Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 42 din 28 iunie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică la 31 decembrie 2017

Numar 285-294 din data de 2018-06-28 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 10

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” 2.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Rapoartele financiare întocmite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică oferă o  imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară la 31 decembrie 2017, acestea nefiind denaturate semnificativ, și corespund cadrului de raportare financiară aplicat.
Totodată, deși, potrivit prevederilor legale3, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urma să organizeze și să țină evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aceasta a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.
3 Art.4 alin.(2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare – Legea contabilității); pct. 1.1.1. din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015; art.3 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; art.11 alin.(7) din Legea cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017.

Recomandari (10)

1. să asigure tranziția și ajustarea evidenței contabile la normele prevăzute de SNC, cu raportarea corespunzătoare a situațiilor financiare la 31 decembrie 2018, ținând cont de următoarele etape (pct.4.1.; 4.2.1.; 4.2.2.; 4.3.):

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: Tranzitia si aiustarea evidentei contabile la normele prevazute de SNC, cu raportarea corespunzatoare a situatiilor financiare la 31 decembrie 2018.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

1.1. formarea politicilor contabile conform prevederilor SNC;

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: Formarea politicilor contabile conform prevederilor SNC.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

1.2. elaborarea, după caz, a planului de conturi contabile de lucru conform cerințelor SNC și Planului general de conturi contabile;

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: elaborarea, conturi contabile de lucru conform cerintelor SNC si Planului general de conturi contabile.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

1.3. identificarea și aplicarea diferențelor aferente recunoașterii și evaluării elementelor contabile între normele prevăzute în sistemul bugetar și în SNC;

response:
ANRE a prezentat tabela de trecere a soldurilor conturilor contabile conform Situației financiare a ANRE la 31.12.2018 în conformitate cu normele prevăzute de SNC, precum și Bilanțul Contabil la 01.01.2019.

1.4. transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate până la data tranziției la SNC, în conturile contabile noi;

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: Transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pana la data tranzitiei la SNC, in conturile contabile noi.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

2. să ia atitudine vizavi de angajații care nu și-au exercitat funcțiile în modul corespunzător;

response:
A fost luată atitudine vizavi de angajații respectivi. Unele persoane responsabile au fost demisionate și angajate persoane noi.

3. să asigure întreprinderea acțiunilor punctuale pentru recuperarea oportună a creanțelor, adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora (pct. 4.2.2.);

response:
Procedura internă de calculare, încasare și urmărire a plăților regulatorii aplicate titularilor de licență a fost aprobată prin Ordinul Directorului General nr.62-a din 23.05.2019, prin care sunt reglementate acțiunile pentru recuperarea creanțelor

4. să asigure aprobarea și aplicarea cadrului regulator intern aferent plăților regulatorii, prin (pct. 4.4.): - stabilirea termenelor exacte de achitare a plăților regulatorii; - delimitarea expresă a responsabilităților, atribuțiilor și unităților structurale/ personalului implicat; - definitivarea procedurilor de comunicare și de control tangențiale luării la evidență a titularilor de licență în calitate de plătitori ai plăților regulatorii; - formalizarea și unificarea modului și termenelor de prezentare către serviciul contabil a informațiilor privind calcularea plăților regulatorii; - elaborarea mecanismelor de raportare și verificare a informațiilor privind veniturile din vânzări ale titularilor de licență;

response:
Procedura internă de calculare, încasare și urmărire a plăților regulatorii aplicate titularilor de licență a fost aprobată prin Ordinul Directorului General nr.62-a din 23.05.2019, care include punctele respective.

5. să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor/direcțiilor de dezvoltare strategică/anuală (pct. 6.2.);

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: Indicatorii de performanta deriva din atributiile si termenele concrete ce urmeaza a fi respectati in procesul activitatii și de elaborare si aprobare a hotararilor si deciziilor care in ansamblu duc la indeplinirea misiunii ANRE. Regulamentul privind managementul performantei institutionale a Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica a fost aprobat de Consiliul de Administratie la 23 mai 2019.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

6. să impună măsuri privind remedierea controlului intern, pentru a asigura planificarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri/servicii în strictă corelare cu necesitățile autorității (pct. 6.3.).

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: Pentru asigurarea planificaii in stricta corelare cu necesitatile, Agentia iși planifica achizitiile de bunuri si servicii in baza informatiilor prezentate (note de serviciu) de catre departamente, servicii si sectii coordonandu-le in limita mijloacelor financiare repartizate in acest sens.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf

Cerinte (1)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.ANRE nr.01A/688 din 31.05.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6527_475-19_ANRE.pdf