Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 59 din 31 iulie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la 31 decembrie 2017

Numar din data de 2018-07-31 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 5

Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, Standardele de audit2, cadrul normativ intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Probele de audit s-au colectat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, având drept scop obținerea unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare consolidate ale ministerului, raportate la 31 decembrie 2017, au fost întocmite şi prezentate conform cadrului de raportare financiară aplicabil, nu conțin denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă.
Examinând rezultatele auditului public extern și audiind Raportul prezentat, precum și motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene la 31 decembrie 2017, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimoniale și financiare, în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare).
2 ISSAI 100, ISSAI 200, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr. 06  din  10.01.2018 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2017; Ordinul ministrului finanțelor nr. 164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare.

Recomandari (5)

1. să elaboreze un plan de acțiuni în vederea consolidării și menținerii unui management financiar și control intern pentru asigurarea principiilor bunei guvernări;

2. să asigure neadmiterea formării creanțelor cu termenul de achitare expirat (constatarea 4.4.);

3. să asigure conformitatea procedurilor de achiziție publică (constatarea 6.2.);

4. să întreprindă măsuri concrete pentru funcționalitatea auditului intern (constatarea 6.3.);

5. să completeze Politica de contabilitate cu prevederi specifice aferente proceselor de activitate ale ministerului și instituțiilor serviciului diplomatic (constatarea 6.3.).

Cerinte (1)

2.1. pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu întreprinderea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;