Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotârârea nr. 52 din 24 iulie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la 31 decembrie 2017

Numar 366-376 din data de 2018-07-24 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

Recomandari (7)

1. să asigure înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

response:
Scris.ÎS,,MoldATSA" nr.874 din 11.12.2018: Terenurile gestionate, ca urmare a implementării recomandarilor anterioare, au fost evaluate prin intermediul evaluatorului extern la suma de - 30 368 029 (treizeci milioane trei sute saizeci si opt mii douazeci si noua) lei, suma care, potrivit concluziilor reflectate in Raportul de audit, urma a fi introdusa in capitalul social al intreprinderii, dat fiind faptul ca, terenurile gestionate constituie elemente de capital propriu, care in mod eronat, in baza deciziei Consiliului de Administrate al I.S. ’’MoldTSA”, au fost atribuite la grupa de conturi contabile aferente datoriilor pe termen lung, impactul fiind denaturarea pozitiilor bilantiere respective. In acest sens, dorim sa mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (5) al Legii nr. 246 din 23.11.2017 ”Cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala”: ” Hotarirea/decizia de modificare a capitalului social al intreprinderii de stat/municipale se adopta de catre fondator”. In același sens, dorim sa subliniem faptul ca, in conformitate cu prevederile Pct. 5.3, lit. c) al Statutului I.S. ’’MoldATSA: ’’Fondatorul adopta decizii privind modificarea capitalului social al Intreprinderii”. Prin urmare, in scopul respectarii normelor legale in vigoare și documentelor constitutive ale intreprinderii, I.S. ’’MoldATSA”, prin scrisoarea nr. 769 din 30.10.2018, a solicitat acordul fondatorului intreprinderii - Agentiei Proprietatii Publice a RM, la inregistrarea terenurilor gestionate in evidenta contabila, ca element al capitalului propriu. Ulterior, prin scrisoarea nr. 03-05-2015 din 19.11.2018 (se anexeaza), Agentia Proprietatii Publice și-a exprimat refuzul privind operarea modificarilor in documentele constitutive ale intreprinderii prin majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor gestionate, in conditiile prevederilor art. 5, alin. (2), lit.a) din Legea nr.29 din 05.04.2018 ,,Privind delimitarea proprietății publice": ,,Bunurile domeniului public nu pot fi instrainate sau depuse in capitalul social al unor persoane juridice". În temeiul celor relatate, Va comunicam despre imposibilitatea realizarii recomandarii de a asigura inregistrarea corespunzatoare in evidenta contabila a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu, expuse in Pct. 4.2.2. din Raportul de Audit al situatiilor financiare ale I.S. ’’MoldATSA” la data din 31.12.2017, intocmit de catre Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: Acceptul Consiliului de Administartie (Procesul-verbak nr.6 din 23.08.2018). Decizia Fondatorului (Scrisoarea nr.03-05-2015 din 19.11.2018). În contextul modificărilor operate în Legea privind administrarea și deetetizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007 (art.2 și art.7 alin.(3) lit.f4-acest alineat a fost introdus prin Legea nr.302 din 30.11.2018, în vigoare de la 12.12.2018), precum și adoptarea Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018 art.5 alin.(2) lit.a); art.7 și art.9 alin.(2) lit.h), această recomandare nu mai este actuală.

2. să asigure evaluarea oportunității de a ajusta valoarea contabilă a imobilizărilor corporale implicate nemijlocit în procesul tehnologic și amortizate integral, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare, în scopul formării costului real al serviciilor prestate (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

response:
Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: 1.Atribuirea sarcinii de evaluarea a imobilizărilor corporale și necorporale către comisia de punere în funcțiune și casare a activelor materiale și nemateriale; 2. Efectuarea analizei mijloacelor fixe cu gradul de uzură 100% și gruparea lor. În rezultatul analizei mijloacelor fixe utilizate în procesul tehnologic și amortizate integral, o parte din acestea au fost casate, iar celelalte rămase au fost incluse în lista privind evaluarea mijloacelor fixe (contract nr.20 din 14.03.2019 Imobil Industrial Grup SRL). 3. Răspunsul Ministerul Finanțelor nr.13-08/465 din 02.10.2018.

3. să dispună acțiuni de ajustare a Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 (pct.4.2.4. din prezentul Raport);

response:
Scris.ÎS ,,MoldATSA" nr.26 din 11.01.2019: Prin scris. Nr.689 din 26.09.2018 Agenției Proprietății Publice a fost remisă Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului actualizată cu scopul ajustării Anexei nr. 226 a HG.351 din 23.03.2005. În acest sens Agenția Proprietății Publice prin scris. nr.06-05-1703 din 22.10.2018 a comunicat că un proiect de modificare în aspectul dat va fi promovat în ordinea stabilită. Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: 1. Adresarea repetată către Fondator și APP privind ajustarea HG nr.351 din 23.03.2005 (nr.06-05-1703 din 22.10.2018). 2. Modificarea HG nr.351/2005 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publica a statului și la transmiterea unor bunuri imobile prin HG nr.139 din 27.02.2019.

4. să asigure întreprinderea acțiunilor punctuale pentru recuperarea oportună a creanțelor, precum și adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora (pct.4.2.5. din prezentul Raport);

response:
Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: Hotărârea Instanței de judecată din 03.09.2019 (dosar sC-452/18) privind încasarea datoriei și dobânzii din contul Air Moldova în beneficiul ÎS MOLDATSA

5. să asigure implementarea și promovarea unui management adecvat al resurselor umane, pentru a nu admite pe viitor pornirea litigiilor de muncă noi privind drepturile salariale (pct.5.1. din prezentul Raport);

response:
Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: În acest scop au fost stabilite obiective în domeniul resurselor umane, parte componentă a Planului Strategic de Afaceri al ÎS MoldATSA (aprobat de către Consiliul de Administrație al întreprinderii (10.01.2019), indicator de performanță fiind diminuarea litigiilor judiciare (KPI09/HR).

6. să impună măsuri privind remedierea controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator intern relevant (pct.6.2. din prezentul Raport);

response:
Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: Au fost aprobate ,,Regulamentul privind procedura de achiziție a bunurilor/lucărilor/serviciilor pentru necesitățile ÎS ,,MoldATSA", aprobat de către Consiliul de Administrație al ÎS ,,MoldATSA" în cadrul ședinței din 16.11.2018, precum și Procedura ,,Controlul Proceselor Furnizate din Exterior".

7. să asigure contabilizarea conformă a elementelor capitalului propriu și ajustarea cadrului regulator intern aferent constituirii/utilizării/raportării acestora (pct.4.4. din prezentul Raport).

response:
Scris.MoldATSA nr.220 din 27.03.2019: Ministerul Finanțelor a comunicat, ca rezervele se constituie și se utilizează în baza deciziei organului de conducere împuternicit al entității. Utilizarea rezervelor se contabilizează ca diminuare a rezervelor și majorarea elementelor capitalului propriu sau datoriilor entității.

Cerinte (1)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;