Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 67 din 21 septembrie 2018 cu privire la aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 430-439 din data de 2018-09-21 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile a faptului că situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie, întocmite la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii de audit.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (9)

1. Să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni pentru remedierea neconformităților constatate în cadrul prezentului audit.

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: A fost elaborat si aprobat planul de actiuni privind remedierea neconformitatilor constatate la IEG conform Hotararii CC a RM nr. 67 din 21.09.2018

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

2. Să întreprindă acțiunile de rigoare privind implementarea controlului financiar public intern, cu identificarea riscurilor aferente activităților în domeniul financiar-contabil (inventariere, retribuirea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante etc.), evaluarea și monitorizarea lor permanentă (pct.6.1).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: A fost organizat sistemul de MFC al IEG pentru anul 2018, Au fost identificate riscurile aferente activitatilor in domeniul financiar-contabil cu descrierea narativa a fiecarui proces, A fost elaborate si plasata pe pagina web a IEG a Declaratiei privind buna guvemare pentru anul 2018.

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

3. Să elaboreze și să aprobe politica de contabilitate, pentru a reglementa elementele specifice de gestionare a patrimoniului Institutului (pct.4.1).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: A fost elaborate si aprobata Politica de Contabilitate a IEG

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

4. Să întreprindă măsuri de control în cadrul procedurii de inventariere, în vederea determinării calității bunurilor, a funcționalității și necesității utilizării acestora în activitatea Institutului și să efectueze casarea regulamentară a bunurilor nefuncționale (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: A fost organizata inventarierea patrimoniului IEG la situatia 01.12.2018 cu identificarea bunurilor nefunctionale, Au fost propuse MECC spre casare regulamentara a bunurilor nefunctionale ale IEG

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

5. Să întreprindă măsuri de reevaluare a activelor nefinanciare ,,Valori” în conformitate cu prevederile normative și să asigure transmiterea activelor nefinanciare către instituția ierarhic superioară (pct.4.2).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: Au fost reevaluate activele nefinanciare „Valori”, Au fost propuse spre transmitere catre MECC a activelor nefinanciare neutilizate, catre institutia ierarhic superioara.

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

6. Să întreprindă acțiuni de control aferente procesului de înregistrare în evidența contabilă a datoriilor și creanțelor, prin prisma evaluării și clasificării conforme (pct. 4.2).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: Este efectuata supervizarea si monitorizarea permanenta de catre contabilul sef a procesului de inregistrare in evidenta contabila a operatiunilor economice conform normelor Ministerului Finantelor al RM

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

7. Să asigure implementarea unui management adecvat al resurselor umane, în vederea asigurării organizării și desfășurării concursurilor de angajare, în contextul neconformităților constatate în cadrul misiunii de audit (pct.6.3).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: Au fost determinate functiile stiintifice vacante. A fost inaintat Demers catre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii in vederea acordului privind organizarea concursului.

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

8. Să elaboreze proceduri interne referitor la metodologia de evaluare și stabilire expresă a costurilor contractelor de prestări servicii cu preț negociabil, în vederea asigurării unei abordări unice față de beneficiari, precum și în procesele de contractare, atribuire și executare a contractelor de cercetare (pct.6.2).

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: A fost elaborat si aprobat Regulamentul cu privire la metodologia de evaluare si stabilire a costurilor de prestari servicii contra plata care stabileste procedurile interne de contractare, atribuire si executare a contractelor de cercetare.

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

9. Să întreprindă acțiunile necesare în vederea primirii și înregistrării în evidența contabilă a instituției, precum și asigurării condițiilor de păstrare a activelor nefinanciare „Valori” în conformitate cu prevederile normative în vigoare (pct.4.2).

Cerinte (2)

2.1 Institutului de Ecologie și Geografie, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

response:
Scrisoarea IEG nr.132 din 14.11.2018. A fost aprobat Planul de acțiuni al I.P. Institutul de Ecologie și Geografie privind implementarea recomandărilor CC expuse în Hotărârea CC nr.67 din 21.09.2018 Scris IEG nr. 58 din 18.03.2019: Gestionarea si monitorizarea implementarii recomandarilor prevazute in Hotararea Curtii de Conturi aRM nr. 67 din 21.09.2018.

RO_5987_Raspuns IEG 14.11.18 HC 67.2018.pdf

2.2 Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pentru informare și luare de atitudine în contextul pct.9 din Raportul de audit.