Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 51 din 23 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017

Numar 321-332 din data de 2018-07-23 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

Recomandari (7)

1. în comun cu MEI: Să asigure corectarea și raportarea veridică a investițiilor capitale în active în curs de execuție (pct. 4.1.2.).

response:
Scris: ASD nr. 04-02/354 din 19.02.2019: In Bilantul contabil pentru semestrul I 2018 a fost corectata suma investitiilor capitale in active in curs de executie. Anexa forma FD 041. In acest context se denota, ca au fost admise unele carente, exprimate prin urmatoarele: - deși investitiile capitale in active in curs de executie ale I.S. „ASD”, efectuate in cadrul a 2 proiecte1, au fost inregistrate in evidenta contabila la situatia din 31 decembrie 2017 in suma totala de 1725,2 mil. lei, in Bilantul contabil consolidat al MEI acestea au fost raportate in suma de 445,6 mil.lei, ce constituie doar valoarea investitiilor aferente perioadei septembrie- decembrie 2017. Totodata, se releva, ca, pentru elementele de activ mentionate, in cadrul I.S. „ASD” lipsește evidenta analitica pentru fiecare protect gestionat, astfel, nefiind asigurata exactitatea informatiilor din situatiile financiare aferente. Ca urmare, au fost afectate departajarea, veridicitatea și exactitatea informatiilor legate de investitiile capitale in active in curs de executie, precum și denaturata valoarea contabila a acestora din rapoartele financiare consolidate cu cca 1279,6 mil.lei; - I.S. ,,ASD” nu a contabilizat corespunzator, penalitatile calculate conform clauzelor contractuale pentru neexecutarea in termen a lucrarilor in suma totala de 25,3 mil lei, ceea ce a conditionat raportarea neveridica, fiind diminuata valoarea investitiilor capitale in active in curs de executie.

RO_6283_178-19_ASD.pdf

2. Să asigure ținerea evidenței contabile pe grupurile de conturi separat pentru fiecare proiect gestionat (pct.4.1.2.).

response:
Scris: ASD nr. 04-02/354 din 19.02.2019: Au fost operate modificari in programul 1C, astfel evidenta contabila se tine pe fiecare proiect gestionat. Anexam balanta de verificare a contului 121 „Imobilizari corporale in curs de executie”. Referitor la contabilizarea penalitatilor calculate conform clauzelor contractuale pentru neexecutarea in termen a lucrarilor in suma totala de 25,3 mil. lei: In conformitate cu clauzele contractuale standard utilizate (emise de Federatia Intemationala a Inginerilor Consultant - FIDIC), I.S. ASD are dreptul sa aplice penalitati pentru depașirea termenului contractual de finalizare a lucrarilor Suma penalitatilor este determinate in mod independent și obiectiv de catre inginerul de supraveghere tehnica, angajat de ASD pentru fiecare proiect in parte. La intocmirea Certificatului Interimar de Plata (IPC), inginerul de supraveghere tehnica diminueaza suma facturata de antreprenor cu valoarea penalitatilor. Astfel, suma acceptata de DIE spre plata (in baza IPC) și, respectiv suma de majorare a imobilizarilor in curs de executie, este mai mica cu suma penalitatilor retinute pentru Intarzierea lucrarilor. La randul sau, creditorul extern va agrea alocarea mijloacelor din fmantarea acordata, in baza sumei din IPC (dupa retinerea penalitatilor pentru Intarzierea lucrarilor). Astfel, creditorul extern aloca mijloace banesti pentru achitarea lucrarilor executate, dupa micsorarea valorii lucrarilor facturate de antreprenor cu suma penalitatilor. Mentionam ca, suma totala maxima a penalitatilor pentru intarzierea lucrarilor (calculate, de regula, ca о fractie procentuala din valoarea contractului pe zi de intarziere , dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului) reprezinta un acord real intre I.S ASD și antreprenor asupra sumei maxime estimate ce va compensa pierderile pe care le va suferi I.S, ASD din cauza intarzierii lucrarilor din vina antreprenorului. Prin urmare, clauza contractuala privind penalitatile pentru intarzierea lucrarilor genereaza о obligatie contractuala a antreprenorului de a oferi о compensatie pecuniara pentru I.S. ASD, pentru depașirea termenilor contractuali. Penalitatile respective sunt deduse din valoarea facturata a lucrarilor și nu apar dupa receptia finala a lucrarilor executate. Astfel, penalitatile pentru intarzierea lucrarilor, reprezinta, in substanta, о obligatie a antreprenorului de a micșora/reduce valoarea lucrarilor executate sau cu alte cuvinte, о renuntare benevola §i quasi-automata a antreprenorului la о parte din valoarea contractului, daca sunt intrunite anumite conditii obiective. Standardul National de Contabilitate "Imobilizari Necorporale si Corporate” stipuleaza ca, Evaluarea inltiala a fiecarui obiect se efectueaza la cost de intrare (art. 7). Costul de intrare a obiectului procurat se formeaza din pretul de cumparare, taxele vamale, impozitele și taxele nerecuperabile, cu scaderea tuturor reducerilor, rabaturilor §i sconturilor comerciale la procurare, (art. 8 alin 1.) In baza celor de mai sus, I.S. ASD este in drept sa trateze penalitatile pentru intarzierea lucrarilor ca fiind о reducere de pret si, prin urmare, sa diminueze valoarea intrarilor la imobilizarile in curs de executie șIn contrast cu cele expuse mai sus, pot exista unele viziuni ca penalitatile pentru intarzierea lucrarilor ar trebui sa fie recunoscute ca venituri, iar valoarea imobilizarilor in curs de executie sa nu fie diminuata cu suma penalitatilor aplicate. Conform Standardului National de Contabilitate "Venituri”, Venituri reprezinta created ale beneficiilor economice inregistrate in cursul perioadei de gestiune, sub forma intrarilor de active sau majorarii valorii acestora, sau a diminuarii datoriilor care au drept rezultat created ale capitalului propdu, cu exceptia creșterilor legate de contributiile proprietarilor. (art. 5). Penalitatile privind intarzierea lucrarilor nu genereaza intrari de active, care sa depașeasca valoarea contractuala a imobilizarilor in curs. Pe de alta parte, aceste penalitati nu genereaza reduced de obligatiuni ale ASD, deoarece obligatia de plata fata de antreprenor este inregistrata dupa deducerea prealabila penalitatilor. Astfel, recunoasterea penalitatilor nu satisface criteriul de recunoaștere a veniturilor și, prin urmare, nu trebuie sa fie recunoscute ca venit, cu majorarea corespunzatoare a imobilizarilor in curs, Totusi, in cazul in care ASD aplica penalitati de orice fel dupa receptia finala a lucrarilor (și dupa transferul imobilizarilor in curs la active fixe), aceste penalitati vor fi recunoscute ca venituri, deoarece apare un activ nou (numerar sau creante).

RO_6283_178-19_ASD.pdf

3. de comun cu Unitatea de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei: Să asigure, confirmarea creanțelor și obligațiunilor în vederea evaluării corespunzătoare a rezultatelor inventarierii (pct.4.1.10.).

response:
Scris.ASD nr.04-02/354 din 19.02.2019: Probele de audit releva ca entitatile auditate care s-au consolidat nu s-au conformat integral unor cerinte ale cadrului legal-normativ. Astfel, ineficienta MFC aferent creantelor, a conditionat neconfirmarea creantelor, in suma totala de 447,1 mil.lei (sau la nivelul de 78,5 % din creantele totale I.S. ’’Administratia de stat a Drumurilor”), ceea ce a afectat veridicitatea informatiilor financiare. În temeiul ordinului nr.76 din 31.07.2018, intreprinderea a efectuat inventarierea creantelor si datoriilor la situatia din 30.06.2018. Rezultatele inventarierii au fost inscrise in INV -10 „Lista de inventariere a creantelor și datoriilor” in baza datelor din extrasele de cont confirmate de debitori sau creditori, iar in caz de neconfirmare - in baza documentelor primare (facturi, certificate interimare de plata (IPS), extrase bancare, e.t.c.). Copia Procesului verbal privind rezultatele inventarierii §i Listele de inventariere a creantelor si datoriilor se anexeaza.

RO_6283_178-19_ASD.pdf

4. Să asigure, înregistrarea în Cadastrul bunurilor imobile a dreptului patrimonial asupra unui bun imobil (pct. 6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Conform HG 321 din 23.04.2009 bunul imobil transmis in gestiune pentru reparatii capitale. Pentru 2019 nu sunt planificate surse financiare privind lucrari de reparatii capitale (Anexa 6 legea 303 din 30.11.2018 privind bugetul de stat). In acest sens Directia urbanism in constructii a introdus in planul anual, organizarea receptiei finale pentru lucrarile executate conform HG 285/1996 si returnarea bunului imobil capitalizat catre administratia parlamentului (inclusiv alte lucrari in executie pentru instalatii aferente). In prezent este elaborat proiectul de HG si stabilirea comisiei de transmitere prin corespondentă cu administratia parlamentului. Inregistrarea la ASP va fi efectuata conform prevederilor noi art 47 din HG Nr. 285 / 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor și instalațiilor aferente 47. Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului: 1) executantului; 2) proiectantului; 3) organului administratiei publice locale; 4) Agenției pentru Supraveghere Tehnica 5) subdiviziunii competente a Agentiei Servicii Publice, pentru inregistrarea de stat a bunului imobil receptionat.

RO_6187_49-19_MEI.pdf

5. Să asigure înregistrarea valorilor nominală și netă ale patrimoniului deținut în întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni, cu reflectarea ulterioară a acestuia în informațiile financiare (pct. 4.1.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Conform cerintelor HG 806/2018 - Ministerele, alte autorităti administrative centrale din subordinea Guvernului, precum și autoritatile administrative din subordinea acestora vor transmite Agentiei Proprietatii Publice intreprinderile de stat incluse in anexa nr.4 la Hotarirea Guvernului nr.902/2017. Pentru S.A. sau reziliat contractul nr.9/06 de cesionare a exercitării drepturilor de actionar si de administrare a proprietatii de stat din 21.08.2014. In acest context in cadrul Ministerului, sau intreprins actiuni organizatorice pentru transmiterea valorilor din evidenta contabila al MEI catre APP. Sa emis Ordinul 544 din 23.11.2018, sa semnat actul de transmitere din data 18.12.2018. Totodată conform HG in cadrul Ministerului sa luat la evidenta valoarea capitalului social al Î.S. Moldelectrica din subordinea MEI conform informatiilor transmise de intreprindere din 21.08.2018 nr. 46-41/1357.

RO_6187_49-19_MEI.pdf

6. Să asigure încheierea contractelor de răspundere materială cu angajații cărora le-au fost transmise spre folosire bunurile materiale (pct. 6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: In baza procedurii de inventariere anuala (ordin p/u inventariere nr/558/28.11.2018) Sau identificat persoanele cu dispozitive mobile transmise in gestiune sa elaborat model tip al contractului de raspundere materiale pe MEI si inclusiv politica securitatii informationale privind gestionarea activelor mobile (hardware). 28 de Contracte au fost semnate cu fiecare persoană, in gestiunea careia sunt acordate dispozitive mobile.

RO_6187_49-19_MEI.pdf

7. Să asigure înregistrarea terenurilor și bunurilor imobile în evidența contabilă (6.1.).

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: Sa reluat etapa 3 de transmitere, prin constituirea unei noi comisii si iesirea in teren (07/06.2018) pentru inventariere si evaluare intru elaborarea actului de transmitere. Ordinul de constituire a comisiei si Actul este in proces de aprobare. Actiune nefinalizata. HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile nr. 983 din 19.10.2010, a fost actuals in structura administratiilor publice centrale pina la reorganizarea din iulie 2017. Actualmente APP este separata in subordinea Guvernului inclusiv cu I.S. din subordine care trebuie sa transmita in gestiune 22 de imobile si teren aferent. In acest sens procedura de transmitere in gestiunea administratiei Zonei Economice Libere Balti va fi separata.

RO_6187_49-19_MEI.pdf

Cerinte (5)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.MEI nr.16-432 din 22.01.2019: La punctul 4.1.3 Sectia Financiar administrativă a Inregistrat corespunzator in evidenta contabila valoarea uzurii mijloacelor fixe mentionate La punctul 4.1.4 Sectia Financiar administrativă a eliminat constatarea auditului si a înregistrat regulamentar în evidenta contabila la conturile corespunzatoare si valoarea uzurii mijloacelor fixe mentionate. La punctul 4.1.5 Sectia Financiar administrativă a luat la evidenta bunurile aparute in urma serviciilor de reconstructie a unui bun imobil ca mijloace fixe si urmeaza a fi transmise catre administratia parlamentului. Totodata conform procedurii de inventariere anuala (ordin nr/558/28.11.2018) aceste se verifica separat de catre seful Sectiei politici in urbanism. La punctul 4.1.6 Sectia Financiar administrativă a casat standarde si documente normative (DN) cu valoare totala de bilant de 2,0 mil. lei. Similar pentru 2018 sa initiat procedura de inventariere si casare si altor DN, responsabil Sectia politici si reglementari tehnice in constructii. La punctul 4.1.7 Sectia Financiar administrativa a modificat planul de finantare pentru anul 2018, atribuind subventiile de la bugetul de stat la conturile corespunzatoare.

RO_6187_49-19_MEI.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.ASD nr.04-02/354 din 19.02.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6283_178-19_ASD.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.ASD nr.04-02/354 din 19.02.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6283_178-19_ASD.pdf

2.2.1. modificarea cadrului normativ existent, astfel încât scopul acordării subsidiilor să corespundă obiectivelor pentru care sunt alocate acestea (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015) (pct. 4.1.7.);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/13 din 14.02.2019: Sistemul de clasificatie bugetara aplicat in Republica Moldova este in conformitate cu Clasificatia funcțiilor Guvemului (COFOG), elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a Natiunilor Unite, utilizata in practica mondiala in calitate de standard ți standardele Statisticii Finanțelor Guvernamentale (GFS) 2001, elaborate de catre FMI. Rapoartele Curtii de Conturi, precum și analizele efectuate de catre Ministerul Finantelor atesta faptul atribuirii eronate la categoria ’’Subsidii” de catre autoritațile/institutiile bugetare a unor cheltuieli, contrar continutului economic al acestora si prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificatia bugetara”. In scopul efectuarii unei analize mai detaliate a subsidiilor de la bugetul de stat și revizuirii cadrului normativ in domeniu, Ministerul Finantelor a solicitat autoritatilor publice centrale prezentarea calculelor estimate la categoria „Subsidii”, cu indicarea actelor normative care prevad plati bugetare in forma de subsidii, denumirii, destinației si scopului platilor respective (extrasul din Particularitațile privind elaborarea și prezentarea de catre autoritațile publice centrale a propunerilor de buget pe anul 2019 și estimarilor pentru anii 2020-2021 se anexeaza pe 1 flla).

RO_6261_140-19_Min_Fin.pdf

2.2.2. completarea cadrulului normativ cu prevederi referitor la raportarea executării subsidiilor, astfel încât raportul privind executarea bugetului de stat să conțină și informații cu privire la executarea subsidiilor nemijlocit de către beneficiarii acestora. (pct. 4.1.7.);

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/13 din 14.02.2019: Prin Ordinul ministrului finnațelor nr.199 din 14.12.2018 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 504- 511 art. 1826 din 22.12.2018) au fost completate Normele metodologice privind evidenta contabila și raportarea financiara in sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 216/2015, cu prevederi ce țin de prezentarea de catre entitațile beneficiare de transferuri și/sau subvenții din buget a rapoartelor privind utilizarea mijloacelor bugetare conform destinației, la solicitarea autoritaților publice. Prin Ordinul ministrului finantelor nr.210 din 26 decembrie 2018 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 6-12 art. 58 din 11.01.2019) s-au operat modificari la Cerintele la intocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autoritaților/institutiilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 164/2016. Astfel, autoritațile/institutiile bugetare, odata cu prezentarea raportului financiar, vor prezenta о Informatie cu privire la executarea subsidiilor acordate din buget, care ulterior va fi introdusa In raportul privind executarea bugetului de stat.

RO_6261_140-19_Min_Fin.pdf