Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 63 din 06 august 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 366-376 din data de 2018-08-06 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 14

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.38 alin.(3) din Legea nr.260 din 07.12.2017 și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop verificarea, sub toate aspectele semnificative, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative din cauza fraudelor sau erorilor, precum și emiterea opiniei de audit, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern a fost desfășurat în conformitate cu standardele internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit” 2

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (14)

1. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.6 la prezentul Raport de audit să asigure evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate (pct.4.1.1).

2. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.7 la prezentul Raport de audit să asigure evaluarea și contabilizarea bunurilor imobile gestionate (pct.4.1.2).

3. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexa nr.10 la prezentul Raport de audit să întreprindă măsuri pentru ajustarea valorii bunurilor imobile la valoarea lor cadastrală (pct.4.1.3).

4. Entitățile din subordine menționate în Anexa nr.11 la prezentul Raport de audit să clarifice situațiile de înstrăinare a bunurilor imobile, care, conform înscrisurilor din Registrul cadastral, aparțin persoanelor terțe și să întreprindă măsurile de rigoare ce se impun de cadrul regulator (pct.4.1.4).

5. MADRM, AAM și SHS să întreprindă măsuri de remediere a neconformităților aferente calculării conforme a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale (pct.4.1.5).

6. MADRM, AAM, Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, mun. Bălți și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei să întreprindă măsuri de remediere și ajustare la situația reală a capitalului social al acestora raportat la indicatorul „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” (pct.4.2).

7. AAM să inițieze verificarea cu agenții economici a datoriilor și creanțelor aferente proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național, pentru asigurarea raportării reale a acestora (pct.4.3).

8. MADRM și Serviciul Hidrometeorologic de Stat să întreprindă măsuri de reflectare în evidența contabilă și de raportare conformă a lipsurilor și delapidărilor constatate (pct.4.4.).

9. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexele nr.36 și nr.37 la prezentul Raport de audit să revizuiască situația creanțelor și datoriilor cu termenul de achitare expirat și să le raporteze reieșind din situația reală (pct.4.5).

10. MADRM și entitățile din subordine menționate în Anexa nr.9 la prezentul Raport de audit să întreprindă măsuri de înregistrare la organele cadastrale a bunurilor imobile și terenurilor proprietate publică a statului (pct.6.1).

11. UIP de Construcție a locuințelor pentru păturile social vulnerabile II să asigure reflectarea conformă a transferurilor primite de la Consiliile raionale sub formă de contribuție la proiectul respectiv, pentru a exclude situațiile de neconsolidare a veniturilor și cheltuielilor aferente bugetului public național (pct.6.7).

12. MADRM, de comun cu Ministerul Justiției, să întreprindă măsuri pentru clarificarea situației aferente bunurilor, în valoare totală de 1,2 mil.lei, lăsate în sediul vechi al MAIA (pct.6.10).

13. MADRM, în calitate de organ al APC (ORG 1), să revizuiască situația privind sistemele informaționale utilizate de entitățile subordonate, pentru asigurarea evidenței contabile, și să întreprindă măsuri privind asigurarea unei abordări unice privitor la domeniul vizat (pct.6.18).

14. MADRM, în calitate de organ al APC (ORG 1), să întreprindă măsuri de instituire a sistemului de management financiar și control în cadrul tuturor instituțiilor subordonate (pct.6.21).

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și se recomandă, conform competențelor delegate, să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

2.2. Ministerului Finanțelor și se recomandă, conform competențelor atribuite, să elaboreze și să aprobe mecanismul de ținere în evidența contabilă de către entitățile finanțate de la buget a subsidiilor acordate din bugetul de stat, cu reflectarea acestora la cheltuielile efective, pe măsura utilizării lor de către beneficiarii subsidiilor respective