Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 62 din 02 august 2018 cu privire la Raportul auditului performanțe privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat

Numar 430-439 din data de 2018-08-02 Nr. cerinte: 9 Nr. recomandari: 9

Auditul a fost efectuat în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20181, având ca scop evaluarea funcționalității și eficienței sistemului de evidență a resurselor și sistemelor informaționale de stat, determinarea rezultatelor și progreselor înregistrate, precum și elucidarea problemelor/riscurilor ce pot afecta impactul ulterior, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire în acest sens.
Misiunea de audit a fost planificată și realizată potrivit Standardelor Internaționale de Audit relevante (ISSAI)2, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern, Manualelor de audit al performanței și  tehnologiilor informaționale, precum și conform bunelor practici în domeniu.
Acțiunile de audit au fost realizate la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, cu colectarea probelor de audit de la autorități și instituțiile publice care gestionează/dețin resurse și sisteme informaționale de stat.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2018”.
2 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (9)

1. să elaboreze și să promoveze modificările în cadrul normativ aferent Registrului resurselor şi sistemelor informaționale de stat, conform realităților tehnologice și instituționale curente, inclusiv cu delimitarea clară a atribuțiilor în domeniu, determinarea modului de certificare a sistemelor informaționale.

response:
Acțiunile menționate la pct de mai sus.

2.1. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică: să revizuiască și să înainteze propunerile de rigoare în vederea aducerii în concordanță cu competențele delegate, a actelor normative aferente creării și ținerii Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, ținând cont de necesitățile actuale;

response:
Scris.ASP nr.01/2356 din 23.04.2019: Agenția Servicii Publice a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.71/2007 cu privire la registre și Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat), avind drept scop abrogarea prevederilor aferente Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Astfel, proiectul de lege menționat a fost remis în adresa MEI (scr.nr.01/6840 din 22.11.2018, se anexează) pentru promovare îm ordinea stabilită, conform Legii 100/2017 cu privire la actele normative și Hotărârii Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: La momentul raportării, AGE nu dispune de informații relevante privind mersul implementării acestei recomandări în cadrul Agenției Servicii Publice – primul responsabil de executare. Totodată, AGE va acorda suportul ASP, la solicitare, în realizarea sarcinii respective, conform competențelor și în limitele resurselor disponibile.

2.2. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică: să întreprindă acțiunile de rigoare în vederea asigurării creării și funcționării SI RRSIS, cu efectuarea investițiilor reieșind din perspectivele de integrare cu serviciile oferite de Agenția de Guvernare Electronică, în vederea migrării acestuia pe infrastructura tehnologică guvernamentală comună MCloud;

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: În executarea Hotărârii Guvernului nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat”, platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a fost transmisă din administrarea AGE în administrarea Serviciului Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică (STISC), care a preluat calitatea de posesor al acestei platforme, AGE revenind calitatea de dezvoltator al platformei MCloud. În aceste circumstanțe, menționăm că recomandarea respectivă urmează a fi implementată de către ASP în comun cu noul posesor al platformei MCloud – STISC, ținând cont inclusiv de sarcinile și termenele de executare a Hotărârii Guvernului nr.414/2018.

2.3. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică: să stabilească un mecanism eficient de evidență și monitorizare a sistemelor și resurselor informaționale de stat, în conformitate cu actele normative actualizate

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: La momentul raportării, AGE nu dispune de informații relevante privind mersul implementării acestei recomandări în cadrul Agenției Servicii Publice – primul responsabil de executare. Totodată, AGE va acorda suportul ASP, la solicitare, în realizarea sarcinii respective, conform competențelor și în limitele resurselor disponibile.

3. în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii: în limita competențelor atribuite prin cadrul normativ, să revizuiască cadrul metodologic privind crearea și gestionarea sistemelor informaționale, precum și să stabilească cadrul de reglementare a domeniului certificării sistemelor informaționale; metodologia pentru evaluarea şi măsurarea indicatorilor de performanță și progres, necesari pentru gestiunea eficientă a proiectelor TIC și evaluarea plusvalorii acestora.

4.1. să instituie un mecanism eficient de aplicare a cadrului normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, cu înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit;

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: 1. La 08.05.2018, la inițiativa AGE, fostei Î.S. „CTS” (actuala Instituției publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”) și a Centrului de Implementare a Reformelor, promovată prin intermediul Cancelariei de Stat, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.414 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375459. Actul normativ respectiv a fost aprobat în contextul implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (aprobate prin HG nr.911/2016) și a Planului de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea acestei Strategii (aprobat prin HG nr.1351/2016), în cadrul etapei a doua a restructurării structurale a administrației publice centrale de specialitate, care se referă la reconsiderarea rolului entităților din sfera de competență a ministerelor și altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, în special a întreprinderilor de stat în care aceștia au calitatea de fondator – în speță a întreprinderilor de stat cu profil TI. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018 a fost constituită baza normativă pentru reformarea serviciilor de tehnologii informaționale în sectorul guvernamental pentru: • îmbunătățirea calității serviciilor TI prestate autorităților publice; • asigurarea continuității și sustenabilității proiectelor TI implementate în sectorul public; • asigurarea securității cibernetice în procesele interne ale autorităților, precum și în procesele de livrare a serviciilor publice la nivelul necesar; • promovarea tehnologiilor inovatoare în spațiu guvernamental; • eficientizarea cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor TI în Guvern cu valorificarea tuturor investițiilor făcute de stat în proiectele TI. 2. Cu relevanță nemijlocit la recomandarea respectivă din Raportul auditului, menționăm că Hotărârea Guvernului nr.414/2018 stipulează o serie de măsuri și reforme instituționale, în baza infrastructurilor și instituțiilor existente. În rezultatul implementării acestor măsuri, ministerele și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului au fost absolvite de necesitatea gestionării implementării și administrării proiectelor TI – lucru impropriu acestor autorități – acestora revenindu-le partea de planificare strategică a utilizării tehnologiilor moderne în sectorul corespunzător (strategiile sectoriale de e-guvernare), participarea la conceptualizarea soluțiilor/proiectelor TI și utilizarea soluțiilor implementate. 3. Prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, Î.S. „CTS” a fost reorganizată în Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC), cu următoarele competențe de bază: gestionarea infrastructurii guvernamentale de rețele informaționale și de centre de date, asigurarea securității cibernetice a infrastructurilor și soluțiilor TI guvernamentale, acționarea în calitate de autoritate de certificare a cheilor publice pentru sectorul guvernamental, administrarea tehnică a sistemelor informaționale de stat. În acest context, noua instituție publică a preluat în posesie și administrare platforma MCloud și o extinde prin consolidarea centrelor de date existente în spațiul guvernamental, astfel asigurând o raționalizare și o aliniere a tuturor centrelor de date la cerințele de securitate și disponibilitate conform clasificării datelor și a serviciilor. STISC, în conlucrare cu posesorii SI de stat, asigură migrarea sistemelor în platforma MCloud, preluând administrarea tehnică a acestora și aplicând proceduri unificate de administrare, de asigurare a calității și de suport utilizatori. 4. Pe dimensiunea dezvoltării SI de stat, Hotărârea Guvernului nr.414/2018 a prevăzut consolidarea capacităților de management al proiectelor, de analiză și proiectare, dar și de asigurare a calității soluțiilor TI la etapa de acceptare pe baza AGE. Astfel, conform planului de angajări, aprobat de Consiliul instituției, AGE este în proces de formare a echipei de specialiști pentru asigurarea exercitării eficiente a acestor funcții noi ai instituției. Drept rezultat, în cadrul instituției urmează să activeze specialiști atașați diferitor sectoare, care împreună cu specialiștii în materie din cadrul ministerelor vor asigura desfășurarea calitativă a tuturor activităților necesare ciclului de viață a SI de stat. Aceasta va permite ca dezvoltarea tuturor SI să urmeze aceleași reguli, practici și proceduri, astfel asigurându-se nivelul acceptabil de calitate, de documentare și sustenabilitate. Un lucru important în acest proces va fi asigurarea continuității proceselor de dezvoltare a soluțiilor TI în cadrul ministerelor. Având în vedere faptul că în cadrul unei specializări (analiză, proiectare, asigurare a calității, management proiecte) vor activa mai mulți specialiști, pentru un sector vor fi dedicate două persoane responsabile, astfel dacă din diferite motive un specialist își încetează activitatea, atunci continuitatea procesului este asigurată de o altă persoană, cunoscătoare a domeniului. 5. De asemenea, pentru instituirea unui mecanism eficient de aplicare a cadrului normativ aferent gestionării proiectelor TIC în entitățile publice, prin pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018, s-a stabilit expres că ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor crea și vor dezvolta infrastructuri, resurse și sisteme informaționale de stat, indiferent de sursele de finanțare, în coordonare cu AGE. Totodată, pct.23 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018, recomandă autorităților administrative autonome față de Guvern, precum și autorităților administrației publice locale să coordoneze cu AGE procesele de procesele de creare și dezvoltare a infrastructurilor și sistemelor informaționale de stat, în vederea alinierii și asigurării compatibilității acestora cu platformele centralizate de guvernare electronică. 6. Mai mult, pentru fortificarea acestei dispoziții, prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018, a fost modificat și pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562/2006 „Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat” (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316111), stabilindu-se obligativitatea pentru autoritățile administrației publice centrale și locale de a prezenta spre coordonare AGE concepțiile sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat, iar sistemele şi resursele corespunzătoare vor fi create după coordonarea prealabilă a concepțiilor nominalizate cu AGE.

4.2. în comun cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate să elaboreze și să coordoneze cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Servicii Publice o metodologie fiabilă pentru realizarea inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente în sectorul public, în vederea eficientizării activităților și valorificării rezultatelor acestora.

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: Potrivit pct.32 din Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, STISC în comun cu AGE efectuează inventarierea tuturor centrelor de date în sectorul public și a sistemelor informaționale de stat. În realizarea sarcinii respective, ținând cont inclusiv de recomandarea 4.2. din Raportul de audit, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. nr.62 din 02.08.2018, STISC în comun cu AGE a elaborat și a aprobat Metodologia inventarierii centrelor de date în sectorul public și resurselor și sistemelor informaționale de stat. Documentul confirmativ a fost prezentat Curții de Conturi de către STISC. 1. Pornind de la esența recomandării, și anume, asigurarea unui mecanism eficient de evidență a sistemelor și resurselor informaționale de stat, considerăm irelevantă referirea la instituirea Registrului de stat al serviciilor publice administrative. În context, informăm că proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2019-2020 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 20162020” (număr unic 27/CS/2019), care este promovat de Cancelaria de Stat, prevede elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative. Se preconizează ca Nomenclatorul respectiv să conțină informații centralizate/generalizate cu privire la toate serviciile publice administrative pentru care este responsabil Guvernul – servicii publice administrative semnificând totalitatea activităților şi acțiunilor de interes public efectuate de ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului, Cancelaria de Stat și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern, în vederea exercitării funcțiilor lor față de persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea mecanismului de realizare a îndatoririlor, drepturilor şi intereselor legitime ale celor din urmă, inclusiv servicii publice prestate în mod electronic. 2. Cu relevanță la recomandarea în partea ce ține de examinarea modului de instituire a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, menționăm că în conformitate cu art.7 alin.(2) din Legea nr.71/2007 cu privire la registre, crearea și ținerea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat se efectuează de Agenția Servicii Publice, care, potrivit, pct.2 subpct.2) din Hotărârea Guvernului nr. 1006/2012 „Privind Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat”, este desemnată în calitate de deținător al acestui Registru. Mai mult, în cadrul ședinței Guvernului din 24.04.2019, a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat”, prin care a fost abrogat pct.4 din actul normativ în cauză, care prevedea sarcina pentru Ministerul Dezvoltării Informaționale (succesorul de drept al căruia este Ministerul Economiei și Infrastructurii) de a elabora și aproba Regulamentul cu privire la înregistrarea sistemelor și resurselor informațiilor automatizate de stat și, respectiv, de a crea și de a gestiona SIA „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat”. În aceste circumstanțe, considerăm că recomandarea respectivă urmează a fi implementată de către ASP, cu cooptarea, în caz de necesitate, a instituțiilor interesate – MEI și AGE.

5. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice: să examineze modul de instituire a Registrului de stat al serviciilor publice administrative, precum și a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, în vederea asigurării unui mecanism eficient de evidență a sistemelor și resurselor informaționale de stat, evitării dublării anumitor funcționalități și activități.

5. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice: să examineze modul de instituire a Registrului de stat al serviciilor publice administrative, precum și a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat, în vederea asigurării unui mecanism eficient de evidență a sistemelor și resurselor informaționale de stat, evitării dublării anumitor funcționalități și activități.

Cerinte (9)

2.1. pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris. MEi nr.08-2673 din 19.04.2019: În scopul actualizării cadrului normativ în domeniul tehnologiei informației și resurselor informaționale de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii a aprobat Ordinul nr.47 din 14.02.2019 ,,Cu privire la modificarea și abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat nr.467/2003, Legea cu privire la informatică nr.1069/2000)" (se anexează). Ordinul în cauză prevede elaborarea, în termen de 6 luni, a proiectului de lege cu privire la modificarea și abrogarea unor acte legislative (Legea cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat nr.467/2003, Legea cu privire la informatică nr.1069/2000)". Menționăm că în cadrul primei ședințe a Grupului de lucru în cauză, a fost abordat subiectul modificării cadrului normativ aferent Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Conform poziției agreate de comun acord în cadrul ședinței, evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat urmează a fi preluată de către Instituția publică ,,Agenția de Guvernare Electronică", reieșind din atribuțiile funcționale actuale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat. Totodată, menționăm că în cadrul celei de-a doua sedință a Grupului de lucru a fost prezentată și agreată de comun acord propunerea privind elaborarea Codului Tehnologiei Informației în sectorul public - document de bază în reglementarea domeniului tehnologiei informației, care să cuprindă toate aspectele legate de dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor informaționale în scetorul public, actualmente reglementate de legi separate. Codul Tehnologiei Informației urmează să reglementeze inclusiv aspectele privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat, cu atribuirea Instituției publice ,,Agenția de Guvernare ELectronică" a competențelor privind implementarea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat. Totodată, vă informăm că la moment a fost elaborat, avizat și transmis Guvernului spre aprobare proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.562/2006 ,,Cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat", care prevede abrogarea pct.4 al Hotărârii Guvernului nr.562/2006. Menționăm că pct.4 al Hotărârii Guvernului nr.562/2006 prevede că ,,MInisterul Dezvoltării INformaționale va elabora și va aproba, în termen de 3 luni, Regulamentul cu privire la înregistrarea sistemelor și resurselor informațiilor automatizate de stat și va crea și gestiona sistemul informaționale automatizat ,,Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat". Totodată, conform proiectului în cauză norma de la pct.1 al Hotărârii Guvernului nr.562/2006 se propune a fi expusă în redacție nouă, care să prevadă dreptul autorităților și instituțiilor publice de a crea și exploata sisteme informaționale automatizate în conformitate cu legislația și standardele naționale în domeniu, în acest sens, evitindu-se limitarea utilizării doar a unui singur standard (SM ISO/CEI 15288:2005 ,,Ingineria sistemelor. Procesele ciclului de viață al sistemului"), care deja a fost abrogat.

2.1. pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: Pornind de la competențele AGE, cerința realizată. Acțiunile practice pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, adresate nemijlocit AGE, au fost incluse în Planul de activitate al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” pentru anul 2019, aprobat prin Decizia nr.3 din 22.03.2018 a Consiliului instituției, cu desemnarea persoanelor responsabile de realizarea acestora (documentul confirmativ se atașează).

2.1. pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.STISC nr.1.4/451/44-19 din 07.05.2019: STISC în comun cu AGE a elaborat și a aprobat Metodologia privind inventarierea resurselor și sistemelor informaționale de stat (copia se anexează).

2.2.1. să reexamineze și să consolideze cadrul normativ cu norme metodologice specifice privind evidența contabilă a sistemelor și resurselor informaționale în cadrul entităților publice în cazul nedeținerii de către acestea a drepturilor de proprietate intelectuală asupra sistemelor respective, în vederea asigurării unei evidențe uniforme a patrimoniului statului în domeniul TIC;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 23.05.2019: În vederea asigurării unei evidențe uniforme a patrimoniului statului în domeniul TIC, Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar" urmează a fi completat cu prevederi suplimentare de recunoaștere a activelor nemateriale.

2.2.2. stabilirea cadrului regulator privind modul de bugetare a acțiunilor de avizare/coordonare a mijloacelor financiare necesare elaborării resurselor informaționale de stat și dezvoltării/modernizării infrastructurii, indiferent de sursa de finanțare a acestora;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/38 din 23.05.2019

2.3.1. în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Servicii Publice și Agenția de Guvernare Electronică, să revizuiască cadrul normativ aferent creării, dezvoltării, gestionării și evidenței resurselor și sistemelor informaționale de stat în vederea aducerii în concordanță a acestuia, precum și asigurării delimitării clare a competențelor organelor responsabile în domeniu;

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: La solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.08-270 din 15.01.2019, AGE a desemnat reprezentanții săi, la nivelul factorilor de decizie, în componența Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative - Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică și Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și resursele informaționale (documentul confirmativ se atașează). Au avut loc câteva ședințe a Grupului de lucru în cauză. Astfel, ținând cont de importanta și complexitatea domeniului, elaborarea proiectului respectiv a fost precedată de efectuarea unui studiu de cercetare în scopul fundamentării necesității modernizării cadrului normativ aferent. În context, AGE a propus sistematizarea complexă, în o concepție unitară a normelor juridice ce aparțin domeniului TIC, precum și a celor referitoare la crearea, dezvoltarea, gestionarea și evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat, prin elaborarea și promovarea unui proiect de Cod al tehnologiei informației și a comunicațiilor, care va incorpora și unele obiecte de novație legislativă, inclusiv ce țin de: 1) Principii de bază în dezvoltarea și utilizarea TIC, în special în sectorul public cum ar fi principiul ”o singură dată” (eng. once-only principle), principiul reutilizării resurselor TIC, principiul digitizării implicite a serviciilor publice etc.; 2) Modelul organizațional în domeniul TIC, care să stabilească competențele diferitor instituții aferente problematicii TIC (Parlament, Guvern, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, STISC, AGE, alte organizații specializate TIC, autorități publice centrale și locale etc.); 3) Servicii electronice, inclusiv stimularea creării serviciilor electronice private prin oferirea serviciilor centralizate ale statului; accesul la serviciile electronice prin intermediul reprezentanților; diversificarea canalelor de acces la servicii inclusiv platforme mobile etc.; 4) Managementul proiectelor, inclusiv metodologii agile, cu tendința de a liberaliza mai mult decât a impune un anumit model de management cu păstrarea unor cerințe minime de conformitate; 5) Metodologia de dezvoltare si implementare a SI, inclusiv procedura de conceptualizare a SI in sectorul public; externalizarea dezvoltării și ale altor activități cheie, inclusiv prin PPP, practici DevOps; 6) Digitizarea surselor de date, inclusiv scanare și alte măsuri de trecere a informației în formă digitală; 7) Valorificarea informației electronice, inclusiv data continuum, utilizarea datelor in procesul decizional, date deschise; 8) Securitatea informațională/cibernetică, care să consolideze capacitatea de apărare cibernetică; 9) Clasificarea datelor, licențierea utilizării datelor si informațiilor; 10) Asigurarea calității și compatibilității produselor IT, inclusiv certificarea la necesitate a produselor pentru asigurarea conformității, aplicarea standardelor TI; 11) Identitatea electronică, inclusiv a persoanelor fizice și juridice, proceselor și componentelor tehnologice; dreptul de reprezentare în tranzacțiile electronice; 12) Sigiliu electronic, cu racordarea la directivele EU relevante; 13) Container de documente electronice; 14) Arhivarea electronică și păstrarea documentelor electronice; 15) Infrastructuri TIC, Cloud computing, Servicii partajate; 16) Investițiile inteligente în TIC în sectorul public, inclusiv stimulente și facilități fiscale pentru cei care aplică/dezvoltă TI; 17) Fondul universal de dezvoltare TI pentru sustenabilitatea reformelor și proiectelor TI; 18) Cadru pentru inovații TIC, cu stabilirea unui mecanism eficient de stimulare și sustenabilitate a inovațiilor; cadru legal pentru prototipuri și proiectelor pilot; Principiu ”sandbox”, startup-uri, Blockchain și smart contracts, criptovalute/cripto-leu, smart city, big-data, utilizarea inteligenței artificiale; 19) Societatea informațională, conex cu Codul educației, inclusiv stimularea educației digitale in toate ciclurile de studii; eligibilitatea sectorului universitar pentru participare în proiecte finanțate de stat de cercetare și dezvoltare digitală; 20) APL-urile și IT. Despre progresul înregistrat în executarea acestei cerințe se va raporta ulterior.

2.3.2. în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Servicii Publice și Agenția de Guvernare Electronică, să examineze oportunitatea operării unor modificări în cadrul normativ privind determinarea posesorilor registrelor și sistemelor informaționale de stat, ținând cont de deficiențele constatate în Raportul de audit, precum și să înainteze, după caz, spre aprobare modificările în legislația în domeniu necesare în acest sens.

response:
Scris.AGE nr.3004-159 din 13.05.2019: De această cerință se va ține cont la modernizarea legislației, dar și a cadrului normativ secundar aferent domeniului TIC și dezvoltării resurselor și sistemelor informaționale de stat – a se vedea informațiile relevante privind realizarea cerinței 2.3.1. de mai sus.