Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 59 din 31 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-07-31 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5

Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, Standardele de audit2, cadrul normativ intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Probele de audit s-au colectat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, având drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare consolidate ale ministerului, raportate la 31 decembrie 2017, au fost întocmite şi prezentate conform cadrului de raportare financiară aplicabil, nu conțin denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă.
Examinând rezultatele auditului public extern și audiind Raportul prezentat, precum și motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la 31 decembrie 2017, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimoniale și financiare, în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare).
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr. 06  din  10.01.2018 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2017; Ordinul ministrului finanțelor nr. 164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare.

Recomandari (5)

1. să elaboreze un plan de acțiuni în vederea consolidării și menținerii unui management financiar și control intern pentru asigurarea principiilor bunei guvernări;

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: Implementarea obiectivului in vederea consolidarii si mentinerii unui management financiar si control intern pentru asigurarea principiilor bunei guvernari a fost introdus in Planul de actiuni al Secției buget și finanțe pentru anul 2018.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf

2. să asigure neadmiterea formării creanțelor cu termenul de achitare expirat (constatarea 4.4.);

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: In Raportul de audit au fost stipulate creantele cu termenul de achitare expirat, formate urmare procurarii mijloacelor de transport, achitate in luna decembrie 2017 de misiunile diplomatice, dar primite in anul 2018. Pentru a asigura neadmiterea formarii creantelor cu termen de achitare expirat au fost expediate misiunilor diplomatice circulare, inclusiv mesaje electronice, cu atentionarile respective in sensul verificarii permanente a creantelor si datoriilor cu furnizorii si neadmiterii celor cu termen de achitare expirat.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf

3. să asigure conformitatea procedurilor de achiziție publică (constatarea 6.2.);

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: Pentru asigurarea transparentei procedurilor de achizitii publice toate anunturile de participare vor fi publicate conform legislatiei si obligatoriu se vor plasa pe pagina oficiala a ministerului. Pina la finele anului toate achizitiile publice de valoare mare se vor efectua prin intermediul SIA Registrul de stat al Achizitiilor Publice. Se elibereaza recipisele depunatorilor de oferte, conform legislatiei. In scopul neadmiterii divizarii achizitiei prin incheierea mai multor contracte de valoare mica, se monitorizeaza valoarea contractelor incheiate pe furnizori.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf

4. să întreprindă măsuri concrete pentru funcționalitatea auditului intern (constatarea 6.3.);

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene va asigura implementarea conforma a prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern in toate activitatile desfasurate. Ținand cont de faptul, ca in anul 2017 in Serviciul Audit Intern nu a activat nici о persoana și, respectiv nu au fost efectuate misiuni de audit a proceselor operationale ale subdiviziunilor ministerului prin prisma controlului intern. Din luna martie 2018, a fosta angajat șef de serviciu in SAI, care a efectuat 2 misiuni de audit intern ad-hoc in Ambasadele RM in Republica Bulgaria și Statul Qatar. Totodata, au fost oferite misiuni de consiliere referitor la restituirea TVA la bunurile și serviciile achitate in anul 2017, modalitațile de incasare a taxelor pentru prestarea serviciilor consulare, exploatarea autoturismelor, achitarea platilor pentru asigurarea medicala peste hotare de catre MDOC, etc. Ținem sa menționam, ca angajatii SAI, pe parcursul perioadei de activitate 2018, au participat la seminarele de instruire, organizate de catre Direcția politici in domeniul CFPI a Ministerului Finanțelor, care au fost organizate și cu participarea experților straini.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf

5. să completeze Politica de contabilitate cu prevederi specifice aferente proceselor de activitate ale ministerului și instituțiilor serviciului diplomatic (constatarea 6.3.).

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: Politica de contabilitate a fost completata la unele capitole si ajustata la specificul institutiilor diplomatice. Astfel, a fost completat capitolul, care prevede descrierea tipurilor de venituri, parvenite urmare prestarii serviciilor contra plata de catre institutiile serviciului diplomatic. Au fost introduse unele precizari referitor la modalitatea de tinere a evidentei contabile a cautiunilor bancare si trecerea acestora la conturile extrabilantiere.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf

Cerinte (1)

2.1. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu întreprinderea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. MAEIE nr.DMI/BF-13029 din 19.11.2018: In scopul eliminarii deficientelor constatate de audit si implementarii recomandarilor expuse in Raportul de audit, a fost aprobat Planul de actiuni privind implementarea recomandarilor Curtii de Conturi cu intreprinderea actiunilor concrete in vederea inlaturarii deficientilor depistate, stabilirea persoanelor responsabile si termenele de inlaturare.

RO_5902_0970-18_MAEIE.pdf