Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 58 din 31 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului performanței „În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) asigură atingerea impactului scontat?”

Numar 430-439 din data de 2018-07-31 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 20

Misiunea de audit a fost planificată și realizată potrivit Standardelor Internaționale de Audit relevante (ISSAI)1, puse în aplicare de Curtea de Conturi la desfășurarea auditului public extern, manualelor de audit al performanței și de audit al tehnologiilor informaționale, precum și conform bunelor practici în domeniu.
Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat (în continuare – CS), Instituția Publică Centrul de Guvernare Electronică2 (în continuare – CGE sau Centrul), Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” (în continuare – Î.S. „CTS”)3, cu colectarea probelor de audit de la beneficiarii sau potențialii beneficiari ai Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (în continuare – Serviciul MPay sau Serviciul).

1 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.
2 Actualmente, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform Hotărârii Guvernului nr.414 din 08.05.2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat” (în continuare Hotărârea Guvernului nr.414 din 08.05.2018).
3 Actualmente, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică", conform Hotărârii Guvernului nr.414 din 08.05.2018.

Recomandari (20)

1.1. cu suportul I.P „Agenția de Guvernare Electronică” şi al I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: în colaborare cu Ministerul Finanțelor şi Banca Națională a Moldovei, să elaboreze şi să prezinte în modul stabilit Guvernului spre aprobare Regulamentul privind modul de utilizare a Serviciului MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE este in proces de fundamentare si elaborare a proiectului Hotararii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul Guvernamental de Plati Electronice (MPay)”. Dupa definitivare, acesta va fi promovat in modul stabilit prin intermediul Cancelariei de Stat. Scris.STISC nr/1.4/1211/44-19 din 27.11.2019: I.P. ,,STISC" la solicitarea acordă suport Instituției Publice ,,Agenția de Guvernare Electronică" în vederea elaborării Regulamentului privind modul de utilizare a Serviciului MPay.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf
RO_6961_1030-19_STISC.pdf

2.1. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică” și în comun cu Ministerul Finanțelor, să reexamineze carențele constatate de audit și să înainteze spre aprobare, în modul stabilit, nomenclatorul/lista autorităților/entităților, precum și a serviciilor care urmează obligatoriu a fi integrate în Serviciul MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: În cadrul implementării, în perioada 2018-2023, a proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), AGE finalizează exercițiul de inventariere a tuturor serviciilor publice administrative. Ca urmare a acestei inventarieri, AGE va elabora și va promova, prin intermediul Cancelariei de Stat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative”. Acest Nomenclator urmează să conțină informații centralizate/generalizate cu privire la toate serviciile publice administrative, pentru care este responsabil Guvernul, și prestatorii acestora, precum și la serviciile publice prestate contra plată. Astfel, AGE va recurge la implementarea recomandării respective ulterior aprobării proiectului hotărârii Guvernului menționate, prin promovarea, prin intermediul Cancelariei de Stat, a unei Decizii a Prim-ministrului prin care se va aproba lista serviciilor publice care urmează obligatoriu a fi integrate în Serviciul MPay. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: În cadrul implementării proiectului ,,Modernizarea serviciilor guvernamentale" (MGSP), finanțat de Grupul Banca Mondială, în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) și a Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Recostrucție și Dezvoltare (BIRD), ratificate prin Legea nr.25/2018, AGE a finalizat exercițiul de inventariere a tuturor serviciilor publice administrative prestarea cărora este atribuită în responsabilitatea autorităților/instituțiilor publice subordonate Guvernului. Ca urmare a aceste inventarieri, AGE a elaborat și promovează, prin intermediul Cancelariei de Stat, proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al evenimenntelor de viață asociate acestora". Acest Nomenclator va conține informații centralizate/generalizate cu privire la toate serviciile publice administrative, pentru care este responsabil Guvernul, și prestatorii acestora, inclusiv cele prestate contra plată. La momentul raportării, proiectul actului normativ respectiv se află în proces de definitivare după avizarea și consultare publică și, conform cerințelor legislației, urmeazp a fi supus expertizei juridice și anticorupție. În ceia ce privește lista serviciilor cu plată susceptibile integrării în Serviciul MPay, din lista serviciilor publice administrative inventariate, s-a stabilit că 248 de servicii din totalul de servicii sunt cu plată (documentul confirmativ 7 se atașează). Din cele 248 de servicii administrative cu plată circa 130 sunt deja integrate. Cât privește lista autorităților/entităților care urmează obligatoriu a fi integrate în Serviciul MPay, aceasta va fi inclusă în proiectul hotărârii Guvernului ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay).

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

2.2. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să revizuie acordurile și contractele-tip, aprobate prin Ordinul Secretarului general de Stat în vederea ajustării acestora, ținând cont de modificările operate în cadrul normativ-legislativ, cu stabilirea unei abordări univoce privind modul de încheiere a acordurilor/contractelor cu prestatorii serviciilor cu plată și definirea explicită a noțiunii de servicii pasibile a fi integrate în Serviciul MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE consideră inoportună modificarea Ordinului Cancelariei de Stat nr.512/2015 „Cu privire la unele măsuri de executare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare” (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361474), întrucât acesta stabilește în prezent o abordare univocă privind modul de încheiere a acordurilor/contractelor cu prestatorii serviciilor cu plată.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

2.3. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să instituie un mecanism eficient de monitorizare și evaluare a performanțelor funcționării Serviciului MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: AGE este în curs de elaborare a Planului granular de monitorizare și evaluare a Serviciului MPay pe anii 2019-2020. Suplimentar, Agenția a planificat implementarea platformei MOperations, ce va avea drept scop: - Monitorizarea și evaluarea activității produselor AGE (MPay, MPass MSign etc.); - Instrument unic de evidență a contractelor produselor AGE; - Instrument unic de interacțiune cu beneficiarii AGE; - Conectarea cu sisteme externe pentru posibilitatea generării și evidenței facturilor/actelor Primire-Predare etc.; - Conectarea cu platformele MSign, MPass, MLog, MNotify, MPay; - Gestionarea operațională și de business a serviciilor deținătorului; - Asigurarea cap-coadă a întregului ciclu de viață al acestuia în sistemul de management; - Delimitarea activităților actorilor implicați în procesul operațional, management, control; - Asigurarea unui mecanism de control eficient între direcții (subdiviziuni) AGE, menținerea unui spațiu informațional unic între toate subdiviziunile; - Micșorarea duratei ciclului de procesare a informației și a timpului de răspuns la solicitări, optimizarea fluxului de informație în formă electronică; - Crearea și menținerea unei BD centralizate de beneficiari. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE este in curs de aprobare a planului granular de monitorizare si evaluare a Serviciului MPay pe anii 2019-2021 (documentul confirmativ 8 se ataseaza). Suplimentar, AGE a lansat procedura de achizitie a serviciilor de dezvoltare a platformei MOperations, ce va avea drept scop: - Monitorizarea si evaluarea activitatii produselor AGE (MPay, MPass, MSign etc.); - Instrument unic de evidenta a contractelor produselor AGE; - Instrument unic de interactiune cu beneficiarii AGE; - Conectarea cu sisteme externe pentru posibilitatea generarii si evidentei facturilor/actelor Primire-Predare etc.; - Conectarea cu platformele MSign, MPass, MLog, MNotify, MPay; -Gestionarea operationala si de business a serviciilor detinatorului; - Asigurarea cap-coada a intregului ciclu de viata al acestuia in sistemul de management; - Delimitarea activitatilor actorilor implicati in procesul operational, management, control; - Asigurarea unui mecanism de control eficient intre subdiviziunile interne ale AGE, mentinerea unui spatiu informational unic intre toate subdiviziunile; - Micsorarea duratei ciclului de procesare a informatiei si a timpului de raspuns la solicitari, optimizarea fluxului de informatie in forma electronica; - Crearea si mentinerea unei BD centralizate de beneficiari.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

2.4. în comun cu I.P „Agenția de Guvernare Electronică”: să reexamineze modalitatea de asigurare și implementare a Serviciului MPay în vederea garantării valorificării de către stat a dreptului de proprietate asupra acestuia.

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: În opinia AGE, valorificarea dreptului de proprietate asupra Serviciului MPay este asigurată în prezent. Faptul că soluția tehnică nu aparține statului cu drept de proprietate, ci doar dreptul perpetuu de folosință neexclusivă a soluției, nu semnifică că este compromis dreptul de utilizare și valorificare a serviciului propriu-zis. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Raportam ca, valorificarea dreptului de proprietate asupra Serviciului MPay este asigurata in prezent. Faptul ca solutia tehnica nu apartine statului cu drept de proprietate, ci doar cu dreptul perpetuu de folosinta neexclusiva a solutiei, nu semnifica, in opinia noastra, ca este compromis dreptul de utilizare si valorificare a serviciului propriu-zis.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

3.1. să încheie un acord privind partajarea responsabilităților în cadrul Serviciului MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: AGE a elaborat și, prin scrisoarea nr. 3004-91 din 06.03.2019, a remis spre examinare Ministerului Finanțelor proiectul Acordului de partajare a responsabilităților în cadrul Serviciului MPay (documentul confirmativ se atașează). Agenția va recurge la definitivarea documentului respectiv după recepționarea opiniei ministerului. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Dupa mai multe runde de consultari, Acordul de partajare a responsabilitatilor in cadrul Serviciului MPay intre AGE si Ministerul Finantelor a fost semnat si a intrat in vigoare la 23.10.2019 (documentul confirmativ 9 se ataseaza).

3.2. să asigure activitățile necesare în vederea informării prestatorilor serviciilor de plată privind serviciile pasibile a fi încasate prin Serviciul MPay, precum și promovării în continuare a Serviciului nominalizat către plătitori și prestatorii serviciilor cu plată;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE asigură în permanență informarea prestatorilor serviciilor de plată privind serviciile pasibile a fi încasate prin Serviciul MPay. Totodată, cât privește promovarea Serviciului MPay către plătitori, Agenția a derulat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019, o campanie amplă de promovare a plăților ce pot fi achitate cu Serviciul MPay prin intermediul surselor media online (999.md, point.md, mama.md, joblist.md). La fel, a fost elaborat un spot de promovare a platilor electronice prin MPay. care la moment este in proces de definitivare. urmand ca in lunile urmatoare sa fie promovat in mediu online si distribuit institutiilor publice (ex. ASP etc.).

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

3.3. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al executării contractelor încheiate cu prestatorii de plată și prestatorii de servicii cu plată, cu excluderea situațiilor de încasare a plăților integrate în Serviciul MPay în afara Serviciului respectiv, precum și achitării serviciilor doar prin numărul notei de plată MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE a planificat implementarea platformei MOperations ce va avea drept scop monitorizarea și evaluarea activității produselor AGE (MPay etc.) și va fi un instrument unic de evidență a contractelor produselor AGE, precum și de interacțiune cu beneficiarii Agenției.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

3.3. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al executării contractelor încheiate cu prestatorii de plată și prestatorii de servicii cu plată, cu excluderea situațiilor de încasare a plăților integrate în Serviciul MPay în afara Serviciului respectiv, precum și achitării serviciilor doar prin numărul notei de plată MPay;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Se menționează că, în contractele încheiate cu prestatorii de servicii de plată cu privire la recepționarea plăților de la populație, perceptorii fiscali și agenții constatatori în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor, sunt stipulate prevederi care exclud recepționarea plăților, ce se încasează prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) din obiectul contractelor respective.

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf

3.2. să asigure activitățile necesare în vederea informării prestatorilor serviciilor de plată privind serviciile pasibile a fi încasate prin Serviciul MPay, precum și promovării în continuare a Serviciului nominalizat către plătitori și prestatorii serviciilor cu plată;

3.1. să încheie un acord privind partajarea responsabilităților în cadrul Serviciului MPay;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/39 din 24.05.2019: Proiectul acordului a fost elaborat de către Agenția de Guvernare Electronică în comun cu Ministerul Finanțelor, și, la moment, este în proces de examinare de către alte părți interesate. Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Se informează că, Acordul a fost încheiat, și a intrat în vigoare la 23 octombrie 2019 (copia acordului se anexează pe 3 file).

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf

4.1. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: în comun cu autoritățile/instituții publice să efectueze, în cadrul inventarierii sistemelor și resurselor informaționale de stat, o analiză privind posibilitățile și termenele necesare pentru integrarea acestora în Serviciul MPay, cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a termenului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.280 24.04.2013, precum și stabilirea unui grafic/plan de integrare a acestora;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: În prezent, procesul de inventariere a sistemelor și resurselor informaționale de stat , efectuat de STISC, în comun cu AGE, este în desfășurare, conform Hotărârii Guvernului nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”. După finalizarea inventarierii, în baza rezultatelor obținute se vor analiza posibilitățile de integrare cu Serviciul MPay și, respectiv, se vor face recomandările necesare pentru ajustarea cadrului normativ. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE a planificat implementarea platformei MOperations ce va avea drept scop monitorizarea si evaluarea activitatii produselor AGE (MPay etc.) si va fi un instrument unic de evidenta a contractelor produselor AGE, precum si de interactiune cu beneficiarii Agentiei. Scris.STISC nr/1.4/1211/44-19 din 27.11.2019: La moment este în curs de definitivare procesul de inventariere a sistemelor și resurselor informaționale de stat. Urmare a finalizării acesteia, va fi efectuată o analiză privind posibilitățile și termenii necesari pentru integrarea acestor sisteme în serviciul MPay. Totodată, comunicăm faptul că integrarea serviciului MPay cu serviciul MPass a fost realizată.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf
RO_6961_1030-19_STISC.pdf

4.2. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: să actualizeze procedurile de gestionare (acordare, retragere etc.) a accesului la Serviciului MPay, cu asigurarea unei monitorizări și control eficiente a respectării acestora;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: 1. AGE a elaborat și aprobat, prin Ordinul intern nr.3005-44 din 07.11.2018, Regulamentul de administrare și mentenanță a sistemului „Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice - MPay”, care stabilește: - regulile de administrare MPay; - regulile de protejare a informației în cadrul MPay, inclusiv a datelor cu caracter personal; - responsabilitățile privind administrarea și exploatarea MPay, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor necesare funcționării MPay. (documentul confirmativ se atașează). 2. AGE asigura controlul asupra accesului in cadrul Serviciului MPay prin tinerea Matricei de control a accesului ce contine lista de resurse ale MPay si accesul activ/inactiv la acestea a persoanelor autorizate.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

4.3. în comun cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”: să asigure integrarea Serviciului MPay (componenta de back-office) cu serviciile guvernamentale de platformă, îndeosebi Serviciul MPass, conform specificațiilor funcționale, fără costuri adiționale;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Serviciul MPay (componenta de back-office) a fost integrată cu Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) în luna septembrie 2018, fără cheltuieli suplimentare. AGE este deschisă pentru a face demonstrațiile necesare în sistem pentru a verifica această integrare.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

5.1. să revizuie acordurile și contractele încheiate cu prestatorii serviciilor cu plată în vederea ajustării acestora, precum și să instituie unui mecanism eficient de evidență, monitorizare și control a executării prevederilor de către beneficiarii Serviciului MPay;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Contractele încheiate cu prestatorii serviciilor de plată au fost ajustate încă în anul 2015, în conformitate cu Ordinul Cancelariei de Stat nr.512 din 07.09.2015 cu privire la unele măsuri de executare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.280 din 24 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare. La fel, acordurile și contractele cu prestatorii serviciilor cu plată au fost ajustate în conformitate cu Ordinul în cauză a Cancelariei de Stat, cu excepția acordului cu MAEIE. Totodată, AGE a remis MAEIE scrisoarea nr.3004-90 din 06.03.2019, prin care a expediat spre semnare modelul nou de acord conform Ordinului Cancelariei de Stat nr. 512 din 07.09.2015. Din motive neimputabile AGE, deocamdata, acordul respectiv nu a fost semnat de catre MAEIE.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

5.2. să stabilească proceduri clare privind modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Serviciul MPay, inclusiv de plasare a acestora pe pagina web a Serviciului MPay, cu monitorizarea și evaluarea periodică a acestora;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Modul de evidență a instituțiilor și serviciilor integrate în Serviciul MPay este prevăzut în procedura internă a AGE „Procesul de conectare la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay”.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

5.3. să reviziue cadrul normativ-regulator aferent funcționării Serviciului MPay (proceduri, reguli, ghiduri etc.), în scopul îmbunătățirii acestora, ținând cont de carențele constatate de audit, cu asigurarea informării utilizatorilor/beneficiarilor Serviciului în modul stabilit;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: 1. AGE a elaborat și aprobat, prin Ordinul intern nr.3005-44 din 07.11.2018, Regulamentul de administrare și mentenanță a sistemului „Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice - MPay”, care stabilește regulile de administrare MPay, regulile de protejare a informației în cadrul MPay, inclusiv a datelor cu caracter personal, responsabilitățile privind administrarea și exploatarea MPay, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor necesare funcționării MPay. 2. AGE a actualizat următoarele proceduri/reguli: Procesul de conectare la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay la data de 17.10.2018 – a fost inclus Actul de testare a integrărilor cu serviciul MPay; Procesul de facturare și achitare comisioane MPay, la 10.01.2018 – a fost modificate modele-tip de procese-verbale de acceptanță; Reguli de sistem pentru calcularea comisioanelor pentru plățile încasate prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay, la 16.10.2018 și 17.12.2018 – a fost lista de BIN-uri pentru calcularea comisioanelor la carduri de plată, au fost actualizate regulile de calculare a comisioanelor.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

5.4. să revizuie cerințele de securitate și protecție a datelor cu caracter personal aferente Serviciului MPay în vederea consolidării acestora, cu instituirea unui mecanism eficient de monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a tuturor actorilor participanți la gestionarea și utilizarea Serviciului MPay, inclusiv a prestatorilor de servicii externalizate;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: 1. AGE a elaborat și aprobat, prin Ordinul intern nr.3005-44 din 07.11.2018, Regulamentul de administrare și mentenanță a sistemului „Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice - MPay”, care stabilește regulile de administrare MPay, regulile de protejare a informației în cadrul MPay, inclusiv a datelor cu caracter personal, responsabilitățile privind administrarea și exploatarea MPay, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor necesare funcționării MPay. 2. AGE asigură controlul asupra accesului în cadrul Serviciului MPay prin ținerea Matricei de control a accesului ce conține lista de resurse ale MPay și accesul activ/inactiv la acestea a persoanelor autorizate.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

5.5. să efectueze o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Serviciului MPay, inclusiv a resurselor necesare în acest scop, precum și riscurilor aferente, ținând cont de modul de asigurare a Serviciului MPay, precum și să determine acțiunile corespunzătoare în vederea administrării procesului de dezvoltare strategică și continuă a Serviciului respectiv.

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: AGE a efectuat analiza internă exhaustivă a necesităților de dezvoltare a Serviciului MPay și a determinat următoarele aspecte strategice: dezvoltarea plăților de la guvern către cetățeni; dezvoltarea restituirii plăților prin MPay; dezvoltarea serviciului MPay cu un modul de înregistrare a serviciilor cu plată, fără necesitatea unui sistem informatic din partea prestatorilor de servicii cu plată. Aceste dezvoltări ale serviciului MPay au fost prevăzute spre finanțare în cadrul implementării, în perioada 2018-2023, a proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP). Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Agentia de Guvernare Electronica a efectuat analiza interna exhaustiva a necesitatilor de dezvoltare a Serviciului MPay si a determinat urmatoarele aspecte strategice de dezvoltare: - Dezvoltarea platilor de la guvern catre cetateni; - Dezvoltarea restituirii platilor prin MPay; - Dezvoltarea serviciului MPay cu un modul de inregistrare a serviciilor cu plata, fara necesitatea unui sistem informatic din partea Prestatorilor de servicii cu plata. Aceste dezvoltari ale serviciului MPay au fost prevazute spre finantare in cadrul implementarii MGSP (perioada anilor 2018-2023). In ce priveste implementarea platilor de la guvern catre cetateni, Cancelaria de Stat a aprobat Ordinul nr.456-A din 11.10.2019 cu privire la grupul de lucru pentru coordonarea implementarii platilor de asigurari sociale catre populatie prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plati Electronice (MPay) (documentul confirmativ 11 se ataseaza).

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

6. în comun cu Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ținând cont de complexitatea Serviciului MPay, să reexamineze modul de operare al acestuia la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de înregistrare în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal în vederea asigurării conformării cu prevederile cadrului legislativ-normativ în domeniu.

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: 1. AGE a elaborat și aprobat, prin Ordinul intern nr.3005-44 din 07.11.2018, Regulamentul de administrare și mentenanță a sistemului „Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice - MPay”, care stabilește regulile de administrare MPay, regulile de protejare a informației în cadrul MPay, inclusiv a datelor cu caracter personal, responsabilitățile privind administrarea și exploatarea MPay, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor necesare funcționării MPay. 2. AGE a depus la CNPDCP notificarea nr.181113CI1368 din 13.11.2018, pentru reînregistrarea Serviciului MPay în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal. Prin Decizia nr.DD-1554378982975 din 04.04.2019, CNPDCP a refuzat reînregistrarea Serviciului MPay în Registrul respectiv. Considerăm că această decizie a CNPDCP s-a datorat interpretării greșite a modului de funcționare al MPay. În urma discuțiilor și furnizării explicațiilor necesare pentru elucidarea celor constate de Centru, la 07.05.2019 AGE a depus repetat solicitarea pentru reînregistrarea Serviciului MPay în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și este în așteptarea rezultatului reexaminării. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: 1. AGE a elaborat si aprobat, prin Ordinul intern nr.3005-44 din 07.11.2018, Regulamentul de administrare si mentenanta a sistemului „Serviciul Guvernamental de Plati Electronice - MPay”, care stabileste regulile de administrare MPay, regulile de protejare a informatiei in cadrul MPay, inclusiv a datelor cu caracter personal, responsabilitatile privind administrarea si exploatarea MPay, precum si cele privind intocmirea, avizarea si aprobarea documentelor necesare functionarii MPay. 2. Conform cerintelor cadrului normativ in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, la data de 16.08.2019 Serviciul MPay a fost reinregistrat la CNPDCP sub numarul de inregistrare: 0000077 - 004 (Decizia - https://re2istru.datepersonale.md/rodcap/public/publicShow/190522CI557).

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

Cerinte (26)

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: Pornind de la competentele AGE actiunile practice pentru implementarea recomandarilor expuse in Raportul de audit, adresate nemijlocit AGE, au fost incluse in Planul de activitate al AGE pentru anul 2019, aprobat prin Decizia nr.3 din 22.03.2018 a Consiliului institutiei, cu desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestora (documentul confirmativ 1 se ataseaza).

RO_6955_1011-19_AGE.pdf

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: Pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, adresate nemijlocit AGE, au fost incluse în Planul de activitate al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” pentru anul 2019, aprobat prin Decizia nr.3 din 22.03.2018 a Consiliului instituției, cu desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestora (documentul confirmativ se atașează).

2.1. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.STISC nr.1.4/511/44-19 din 23.05.2019: Astfel, potrivit pct. 2.1, in vederea executarii recomandarilor formulate in raportul de audit (recomandarile nr. 1.1 si 4), au fost/sunt realizate urmatoarele аcțiuni: - la solicitare este acordat suportul catre Agenția de Guvernare Electronică in vederea, elaborarii Regulamentului privind modul de utilizare a Serviciului MPay; - este in curs de desfasurare inventarierea sistemelor si resurselor informational de stat. Urmare a finalizarii acesteia, va fi efectuata о analiza privind posibilitățile și termenele necesare pentru integrarea acestor sisteme in Serviciul MPay; - intrucit actualizarea procedurilor de gestionare a accesului la serviciul MPay se efectueaza de catre posesorul acestuia, Institutia acorda posesorului la solicitare suportul necesar in acest sens; - integrarea serviciului Mpay cu Serviciul MPass a fost realizata.

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Atât SFS, cât și Serviciul Vamal au încheiate acorduri cu Agenția de Guvernare Electronică (copiile Acordurilor de anexează pe 26 file.)

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Având în vedere prevederile statuate de pct.6) din Hotărârea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 ,,Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)" și întru asigurarea executării acestuia, autoritățile administrative din subordinea Ministerului Finanțelor și anume Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a asigurat dezvoltarea Sistemului său Informațional și în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a dezvoltat posibilitatea prestării serviciilor de plată prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți MPAY. Lista serviciilor, impozitelor și taxelor pasibile achitării prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți MPay, sunt prezentate în Anexa la prezenta scrisoare. SFS de comun cu I.P. CTIF și AGE, este în proces de dezvoltare a unor sisteme informaționale care ar cuprinde posibilitatea de achitare a tuturor impozitelor și taxelor administrate de către SFS prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți MPay. Acestea sunt Sistemul de achitare on-line a impozitelor și taxelor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și conectarea modului ,,Contul unic" din Sistemul Informațional Automatizat ,,Contul curent al contribuabilului" cu Serviciul Guvernamental de Plăți MPay, care se planifică a fi lansate până la finele anului curent. Adițional, este de remarcat că unul din impedimentele de integrare, este valoarea maximă stabilită de către Banca Națională a Moldovei, de 250 mii lei pentru fiecare document de plată de debitare direct inițiat și transmis de către Trezoreria de Stat din cadrul Miniseterului Finanțelro în calitate de participant mandatant prin Serviciul Guvernamental de Plăți MPay și acceptat de sistemul CDN al SAPI. În acest context, de comun cu AGE se duc tratative cu BNM în vederea posibilității majorării valorii maxime, pentru fiecare document de plată, de la 250,0 mii lei până la 1000,0 mii lei.

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.MAI nr.8/8-7992 din 22.11.2019: Astfel, serviciile prin utilizarea instrumentelor de plată disponibile în Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) pentru instituțiile și organizațiile din subordinea Ministerului sunt realizate în baza Acordului ,,privind prestarea serviciilor de plată în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți în bugetul public național" nr.3009-21 din 10.08.2016 încheiat cu Agenția de Guvernare Electronică. Subsidiar, prestarea serviciilor se realizează în baza Nomenclatorului și Tarifelor la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile MAI, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.896/2014, dar și un număr mic de servicii sunt oferite în baza unor acte departamentale, fără a se regăsi în nomenclatorul menționat supra. Actualmente, Hotărârea Guvernului ,,pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia" nr.896/2014 este caducă din motiv că Regulamentul ce prevede modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale încasate de la prestarea serviciilor contra plată ale subdiviziunilor MAI prevede că din 01.01.2016 toate plățile se colectează la bugetul de stat. Urmare, în 2017, MAI a inițiat elaborarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.896/2014, acțiune care nu a fost finalizată. Pe domeniile de competență a Serviciului tehnologii informaționale din subordinea MAI (STI) s-a realizat integrarea pentru achitarea amenzilor contravenționalecu utilizarea serviciilor MPay, care se percep integral prin intermediul Platformei Guvernamentale de Plăți. Totodată, plățile pentru perfecționarea cazierului judiciar (simplu și detaliat) se achită integral prin utilizarea Serviciului MPay urmare realizării în perioada anului 2017 dezvoltărilor necesare ale SIA ,,e-cazier", ce țin de activități de gestionare a cererilor de solicitare, eliberare și achitare pentru cazier judiciar detaliat. Statistica privind volumul amenzilor contravenționale percepute și serviciilor de cazier judiciar prestate și sumele recepționate prin MPay, se conțin în anexa nr.1. Subsidiar, pe domeniile de competență al STI, Vă informăm că se întreprind activități în vederea achiziționării serviciilor de dezvoltare (planificat spre implementare în semestrul I ale anului 2020) pentru integrarea cererilor de solicitare, eliberare și achitare pentru cazier contravențional, similar celor menționate supra. Volumul serviciilor respective, la moment neintegrate în MPay este reflectat în anexa nr.2. În aceeași ordine de idei, în scopul oferirii unui mecanism de plată eficient și comod atât pentru persoane fizice și persoane juridice, ridicarea calității serviciilor publice electronice prin posibilitatea acceptării plăților on-line, Biroul Migrație și Azil (BMA) a inițiat și parțial a realizat activitățile necesare pentru integrarea și utilizarea serviciului guvernamental MPay, în special, pe parcursul anilor 2017-2018 a continuat dezvoltarea Sistemului informațional integrat al Biroului (SII BMA), care la moment este constituit din 3 (sub)sisteme (toate au posibilitatea de conectare și utilizare a serviciului MPay): 1. SSI BMA (evidența și documentarea străinilor); 2. SI WfMS BMA (documentarea refugiaților și invitații/vize) 3. SI ImSERV (ghișeul unic de documentare). În context, SI WfMS BMA a fost dezvoltat pe deplin și testat, fiind și implementată achitarea de-facto a serviciului de eliberare a invitației. Integrarea SI ImSERV cu MPay este una din sarcinile de implementare a sistemului, care este în curs de realizare, dar pentru integrarea SSI BMA cu serviciul MPay pentru anul 2019 urmau a fi alocate resursele financiare necesare. Actualmente BMA prestează contra plată 9 servicii publice administrative generice, care, în funcție de termen, se ramifică până la 50 (lista prezentată în anexa nr.3). Toate serviciile se prestează cu achitarea în (a) conturile Trezoreriei de stat (taxa de stat), (b) ASP (perfectarea actelor din sistemul național de pașapoarte - pașapoarte, buletine de identitate și permise străinilor) și (c) bugetul BMA al MAI. În perioada de referință au avut loc implementări, cu asigurarea integrărilor necesare cu MPay, dar și se întreprind activități de promovare în vederea extinderii utilizării, prin intermediul Sistemului Informațional automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, pentru necesitățile Inspectoratului General al Poliției (IGP), a actelor permisive eliberate pentru persoane juridice pentru: 1) Autorizația pentru activitatea particulară de pază; 2) Permisul de procurare a armei; 3) Certificatul de deținător de armă; 4) Permisul de funcționar a tirului de trageri; 5) Permisul de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu; 6) Permisul de transfer al armei; 7) Permisul de transport al armelor; 8) Permisul special pentru conducătorii de autovehicule speciale de încasare și comunicație specială. Totodată, pentru necesitățile IGP, în 2019 au fost achiziționate servicii de dezvoltare a Sistemului Informațional ,,Registru de Stat al Armelor", care urmează a fi implementat și operaționalizat în semestrul I ale anului 2020, inclusiv realizarea integrării serviciilor de eliberare și extindere a termenului actelor de procurare, deținere a armelor letale și neletale pentru persoane fizice și juridice, cu integrări necesare cu serviciul MPay. Pentru celelalte servicii prestate și plăți recepționate ale altor instituții și organizații din subordinea MAI activitățile de integrare în sistemul MPay nu sunt realizate/finalizate, în calitate de motive fiind invocate fie nefinalizarea reformării subdiviziunii, fie diversității serviciilor și dificultății de integrat, inclusiv neeficiența economică (disproporționalitatea efortului de integrare și costurile acestor dezvoltări în raport cu cantitatea serviciilor prestate sau plăților percepute), ș.a. Totodată, motivul de bază care a condiționat neasigurarea condițiilor pentru perceperea plăților prin MPay reprezintă insuficiența mijloacelor financiare necesare dezvoltării interfețelor de solicitare/depunere a cererilor pentru servicii on-line și integrarea automată a acestora în Platforma Guvernamentală de Plăți. În vederea depășirii problemei date, spre exemplu pentru intergrarea plăților în domeniul ,,Ocrotirea sănătății" pentru "Servicii spitalicesti generale" și "Servicii medicale generale", în baza codurilor, denumirilor și prețurilor care sunt în număr de peste 4055, operate conform Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului ,,Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare" nr.1020/2011, pe domeniile de activitate a entităților prestatoare de asistență medicalp, cum ar fi Serviciul Medical al MAI, vedem oportun de a integra sistemul de comun cu instituțiile medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Lista altor servicii prestate de instituțiile și organizațiile din subordinea MAI neintegrate la zi în serviciul MPay se anexează.

RO_6953_1022-19_MAI.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

response:
Scris.MAEIE nr.DMI/BF/12363 din 19.11.2019: MAEIE a încheiat Acord cu Agenția de Guvernare Electronică în anul 2014, care prevede deservirea serviciului E-Visa. Începând cu anul curent în lista serviciilor au fost incluse următoarele servicii consulare: - Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile Republicii Moldova și destinat utilizării în străinătate; - Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin sau cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova; - Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.), a unor informații sau a unei acțiuni consulare din străinătate; - Examinarea cererii privind cetățenia Republicii Moldova pentru persoanele stabilite cudomiciliul permanent în străinătate, cu eliberarea adeverinței; - Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova; - Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova. După testarea reușită, la ziua de azi toate serviciile consulare prestate de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pot fi achitate prin intermediul Sistemul Guvernamental de plăți electronice MPAY.

RO_6951_1001-19_MAEIE.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

response:
Scris.MA nr.11/803 sin 29.07.2019: Unitățile și instituțiile militare din cadrul Ministerului Apărării nu acordă cetățenilor și persoanelor juridice servicii cu plată.

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.MA nr.11/803 sin 29.07.2019: Unitățile și instituțiile militare din cadrul Ministerului Apărării nu acordă cetățenilor și persoanelor juridice servicii cu plată.

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/858 din 10.02.2020: Ministerul a încheiat Acordul privind prestarea serviciilor de plată în contextul prestării serviciilor publice, colectării impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de întârziere (penalităților) și altor plăți la bugetul public național nr.3009-190 din 03.12.2019 cu IP ,,Agenția de Guvernare Electronică" în vederea integrării serviciilor publice cu plată prestate de către minister în Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay (se anexează). Astfel, taxa pentru emiterea certificatului de export pentru bunuri culturale mobile și instrumente muzicale, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1311/2005 Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii și instituțiile din subordine" poate fi deja achitată prin intermediul Serviciului MPay accesând linkul https://mpay.gov.md/Services/service/MECC1.

RO_7202_143-20_MECC.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/858 din 10.02.2020: Ministerul prin scrisoarea nr.08/3-09/7364 din 19.12.2019 (se anexează) a solicitat instituțiilor din subordine prestatoare de servicii publice contra plată să întreprindă măsurile necesare în vederea integrării serviciilor publice cu plată în Serviciul MPay, astfel cum prevede Hotărârea de Guvern nr.280/2013 cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay).

RO_7202_143-20_MECC.pdf

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.MSMPS nr.21/6144 din 04.11.2019: HCC a fost examinată și adusă la cunoștința tuturor conducătorilor instituțiilor subordonate ministerului. Totodată Vă informăm, că la moment, în cadrul Instituțiilor medico-sanitare publice subordonate ministerului, nu este utilizat Serviciul de plăți Electronice (MPay). Conform prevederilor (pct.6 subpct.1 și 3) al Hotărârii Guvernului nr.280 din 24.04.2013 cu privire la unele acțiuni de implementare a serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), dar ele oferă posibilitatea achitării serviciilor prestate contra plată, în numerar, la casieria instituțiilor, prin intermediul POST Terminal, s-au transferat la contul deschis în Sistemul Trezorerial al Ministerului Finanțelor. Odată cu introducerea serviciilor medicale în lista menționată vom utiliza serviciul MPay, conform legislației în vigoare.

RO_6864_976-19_MSMPS.pdf

2.2.2. încheierea acordurilor/contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică, în baza Acordului-tip aprobat de Cancelaria de Stat, precum și integrarea și utilizarea Serviciului MPay pentru încasarea plăților de la persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, colectării impozitelor, taxelor, încasării plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

response:
Scris.nr.01/01-5458 din 29.11.2018, Scris.MADRM nr.03-05-30/2253 din 17.06.2019: Sistemul guvernamental de plati online M-Рау este utilizat pe larg la procurarea mijloacelor de identificare al animalelor in sistemul informational automatizat SITA. Prin accesarea paginii web: sita.md se efectueaza comanda mijloacelor de identificare, se genereaza contul de plata, care apoi se achita prin M-Pay. Sistemul de identificare și trasabilitate al animalelor a fost conectat la sistemul de plăți online M-Pay pentru plata mijloacelor de identificare al animalelor la finele anului 2013 și funcționează efectiv pînă în prezent efectuînd anual circa 700-800 de operațiuni. Sistemul de identificare si trasabilitate al animalelor a fost conectat la sistemul de plati online M-Pay pentru plata mijloacelor de identificare al animalelor la finele anului 2013 si functioneaza efectiv pină în prezent efectuînd anual circa 700-800 de operatiuni.

2.2.1. analiza și evaluarea posibilităților și necesităților de integrare în Serviciul MPay a serviciilor publice cu plată, a sistemelor informaționale automatizate implicate în procesul de colectare a impozitelor, taxelor şi de încasare a plăților pentru amenzi, majorări de întârziere (penalități) şi altor plăți la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, cu elaborarea și coordonarea în modul stabilit cu Cancelaria de Stat a planurilor anuale de integrare;

response:
Scris.MADRM nr 03-05-89/4081 din 11.11.2019: Mijloacele de identificare sunt crotalii, transpondere utilizate la identificarea animalului, specificațiile tehnice ale cărora sunt aprobate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, gestionate și eliberate doar de Operatorul Național. Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) este o modalitate rapidă și modernă, care oferă posibilitatea achitării în format electronic pentru procurarea mijloacelor de identificare a animalelor.

RO_6949_996-19_MADRM.pdf

2.3. pentru informare, și se recomandă, repetat, întreprinderea măsurilor corespunzătoare de conformare a autorităților publice nominalizate în Raportul de audit cu rigorile cadrului normativ-legislativ aferent protecției datelor cu caracter personal;

response:
Scris.CNPDCP nr.04-06/3282 din 22.11.2019: Reliefăm că în vederea respectării obligației statuate la art.23 alin. (2) a Legii privind protecția datelor cu caracter personal, la 13 septembrie 2013, centrul de Guvernare Electronică (în prezent Agenția de Guvernare Electronică) a depus în SIA Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, notificarea nr.1379062716905, prin care a solicitat înregistrarea sistemului de evidență Registrul "Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)", cu nr. de înregistrare 0000077-001. De menționat, că la momentul depunerii notificării vizate operatorul de date cu caracter personal nu a indicat faptul existenței/desemnării unor persoane împuternicite de operator. Ulterior, ținând cont de recomandările Curții de Conturi expuse în Hotărârea nr.58 din 31.07.2018, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică, în cadrul cărora s-au pus în discuție aspecte privind implementarea unui mecanism eficient de monitorizare și control al accesului la Serviciul respectiv în vederea asigurării securității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul acestuia. Astfel, la 16 august 2019, în urma depunerii notificării aferente, Serviciul Guvernamental de Plăți electronice (MPay) a fost reînregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, cu desemnarea în calitate de persoană împuternicită de operator a Instituției Publice ,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică".

RO_6954_1028-19_CNPDCP.pdf

2.4.1. în comun cu Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, să examineze situația și riscurile expuse de audit privind Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) și să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării sustenabilității acestuia;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019:: Pentru asigurarea sustenabilității Serviciului MPay, în executarea pct.19 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, funcțiile de administrare tehnică și menținere a acestui serviciu au fost transferate de la Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (AGE) la Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC). Totodată, pentru asigurarea colaborării eficiente în vederea executării Hotărârii Guvernului nr.280/2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”, între AGE, în calitate de posesor al Serviciului MPay, și STISC, a fost semnat Acordul de nr.3009-01/STISC din 02.01.2019 privind activitățile de administrare, mentenanță și suport tehnic ale platformei tehnologice a Serviciului MPay. Acest Acord va produce efecte juridice pentru o perioadă nedeterminată de timp, dacă prevederile legale nu vor stabili un alt termen. Mai mult, potrivit Acordului în cauză, s-a stabilit că finanțarea procesului de administrare va fi asigurată din alocații bugetare anuale de la Cancelaria de Stat către STISC, fără intermedierea AGE. Scris.STISC nr/1.4/1211/44-19 din 27.11.2019: În temeiul Hotîrârii Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, conform cărora I.P. ,,STISC" realizează administrarea tehnică și mentenanța sistemelor informaționale de stat, aceasta realizează și administrarea, mentenanța și suportul tehnic al Serviciului MPay.

RO_6955_1011-19_AGE.pdf
RO_6961_1030-19_STISC.pdf

2.4.2. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, să examineze posibilitatea operării unor modificări în Hotărârile Guvernului privind Serviciul MPay, ținând cont de neajunsurile/carențele elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE finalizează fundamentarea și este în proces de elaborare a variantei inițiale a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay). Pentru a optimiza eforturile, în cadrul aceluiași proces se vor lor lua în considerare și ajustările necesare pentru înlăturarea neajunsurilor/carențelor elucidate în Raportul de audit. Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Ministerul Finanțelor, până în prezent, nu a recepționat solicitări din partea autoritățiloe responsabile. Scris.STISC nr/1.4/1211/44-19 din 27.11.2019: I.P. ,,STISC" acordă tot suportul la examinarea posibilității operării modificărilor aferente Hotărârii Guvernului privind serviciul MPay, ținând cont de neajunsurile/carențele elucidate în Raportul de audit.

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf
RO_6955_1011-19_AGE.pdf
RO_6961_1030-19_STISC.pdf

2.4.3. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică, ținând cont de procesele și activitățile operaționale automatizate în cadrul Serviciului MPay, să examineze și să determine modul optim de posesie și gestionare a Serviciului respectiv, cu realizarea acțiunilor corespunzătoare în acest sens, inclusiv cu înaintarea, după caz, a propunerilor de modificare a cadrului normativ relevant în scopul asigurării dezvoltării și sustenabilității acestuia;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019, Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: AGE finalizează fundamentarea și este în proces de elaborare a variantei inițiale a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay). Pentru a optimiza eforturile, în cadrul aceluiași proces se vor lor lua în considerare și ajustările necesare pentru abordarea modelului optim de posesie și gestionare a Serviciului MPay. Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Ministerul Finanțelor, până în prezent, nu a recepționat solicitări din partea autoritățiloe responsabile.

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf

2.4.4. în comun cu Banca Națională a Moldovei, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică, să examineze oportunitățile și să înainteze spre aprobare modificările legale necesare pentru diminuarea/plafonarea cuantumului comisionului aferent plăților cu cardul în vederea optimizării cheltuielilor din bugetul de stat și promovării plăților electronice;

response:
Scris.AGE nr.3004-164 din 22.05.2019: În conformitate cu art.50 alin.(6) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, cu modificările introduse prin Legea nr.208/2018, condițiile de determinare a valorii comisioanelor interbancare, precum și a comisioanelor suplimentare, aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător de către prestatorii de servicii de plată, sunt stabilite de actele normative ale Băncii Naționale. În executarea acestei norme legale, BNM a creat un grup de lucru. AGE a participat activ în cadrul acestui grup de lucru (Proces-verbal din 02.10.2018) în contextul procedurii de inițiere a reglementării comisionului interbancar pentru tranzacțiile la nivel local în cadrul schemelor cvadripartite de plăți cu cardul de plată (interchange fee). Ulterior, BNM a elaborat și la 26.04.2019 a publicat spre consultare publică proiectul hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare (http://bnm.md/files/2_1%20poiect%20hce%20comisioane_1.pdf). Proiectul dat prevede aplicarea comisionului de 0,5% pentru plățile destinate componentelor bugetului public național. AGE a remis avizul său la proiectul BNM, prin scrisoarea nr. 3007-34 din 16.05.2019. Scris.MinFin nr.03-02/1/39 din 24.05.2019: în vederea executării recomandării date, au fost organizate ședințe de lucru, cu participarea Ministerului Finanțelor, Băncoo Naționale a Moldovei și Agenției de Guvernare Electronică. Ca urmare, BNM a elaborat proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare", care, la moment, se află la etapa de avizare. Ulterior promovării și aprobării Proiectului menționat supra, Ministerul Finanțelor va informa suplimentar Curtea de Conturi. Scris.MinFin nr.03-02/1/87 din 19.11.2019: Se comunică faptul că, în vederea executării recomandării date, au fost organizate ședințe de lucru, cu participarea Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei și Agenției de Guvernare Electronică. Ca urmare, BNM a elaborat proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de platî pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare". Ministerul Finanțelor a avizat Proiectul menționat supra prin scriosarea nr.18-05/86 din 13.06.2019 (copia avizului de anexează pe 4 file). Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.180 din 27.06.2019 (Monitorul Oficial al RM nr.223-229/1271 din 12.07.2019). Astfel, conform Anexei nr.1 din Hotărâre, de la 1 ianuarie 2020, la determinarea valorii comisionului interbancar, plătit între prestatorul acceptant și prestatorul emitent implicați într-o tranzacție directă sau indirectă de plată cu cardul, se va ține cont de faptul că, valoarea maximă a comisionului de servicii perceput comercianților va fi de 0,50%. Scris.AGE nr.3004-405 din 21.11.2019: După o procedură de consultare publică, la data de 27.06.2019 a fost aprobata Hotararea Comitetului Executiv al BNM nr.180 „Privind comisioanele aplicate pentru operatiunile de plata efectuate printr-un card de plata sau printr-un dispozitiv asemanator, ale comisioanelor aplicate de catre prestatorii de servicii de plata pentru operatiunile de plata ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plati interbancare si ale comisioanelor percepute de Banca Nationala a Moldovei pentru platile procesate in sistemul automatizat de plati interbancare” (documentul confirmativ 2 se ataseaza). Conform Hotararii Comitetului Executiv al BNM, incepand cu 1 ianuarie 2020 comisionul perceput pentru operatiunile destinate bugetelor componente ale bugetului public national in cazul in care atat prestatorul emitent cat si cel acceptant se situeaza in Republica Moldova, va constitui 0,5 % din suma platii. Ulterior, BNM prin scrisoarea nr.26-01109/854/3183 din 03.10.2019 (documentul confirmativ 3 se ataseaza), a solicitat AGE si Ministerului Finantelor sa asigure punerea in aplicare a Hotararii Comitetului Executiv al BNM. Astfel, AGE, prin scrisorile nr.3003-379 din 24.10.2019, nr. 003-380 din 24.10.2019, nr.3003-381 din 24.10.2019 (documentele confirmative 4-6 se ataseaza), a remis celor trei banci acceptante din MPay, B.C. Moldova-Agroindbank S.A., B.C. Moldindconbank S.A. si, respectiv, B.C. Victoriabank S.A., acordurile aditionale de modificare a contractelor de baza in vederea micsorarii comisionului pentru platilor efectuate cu cardurile emise in Republica Moldova, de la 1,5 % la 0,5%. In prezent este in proces semnarea acestor acorduri ce va da posibilitatea aplicarii Hotararii in cauza a Comitetului Executiv al BNM incepand cu 1 ianuarie 2020.

RO_6952_1005-19_MinFin.pdf
RO_6955_1011-19_AGE.pdf