Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 39 din 26 iunie 2018 privind Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017

Numar 309-320 din data de 2018-06-26 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 4

Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 400 și ISSAI 4000).
Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul a fost efectuat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului1, fiind examinate probe de natură analitică și documentară, efectuate vizite în teren, realizate chestionare și supuse verificării 44 de proiecte investiționale cu valoarea contractelor de antrepriză de 617,2 mil.lei, din care 130,6 mil.lei alocate din Fondul Ecologic Național.
Examinând rezultatele auditului public extern și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Fondul Ecologic Național (în continuare – FEN) a fost creat pentru colectarea de resurse suplimentare în vederea finanțării măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție a ecosistemelor. În acest sens, Guvernul are așteptări majore în privința raportului cost-eficiență cu referire la utilizarea mijloacelor Fondului Ecologic Național și impactul acestora asupra situației ecologice din republică.
Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea resurselor FEN, care au limitat eficiența și eficacitatea gestionării acestora, precum și atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Astfel, s-a atestat că:
  • lipsa criteriilor de prioritizare propuse spre aprobare Consiliului de Administrare a condiționat acceptarea proiectelor investiționale în lipsa unor proceduri de concurs;
  • aprobarea de către Consiliul de Administrare al FEN a finanțării proiectelor investiționale respinse de către experții în domeniu, urmare a neeficienței investițiilor solicitate de beneficiari;
  • modul și criteriile de preselecție, aprobare spre finanțare și de distribuire a   mijloacelor Fondului necesită îmbunătățiri, unele proiecte fiind aprobate cu întârziere, în timp ce altele au fost examinate în regim de urgență;
  • prezența în cadrul regulator a unor prevederi contradictorii, ceea ce a condiționat efectuarea unor cheltuieli care nu corespund rigorilor legislației din domeniu;
  • prezența în cadrul regulator a unor prevederi contradictorii a generat utilizarea mijloacelor FEN la consolidarea bazei tehnico-materiale a aparatului Ministerului Mediului (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) și a subdiviziunilor sale structurale;
  • lipsa unor proceduri pentru efectuarea transferurilor din FEN a determinat tergiversarea efectuării acestora și, ca urmare, sistarea executării lucrărilor, prin aceasta împiedicând implementarea normală a proiectelor finanțate din FEN;
  • Consiliul de Administrare al FEN acceptă și aprobă proiecte investiționale care nu întrunesc criteriile de eligibilitate stabilite de cadrul regulator.1 Ministerul Mediului a fost reorganizat în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform Hotărârii Guvernului nr.594 din 26.07.2017 „Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”.

Recomandari (4)

1. să elaboreze și să aprobe cadrul regulator transparent aferent criteriilor de prioritizare și procedurile de concurs (competitivitate) pentru proiectele investiționale înaintate la etapa de preselecție prin descrierea schematică/narativă a tuturor proceselor operaționale;

2. să elaboreze și să aprobe politici și planuri de acțiuni privind utilizarea durabilă a mijloacelor FEN, care să includă: stabilirea domeniilor prioritare privind utilizarea resurselor financiare ale fondului; criteriile de evaluare și selectare a proiectelor, inclusiv restricțiile pentru potențialii beneficiari de proiecte, care, în cadrul implementării proiectelor investiționale anterioare, nu au respectat criteriile de eligibilitate aferente utilizării mijloacelor din FEN.

3. să elaboreze și să aprobe criterii uniforme și eficiente de prioritizare pentru proiectele investiționale demarate, prin revizuirea listei proiectelor investiționale în derulare, în scopul urgentării realizării acestora, precum și excluderii riscului de utilizare neeconomă a resurselor financiare imobilizate pentru proiectele investiționale cu grad redus de realizare.

4. să revizuiască procedurile actuale de finanțare a proiectelor investiționale, în special, la repartizarea alocațiilor, prioritate fiind acordată proiectelor în derulare.

Cerinte (4)

2.1. Pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere, conform competențelor, să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine.

response:
Scris. MFIN nr.03-02/1/11 din 07.02.2019: Prin scrisoarea nr. 11/3-09/557 din 26 aprilie 2018 (copia scrisorii se anexează pe 3 file), Ministerul Finanțelor a prezentat aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului ,, Privind constituirea Agenției de Gestionare a Fondurilor de Dezvoltare Regională și de Mediu", inițiativa parvenită din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în scopul creării unui cadru de reglementare a Fondului Ecologic Național și a Fondului Național pentru Dezvoltarea Regională, precum și sporirea eficienții utilizării resurselor acestor fonduri.

2.3. Consiliului Concurenței, pentru informare și autosesizare referitor la situațiile expuse în pct. 3.2.2. din Raportul de audit.

2.4. Agenției pentru Supravegherea Tehnică, pentru informare, și se cere efectuarea controlului asupra volumelor de lucrări executate în cadrul proiectelor supuse verificării de prezentul audit, cu luarea măsurilor conform prevederilor legale.