Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 51 din 23 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017

Numar 321-332 din data de 2018-07-23 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

Recomandari (7)

1. în comun cu MEI: Să asigure corectarea și raportarea veridică a investițiilor capitale în active în curs de execuție (pct. 4.1.2.).

2. Să asigure ținerea evidenței contabile pe grupurile de conturi separat pentru fiecare proiect gestionat (pct.4.1.2.).

3. de comun cu Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei: Să asigure, confirmarea creanțelor și obligațiunilor în vederea evaluării corespunzătoare a rezultatelor inventarierii (pct.4.1.10.).

4. Să asigure, înregistrarea în Cadastrul bunurilor imobile a dreptului patrimonial asupra unui bun imobil (pct. 6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Conform HG 321 din 23.04.2009 bunul imobil transmis in gestiune pentru reparatii capitale. Pentru 2019 nu sunt planificate surse financiare privind lucrari de reparatii capitale (Anexa 6 legea 303 din 30.11.2018 privind bugetul de stat). In acest sens Directia urbanism in constructii a introdus in planul anual, organizarea receptiei finale pentru lucrarile executate conform HG 285/1996 si returnarea bunului imobil capitalizat catre administratia parlamentului (inclusiv alte lucrari in executie pentru instalatii aferente). In prezent este elaborat proiectul de HG si stabilirea comisiei de transmitere prin corespondentă cu administratia parlamentului. Inregistrarea la ASP va fi efectuata conform prevederilor noi art 47 din HG Nr. 285 / 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor și instalațiilor aferente 47. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului: 1) executantului; 2) proiectantului; 3) organului administratiei publice locale; 4) Agenției pentru Supraveghere Tehnica 5) subdiviziunii competente a Agentiei Servicii Publice, pentru inregistrarea de stat a bunului imobil receptionat.

5. Să asigure înregistrarea valorilor nominală și netă ale patrimoniului deținut în întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni, cu reflectarea ulterioară a acestuia în informațiile financiare (pct. 4.1.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Conform cerintelor HG 806/2018 - Ministerele, alte autorităti administrative centrale din subordinea Guvernului, precum și autoritatile administrative din subordinea acestora vor transmite Agentiei Proprietatii Publice intreprinderile de stat incluse in anexa nr.4 la Hotarirea Guvernului nr.902/2017. Pentru S.A. sau reziliat contractul nr.9/06 de cesionare a exercitării drepturilor de actionar si de administrare a proprietatii de stat din 21.08.2014. In acest context in cadrul Ministerului, sau intreprins actiuni organizatorice pentru transmiterea valorilor din evidenta contabila al MEI catre APP. Sa emis Ordinul 544 din 23.11.2018, sa semnat actul de transmitere din data 18.12.2018. Totodată conform HG in cadrul Ministerului sa luat la evidenta valoarea capitalului social al Î.S. Moldelectrica din subordinea MEI conform informatiilor transmise de intreprindere din 21.08.2018 nr. 46-41/1357.

6. Să asigure încheierea contractelor de răspundere materială cu angajații cărora le-au fost transmise spre folosire bunurile materiale (pct. 6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: In baza procedurii de inventariere anuala (ordin p/u inventariere nr/558/28.11.2018) Sau identificat persoanele cu dispozitive mobile transmise in gestiune sa elaborat model tip al contractului de raspundere materiale pe MEI si inclusiv politica securitatii informationale privind gestionarea activelor mobile (hardware). 28 de Contracte au fost semnate cu fiecare persoană, in gestiunea careia sunt acordate dispozitive mobile.

7. Să asigure înregistrarea terenurilor și bunurilor imobile în evidența contabilă (6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Sa reluat etapa 3 de transmitere, prin constituirea unei noi comisii si iesirea in teren (07/06.2018) pentru inventariere si evaluare intru elaborarea actului de transmitere. Ordinul de constituire a comisiei si Actul este in proces de aprobare. Actiune nefinalizata. HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile nr. 983 din 19.10.2010, a fost actuals in structura administratiilor publice centrale pina la reorganizarea din iulie 2017. Actualmente APP este separata in subordinea Guvernului inclusiv cu I.S. din subordine care trebuie sa transmita in gestiune 22 de imobile si teren aferent. In acest sens procedura de transmitere in gestiunea administratiei Zonei Economice Libere Balti va fi separata.

Cerinte (5)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: La punctul 4.1.3 Sectia Financiar administrativă a Inregistrat corespunzator in evidenta contabila valoarea uzurii mijloacelor fixe mentionate La punctul 4.1.4 Sectia Financiar administrativă a eliminat constatarea auditului si a înregistrat regulamentar în evidenta contabila la conturile corespunzatoare si valoarea uzurii mijloacelor fixe mentionate. La punctul 4.1.5 Sectia Financiar administrativă a luat la evidenta bunurile aparute in urma serviciilor de reconstructie a unui bun imobil ca mijloace fixe si urmeaza a fi transmise catre administratia parlamentului. Totodata conform procedurii de inventariere anuala (ordin nr/558/28.11.2018) aceste se verifica separat de catre seful Sectiei politici in urbanism. La punctul 4.1.6 Sectia Financiar administrativă a casat standarde si documente normative (DN) cu valoare totala de bilant de 2,0 mil. lei. Similar pentru 2018 sa initiat procedura de inventariere si casare si altor DN, responsabil Sectia politici si reglementari tehnice in constructii. La punctul 4.1.7 Sectia Financiar administrativa a modificat planul de finantare pentru anul 2018, atribuind subventiile de la bugetul de stat la conturile corespunzatoare.

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.1. modificarea cadrului normativ existent, astfel încât scopul acordării subsidiilor să corespundă obiectivelor pentru care sunt alocate acestea (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015) (pct. 4.1.7.);

2.2.2. completarea cadrulului normativ cu prevederi referitor la raportarea executării subsidiilor, astfel încât raportul privind executarea bugetului de stat să conțină și informații cu privire la executarea subsidiilor nemijlocit de către beneficiarii acestora. (pct. 4.1.7.);