Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 61 din 1 august 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-08-01 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 8

Recomandari (8)

1.1. planificarea etapizată a resurselor financiare, în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale a bunurilor imobile și determinării valorii de piață pentru utilizarea existentă și înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică (subpct. 4.1.1., subpct. 4.1.2. și subpct. 4.1.3.);

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: 1. Agenția Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a intocmit si prezentat Lista terenurilor administrate de Ministerul Apararii, care urmeaza a fi inregistrate la organele cadastrale (nr.70/20 din 10.01.2019 (anexa nr.5). Totodata, Agenția a prezentat Calculele privind necesitatea de surse financiare pentru evaluarea unor loturi de teren si inregistrarea la organele cadastrale. Calculul a fost inclus in proiectul bugetului pentru anul 2019 (anexa nr. 6). 2. Din sursele bugetare alocate pentru anul 2018 (octombrie), Ministerul Apararii a inregistrat la organele cadastrale 8 loturi de teren, conform titlurilor de autentificare a dreptului detinatorului de teren (se anexeaza). Din sursele alocate pentru anul 2019 (martie 2019), pentru serviciile cadastrale, Agenția asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii a incheiat un contract cu S.R.L.„Vlasercom” in suma de 11,9 mii lei privind evaluarea a 15 terenuri, la pret de piata, pentru ca aceste terenuri sa fie trecute in evidenta contabila. Astfel, terenurile au fost evaluate in valoare totala de 392841,3 mii lei, care au fost trecute la evidenta contabila in unitatile militare respective. 3. Concomitent, Ministerul Apararii a planificat in bugetul pentru anul 2019 si in programul CBTM pe termen mediu, surse financiare necesare pentru inregistrarea la organele cadastrale a cladirilor si terenurilor nesupuse acestui proces. Respectiv, pentru anul 2019, in acest scop, au fost alocate 600, 0 mii lei. Pe parcursul a trei ani, reiesind din sumele planificate in Programul CBTM pe termen mediu, vor fi finalizate toate procedurile de inregistrate la organele cadastrale a bunurilor imobile și determinarii valorii de piața pentru utilizarea existenta și inregistrarea in evidența contabila a terenurilor proprietate publica.

1.2. înregistrarea în evidența contabilă a tuturor cheltuielilor, inclusiv a celor pentru reparație capitală; calcularea uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând termenul de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator (subpct. 4.1.3.);

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: 1. A fost elaborată si aprobată instructiunea privind modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe nr. 14/393 din 19.11.2018 (anexa nr.) si nr. 14/394 din 19.11.2018 (anexa nr.7), prin care a fost adusa la cunostinta Ordinul Ministrului Finantelor 127 din 16.07.2018 privind modificarea Planului de conturi contabile, precum si alte informatii privind tinerea evidentei contabile, inclusiv si modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe. 2. Conducerea Clubului Sportiv al Armatei a inregistrat in evidenta contabila, precum si in listele de inventariere, a terenului si imobilului de pe malul Nistrului, destinat Bazei sportive „Caiac - Canoe” conform contractului de comodatie (Scrisoarea nr.152 din 12.12.2018 si nr.158 din 15.12.2018 si actele confirmative, anexa nr. 8) 3. La sedinta grupului de lucru cu conducerea Ministerului Apararii si directorii de programe privind politica de cheltuieli la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu CBTM a fost pusa in discutie recomandarea Curtii de Conturi privind delimitarea cheltuielilor Clubului Sportiv al Armatei, intr- o programa separata. Insa, tinind cont ca efectivul Clubului Sportiv este de un numar de persoane redus,iar cheltuielile acestuia nu sunt semnificative, s- a luat decizia ca, in continuare Clubul Sportiv sa fie pastrat in componenta Programului 3104 „Servicii de suport in domeniul Apararii Nationale”, pina la restructurarea acestuia (procesul verbal nr.l din 15 martie 2018, (anexa nr.9). Totodata, se mentioneaza ca au fost delimitate, intr-un program separat, cheltuielile ce tin de invatamant si ocrotirea sanatatii, incepind cu aprobarea bugetului pentru anul 2019.

1.3. înregistrarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe potrivit caracteristicilor fiecărui tip de mijloace fixe (subpct. 4.1.4.);

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: 1. Pe data de 30 noiembrie 2018 si 03 ianuarie 2019 au fost desfasurate doua seminare cu sefii serviciilor financiare ale unitatilor si institutiilor militare, la care au fost aduse la cunostinte unele particularitati de tinere a evidentei contabile, inclusiv si normele metodologice de tinere a evidentei contabile pe mijloacele fixe (scrisorile nr.14/399 din 26.11.2018 si nr.14/446 din 28.12.2018, anexa nr.10). Majoritatea unitatilor si institutiilor militare implicate in procesul auditului Curtii de Conturi au prezentat note contabile si explicative (anexa nr. 11), referitor la reflectarea corecta in evidenta contabila a mijloacelor fixe (cladiri), in suma totala de peste 100,0 min. lei si informatia privind evidenta ajutorului umanitar, cu titlu gratuit in suma de 117, 6 min. lei (anexa nr.21). La raport se mai anexeaza notele contabile ale serviciilor financiare ale unitatilor si institutiilor militare privind inlaturarea erorilor mentionate la punctul 4.1.4 din Raportul Curtii de Conturi.

1.4. atribuirea, gruparea și clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor bugetare ( subpct. 4.1.5);

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: Ministerul Apararii a conlucrat activ cu Directia de ramura a Ministerului Finantelor in vederea delimitarii clasificatiei bugetare a cheltuielilor ce tin de „Ocrotirea sanatatii” si „Invatamint” (procesul verbal nr.3, (anexa nr. 12). In urma acestor masuri, cheltuielile ce tin de „Ocrotirea sanatatii” si „invatamint”, conform bugetului aprobat, pentru anul 2019, au fost delimitate intr-un program separat. Astfel, recomandarea a fost realizata.

1.5. întocmirea și generalizarea rezultatelor inventarierii totale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și reflectarea veridică a rezultatelor ( subpct. 6.2. );

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: 1. A fost elaborat ordinul sefului Marelui Stat Major al Armatei Nationale, comandant al Armatei Nationale nr. 14 din 08 februarie 2019 cu privire la rezultatele desfasurarii inventarierii patrimoniului militar in unitatile militare ale Armatei Nationale si institutiile Ministerului Apararii (anexa nr. 13). Prin ordinul Ministrului apararii nr. 152/2012, deja este aprobata instructiunea privind modul de desfasurare a inventarierii patrimoniului public cu aprobarea unui model al Procesului-verbal de raportare pe intreg Ministerul Apararii (anexa nr. 14). Intru inlaturarea unor constatari ale auditorilor Curtii de Conturi, mentionate in Raport, au fost trecute in evidenta contabila a Marelui Stat Major, busturile domnitorilor Moldovei in suma totala de 500,0 mii lei. in acest context, a fost micsorata suma uzurii cladirii aparatului central, pentru anul 2017, cu 10,2 mln. lei, iar in baza actelor nr.l si 2 de evaluare a fost luata la evidenta contabila suma majorarii costului cladirii MSM al Armatei Nationale de 36,1 mii lei, in urma reparatiei capitale din 2007 (anexa m.15) 3. Pe data de 30 noiembrie 2018 si 03 ianuarie 2019 au fost desfasurate doua seminare cu sefii serviciilor financiare ale unitatilor si institutiilor militare (scrisorile nr.14/399 din 26.11.2018 si nr.14/446 din 28.12.2018 (anexa nr. 10), la care au fost aduse la cunostinta prevederile ordinului Ministrului Finantelor m.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, ordinul Ministrului apararii nr. 152/2012. Despre aprobarea Regulamentului privind inventarierea in marele unitati, unitatile militare ale Armatei Nationale si institutiile Ministerului Apararii, precum si unele particularitati privind tinerea evidentei contabile, inclusiv: a) modul si regulile de inscriere in listele de inventariere a mijloacelor fixe, destinatiei, numerelor de inventar, numarul de fabricare, conform pasaportului tehnic, (etc.); b) intocmirea corecta a listelor de inventariere pe mijloacele fixe care nu sunt functionale pentru exploatare;

1.6. adoptatea măsurilor suplimentare în vederea utilizării unui sistem informațional de evidență contabilă unificat în cadrul MA (subpct. 6.3.);

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: Conducerea Ministerului Apararii, a desfasurat mai multe sedinte de lucru, conduse de Secretarul general de stat, in scopul determinarii modului de implementare a sistemului automatizat de evidenta contabila unic, in cadrul unitatilor si institutiilor militare ale Ministerului Apararii, la care au participat sefii de directii, implicati in acest proces. In urma examinarii posibilitatilor de utilizare, in cadrul Armatei Nationale, a unui sistem informational de evidenta contabila unificat, sa constatat, ca initial urmeaza a fi instituita о retea separata de evidenta contabila, care atrage dupa sine necesitatea achizitionarii unor computere, softuri, licente, (etc.), Aceste cheltuieli nu au fost prevazute in bugetul pentru anul 2019. Din aceste considerente a fost luata decizia ca sursele financiare necesare sa fie incluse la elaborarea propunerilor de buget pe termen mediu, in programul derulat curent Armata Profesionista si Strategia Nationala de Aparare, cu prioritățile de sporire a bugetului si cresterea treptata in urmatorii ani (CBTM 2020-2022). Astfel: pentru anul 2020-2022 au fost propuse pentru includerea in acest Plan -21,0 mln. lei, cite 7,0 mln. pe fiecare an. (calculele se anexeaza nr. 16). Totodata, Ministerul Apararii negociaza cu partenerii externi in vederea promovarii unui proiect, in domeniu automatizarii evidentei contabile, care a fost prezentat la Comitetul NATO, pentru obtinerea finantarii din fondurile DCBI, care are drept scop finalizarea Programului unitar de automatizare a evidentei contabile. Pe parcurs, a fost aprobat un Plan privind dezvoltarea sistemului automatizat de evidenta contabila in Armata Nationala, pe anii 2020-2022, cu actiuni concrete de realizare (anexa nr. 16).

1.7. crearea comisiei de evaluare a elementelor de bilanț în cadrul primirii bunurilor cu titlu gratuit și asigurarea funcționalității conforme a acesteia, în vederea determinării valorii de intrare, cu ajustarea valorii reale și a costurilor de depozitare, întreținerii și punerii în funcțiune a bunurilor recepționate (subpct. 4.1.10. și Capitolul V).

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: Prin ordinul Ministrului apararii nr. 142/2019 (anexa nr. 17) a fost instituita Comisia de evaluare si reevaluare a valorii bunurilor tehnico- materiale ale Armatei Nationale. Prin acest ordin a mai fost aprobata si Instructiunea privind modul de evaluare si reevaluare a bunurilor tehnico- materiale ale Armatei Nationale. Totodata, Prin ordinul Ministrului apararii nr.46 din 24 ianuarie 2018 Cu privire la cadrul institutional si mecanismul de coordonare a asistentei externe acordate sectorului de aparare nationala (anexa nr. 18, a fost numit Consiliul sectorial de coordonare a asistentei externe in sectorul de aparare nationala. Prin scrisoarea nr.14/93 din 08.02.2018 (anexa nr.19) a fost adusa la cunostinta comandantilor (sefilor) unitatilor/institutiilor militare modificarile care au fost operate in ordinul nr.216/2015 referitor la Metodologia de consolidare a operatiunilor aferente circulatiei cu titlu gratuit a mijloacelor fixe in interiorul Ministerului Apararii, precum si completarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a Normelor metodologice privind evidenta contabila si raportarea financiara in sectorul bugetar. 3. Conform notei informative a Batalionului garda (anexa nr.20), au fost luate la evidenta contabila a mijloacelor de transport primite pe parcursul anilor 2017-2018, inclusiv cu titlu gratuit. Conform Procesului - verbal nr.50 din 10.04.2018 al Regimentului de Rachete antiaeriene (anexa nr.20) au fost verificate soldurile care au fost trecute la evidenta eronate, dupa care a fost aceasta lacuna a fost reparata. Totodata, in acest context, se anexeaza lista tehnicii auto, primita ca ajutor umanitar, si se afla la evidenta contabila a Regimentului rachete antiaeriene (anexa nr.21)

1. Ministerul Apărării și instituțiile din subordine auditate să îmbunătăţească sistemul de MFC, inclusiv să evalueze riscurile aferente proceselor operaționale privind gestionarea resurselor financiare și a patrimoniului public, pentru a asigura:

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: Serviciul audit intern, in colaborare cu Ministerul Finantelor, la data de 25.10.2018, a desfasurat un seminar de instruire cu sefii de directii si sectii independente din cadrul aparatului central al Ministerului Apararii si Marelui Stat Major cu genericul „Conceptul de Control financiar public intern. Managementul financiar si controlul intern.” Standardele Nationale de control intern, rolul auditului intern. Scopul seminarului a fost „Consolidarea cunostintelor si dezvoltarea aptitudinilor practice ale managerilor din cadrul Ministerului Apararii si Marelui Stat Major al Armatei Nationale in aplicarea cadrului normativ national in domeniul controlului financiar public intern” (Agenda seminarului (anexa nr.4). A fost elaborat si aprobat ordinul Ministrului Apararii nr.80/2019 cu privire la autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de raspundere manageriala (anexa nr.4), prin care au fost stabilite sarcini concrete privind organizarea si desfasurarea procesului de autoevaluare in cadrul unitatilor/institutiilor militare ale Ministerului Apararii, inclusiv si raportul consolidat pe autoritate. La finele anului 2018 a fost elaborat un nou Registru al riscurilor, consolidat pe Armata Nationala, reiesind din Planul de activitate a Armatei Nationale, inclusiv sunt prevazute si riscurile ce se refera la gestionarea resurselor financiare si a patrimoniului public. Astfel, dezvoltarea sistemul de management financiar si control, in cadrul Ministerului Apararii, a progresat semnificativ, inclusiv si in procesul de identificare a riscurilor aferente proceselor operational privind gestionarea resurselor financiare si a patrimoniului public.

Cerinte (1)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017 și realizarea măsurilor și acțiunilor punctuale privind implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, conform unui plan aprobat;

response:
Scris.MA nr.11/346 din 27.03.2019: Pe parcursul perioadei de gestiune au fost intreprinse mai multe masuri si desfasurate sedinte de lucru, care au avut drept scop sporirea nivelului de menținere și consolidare a managementului financiar - contabil in Armata Natională, ргесum si in cresterea gradului de raspundere manageriala, organizarea, functionalitatea si raportarea sistemului de control intern managerial. Drept urmare, a fost intocmit Raportul privind realizarea recomandarilor Curtii de Conturi, oglindite in Raportul auditului situatiilor financiare consolidate ale Ministerului Apararii la 31 decembrie 2017, care a fost prezentat Curtii de Conturi.