Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 60 din 1 august 2018 privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 36-376 din data de 2018-08-01 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop de a verifica, sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și ISSAI 1000-2999 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit”2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Aprobate prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 și nr.7 din 10.03.2014.

Recomandari (7)

1. Elaborarea metodologiei de consolidare a informațiilor din rapoartele financiare în sectorul public, la nivel de Org1i și Org1 (pct. 2.1., pct. 4.2.);

2. Ținându-se cont de natura contului „rezultatul financiar din anii precedenți”, se impune regândirea planului de conturi, cu introducerea conturilor „de capital”, precum și corectarea rezultatului din anii precedenți cu formulele corespunzătoare, în vederea restabilirii investițiilor statului în entitatea publică (fondul mijloacelor fixe, fondul investițional) (pct. 4.7.);

3. Completarea cadrului de raportare financiară aplicabil în sectorul public cu principii ale contabilității determinate de realitatea economică, în vederea prezentării unei imagini fidele a poziției financiare și celei patrimoniale (pct. 4.1.);

4. Regândirea mecanismului de evaluare/reevaluare a patrimoniului statului în baza unor criterii unice, în vederea excluderii subiectivismului la recunoașterea și raportarea la valoarea justă a acestuia (pct. 2.5., pct. 4.3.);

5. Stabilirea expresă a modalității de calculare a salariului mediu anual la determinarea ajutorului material pentru funcționarii publici (pct. 2.9.);

6. Corectarea formulei de calculare a bazei uzurabile și duratei de funcționare utilă recalculată la capitalizarea mijloacelor fixe, cu recalcularea cheltuielilor aferente uzurii și întocmirea notelor contabile de corectare (pct. 2.4.);

7. Reducerea numărului de rapoarte financiare în vederea facilitării utilizării informației financiare, precum și analiza și monitorizarea executării bugetului în aspectul Clasificației economice (pct. 4.4.).

Cerinte (5)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;