Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.54 din 25 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relaţii Interetnice încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 321-332 din data de 2018-07-25 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Biroului Relaţii Interetnice la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (4)

1. Să asigure întreprinderea acţiunilor de rigoare în privinţa implementării Managementului Financiar și Control prin: continuarea descrierii grafice și narative a tuturor proceselor operaționale din cadrul entităţii, inclusiv pentru achizițiile publice (pct.6.1 şi pct.6.2); înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (remunerarea muncii, procesul de achiziții, mijloacele fixe și activele nemateriale, activele circulante etc.), elaborarea politicii de comunicare (pct.6.1); evaluarea și monitorizarea sistematică a elementelor MFC.

2. Să întreprindă acțiuni de notificare a beneficiarilor de spații oferite în locațiune, care nu-și onorează în termen obligațiunile de plată (pct.6.3).

3. Să elaboreze regulamentul intern cu privire la achiziţia bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (pct.6.2).

4. Să asigure desfășurarea transparentă a achiziţiilor publice prin intermediul licitaţiei publice şi publicarea Planului de achiziţii pe pagina web oficială a entităţii (pct.6.2).

Cerinte (1)

2.1. Agenţiei Relaţii Interetnice, în calitate de succesor de drept al Biroului Relații Interetnice, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.