Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.55 din 25 iulie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului de Curieri Speciali la 31 decembrie 2017

Numar 295-308 din data de 2018-07-25 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 2

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Biroului de Curieri Speciali  la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (2)

1. Să examineze oportunitatea revizuirii Hotărârii Guvernului nr. 635 din 29.06.2005 în vederea actualizării tarifelor pentru prestarea serviciilor de recepționare, expediere și distribuire a corespondenței (pct. 4.4.2. din prezentul Raport).

response:
Scris. BCS cu nr. 73 din 18.02.2019: Biroul de Curieri Speciali a efectuat un studiu complex al cheltuielilor suportate la prestarea serviciilor de curierat și prin scrisoarea nr. 63 din 05.02.2019 a înaintat Serviciului de Informații și Securitate al RM (organ ierarhic superior) proiectul HG "cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HG nr.635 din 29 iunie 2005" pentru evaluarea oportunității și după caz, promovarea a acestuia.

2. Să revizuiască Registrul riscurilor pentru toate domeniile de activitate, cu evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct. 6.1. din prezentul Raport).

response:
Scris. BCS cu nr. 73 din 18.02.2019: prin Ordinul șefului Biroului de Curieri Speciali nr. 98 din 04.10.2018, a fost aprobată Lista proceselor instituționale în cadrul Biroului de Curieri Speciali (cu descrierea acestora), precum și Registru riscurilor în cadrul Biroului de Curieri Speciali, în redacția nouă. De asemenea, prin Ordinul respectiv a fost desemnată persoana responsabilă de ținerea Registrului Riscurilor, cu drept de înaintarea a propunerilor de actualizare/modificare a acestuia.

Cerinte (1)

2.1. Biroului de Curieri Speciali, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

response:
Scris. BCS cu nr. 73 din 18.02.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.