Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 63 din 06 august 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 366-376 din data de 2018-08-06 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 14

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr.260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop verificarea, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative din cauza fraudelor sau erorilor, precum și emiterea opiniei de audit, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” 2

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (14)

1. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.6 la prezentul Raport de audit să asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate (pct.4.1.1).

2. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.7 la prezentul Raport de audit să asigure evaluarea și contabilizarea bunurilor imobile gestionate (pct.4.1.2).

3. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexa nr.10 la prezentul Raport de audit să întreprindă măsuri pentru ajustarea valorii bunurilor imobile la valoarea lor cadastrală (pct.4.1.3).

4. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.11 la prezentul Raport de audit să clarifice situațiile de înstrăinare a bunurilor imobile, care, conform înscrisurilor din Registrul cadastral, aparțin persoanelor terțe și să întreprindă măsurile de rigoare ce se impun de cadrul regulator (pct.4.1.4).

5. MADRM, AAM și SHS să întreprindă măsuri de remediere a neconformităților aferente calculării conforme a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale (pct.4.1.5).

6. MADRM, AAM, Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, mun. Bălți și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei să întreprindă măsuri de remediere și ajustare la situația reală a capitalului social al acestora raportat la indicatorul „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” (pct.4.2).

7. AAM să inițieze verificarea cu agenții economici a datoriilor și creanțelor aferente proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național, pentru asigurarea raportării reale a acestora (pct.4.3).

8. MADRM și Serviciul Hidrometeorologic de Stat să întreprindă măsuri de reflectare în evidența contabilă și de raportare conformă a lipsurilor și delapidărilor constatate (pct.4.4.).

response:
Scrisoarea SHS nr.02/116 din 18.01.2019. Ţinînd cont de prevederile Legii contabilităţii nr,113-XVI din 27.04.2007, Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012, precum şi conform Ordinului Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 249 din 10 octombrie 2018, în perioada 15.10.2018-15.11.2018 s-a efectuat inventarierea tuturor bunurilor aflate în gestiunea instituţiei şi subdiviziunilor acesteea, cu excepţia mijloacelor fixe, care se află pe teritoriul Transnistriei, la care Serviciul nu are acces de peste 25 de ani. Cu referire la raportarea conformă a lipsurilor şi delapidărilor constatate, Serviciul Vă informează că a fost asigurată reflectarea regulamentară în evidenţa contabilă a lipsurilor şi delapidărilor, acestea fiind relatate şi în raportul financiar privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale „Forma FD- 047”. Totodată, pentru primul trimestru al anului 2019 s-a planificat pregătirea actelor necesare pentru casarea echipamentului uzat şi scoaterea acestuia de la evidenţa contabilă. De asemenea, în raportul privind executarea bugetului Forma FD-044, au fost reflectate creanţele cu termen expirat. Cu referire la constatările despre prezentarea incompletă a informaţiilor aferente situaţiilor patrimoniale, administraţia Serviciului a iniţiat procesul pentru remedierea situaţiei date. în acest context, au fost întreprinse măsurile de rigoare ce se impun de cadrul regulator şi au fost scoase de la evidenţa contabilă 2 clădiri ale staţiei meteorologice Bălţata, care au fost privatizate. De asemenea, s-a expediat o solicitare (scrisoarea SHS nr. 03/1066 din 13.06.2018) către IP Agenţia Servicii Publice, privind prezentarea informaţiei cu referire la bunurile înregistrate după Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Au fost înaintate scrisori către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, precum şi Oficiului Management Durabil POPs prin care se solicită suportul acestora pentru modificarea titularului grevării bunurilor imobile (scrisorile SHS nr. 03/2012 din 13.12.2018 şi nr. 02/2011 din 13.12.2018). Totodată, în scopul evaluării şi contabilizării bunurilor imobile aflate în gestiune, au fost înaintate scrisori către agenţii economici care prestează servicii de evaluare a acestora pe întreg teritoriul republicii, pentru a ne prezenta oferte privind cheltuielile ce urmează a fi suportate. Acţiune ce urmează a fi executată pe parcursul anului 2019. Cu referire la raportarea veridică şi conformă a uzurii mijloacelor fixe şi amortizării activelor nemateriale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a demarat procesul de recalculare a acesteia, însă informaţia va putea fi vizualizată în raportul financiar anual pentru anul 2018, dat fiind faptul că în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015 „uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se determină în ultima zi lucrătoare a anului”. In scopul sporirii şi consolidării sistemului Management Financiar şi Control, în cadrul instituţiei a fost desemnat prin act administrativ grupul de lucru responsabil de coordonarea procesului de evaluare, implementare şi dezvoltare a sistemului de Management Financiar şi Control. Astfel, a fost elaborat Planul de acţiuni pentru anul 2019 a Serviciului, cît şi a fost iniţiată procedura de implementare a Managementului Financiar şi Control şi a registrului riscurilor.

RO_6100_Raspuns SHS 18.01.19 HC 63.20018.pdf

9. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexele nr.36 și nr.37 la prezentul Raport de audit să revizuiască situația creanțelor și datoriilor cu termenul de achitare expirat și să le raporteze reieșind din situația reală (pct.4.5).

10. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexa nr.9 la prezentul Raport de audit să întreprindă măsuri de înregistrare la organele cadastrale a bunurilor imobile și terenurilor proprietate publică a statului (pct.6.1).

11. UIP de Construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile II să asigure reflectarea conformă a transferurilor primite de la Consiliile raionale sub formă de contribuție la proiectul respectiv, pentru a exclude situațiile de neconsolidare a veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului public național (pct.6.7).

12. MADRM, de comun cu Ministerul Justiției, să întreprindă măsuri pentru clarificarea situației aferente bunurilor, în valoare totală de 1,2 mil.lei, lăsate în sediul vechi al MAIA (pct.6.10).

13. MADRM, în calitate de organ al APC (ORG 1), să revizuiască situația privind sistemele informaționale utilizate de entitățile subordonate, pentru asigurarea evidenței contabile, și să întreprindă măsuri privind asigurarea unei abordări unice privitor la domeniul vizat (pct.6.18).

response:
Scris MADRM nr. 07-16/1333 din 05.04.2019: S-au revizuit toate sistemele informationale de evidentă contabilă utilizate de entitățile subordonate. Fiind faptul că subdiviziunile ministerului utilizează diverse sisteme de evidentă contabilă si anume: 1. 1C versiunea 7.7, 8.0, 8.3 diferite versiuni; 2. Soft Contabil diferite versiuni; 3. Fen diferite versiuni; 4. Diverse sisteme informationale de evidentă contabilă, software cu diferite versiuni. Pentru a consolida o evidentă contabilă unică, este o solutie pentru a crea un server guvernamental Mcloud unde vor fl stocate acesteia oferirea accesului la datele acestora prin control la distantă pentru sistemele informaționale de evidentă contabilă. Ministerul a solicitat extinderea spatiului de stocare capacitățile MCloud existente pentru implementarea a evidenței contabile unice prin scrisoarea cu Nr. 07-16/1280 către I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică"

14. MADRM, în calitate de organ al APC (ORG 1), să întreprindă măsuri de instituire a sistemului de management financiar și control în cadrul tuturor instituțiilor subordonate (pct.6.21).

Cerinte (1)

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și se recomandă, conform competențelor delegate, să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit.