Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei

Numar din data de 2011-09-13 Nr. cerinte: 17 Nr. recomandari: 48

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului educaţiei dl M.Şleahtiţchi, şefului Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, consultantului Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media dl S.Corneţchi, şefului Direcţiei politică economică, patrimoniu şi finanţe a Ministerului Educaţiei dl I.Sobari, sefului adjunct al Direcţiei, contabilul-şef al Ministerului Educaţiei dna Z.Musteaţă, rectorilor: Universităţii Tehnice a Moldovei dl I.Bostan; Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" dl N.Chicuş; Academiei de Studii Economice a Moldovei dl G.Belostecinic; Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport dl V.Manolachi; Universităţii de Stat din Tiraspol dl L.Calmuţchi; Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova dl V.Beniuc, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei.

Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2] la Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea de Stat din Tiraspol şi la Institutul Relaţii Internaţionale din Moldova.

 Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale instituţiilor supuse auditării pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat: 

Urmare verificărilor efectuate în cadrul auditelor la instituţiile de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei, se menţionează prezenţa neregularităţilor la administrarea resurselor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public, acestea fiind determinate de unele neajunsuri în sistemul de management financiar şi control intern al instituţiilor vizate, care se exprimă prin:

♦ Neîncasarea veniturilor (23,6 mil.lei) şi, respectiv, formarea datoriilor debitoare (20,7 mil.lei), precum şi necontabilizarea datoriilor debitoare privind veniturile (1,8 mil.lei).

♦ Încasarea neregulamentară a veniturilor (3,3 mil.lei) provenite din majorarea nejustificată a unor taxe de studii.

♦ Planificarea, executarea şi raportarea cheltuielilor cu abateri de la cadrul legal, fiind admise cheltuieli adiţionale neprevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2010 (4,9 mil.lei). Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor în sumă de 113,9 mii lei.

♦ Managementul neadecvat al gestionării patrimoniului public, care a determinat neînregistrarea la organele cadastrale a unor imobile (12,9 mil.lei); neevaluarea şi nereflectarea în bilanţul contabil a valorii terenurilor transmise în folosinţă (cu suprafaţa de 97,4 ha); crearea situaţiilor de risc cu unele imobile aflate în proces de deteriorare avansată etc.

♦ Managementul achiziţiilor publice în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior auditate afectat de nereguli, care au impact negativ asupra unor procurări de bunuri în condiţii de economicitate.

♦ Nerespectarea regulilor generale de reglementare a contabilităţii a cauzat raportarea eronată a valorii investiţiilor capitale executate din contul mijloacelor speciale, nereflectată la contul "Fondul pentru dezvoltarea instituţiei" cu suma de 48,9 mil.lei. 

♦ Neacreditarea instituţiilor de învăţămînt poate influenţa calitatea educaţiei şi pregătirii specialiştilor, aceasta datorîndu-se nerespectării standardelor obligatorii în învăţămînt şi nefuncţionalităţii Agenţiei de Asigurare a Calităţii.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte: 

1. Se aprobă Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul anexat se remit:

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.2. Se cere Ministerului Educaţiei:

2.2.1. Să asigure administrarea regulamentară a proprietăţii de stat gestionate, înregistrarea ei la organele cadastrale şi în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului; să soluţioneze problema ce ţine de obţinerea de către instituţiile de învăţămînt subordonate a documentelor de autentificare a drepturilor deţinătorilor asupra terenurilor aferente şi bunurilor imobile deţinute, cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor bunurilor;

2.2.2. Să respecte cadrul legal privind reacreditarea instituţiilor din sistemul de învăţămînt din Republica Moldova şi să reducă riscurile prestării unor servicii necalitative ce ţin de pregătirea specialiştilor; să informeze Guvernul despre nefuncţionalitatea Agenţiei de Asigurare a Calităţii; să elaboreze un act normativ privind metodologia de calculare a cuantumului cheltuielilor aferente plăţii pentru studii;

2.2.3. Să înainteze Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind oportunitatea menţinerii clauzelor prevăzute în pct.3.3. lit.e) din Contractul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat";

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.4. Se cere de la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" să restituie studenţilor înmatriculaţi în bază de contract taxele de studii în sumă de 3,3 mil.lei, percepute neregulamentar;

2.5. Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" să întreprindă măsuri, conform prevederilor legale, în vederea încasării mijloacelor achitate în sume de 209,3 mii lei; 63,0 mii lei şi, respectiv, 19,5 mii lei, pentru retribuirea muncii.

3. Hotărîrea şi Raportul anexat se remit Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine conform competenţelor.

4. Se ia act că, pe parcursul auditului:

4.1. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", la 05.04.2011, a contabilizat datoriile debitoare la componenta mijloace speciale privind veniturile neachitate, în aspectul fiecărui student contractat, în sumă de 1,8 mil.lei;

4.2. Cheltuielile efectuate de Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" pentru reparaţiile capitale în sumă de 972,6 mii lei au fost trecute regulamentar la majorarea valorii iniţiale a clădirilor.

5. Prezenta Hotărîre şi Raportul anexat se remit, pentru informare, Guvernului, Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011".

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (48)

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

1.1. Să asigure încasarea veniturilor planificate şi colectarea taxelor de studii în conformitate cu cuantumul stabilit de cadrul legal în vigoare; 1.2. Să organizeze şi să implementeze sistemul de management financiar şi control intern, inclusiv în ce priveşte inventarierea activelor şi a datoriilor, documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate, întocmirea corectă a rapoartelor financiare, cu asigurarea plenitudinii reflectării tuturor operaţiunilor aferente perioadei de gestiune.

2. Ministerul Educaţiei: 2.1. Să exercite controlul asupra formării şi utilizării mijloacelor speciale de către instituţiile subordonate în conformitate cu atribuţiile regulamentare privind organizarea şi funcţionarea ministerului, precum si să examineze problema majorării neregulamentare a taxei de către UPSIC şi încasării altor taxe pentru studii decît cele aprobate în sumă totală de 3,3 mil.lei, precum şi să întreprindă măsuri privind restituirea acestora studenţilor înmatriculaţi în bază de contract; 2.2. Să elaboreze şi să înainteze Guvernului spre aprobare o metodologie privind determinarea costurilor reale care urmează a fi incluse în calculul plăţilor pentru studii şi o modalitate reglementată de calculare a cuantumului plăţii pentru studii.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

3. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 3.1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura corectitudinea planificării, prin neadmiterea estimării exagerate a necesarului de mijloace publice, şi regularitatea utilizării mijloacelor publice; 3.2. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea la maximum a mijloacelor publice; 3.3. Să asigure neadmiterea cheltuielilor adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală şi să încheie contracte-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în grupele cu finanţare bugetară.

4. Să iniţieze înaintarea propunerilor vizînd revizuirea clauzei prevăzute în pct.3.3. lit.e) din Contractul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001,referitor la restituirea mijloacelor bugetare de către studenţii exmatriculaţi din instituţii, ţinînd cont de condiţiile în cadrul cărora aceştia sînt exmatriculaţi.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

5. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 5.1. Să asigure respectarea cadrului legal la stabilirea suplimentelor, sporurilor şi plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale; 5.2. Să asigure inventarierea elementelor contabile în fiecare perioadă de gestiune, pentru neadmiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor aprobate şi înregistrării neregulamentare a datoriilor creditoare.

6. Conducerea UTM să revizuiască organigrama, structura personalului şi numărul de funcţii aprobate excesiv, inclusiv salarizarea funcţiei de contabil-şef adjunct cu aplicarea categoriei de salarizare 18, prevăzută pentru contabilul-şef, şi să asigure respectarea cadrului legal privind cumularea funcţiilor.

7. Conducerea UTM şi USEFS să întreprindă masuri, conform prevederilor legale, în vederea recuperării mijloacelor achitate pentru retribuirea muncii în sumă de 209,3 mii lei şi, respectiv, 63,0 mii lei.

7. Conducerea UTM şi USEFS să întreprindă masuri, conform prevederilor legale, în vederea recuperării mijloacelor achitate pentru retribuirea muncii în sumă de 209,3 mii lei şi, respectiv, 63,0 mii lei.

8. Conducerea UPSIC să asigure nivelul adecvat al sistemului de control intern la capitolul retribuirea muncii, în vederea excluderii faptelor de achitare neregulamentară a salariilor, şi să întreprindă măsuri, în conformitate cu normele legale, privind încasarea plăţilor salariale achitate nelegitim în sumă de 19,5 mii lei.

9. Ministerul Educaţiei să înainteze Guvernului, în ordinea stabilită, propuneri de modificare a legislaţiei privind determinarea unui mecanism echitabil de aplicare a normei legale în sistemul de salarizare a angajaţilor unităţilor bugetare finanţate integral sau parţial din contul mijloacelor speciale, întru limitarea discrepanţei între veniturile anuale ale diferitor categorii de salariaţi care activează în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior.

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

10. Instituţiile de învăţămînt superior auditate: 10.1. Să asigure regularitatea activităţii grupurilor de lucru pentru achiziţii publice, cu ridicarea responsabilizării acestora, fiindu-le monitorizată încontinuu activitatea; 10.2. Să utilizeze mijloacele financiare destinate achiziţiilor publice în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederile regulamentare în vigoare, şi să stabilească persoanele responsabile de elaborarea planurilor anuale, trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice, cu publicarea lor în mod obligatoriu pe propriul web-site; 10.3. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate; să excludă practica de divizare a contractelor prin încheierea de contracte separate; 10.4. Conducerea instituţiilor de învăţămînt superior auditate, în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruiril

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

11. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să efectueze inventarierea totală a patrimoniului,cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale şi utilizării la destinaţie a acestuia, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

12. ASEM să ajusteze contractele de arendă la legislaţia în vigoare.

13. Ministerul Educaţiei: 13.1. Să asigure administrarea regulamentară a proprietăţii de stat gestionate, precum si înregistrarea ei la organele cadastrale şi în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului; 13.2. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii deteriorări patrimoniului de stat aflat în administrare, inclusiv a taberei de odihnă ”Prietenia” din orăşelul Vadul lui Vodă şi imobilului din s.Hincăuţi, r-nul Edineţ, asigurînd o gestionare raţională şi conformă; 13.3. Să examineze situaţia referitor la admiterea plasării neautorizate a parcărilor pe terenurile date în folosinţă instituţiilor de învăţămînt.

14. Să examineze corectitudinea administrării terenurilor aferente transmise în folosinţă instituţiilor superioare de învăţămînt.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

15. Instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentul evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat.

16. Conducerea UPSIC să asigure trecerea regulamentară a cheltuielilor pentru reparaţiile capitale efectuate în unele cămine în sumă de 972,6 mii lei la majorarea valorii iniţiale a clădirilor reparate.

17. Să respecte cadrul legal privind acreditarea instituţiilor din sistemul de învăţămînt din Republica Moldova şi să reducă riscurile prestării unor servicii necalitative ce ţin de pregătirea specialiştilor.

Cerinte (17)

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă", Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.1. Ministerului Educaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei, Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă", Academiei de Studii Economice a Moldovei, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Universităţii de Stat din Tiraspol şi Institutului Relaţii Internaţionale din Moldova şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, precum şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public;

2.2. Se cere Ministerului Educaţiei: 2.2.1. Să asigure administrarea regulamentară a proprietăţii de stat gestionate, înregistrarea ei la organele cadastrale şi în Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului; să soluţioneze problema ce ţine de obţinerea de către instituţiile de învăţămînt subordonate a documentelor de autentificare a drepturilor deţinătorilor asupra terenurilor aferente şi bunurilor imobile deţinute, cu reflectarea în evidenţa contabilă a tuturor bunurilor; 2.2.2. Să respecte cadrul legal privind reacreditarea instituţiilor din sistemul de învăţămînt din Republica Moldova şi să reducă riscurile prestării unor servicii necalitative ce ţin de pregătirea specialiştilor; să informeze Guvernul despre nefuncţionalitatea Agenţiei de Asigurare a Calităţii; să elaboreze un act normativ privind metodologia de calculare a cuantumului cheltuielilor aferente plăţii pentru studii; 2.2.3. Să înainteze Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind oportunitatea menţ

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.3. Se cere de la instituţiile de învăţămînt superior auditate să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele încasarea, evidenţa şi raportarea veniturilor, cheltuielilor şi patrimoniului de stat; în comun cu Agenţia Achiziţii Publice, să elaboreze şi să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziţii publice;

2.4. Se cere de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” să restituie studenţilor înmatriculaţi în bază de contract taxele de studii în sumă de 3,3 mil.lei, percepute neregulamentar;

2.5. Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” să întreprindă măsuri, conform prevederilor legale, în vederea încasării mijloacelor achitate în sume de 209,3 mii lei; 63,0 mii lei şi, respectiv, 19,5 mii lei, pentru retribuirea muncii.

2.5. Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” să întreprindă măsuri, conform prevederilor legale, în vederea încasării mijloacelor achitate în sume de 209,3 mii lei; 63,0 mii lei şi, respectiv, 19,5 mii lei, pentru retribuirea muncii.

2.5. Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” să întreprindă măsuri, conform prevederilor legale, în vederea încasării mijloacelor achitate în sume de 209,3 mii lei; 63,0 mii lei şi, respectiv, 19,5 mii lei, pentru retribuirea muncii.