor fixe si materialelor; * Inventarierea elementelor de activ si datorii; * Decontari; In procese sunt stabilite si activitati de control. Toate bunurile proprietate publica se transmit in locatiune numai cu acordul MSMPS. Responsabilitatea privind implementarea, dezvoltarea sistemului CIM si organizarea si desfasurarea procedurilor de autoevaluare revin conducatorilor entitatilor. Intru executarea ordinului nr.1086 din 30.12.2016, institutiile medico-sanitare publice subordonate, al caror fondator este MSMPS, au reviziut Regulamentele și au Indus valoarea capitalului participativ. Sumele sunt reflectate in situatiile financiare ale institutiilor si se totalizeaza in Bilantul contabil al MSMPS (subcont 415). MSMPS de comun cu Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu” a initiat procedura de elaborare proiectului de Hotarire de Guvem „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a costului de instruire a cadrelor medicale”, unde in pet. 12 este stipulat „Costul de instruire se restituie de catre absolvent/rezident/ tinar specialist pe contul bancar/ trezorerial al MSMPS cu transferarea ulterioara la Bugetul de Stat”. In caz de refuz de restituire benevola, MSMPS se adreseaza in instanta de judecata. MSMPS a elaborat Strategia de management al riscurilor, consultata cu MF. La moment este in proces de revizuire si aprobare. Riscurile sunt identificate in Planurile de activitate a subdiviziunilor. Dupa aprobarea Strategiei vor fi elaborate Registrele riscurilor in toate subdiviziunile structural si Registrul consolidat al riscurilor pe Minister.

5.2. Conducerii Colegiului de Medicină din mun.Bălţi, să întreprindă măsurile de rigoare, potrivit normelor legale şi responsabilităţii manageriale, în vederea stabilirii corespunderii suprafeţei transmise în locaţiune cu suprafaţa efectiv folosită şi determinării acţiunilor concrete pentru lichidarea neajunsurilor constatate prin încasarea veniturilor aferente spaţiilor efectiv utilizate de agentul economic (0,27 mil.lei).

response:
Scrisoarea CMB nr.341/01-13 din 10.08.2018. În vederea recuperării daunelor provocate de către ÎM “Orange Moldova” SA, în cadrul Colegiului de medicină Bălți (CMB) a fost creată comisia pentru soluționarea problemei apărute cu participarea reprezentantului companiei. Administrația colegiului s-a adresat către conducerea companiei în vederea stabilirii corespunderii suprafeței transmise în locațiune cu suprafața efectiv folosită și încasarea veniturilor aferente spațiilor efectiv utilizate de agentul economic (0,27 mil.lei) însă a primit refuz din partea ÎM “Orange Moldova” SA. De către juristul CMB a fost întocmită și depusă cererea de chemare în judecată împotriva ÎM “Orange Moldova” SA privind încasarea în beneficiul Colegiului din contul Pîrîtului a datoriei în suma de 270000 lei, rezoluțiunea contractului de locațiune și încasarea cheltuielilor de judecată, în vederea înlăturării ulterioare a obstacolelor în folosirea de către Colegiu a bunurilor lui prin încetarea acțiunilor Pîrîtului de tulburare și încălcare a drepturilor de proprietate și folosință ale Reclamantului asupra bunului imobil din mun. Bălți, str. Bulgară, 170 cu demontarea echipamentelor respective și părăsirea hotarelor bunului imobil dat. Deoarece până la moment Colegiul nu a dispus de surse financiare pentru achitarea taxei de stat, Judecătoria Bălți a restituit deja de 2 ori cererea respectivă. La momentul dat taxa de stat a fost achitată, iar cererea indicată mai sus a fost din nou înaintată în Judecătoria Bălți. Cererea a fost primită pe rol și ședința de pregătire este fixată pe data de 04.09.2018, ora 11.00. De asemenea, pe motivul ca ÎM “Orange Moldova” SA a pus la baza dezacordului său cu pretențiile noastre decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova nr. 13 din 25.04.2018 privind stabilirea condițiilor de acces, am atacat decizia indicată mai sus în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău. Ședința de pregătire pe dosarul dat a fost fixată la data de 19.07.2018, următoarea ședință este fixată pentru data de 18.10.2018.

3.1. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să aprobe reglementări pentru instituțiile bugetare referitor la modul și periodicitatea de evaluare/reevaluare a valorii acțiunilor și altor forme de participare în capitalul unor entități, în aspectul reactualizării cotei fondatorului reieșind din valoarea netă a activelor.

response:
Scris. MFIN nr.03-02/1/10 din 11.02.2019: In conformitate cu prevederile punctului 1.4.5.1 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, la data intrării în patrimoniul instituției și ieșirii din instituție, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. Potrivit prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea munciipală nr.246/2017, capitalul social al întreprinderii de stat/municipale poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui (art.4). Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997 prevede că, capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită (art.40).

2.3 spre examinare, conform competențelor, în vederea respectării regimului juridic al conflictului de interese (pct.4.2. din Raportul de audit);

3.2. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să aprobe reglementări pentru instituțiile bugetare referitor la consolidarea situațiilor finaciare aferente veniturilor și cheltuielilor generate de tranzacțiile privind transmiterea medicamentelor de către minister către instituțiile din subordine, care sunt înregistrate concomitent la instituțiile de diferite niveluri (central și subordonate).

response:
Scris. MFIN nr.03-02/1/10 din 11.02.2019: Prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.199 din 14 decembrie 2018 au fost completate Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul minsitrului finanțelor nr.216/2015, cu prevederi ce țin de reflectarea în subconturile corespunzătoare a bunurilor primite/transmise cu titlu gratuit în sistemul bugetar și în afara sistemului bugetar, întru asigurarea consolidării operațiunilor respective în rapoartele financiare (copia ordinului nr.199/2018 se anexează pe 6 file). De asemenea, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.210 din 26 decembrie 2018 s-au operat modificări la ordinul minsitrului finanțelor nr.164/2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, prin care au fost introduse Cerințe la descrierea operațiunilor supuse consolidării (copia ordinului nr.210/2018 se anexează pe 2 file).

4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională Asistență Socială, să asiste și să monitorizeze instituțiile de asistență socială în procesul de dezinstituționalizare prin crearea și dezvoltarea serviciilor sociale „Casa comunitară” și „Locuința protejată”.

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: MSMPS prin ordinul nr.834 02.07.2018 a aprobat criteriile de evaluare si selectare a imobilelor pentru crearea/dezvoltarea serviciilor sociale Casa comunitara / Locuinta protejata de catre institutiile de asistenta sociala gestionate de Agenda Nationals Asistenta Sociala. Conform ordinului mentionat institutiile de asistenta sociala urmeaza prin ordine interne sa creeze grupuri de lucru pentru evaluarea si selectarea imobilelor, in care vor fi inclusi reprezentanti ai ANAS, autoritatilor publice locale de nivelul 1, structurilor teritoriale de asistenta sociala, organizatiilor societatilor civile si alti specialisti relevant!. Deciziile de procurare a imobilului selectat se coordoneaza cu ministerul.

1.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aflate în folosinţă (15,87 mil.lei, subpct. 4.1.1.)

response:
Scris.ANOFM nr.06-50 din 23.01.2019: Agenția NAțională a înregistrat în evidența contabilă în luna mai 2018 terenul aflat în gestiunea AOFM Soroca în sumă de 25263,0 MDL.

2.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să asigure revizuirea politicii de contabilitate reieșind din prevederile metodologice de evidență și raportare în sectorul bugetar, precum și din specificul instituției, în special la capitolele ce țin de reevaluarea activelor instituţiilor în scopul determinării valorii juste a acestora la data raportării, ţinându-se cont de utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă (subpct.4.1.2.).

response:
Scris. MSMPS nr. 21/975 din 18.02.2019: MSMPS a elaborat si coordonat cu MF Politica de contabilitate-tip a autoritatilor / institutiilor bugetare din subordine, care a fost transmisa institutiilor subordonate pentru elaborarea politicilor de contabilitate proprii (scrisoarea nr.21/2531 din 28.09.2018). Referitor la ajustarea valorii imobilelor la valoarea lor cadastrala de catre CSP Falesti (0,08 mil. lei), informam ca in baza HG nr.705 din 06.09.2017 CSP Falesti a fost fuzionat cu alte 38 de autoritati prin crearea Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica

Cerinte (0)