Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 46 din 5 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmite la 31 decembrie 2017

Numar 295-308 din data de 2018-07-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 26

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20181, Standardele de audit2, cadrul normativ intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Probele de audit au fost colectate la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – MSMPS sau ministerul) și la 28 de instituții din subordine, inclusiv în care ministerul are calitatea de fondator, având drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare consolidate ale ministerului, raportate la 31 decembrie 2017, au fost întocmite şi prezentate conform cadrului de raportare aplicabil, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor existente.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare).
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (26)

1.2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura ajustarea valorii imobilelor la valoarea lor cadastrală sau reevaluarea lor conformă (0,08 mil.lei, subpct. 4.1.2.);

response:
Scris.ANOFM nr.06-50 din 23.01.2019: A fost ajutată valoarea clădirii AOFM Cahul cu luare în evidență contabilă a sumei de 194192,10 MDL în luna mai 2018, ca diferențî dintre valoarea estimativă din registrul bunurilor imobile al organului I.P ,,Agenția Servicii Publice" Departamentul Cadastru, ce constituie 1439134,0 MDL.

1.3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura ajustrarea în evidența contabilă a cantităților și valorilor bunurilor, reieșind din starea și destinația acestora (16,64 mil.lei, subpct. 4.1.4).

1.4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura corectarea atriburii eronate a bunurilor la conturile contabile, precum și a valorii acestora (16,5 mil.lei, subpct. 4.1.5. și 1,1 mil.lei, subpct. 4.1.8.).

1.5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura respectarea cerințelor și mecanismului stabilit de înregistrare și sistematizare a documentelor justificative în note de contabilitate (21,6 mil.lei, pct. 4.2.), precum și de evidență analitică a patrimoniului public (2,7 mil.lei, pct. 6.1.).

1.6. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura inventarierea creanţelor şi datoriilor, precum şi neadmiterea plăților în avans (1,39 mil.lei, pct. 6.1.).

1.7. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura implementarea, în termenele stabilite, a recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi (27,05 mil.lei, pct. 4.3.)

1.8. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor imobile (3,48 mil.lei, pct. 6.1.).

1.9. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura prezentarea veridică a informațiilor către Agenția Proprietății Publice, prin Darea de seamă privind bunurile imobile publice (34,9 mil.lei, pct. 6.1.).

1.10. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura respectarea prevederilor normative în procesul de achiziționare a bunurilor și serviciilor, în special cu neadmiterea divizării achiziţiilor publice și, respectiv, favorizarea unor operatori economici (2,3 mil.lei, pct. 6.3.).

1.11. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura neadmiterea cheltuielilor neregulamentare, cu recuperarea plăților neconforme (0,03 mil.lei, pct. 6.5.).

1.12. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înlăturarea deficiențelor constatate la lucrările de investiții capitale la obiectul „Blocul curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni” și utilizarea acestuia conform destinației (81,1 mil.lei, pct. 6.4.).

1.13. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura aplicarea normelor de cantități a produselor alimentare, reglementate pentru instituțiile rezidențiale de plasare și reabilitare a copiilor, precum și a cantităților de carne prevăzute pentru persoanele adulte (pct. 6.2.).

1.14. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura delegarea de către minister și, respectiv, includerea de către instituțiile din subordine în comisiile de inventariere a unui reprezentant al autorității publice centrale, pentru asigurarea atingerii scopului acestui proces.

2.2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să asigure revizuirea politicii de contabilitate reieșind din prevederile metodologice de evidență și raportare în sectorul bugetar, precum și din specificul instituției, în special la capitolele ce țin de calcularea, înregistrarea și evidența activităților de producere, cu ajustarea sistemului informațional de evidență contabilă, pentru a remedia situațiile constatate de audit (subpct. 4.1.5.).

2.2 spre examinare, conform competențelor, a aspectelor ce vizează procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor, aplicat de o instituție publică (pct.6.3. din Raportul de audit);

response:
Scris. MFIN nr. 03-02/1/10 din 11.02.2019: În conformitate cu prevederile art. 10 lit.c) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea Guvernului nr.134 din 09.03.2017 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia" au fost supuse monitorizării achizițiile publice de valoare mică inițiate de Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor "Speranța", or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Pentru cazurile în care Agenția a constatat încălcarea regulilor de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, în rezultatul cărora au fost încălcate prevederile art.76 alin.(1) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016, a fost sanscționat contravențional Presedintele grupului de lucru, in ceea ce priveste planificarea achizițiilor publice cu încalcarea prevederilor actelor normative și divizarea achizițiilor publice în conformitate cu prevederile art.327(1) alin.(3) al Codului Contravențional al RM nr.218 din 24.10.2008. În rezultatul monitorizării procedurilor de achiziție publică desfasurate de Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor ,,Speranța", or. Vadul lui Vodă, instituției i-au fost inaintate recomandări cu privire la intreprinderea măsurilor de instruire continua a personalului implicat direct in procesul de achiziții publice din cadrul autorității contractante.

5.1.1. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să efectueze inventarierea bunurilor publice la toate nivelurile, cu planificarea resurselor necesare, şi să înregistreze drepturile asupra acestora, cu stabilirea valorii reale a construcţiilor şi terenurilor aferente.

5.1.2. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să întreprindă măsuri în vederea recuperării mijloacelor financiare achitate nejustificat la demisionarea unei persoane cu funcţie de demnitate publică, în sumă de 0,003 mil.lei, şi diurna şi cheltuielile de cazare achitate unei persoane care nu era angajată a instituţiei, în sumă de 0,02 mil.lei.

5.1.3. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să înregistreze în evidenţa contabilă şi să raporteze conform valoarea bunurilor publice.

5.1.4. Conducerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiilor din subordine auditate să implementeze şi să organizeze conform sistemul de management financiar şi control, cu elaborarea, aprobarea şi implementarea activităţilor aferente proceselor de control intern ce ar asigura conformitatea gestionării patrimoniului, mijloacelor publice şi asigurării cu resursele necesare pentru: - elaborarea proceselor operaţionale şi identificarea instrumentelor de control intern, inclusiv a procesului de inventariere a bunurilor publice şi de evaluare conformă a valorii reale şi a duratei de funcţionare a acestora; de retribuire a muncii ţinând cont de plăţile suplimentare; de transmitere în locaţiune a bunurilor şi de încasare a veniturilor din acestea; - realizarea acţiunilor în vederea asigurării înregistrării conforme a capitalului participativ în instituţiile din subordine (Ordinul ministrului sănătăţii nr.1086 din 30.12.2016); - elaborarea reglementărilor care ar asigura mecanismul de recuperare a mijloacelor bugetului de stat alocate studenţilor ce au abandonat studiile sau au fost exmatriculaţi; - identificarea şi evaluarea riscurilor privind activităţile/operaţiunile desfăşurate, cu întocmirea şi ţinerea registrului riscurilor.

5.2. Conducerii Colegiului de Medicină din mun.Bălţi, să întreprindă măsurile de rigoare, potrivit normelor legale şi responsabilităţii manageriale, în vederea stabilirii corespunderii suprafeţei transmise în locaţiune cu suprafaţa efectiv folosită şi determinării acţiunilor concrete pentru lichidarea neajunsurilor constatate prin încasarea veniturilor aferente spaţiilor efectiv utilizate de agentul economic (0,27 mil.lei).

response:
Scrisoarea CMB nr.341/01-13 din 10.08.2018. În vederea recuperării daunelor provocate de către ÎM “Orange Moldova” SA, în cadrul Colegiului de medicină Bălți (CMB) a fost creată comisia pentru soluționarea problemei apărute cu participarea reprezentantului companiei. Administrația colegiului s-a adresat către conducerea companiei în vederea stabilirii corespunderii suprafeței transmise în locațiune cu suprafața efectiv folosită și încasarea veniturilor aferente spațiilor efectiv utilizate de agentul economic (0,27 mil.lei) însă a primit refuz din partea ÎM “Orange Moldova” SA. De către juristul CMB a fost întocmită și depusă cererea de chemare în judecată împotriva ÎM “Orange Moldova” SA privind încasarea în beneficiul Colegiului din contul Pîrîtului a datoriei în suma de 270000 lei, rezoluțiunea contractului de locațiune și încasarea cheltuielilor de judecată, în vederea înlăturării ulterioare a obstacolelor în folosirea de către Colegiu a bunurilor lui prin încetarea acțiunilor Pîrîtului de tulburare și încălcare a drepturilor de proprietate și folosință ale Reclamantului asupra bunului imobil din mun. Bălți, str. Bulgară, 170 cu demontarea echipamentelor respective și părăsirea hotarelor bunului imobil dat. Deoarece până la moment Colegiul nu a dispus de surse financiare pentru achitarea taxei de stat, Judecătoria Bălți a restituit deja de 2 ori cererea respectivă. La momentul dat taxa de stat a fost achitată, iar cererea indicată mai sus a fost din nou înaintată în Judecătoria Bălți. Cererea a fost primită pe rol și ședința de pregătire este fixată pe data de 04.09.2018, ora 11.00. De asemenea, pe motivul ca ÎM “Orange Moldova” SA a pus la baza dezacordului său cu pretențiile noastre decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova nr. 13 din 25.04.2018 privind stabilirea condițiilor de acces, am atacat decizia indicată mai sus în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău. Ședința de pregătire pe dosarul dat a fost fixată la data de 19.07.2018, următoarea ședință este fixată pentru data de 18.10.2018.

3.1. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să aprobe reglementări pentru instituțiile bugetare referitor la modul și periodicitatea de evaluare/reevaluare a valorii acțiunilor și altor forme de participare în capitalul unor entități, în aspectul reactualizării cotei fondatorului reieșind din valoarea netă a activelor.

response:
Scris. MFIN nr.03-02/1/10 din 11.02.2019: In conformitate cu prevederile punctului 1.4.5.1 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, la data intrării în patrimoniul instituției și ieșirii din instituție, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. Potrivit prevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea munciipală nr.246/2017, capitalul social al întreprinderii de stat/municipale poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui (art.4). Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997 prevede că, capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită (art.40).

2.3 spre examinare, conform competențelor, în vederea respectării regimului juridic al conflictului de interese (pct.4.2. din Raportul de audit);

3.2. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să aprobe reglementări pentru instituțiile bugetare referitor la consolidarea situațiilor finaciare aferente veniturilor și cheltuielilor generate de tranzacțiile privind transmiterea medicamentelor de către minister către instituțiile din subordine, care sunt înregistrate concomitent la instituțiile de diferite niveluri (central și subordonate).

response:
Scris. MFIN nr.03-02/1/10 din 11.02.2019: Prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.199 din 14 decembrie 2018 au fost completate Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul minsitrului finanțelor nr.216/2015, cu prevederi ce țin de reflectarea în subconturile corespunzătoare a bunurilor primite/transmise cu titlu gratuit în sistemul bugetar și în afara sistemului bugetar, întru asigurarea consolidării operațiunilor respective în rapoartele financiare (copia ordinului nr.199/2018 se anexează pe 6 file). De asemenea, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.210 din 26 decembrie 2018 s-au operat modificări la ordinul minsitrului finanțelor nr.164/2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, prin care au fost introduse Cerințe la descrierea operațiunilor supuse consolidării (copia ordinului nr.210/2018 se anexează pe 2 file).

4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională Asistență Socială, să asiste și să monitorizeze instituțiile de asistență socială în procesul de dezinstituționalizare prin crearea și dezvoltarea serviciilor sociale „Casa comunitară” și „Locuința protejată”.

1.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să îmbunătăţească sistemul MFC, inclusiv de comunicare și monitorizare a activităților de înregistrare, evidență, inventariere și raportate a situațiilor financiare, pentru a asigura înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aflate în folosinţă (15,87 mil.lei, subpct. 4.1.1.)

response:
Scris.ANOFM nr.06-50 din 23.01.2019: Agenția NAțională a înregistrat în evidența contabilă în luna mai 2018 terenul aflat în gestiunea AOFM Soroca în sumă de 25263,0 MDL.

2.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și entitățile auditate din subordine, să asigure revizuirea politicii de contabilitate reieșind din prevederile metodologice de evidență și raportare în sectorul bugetar, precum și din specificul instituției, în special la capitolele ce țin de reevaluarea activelor instituţiilor în scopul determinării valorii juste a acestora la data raportării, ţinându-se cont de utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă (subpct.4.1.2.).

Cerinte (0)