Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.57 din 30 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2017

Numar 366-376 din data de 2018-07-30 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 4

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățământului în Moldova,  semnat în data de 07.02.2013. Astfel, au fost auditate Rapoartele financiare interimare prezentate Băncii Mondiale și Rapoartele financiare privind executarea bugetului, prezentate Ministerului Finanțelor la 31 decembrie 2017, ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2, cu bunele practici în domeniul auditului financiar și cu termenii de referință elaborați de Banca Mondială. Obiectivele auditului public extern au fost determinate de sistemele de raportare financiară aplicate în cadrul Proiectului.
Examinând Raportul de audit public extern, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 
a constatat:
Prin prisma competențelor și responsabilităților care revin Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, auditul, în baza activităților desfășurate, conform termenilor de referință ai Băncii Mondiale și probelor de audit obținute, exprimă opinia  de audit fără rezerve pentru Rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, întocmite la 31 decembrie 2017.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (4)

1. Să asigure convocarea Consiliului Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a instituțiilor de învățământ, în scopul valorificării mijloacelor financiare creditate de la Banca Mondială. (4.2.1.)

response:
Scris.MECC nr.13-09/470 din 25.01.2019: La 26 septembrie 2018 a fost convocat Consiliul Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de învâțământ și a fost prezentată informația privind reabilitarea școlilor în renovare cu valorificarea mijloacelor financiare în acest sens.

RO_6192_80-19_MECC.pdf

2. Să asigure respectarea cadrului normativ, prin întocmirea rapoartelor trimestriale privind finanțarea resurselor alocate, cu informarea Guvernului și plasarea acestora pe pagina web a ministerului. (4.2.1.)

response:
Scris.MECC nr.13-09/470 din 25.01.2019: Începând cu luna octombrie 2018 rapoartele privind executarea lucărilor de renovare sunt prezentate Cancelariei de Stat și plasate pe pagina web a ministerului.

RO_6192_80-19_MECC.pdf

3. Să asigure planificarea achizițiilor de lucrări și servicii ținând cont de necesitățile reale și cu respectarea prevederilor cadrului legal. (4.2.2.)

response:
Scris.MECC nr.13-09/470 din 25.01.2019: La planificarea achizițiilor pentru anul în curs s-a ținut cont de recomandările Curții de Conturi și trimestrial este actualizat planul de achiziții ținând cont de situațiile apărute.

RO_6192_80-19_MECC.pdf

4. Să fortifice activitățile de control și de monitorizare prin sporirea conlucrării între părțile responsabile, în vederea valorificării resurselor financiare conform destinației și în termenul prevăzut pentru implementarea Proiectului. (4.2.4)

response:
Scris.MECC nr.13-09/470 din 25.01.2019: Ministerul în permanență monitorizează valorificarea resurselor financiare conform detsinației prevăzute pentru implementarea proiectului PRIM, colaborând în acest sens cu părțile implicate (Direcțiile MECC, FISM și echipa PRIM).

RO_6192_80-19_MECC.pdf

Cerinte (1)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.MECC nr.13-09/470 din 25.01.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6192_80-19_MECC.pdf