Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.53 din 24 iulie 2018 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Justiției la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-07-24 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 55

Recomandari (55)

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare, precum și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare. (subpunctele 4.1.1. și 4.1.2.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: In vederea atribuirii corecte în evidența contabilă a activelor nefinanciare in sumă de 2,3 mil lei au fost intreprinse următoarele masuri: - 18 proiecte de reparație a clădirilor judecatoriilor in valoare de 1 747,6 mil lei au fost atribuite la majorarea valorii cladirilor (grupa de conturi 311 „Clădiri" – Anexa 1; - materialele de constructie in suma de 54,5 mii lei au fost decontate conform proceselor verbale nr. 25 si nr.26 din 22.10.2018 (Anexa 2). In vederea соrectării inregistrărilor contabile menționate au fost efectuate modificările de rigoare in sistemul contabil (Anexa 3),

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare, precum și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare. (subpunctele 4.1.1. și 4.1.2.).

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare, precum și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare. (subpunctele 4.1.1. și 4.1.2.).

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare, precum și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare. (subpunctele 4.1.1. și 4.1.2.).

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente cheltuielilor și activelor nefinanciare, precum și atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare. (subpunctele 4.1.1. și 4.1.2.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: In vederea соrectării inregistrărilor contabile menționate au fost efectuate modificările de rigoare in sistemul contabil (Anexa 3).

2. Să examineze situația privind lansarea și punerea în funcțiune a sistemelor informaționale procurate, reieșind din necesitățile instituționale planificate (subpunctul 4.1.2.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Agentia Resurse Informaționale Juridice gestioneaza următoarele sisteme informationale: Registrul de stat al actelor juridice: Sistemul informatic integral e-Retineri; Registrul procedurilor de executare: Sistemul informatic integral e-Procura; Sistemul informational automatizat e-Legislație; Registrul unic al agențior economici 51 a organizațiilor necomerciale; Registrul garanțiilor reale mobiliare; Registrul dosarelor succesorale si a testamentelor, Actualmente nu sunt lansate oficial, din anumite cauze/motive, urmatoarele sisteme informationale: 1) Registrul procedurilor de executare Cu referire la acest registru conumicam ca a fost elaborat proiectul Conceptului tehnic și proiectul Regulamentului de ținere a Registrului procedurilor de executare, care va fi remis spre aprobare Guvernului. Totodata, a fost inițiată procedura de testare a Registrului de catre executorii judecătorești. In baza propunerilor recepționale funcționalitățile acestuia urmeaza a fi perfecționate. Ulterior, va fi demarata procedura de inregistrare in cailtate de operatori de date cu caracter personal la Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal si incheierea unui acord cu Agenția de Guvernare Electronică pentru conectarea Registrului procedurilor de executare la platforma de schimb de date MConect. 2) Sistemul Informational Automatizat e-Legislație Menționăm că funcționalitățile sistemului informational urmează a fi ajustate procedurilor de elaborate și promovare a proiectelor de acte normative prevazute de Legea nr, 100/2018 cu privire la actele normative si Hotararea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. In acest context a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului informational in vederea armonizarii acestuia cu noile prevederi legale. De asemenea, a fost elaborat și proiectul Conceptului tehnic a Regulamentului de tinere a SIA e-Legislație, care urmeaza a fi remise spre aprobare Guvernului 3) Registrul e-Procura Cu referire la acest registru informam că odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil si modificarea unor acte legislative functionalitățile existente in prezent nu corespund noilor cerințe. Astfel, a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciiior de dezvoltare in vederea armonizării cu noile prevederi legale. 4) Registrul e-Rețineri Similar procedurilor mentionate mai sus si in raport cu acest registru a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciiior de dezvoltare care ulterior va fi remis pentru coordonare beneficiarilor. In partea ce tine de Sistemul Informațional Ghiseul Unic, menționam că potrivit Legii nr. 31/2018 pentru modificarea completarea unor acte legislative și in contextul Ordinului comun al Ministerului Justitiei și al Agentiei Servicii Publice nr.286/262 din 26 aprilie 2018 cu privire la instituirea Comisiei de predare-primire a dosarelor de evidența ale organizatiilor necomerciale, registrelor manuale de evidenta ale organizațiilor necomerciale și platformelor electronice pe care se asigura evidența acestora. Sistemul informatic Ghișeul Unic a fost transmis Agenției Servicii Publice. Referitor la Registrul unic al agenților economici si al organizatiilor necomerciale, se examinează modalitatea transmiterii acestuia in gestiunea Agentiei Servicii Publice.

2. Să examineze situația privind lansarea și punerea în funcțiune a sistemelor informaționale procurate, reieșind din necesitățile instituționale planificate (subpunctul 4.1.2.).

2. Să examineze situația privind lansarea și punerea în funcțiune a sistemelor informaționale procurate, reieșind din necesitățile instituționale planificate (subpunctul 4.1.2.).

2. Să examineze situația privind lansarea și punerea în funcțiune a sistemelor informaționale procurate, reieșind din necesitățile instituționale planificate (subpunctul 4.1.2.).

2. Să examineze situația privind lansarea și punerea în funcțiune a sistemelor informaționale procurate, reieșind din necesitățile instituționale planificate (subpunctul 4.1.2.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Agentia Resurse Informaționale Juridice gestioneaza următoarele sisteme informationale: Registrul de stat al actelor juridice: Sistemul informatic integral e-Retineri; Registrul procedurilor de executare: Sistemul informatic integral e-Procura; Sistemul informational automatizat e-Legislație; Registrul unic al agențior economici 51 a organizațiilor necomerciale; Registrul garanțiilor reale mobiliare; Registrul dosarelor succesorale si a testamentelor, Actualmente nu sunt lansate oficial, din anumite cauze/motive, urmatoarele sisteme informationale: 1) Registrul procedurilor de executare Cu referire la acest registru conumicam ca a fost elaborat proiectul Conceptului tehnic și proiectul Regulamentului de ținere a Registrului procedurilor de executare, care va fi remis spre aprobare Guvernului. Totodata, a fost inițiată procedura de testare a Registrului de catre executorii judecătorești. In baza propunerilor recepționale funcționalitățile acestuia urmeaza a fi perfecționate. Ulterior, va fi demarata procedura de inregistrare in cailtate de operatori de date cu caracter personal la Centrul National pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal si incheierea unui acord cu Agenția de Guvernare Electronică pentru conectarea Registrului procedurilor de executare la platforma de schimb de date MConect. 2) Sistemul Informational Automatizat e-Legislație Menționăm că funcționalitățile sistemului informational urmează a fi ajustate procedurilor de elaborate și promovare a proiectelor de acte normative prevazute de Legea nr, 100/2018 cu privire la actele normative si Hotararea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. In acest context a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a sistemului informational in vederea armonizarii acestuia cu noile prevederi legale. De asemenea, a fost elaborat și proiectul Conceptului tehnic a Regulamentului de tinere a SIA e-Legislație, care urmeaza a fi remise spre aprobare Guvernului 3) Registrul e-Procura Cu referire la acest registru informam că odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil si modificarea unor acte legislative functionalitățile existente in prezent nu corespund noilor cerințe. Astfel, a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciiior de dezvoltare in vederea armonizării cu noile prevederi legale. 4) Registrul e-Rețineri Similar procedurilor mentionate mai sus si in raport cu acest registru a fost elaborat proiectul Caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciiior de dezvoltare care ulterior va fi remis pentru coordonare beneficiarilor. In partea ce tine de Sistemul Informațional Ghiseul Unic, menționam că potrivit Legii nr. 31/2018 pentru modificarea completarea unor acte legislative și in contextul Ordinului comun al Ministerului Justitiei și al Agentiei Servicii Publice nr.286/262 din 26 aprilie 2018 cu privire la instituirea Comisiei de predare-primire a dosarelor de evidența ale organizatiilor necomerciale, registrelor manuale de evidenta ale organizațiilor necomerciale și platformelor electronice pe care se asigura evidența acestora. Sistemul informatic Ghișeul Unic a fost transmis Agenției Servicii Publice. Referitor la Registrul unic al agenților economici si al organizatiilor necomerciale, se examinează modalitatea transmiterii acestuia in gestiunea Agentiei Servicii Publice.

3. Să întreprindă măsuri în vederea evaluării imobilelor din gestiune, cu reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. (subpunctul 4.1.3.).

3. Să întreprindă măsuri în vederea evaluării imobilelor din gestiune, cu reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. (subpunctul 4.1.3.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Pentru a identifica apartenenta bunului imobil menționat. Ministerul Justiției și Centrul National de Expertize Judiciare au expediat demersuri catre Primaria mun. Chisinau Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea nr. 07-1 1/938 din 09.08.2018. direcția de profil a Primăriei mun. Chișinău a informat despre impedimentele temporare survenite la înregistrarea dreptului de proprietate avand in vedere еrоrile atestate in Registrul bunurilor imobile, urmând sa-și revendice dreptul de proprietate asupra imobilului nominalizat in baza Hotarârii de naționalizare nr. 124 din 15.06.1950 și Deciziei CMC nr. 3-37 din 24.02.2009.

3. Să întreprindă măsuri în vederea evaluării imobilelor din gestiune, cu reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. (subpunctul 4.1.3.).

3. Să întreprindă măsuri în vederea evaluării imobilelor din gestiune, cu reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. (subpunctul 4.1.3.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Conform art. 5 al Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, bunurile imobile se evaluează obligatoriu in cazurile privatizarii sau altui mod de înstrainare a obiectelor; transmiterii dreptului de folosință asupra obiectelor proprietate publică a stalului sau darii in arenda a acestora; transmiterii obiectelor evaluarii în administrare fiduciară: exproprierii obiectelor evaluării pentru cauză de utilitate publica: impozitarii bunurilor și încasarii foțate a impozitelor; reorganizarii si lichidării intreprinderilor de stat, municipale, precum și a intreprinderilor insolvabile, indiferent de tipul de proprietate: apariției litigiului patrimonial in legatura cu hotărarea instanței de judecata, solicitarii instatei de judecata, inclusiv in cazul examinarii dosarelor privind cuantumul prejudiciilor cauzate proprietarilor în urma acțiunilor ilicite și a concurentei neloiale, Menționăm ca imobilele aflate in administrarea Ministerului Justiției si Inspectoralului National de Probatiune nu se afla in niciuna dintre situatiile juridice enumerate. Deși dreptul de folo sință asupra unor imobile este transmis altor entităti publice (ex: instanțe judecatorești), cesiunea are un caracter gratuit, iar referitor la impozitare, potrivit art. 283 Tillul VI al Codului fiscal autoritațile publice si instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt scutite de la plata impozitelor pe bunurile imobile. Totodată, menționăm că prin Hotarârea Guvernului nr. 161 din 7 martie 2019 a fost aprobata Lista terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea autorităților publice centrale, autoritatilor de stat si instituțiilor publice de stat care administreaza / gestioneaza terenurile proprietate publică a statului, in administrarea Agentiei Proprietătii Publice. In acest context, conform prevederilor pct. 14 din Ноtărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul dc transmitere a bunurilor proprietate publică, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoare nr. 10/4798 din 20.05.2019 (Anexa 4) desemnarea persoanelor din cadrul Agenției Рroprietății Publice pentru a fi incluse in componenta Comisiei de primire-predarc a terenurilor din administrarea Ministerului Justiției in administrarea Agenției Proprietații Publice.

3. Să întreprindă măsuri în vederea evaluării imobilelor din gestiune, cu reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă. (subpunctul 4.1.3.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Conform art. 5 al Legii nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, bunurile imobile se evaluează obligatoriu in cazurile privatizarii sau altui mod de înstrainare a obiectelor; transmiterii dreptului de folosință asupra obiectelor proprietate publică a stalului sau darii in arenda a acestora; transmiterii obiectelor evaluarii în administrare fiduciară: exproprierii obiectelor evaluării pentru cauză de utilitate publica: impozitarii bunurilor și încasarii foțate a impozitelor; reorganizarii si lichidării intreprinderilor de stat, municipale, precum și a intreprinderilor insolvabile, indiferent de tipul de proprietate: apariției litigiului patrimonial in legatura cu hotărarea instanței de judecata, solicitarii instatei de judecata, inclusiv in cazul examinarii dosarelor privind cuantumul prejudiciilor cauzate proprietarilor în urma acțiunilor ilicite și a concurentei neloiale, Menționăm ca imobilele aflate in administrarea Ministerului Justiției si Inspectoralului National de Probatiune nu se afla in niciuna dintre situatiile juridice enumerate. Deși dreptul de folo sință asupra unor imobile este transmis altor entităti publice (ex: instanțe judecatorești), cesiunea are un caracter gratuit, iar referitor la impozitare, potrivit art. 283 Tillul VI al Codului fiscal autoritațile publice si instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt scutite de la plata impozitelor pe bunurile imobile. Totodată, menționăm că prin Hotarârea Guvernului nr. 161 din 7 martie 2019 a fost aprobata Lista terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea autorităților publice centrale, autoritatilor de stat si instituțiilor publice de stat care administreaza / gestioneaza terenurile proprietate publică a statului, in administrarea Agentiei Proprietătii Publice. In acest context, conform prevederilor pct. 14 din Ноtărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul dc transmitere a bunurilor proprietate publică, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoare nr. 10/4798 din 20.05.2019 (Anexa 4) desemnarea persoanelor din cadrul Agenției Рroprietății Publice pentru a fi incluse in componenta Comisiei de primire-predarc a terenurilor din administrarea Ministerului Justiției in administrarea Agenției Proprietații Publice.

4. Să întreprindă măsuri în vederea concretizării apartenenței bunului imobil gestionat de către CNEJ, în vederea raportării veridice a valorii mijloacelor fixe . (subpunctul 4.1.3.).

4. Să întreprindă măsuri în vederea concretizării apartenenței bunului imobil gestionat de către CNEJ, în vederea raportării veridice a valorii mijloacelor fixe . (subpunctul 4.1.3.).

4. Să întreprindă măsuri în vederea concretizării apartenenței bunului imobil gestionat de către CNEJ, în vederea raportării veridice a valorii mijloacelor fixe . (subpunctul 4.1.3.).

4. Să întreprindă măsuri în vederea concretizării apartenenței bunului imobil gestionat de către CNEJ, în vederea raportării veridice a valorii mijloacelor fixe . (subpunctul 4.1.3.).

4. Să întreprindă măsuri în vederea concretizării apartenenței bunului imobil gestionat de către CNEJ, în vederea raportării veridice a valorii mijloacelor fixe . (subpunctul 4.1.3.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Pentru a identifica apartenenta bunului imobil menționat. Ministerul Justiției și Centrul National de Expertize Judiciare au expediat demersuri catre Primaria mun. Chisinau Agenția Servicii Publice. Prin scrisoarea nr. 07-1 1/938 din 09.08.2018. direcția de profil a Primăriei mun. Chișinău a informat despre impedimentele temporare survenite la înregistrarea dreptului de proprietate avand in vedere еrоrile atestate in Registrul bunurilor imobile, urmând sa-și revendice dreptul de proprietate asupra imobilului nominalizat in baza Hotarârii de naționalizare nr. 124 din 15.06.1950 și Deciziei CMC nr. 3-37 din 24.02.2009.

5. Să asigure elaborarea la nivel central a unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC, în vederea consolidării managementului instituțional la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

5. Să asigure elaborarea la nivel central a unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC, în vederea consolidării managementului instituțional la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

5. Să asigure elaborarea la nivel central a unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC, în vederea consolidării managementului instituțional la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

5. Să asigure elaborarea la nivel central a unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC, în vederea consolidării managementului instituțional la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

5. Să asigure elaborarea la nivel central a unui plan de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC, în vederea consolidării managementului instituțional la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Prin Ordinul ministrului justiției nr. 572 din 24 octombrie 20I8 (Аnехa 5) a fost aprobat Planul de actiuni pentru implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul aparatului central al ministerului, care conține 25 acțiuni focusate pe dezvoltarea mediului de control, managementului performanțelor și riscurilor.

6. Să stabilească responsabilități în cadrul sistemului de MFC, precum și să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice. (subcapitolul 6.1.).

6. Să stabilească responsabilități în cadrul sistemului de MFC, precum și să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice. (subcapitolul 6.1.).

6. Să stabilească responsabilități în cadrul sistemului de MFC, precum și să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice. (subcapitolul 6.1.).

6. Să stabilească responsabilități în cadrul sistemului de MFC, precum și să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice. (subcapitolul 6.1.).

6. Să stabilească responsabilități în cadrul sistemului de MFC, precum și să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea sistematică și înregistrarea riscurilor aferente proceselor operaționale privind întocmirea și consolidarea situațiilor financiare și gestionarea resurselor financiare publice. (subcapitolul 6.1.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Pe parcursul I semestru al anului 2016 au fost identificate procesele de baza din cadrul ministerului și intocmit Registrul riscurilor aferente desfașurarii proceselor operaționale (Ordinul ministrului justiției din 16 iunie 2016). Registrul conține anumite acțiuni de prevenire și diminuare a riscurilor. Avand in vedere faptul ca nu au fost instituite mecanisme de monitorizare si raportare a riscurilor (revizuire/actualizarea registrului), in Planul de acțiuni aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 572/2018 au fost incluse acțiuni privind managementul riscurilor. În prezent subdiviziunile aparatului central sunt in proces de identificare și evaluare a riscurilor aferente realizarii obiectivelor subdiviziunii, care vor fi compilate într-un nou Registru.

7. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de MFC, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare, precum și la gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

7. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de MFC, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare, precum și la gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

7. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de MFC, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare, precum și la gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

7. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de MFC, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare, precum și la gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

7. Să asigure evaluarea per ansamblu a sistemului de MFC, prin intermediul funcției de audit intern, în vederea identificării vulnerabilităților la întocmirea și consolidarea situațiilor financiare, precum și la gestionarea resurselor financiare publice . (subcapitolul 6.1.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Funcția de auditor intern din cadrul aparatului central al ministerului este temporar vacantă iar la concursurile pentru suplinirea acesteia, organizate in mod repetat, nu au fost depuse dosare de participare. În acest context, evaluarea sistemului de control intern managerial (CIM) va fi realizata pe parcursul trimestrului III al anului 2019 de către Grupul de lucru cu privire la organizarea sistemului CIM instituit prin Ordinul ministrului justitiei nr. 540 din 24 septembrie 2018.

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare. (subcapitolul 6.2.).

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare. (subcapitolul 6.2.).

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare. (subcapitolul 6.2.).

response:
Scris.ANP nr.4/1-198 din 21.01.2019: - Urmare a finisarii lucrarilor de investigatie si forare la obiectul sonda arteziana pentru Penitenciarul nr. 6-Soroca, s-a constatat un debit de apa net inferior celui prognozat. Astfel, conform clauzelor contractuale, ANP a intreprins masurile ce se impun in vederea returnarii de la agentul economic a mijloacelor financiare ce tin de amenajarea infrastructurii de distributie. A fost definitivata documentatia de forare ce urmeaza a fi prezentata catre serviciile de ramura ale statului. La finisarea acestora antreprenorul va preda bunurile de la santier catre ANP, care ulterior vor fi transmise catre alte institutii penitenciare ce au in dotare sisteme identice de alimentare cu apa. - In privinta garajului din incinta Penitenciarului nr.7-Rusca, comunicam ca in cadrul bugetar pentru anul 2019 sunt preconizate mijloace financiare in vederea proiectarii si constructiei infrastructurii de paza si reactionare rapida in cazuri exceptionale, in cadrul caruia imobilul va fi supus investigatiilor tehnice si in caz de posibilitate va fi relansat si adaptat la necesitatile curente ale institutiei. - Cu referinta la drumul din satul Branesti care este la balanta Penitenciarului nr. 18, acesta reprezinta accesul la mina pentru extragerea pietrei de calcar, initiata de intreprinderea de stat „Branesti” si reprezinta un obiectiv strategic pentru intreprindere, care la moment este in gestiunea APP. Reieșind din faptul că pentru penitenciar nu reprezintă un obiectiv strategic însă este vital întreprinderii, urmează a fi transmisă către APP pentru gestionare și definitivare. Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: In anul 2018 in cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor inventarierea a fost desfășurată in baza Ordinului directorului nr. 260 din 35.10.2018 „Сu privire la inventarierea anuala (generală) a mijloacelor fixe, mijloacelor bănești, decontărilor altor articole bilanțiere pe anul 2018”. Inventarierea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.60/2012. Conducătorii institutiilor au aplicat măsurile necesare pentru asigurarea respectării stricte a ordinii stabilite privind efectuarea inventarierii, sporirea nivelului calitații si responsabilității comisiilor de inventariere. Totodată, in vederea asigurarii monitorizării activităților comisiilor de inventariere locale a institutiilor penitenciare, controlului privind desfăsurarea procesului de inventariere, studierii materialelor de inventariere a acestora. a fost institută Comisia Centrală a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Obiectivele nefinalizate initiate în anii precedenti (sonda de la Penitenciarul-6 Soroca; drumul de la Penitenciarul-18 Branesti, garajul cu șase boxe de la Penitcneiarul-7 Rusca) sunt in proces de evaluare tehnică și stabilire a prioritătilor de utilizare. Urmare a rezultatelor evaluării se va elabora planul definitivării sau demolării, după caz.

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare. (subcapitolul 6.2.).

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu prevederile cadrului legal, cu reflectarea veridică a rezultatelor și adoptarea deciziilor de rigoare. (subcapitolul 6.2.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: În vederea remedierii abaterilor constatate pe marginea procedurilor de organizare, desfășurare si raportare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si obligațiilor in cadrul aparatului central al ministerului au fost întocmite; - Listele de inventariere a bunurilor transmise temporar unor entități la situația din 1 noiembrie 2017 (formular INV-4 -Anexa 6 ); -Lista de inventariere а сreanțelor si datoriilor (formular INV-10 - Anexa 7); -Procesul-verbal al sedințelor Comisiei de inventariere din data de 17.12.2018 (Anexa 8), la care au fost exanimate rezultatele efectuarii inventarierii bunurilor, mijloacelor bănești. stocurilor, formularelor tipizate de documente primare cu regim special ce apartin Ministerului Justiției și se аfla in sediul acestuia.

9. Să remedieze deficiențele constatate în funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, în vederea calculării veridice a acestora. (subpunctul 6.2., Capitolul V).

9. Să remedieze deficiențele constatate în funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, în vederea calculării veridice a acestora. (subpunctul 6.2., Capitolul V).

9. Să remedieze deficiențele constatate în funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, în vederea calculării veridice a acestora. (subpunctul 6.2., Capitolul V).

9. Să remedieze deficiențele constatate în funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, în vederea calculării veridice a acestora. (subpunctul 6.2., Capitolul V).

9. Să remedieze deficiențele constatate în funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, în vederea calculării veridice a acestora. (subpunctul 6.2., Capitolul V).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Deficiențele constatate in funcționarea softului contabil la calcularea uzurii mijloacelor fixe si amortizarii activelor nemateriale au fost remediate. Astfel, calcularea uzurii mijloacelor fixe s-а efectuat prin intermediul softului contabil.

10. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit . (subpunctul 6.3.1.).

10. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit . (subpunctul 6.3.1.).

10. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit . (subpunctul 6.3.1.).

10. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit . (subpunctul 6.3.1.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: Pentru a se conforma prevederilor Legii nr.131 /2015 si Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achizitii publice, aprobat prin Hotarare a Guvernului nr. 1419/2016, Inspectoratul Național de Probațiune a elaborat si publicat pe pagina sa web oficiala planurile de achiziții pentru anii 2018 și 2019. http://probatiune.gov.md/?go=page&p=3

10. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii tuturor deficiențelor constatate de audit . (subpunctul 6.3.1.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: La planificarea contractelor de achiziții s-a ținut cont de satisfacerea necesitaților de bunuri, lucrari și servicii pentru intreaga perioada a anului bugetar. Grupul de lucru pentru achiziții din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției a asigurat prezentarea de catre ofertanții câștigători, in timpul încheierii contractelor, a garantiei de buna execuție pentru toate contractele incheiate in urma procedurilor petrecute. Raportarea privind contractele de mica valoare incheiate pe parcursul anului 2018 a fost prezentata Agenției Achiziții Publice în format electronic la 30.01.2019.

11. Să asigure elaborarea limitelor de parcurs și a normelor de consum la produsele petroliere pentru autoturismele din gestiunea autorităților administrative din subordine, în scopul reglementării utilizării mijloacelor de transport și executării conforme a cheltuielilor aferente. (subpunctul 6.3.3.).

11. Să asigure elaborarea limitelor de parcurs și a normelor de consum la produsele petroliere pentru autoturismele din gestiunea autorităților administrative din subordine, în scopul reglementării utilizării mijloacelor de transport și executării conforme a cheltuielilor aferente. (subpunctul 6.3.3.).

11. Să asigure elaborarea limitelor de parcurs și a normelor de consum la produsele petroliere pentru autoturismele din gestiunea autorităților administrative din subordine, în scopul reglementării utilizării mijloacelor de transport și executării conforme a cheltuielilor aferente. (subpunctul 6.3.3.).

response:
Scris.ANP nr.4/1-198 din 21.01.2019: Cat priveste depașirea limitei de parcurs al automobilelor de serviciu cu 3,2 mii km, inregistrand un supraconsum de 278,4 litri combustibil, mentionam faptul ca, aceasta situatie este consecinta exercitarii atribuțiilor de serviciu, asigurarii operative și prevenirii infractiunilor in mediul penitenciar. Totodata, potrivit pct. 11 al Hotaririi Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005, privind reglementarea utilizarii autoturismelor de serviciu de catre autoritațile administrației publice, mijloacele financiare aprobate in acest scop n-au fost depașite. In contextul celor expuse, ANP va ține cont de acest fapt și va intreprinde toate masurile ce se impun pentru neadmiterea cazurilor similare pe viitor. Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: In scopul optimizării cheltuielilor de întreținere a transportului auto din gestiunea subdiviziunilor Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost elaborat Ordinul nr.7 din 09.01.2019 ,,Cu privire la stabilirea limitei lunare de combustibil la transportul auto din gestiunea subdiviziunilor ANP”.

11. Să asigure elaborarea limitelor de parcurs și a normelor de consum la produsele petroliere pentru autoturismele din gestiunea autorităților administrative din subordine, în scopul reglementării utilizării mijloacelor de transport și executării conforme a cheltuielilor aferente. (subpunctul 6.3.3.).

11. Să asigure elaborarea limitelor de parcurs și a normelor de consum la produsele petroliere pentru autoturismele din gestiunea autorităților administrative din subordine, în scopul reglementării utilizării mijloacelor de transport și executării conforme a cheltuielilor aferente. (subpunctul 6.3.3.).

response:
Scris.MJ nr.02/4914 din 22.05.2019: In scopul optimizării cheltuielilor de întreținere a transportului auto din gestiunea subdiviziunilor Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost elaborat Ordinul nr.7 din 09.01.2019 ,,Cu privire la stabilirea limitei lunare de combustibil la transportul auto din gestiunea subdiviziunilor ANP”.

Cerinte (8)

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1. pentru realizarea măsurilor și acțiunilor privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.2.1. situația în sistemul de management financiar și control din cadrul Ministerului Justiției, precum și la impactul acestuia asupra întocmirii și consolidării situațiilor financiare;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/37 din 22.05.2019: In conformitate cu Prevederile art.15 din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, responsabilitatea primara privind organizarea sistemului de control intern managerial aparține managerului entității publice. Totodată, conform art.29 din legea menționata, Ministerul Finanțelor este responsabil de elaborarea și monitorizarea politicii in domeniul controlului financiar public intern. In acest context, de catre Ministerul Finantelor: - au fost elaborate și aprobate Standardele naționale de control intern in sectorul public (Ordinul Ministerului Finantelor nr. 189/2015, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.332-339 art. 2391 din 11.12.2015); - a fost elaborat și aprobat Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de raspundere managerială, (Ordinul Ministerului Finantelor nr.4/2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 13-21 art.110 din 18.01.2019); - a fost editat și pus la dispoziția entitatilor publice Manualul de management financiar si control, care conține 5 ghiduri emiterea Declarației de raspundere manageriala, precum și ghidul video privind desfășurarea procesului respectiv, care pot fi accesate la urmatorul link:http://mf.gov.md/ro/managementul-finan%C8%9Belor-publice/control-financiar-public-intern. Pentru facilitarea organizarii și perfecționarii controlului intern managerial in entitățile publice, Direcția politici in domeniul controlului financiar public intern a Ministerului Finantelor organizeaza diverse activiti de constientizare și instruire in domeniul controlului intern managerial, pentru manageri si alt personal din cadrul autoritaților și institutiilor publice, inclusiv, reieșind din resursele disponibile, la solicitare este acordat suport la locul de muncă. Astfel, la data de 18 aprilie 2018, Ministerul Finantelor a organizat si desfașurat în cadrul Ministerului Justiției un seminar de instruire cu tematica „Managementul riscurilor”, la care au participat 14 manageri operationali, (materiale justificative - Anexa nr, 4, 2file). De asemenea, reprezentantii Ministerului Justitiei au participat la instruirile oferite de formatorii Ministerului Finantelor. după cum urmeaza: - cursul de dezvoltare profesionala „Control financiar public intern”, desfășurat in cadrul Academiei de Administrare Publica (comanda de stat), desfasurat in perioada 28 - 30 mai 2018, (materiale justificative - Anexa nr. 5, 5 file), - seminarul de instruire „Managementul riscurilor" desfașurat in cadrul Ministerului Finantelor, in perioada 05 - 06 septembrie 2018, (materiale justificative - Anexa nr. 6, 2 file)', - seminarul de instruire „ Identificarea si descrierea proceselor", desfașurat in cadrul Ministerului Finantelor, in perioada 13-14 noiembrie 2018, (materiale justificative - Anexa nr. 7, 3 file) ; - atelierul de lucru „Autoevaluarea sistemelor de control intern managerial”, desfasurat in data de 20 februarie 2019, (materiale justificative - Anexa nr.8, 5 file)', - seminarul de instruire „Aplicarea managementului riscurilor”, desfasurat in data de 21 februarie 2019, (materiale justificative - Anexa nr.9, 3file)', - atelierul de lucru „Abordarea practică a managementului riscurilor si documentarea proceselor", desfășurat in perioada 18-19 aprilie 2019, (materiale justificative - Anexa nr, 10, 5file). Suplimentar, Ministerul Justiției a fost informat si. ulterior, a raportat pe marginea masurilor intreprinse in vederea implementarii prevederilor Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, precum și executarii Deciziei Prim-ministrului nr,5 din 20.07.2018 cu privire la implementarea recomandarilor din Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2017. In rezultat, Ministerul Justiției a informat despre: - instituirea grupului de lucru responsabil de organizarea sistemului de control intern managerial in cadrul ministerului; - elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea controlului intern managerial, care conține 25 acțiuni focusate pe dezvoltarea mediului de control, managementul performanțelor și al riscurilor; - aprobarea Registrului funcțiilor delegate; - identificarea proceselor de bază, urmând ca acestea să fie descrise; - instruirea funcționarilor ministerului în domeniul managementului performanțelor și al riscurilor, precum și a documentării proceselor, (materiale justificative - Anexele nr.11-14, 8 file). Totodată, pe parcursul anului 2019, Ministerul Justiției intenționează să se focuseze pe consolidarea răspunderii manageriale și întreprinderea măsurilor care vor fortifica atingerea obiectivelor instituționale.

2.2.2. situația privind nevalorificarea mijloacelor alocate pentru investiții capitale, inclusiv a împrumuturilor externe pentru realizarea în termen a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 privind îmbunătățirea condițiilor de detenție;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/37 din 22.05.2019: In vederea îmbunatațiii condițiilor de detenție, în bugetul de stat anual se prevad alocații pentru construcția și reconstrucția instituțiilor penitenciare. Pentru anul 2017 în acest scop au fost aprobate 78,5 mil, lei, care din cauza valorificarii insuficiente au fost diminuate cu 45,0 mil. lei. Respectiv, din 33,5 mil. lei prevazute pe an, au fost executate doar 15,7 mil, lei sau la nivel de 46,9%. Cauza de baza de nevalorificare a alocațiilor bugetare la acest capitol este implementarea la nivel redus a Proiectului „Construcția Penitenciarului din mun. Chisinau”. Factorii de baza care au determinat stagnarea procesului de realizare a proiectului sunt: - rezilierea contractului cu companie de asistenta tehnica; - rezilierea contractului cu prima companie de proiectare; - revizuirea schiței de proiect si optimizarea unni șir de incaperi. In februarie 2019 a fost inițiata procedura de licitație publică internațională pentru selectarea antreprenorului general al construcției penitencianilui in anul curent se planifica incheierea contractului de antrepriza. Astfel, in viitor la etapa elaborarii proiectelor CBTM și legilor bugetare anuale, la estimarea limitelor de cheltuieli pentru cheltuielile de investiții capitale și repartizarea acestora pe objective, se va ține cont de capacitațile executorilor primari și secundari de buget de valorificare a alocațiilor bugetare. In acest context este important de remarcat ca, lipsa in cadrul autoritaților publice centrale, precum și la majoritatea instituțiilor din subordinea acestora, a subdiviziunilor structurale care ar promova politica de investiții capitale publice in sectorul respectiv, a contribuit la diminuarea treptata a capacitaților de planificare, gestionare, valorificare a alocațiilor și de implementare a proiectelor de investiții capitale (nivelul de executare a cheltuielilor bugetului de stat pentru investiții capitale in ultimii 3 ani: 2016 - 66,4%; 2017 - 60,5%; 2018-44,6%).

2.2.3. situația privind reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente contractelor de comodat, în scopul raportării veridice a acestora.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/37 din 22.05.2019: Ordinul Ministerului Finantelor nr.208/2015 „Сu privire la aprobarea Clasificației bugetare”, precum și Ordinul Ministerului Finantelor nr.216/2015 „Сu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidenta contabila și raportarea financiara in sistemul bugetar prevad, la codul/contul 222300 „Servicii de locațiune” reflectarea cheltuielilor adiționale bunurilor inchiriate, de tipul achitarea serviciilor comunale. Pentru evidenta analitica a cheltuielilor privind serviciile comunale pe tipuri de contracte de locațiune, inclusiv pe contracte de comodat, instituția bugetara poate deschide subconturi analitice suplimentare subcontului 222300 „Servicii de locațiune”.