Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotârârea nr. 52 din 24 iulie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la 31 decembrie 2017

Numar 366-376 din data de 2018-07-24 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare), având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” .

Recomandari (7)

1. să asigure înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

response:
Scris.ÎS,,MoldATSA" nr.874 din 11.12.2018: Terenurile gestionate, ca urmare a implementării recomandarilor anterioare, au fost evaluate prin intermediul evaluatorului extern la suma de - 30 368 029 (treizeci milioane trei sute saizeci si opt mii douazeci si noua) lei, suma care, potrivit concluziilor reflectate in Raportul de audit, urma a fi introdusa in capitalul social al intreprinderii, dat fiind faptul ca, terenurile gestionate constituie elemente de capital propriu, care in mod eronat, in baza deciziei Consiliului de Administrate al I.S. ’’MoldTSA”, au fost atribuite la grupa de conturi contabile aferente datoriilor pe termen lung, impactul fiind denaturarea pozitiilor bilantiere respective. In acest sens, dorim sa mentionam ca, in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (5) al Legii nr. 246 din 23.11.2017 ”Cu privire la intreprinderea de stat si intreprinderea municipala”: ” Hotarirea/decizia de modificare a capitalului social al intreprinderii de stat/municipale se adopta de catre fondator”. In același sens, dorim sa subliniem faptul ca, in conformitate cu prevederile Pct. 5.3, lit. c) al Statutului I.S. ’’MoldATSA: ’’Fondatorul adopta decizii privind modificarea capitalului social al Intreprinderii”. Prin urmare, in scopul respectarii normelor legale in vigoare și documentelor constitutive ale intreprinderii, I.S. ’’MoldATSA”, prin scrisoarea nr. 769 din 30.10.2018, a solicitat acordul fondatorului intreprinderii - Agentiei Proprietatii Publice a RM, la inregistrarea terenurilor gestionate in evidenta contabila, ca element al capitalului propriu. Ulterior, prin scrisoarea nr. 03-05-2015 din 19.11.2018 (se anexeaza), Agentia Proprietatii Publice și-a exprimat refuzul privind operarea modificarilor in documentele constitutive ale intreprinderii prin majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor gestionate, in conditiile prevederilor art. 5, alin. (2), lit.a) din Legea nr.29 din 05.04.2018 ,,Privind delimitarea proprietății publice": ,,Bunurile domeniului public nu pot fi instrainate sau depuse in capitalul social al unor persoane juridice". În temeiul celor relatate, Va comunicam despre imposibilitatea realizarii recomandarii de a asigura inregistrarea corespunzatoare in evidenta contabila a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu, expuse in Pct. 4.2.2. din Raportul de Audit al situatiilor financiare ale I.S. ’’MoldATSA” la data din 31.12.2017, intocmit de catre Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

2. să asigure evaluarea oportunității de a ajusta valoarea contabilă a imobilizărilor corporale implicate nemijlocit în procesul tehnologic și amortizate integral, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare, în scopul formării costului real al serviciilor prestate (pct.4.2.2. din prezentul Raport);

3. să dispună acțiuni de ajustare a Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 (pct.4.2.4. din prezentul Raport);

4. să asigure întreprinderea acțiunilor punctuale pentru recuperarea oportună a creanțelor, precum și adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora (pct.4.2.5. din prezentul Raport);

5. să asigure implementarea și promovarea unui management adecvat al resurselor umane, pentru a nu admite pe viitor pornirea litigiilor de muncă noi privind drepturile salariale (pct.5.1. din prezentul Raport);

6. să impună măsuri privind remedierea controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator intern relevant (pct.6.2. din prezentul Raport);

7. să asigure contabilizarea conformă a elementelor capitalului propriu și ajustarea cadrului regulator intern aferent constituirii/utilizării/raportării acestora (pct.4.4. din prezentul Raport).

Cerinte (1)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;