Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 58 din 31 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului performanței „În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) asigură atingerea impactului scontat?”

Numar 430-439 din data de 2018-07-31 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 20

Misiunea de audit a fost planificată și realizată potrivit Standardelor Internaționale de Audit relevante (ISSAI)1, puse în aplicare de Curtea de Conturi la desfășurarea auditului public extern, manualelor de audit al performanței și de audit al tehnologiilor informaționale, precum și conform bunelor practici în domeniu.
Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat (în continuare – CS), Instituția Publică Centrul de Guvernare Electronică2 (în continuare – CGE sau Centrul), Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” (în continuare – Î.S. „CTS”)3, cu colectarea probelor de audit de la beneficiarii sau potențialii beneficiari ai Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (în continuare – Serviciul MPay sau Serviciul).

1 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.
2 Actualmente, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform Hotărârii Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat” (în continuare Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018).
3 Actualmente, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică", conform Hotărârii Guvernului nr.414 din 08.05.2018.

Recomandari (20)

1.1. cu suportul I.P „Agenția de Guvernare Electronică” şi al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: în colaborare cu Ministerul Finanțelor şi Banca Națională a Moldovei, să elaboreze şi să prezinte în modul stabilit Guvernului spre aprobare Regulamentul privind modul de utilizare a Serviciului MPay;

2.1. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică” și în comun cu Ministerul Finanțelor, să reexamineze carențele constatate de audit și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, nomenclatorul/lista autorităților/entităților, precum și a serviciilor care urmează obligatoriu a fi integrate în Serviciul MPay;

2.2. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să revizuie acordurile și contractele-tip, aprobate prin Ordinul Secretarului general de Stat în vederea ajustării acestora, ținând cont de modificările operate în cadrul normativ-legislativ, cu stabilirea unei abordări univoce privind modul de încheiere a acordurilor/contractelor cu prestatorii serviciilor cu plată și definirea explicită a noțiunii de servicii pasibile a fi integrate în Serviciul MPay;

2.3. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să instituie un mecanism eficient de monitorizare și evaluare a performanțelor funcționării Serviciului MPay;

2.4. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să reexamineze modalitatea de asigurare și implementare a Serviciului MPay în vederea garantării valorificării de către stat a dreptului de proprietate asupra acestuia.

3.1. să încheie un acord privind partajarea responsabilităților în cadrul Serviciului MPay;

3.2. să asigure activitățile necesare în vederea informării prestatorilor serviciilor de plată privind serviciile pasibile a fi încasate prin Serviciul MPay, precum și promovării în continuare a Serviciului nominalizat către plătitori și prestatorii serviciilor cu plată;

3.3. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al executării contractelor încheiate cu prestatorii de plată și prestatorii de servicii cu plată, cu excluderea situațiilor de încasare a plăților integrate în Serviciul MPay în afara Serviciului respectiv, precum și achitării serviciilor doar prin numărul notei de plată MPay;

3.3. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al executării contractelor încheiate cu prestatorii de plată și prestatorii de servicii cu plată, cu excluderea situațiilor de încasare a plăților integrate în Serviciul MPay în afara Serviciului respectiv, precum și achitării serviciilor doar prin numărul notei de plată MPay;

3.2. să asigure activitățile necesare în vederea informării prestatorilor serviciilor de plată privind serviciile pasibile a fi încasate prin Serviciul MPay, precum și promovării în continuare a Serviciului nominalizat către plătitori și prestatorii serviciilor cu plată;

3.1. să încheie un acord privind partajarea responsabilităților în cadrul Serviciului MPay;

4.1. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: în comun cu autoritățile/instituții publice să efectueze, în cadrul inventarierii sistemelor și resurselor informaționale de stat, o analiză privind posibilitățile și termenele necesare pentru integrarea acestora în Serviciul MPay, cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a termenului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.280 24.04.2013, precum și stabilirea unui grafic/plan de integrare a acestora;

4.2. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: să actualizeze procedurile de gestionare (acordare, retragere etc.) a accesului la Serviciului MPay, cu asigurarea unei monitorizări și control eficiente a respectării acestora;

4.3. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: să asigure integrarea Serviciului MPay (componenta de back-office) cu serviciile guvernamentale de platformă, îndeosebi Serviciul MPass, conform specificațiilor funcționale, fără costuri adiționale;

5.1. să revizuie acordurile și contractele încheiate cu prestatorii serviciilor cu plată în vederea ajustării acestora, precum și să instituie unui mecanism eficient de evidență, monitorizare și control a executării prevederilor de către beneficiarii Serviciului MPay;

5.2. să stabilească proceduri clare privind modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Serviciul MPay, inclusiv de plasare a acestora pe pagina web a Serviciului MPay, cu monitorizarea și evaluarea periodică a acestora;

5.3. să reviziue cadrul normativ-regulator aferent funcționării Serviciului MPay (proceduri, reguli, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor/beneficiarilor Serviciului în modul stabilit;

5.4. să revizuie cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente Serviciului MPay în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la gestionarea și utilizarea Serviciului MPay, inclusiv a prestatorilor de servicii externalizate;

5.5. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Serviciului MPay, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, precum și riscurilor aferente, ținând cont de modul de asigurare a Serviciului MPay, precum și să determine acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a Serviciului respectiv.

6. în comun cu Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ținând cont de complexitatea Serviciului MPay, să reexamineze modul de operare al acestuia la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal în vederea asigurării conformării cu prevederile cadrului legislativ-normativ în domeniu.

Cerinte (26)

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.nr.01/01-5458 din 29.11.2018: Sistemul guvernamental de plati online M-Рау este utilizat pe larg la procurarea mijloacelor de identificare al animalelor in sistemul informational automatizat SITA. Prin accesarea paginii web: sita.md se efectueaza comanda mijloacelor de identificare, se genereaza contul de plata, care apoi se achita prin M-Pay. Sistemul de identificare si trasabilitate al animalelor a fost conectat la sistemul de plati online M-Pay pentru plata mijloacelor de identificare al animalelor la finele anului 2013 si functioneaza efectiv pină în prezent efectuînd anual circa 700-800 de operatiuni.

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.3. pentru informare, și se recomandă, repetat, întreprinderea măsurilor corespunzătoare de conformare a autorităților publice nominalizate în Raportul de audit cu rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal;

2.4.1. în comun cu Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, să examineze situația și riscurile expuse de audit privind Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) și să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării sustenabilității acestuia;

2.4.2. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, să examineze posibilitatea operării unor modificări în Hotărârile Guvernului privind Serviciul MPay, ținând cont de neajunsurile/carențele elucidate în Raportul de audit;

2.4.3. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică, ținând cont de procesele și activitățile operaționale automatizate în cadrul Serviciului MPay, să examineze și să determine modul optim de posesie și gestionare a Serviciului respectiv, cu realizarea acțiunilor corespunzătoare în acest sens, inclusiv cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a cadrului normativ relevant în scopul asigurării dezvoltării și sustenabilității acestuia;

2.4.4. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică, să examineze oportunitățile și să înainteze spre aprobare modificările legale necesare pentru diminuarea/plafonarea cuantumului comisionului aferent plăților cu cardul în vederea optimizării cheltuielilor din bugetul de stat și promovării plăților electronice;