Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.74 din 31.10.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Stăuceni, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-01 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale com. Stăuceni sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (0)

Cerinte (20)

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea corectării situațiilor financiare în corespundere cu Anexele nr.2 și nr.3 la Raportul de audit;

2.1.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor necesare în acest scop;

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a drumurilor, străzilor, piețelor, infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, a rețelelor de gaze transmise pentru deservire SRL „Chișinău-Gaz”, precum și a patrimoniului entităților fondate;

2.1.4. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la entitățile fondate și instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

2.1.5. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii salarizării funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

2.1.7. restabilirea în bugetul com. Stăuceni a mijloacelor financiare achitate de beneficiari în bugetul mun. Chișinău pentru privatizarea apartamentelor proprietate publică locală a com. Stăuceni;

2.1.8. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

2.1.9. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.10. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

2.3.1. conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

2.3.2. ajustarea sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat în scopul generării rapoartelor aferente evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor pentru fiecare buget separat, precum și ajustarea SI „Cadastru Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare și completării Raportului „CF3” cu informații privind cota-parte de proprietate, cota impozitului, suma scutirilor acordate, necesare verificării plenitudinii și corectitudinii calculării impozitului pe bunurile respective;

2.3.3. modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018 „Privind aprobarea Planului-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritățile administrației publice locale” pentru asigurarea prezentării acestora a informațiilor sintetice și/sau analitice privind evidența soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți care se încasează în bugetele unităților administrativ-teritoriale, necesare integrării în situațiile financiare ale acestora;

2.4. pentru asigurarea anuală a autorităților publice locale cu informații aferente bunurilor imobiliare înregistrate, drepturilor asupra lor din localitățile respective, necesare la asigurarea conformității ținerii cadastrului funciar și impozitării bunurilor imobile;

2.5.1. executarea prevederilor art.143 alin.(2) din Codul educației referitor la propunerea anuală a formulei de alocare a transferurilor cu destinație specială, de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru învățământul preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și asigurarea uniformității prevederilor din Codul educației privind finanțarea învățământului antepreșcolar;

2.5.2. indicarea tipurilor de cheltuieli ce sunt acoperite cu transferuri/finanțare (inclusiv în baza formulei de calculare) din bugetul de stat către bugetele locale pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar);

2.6.1. asigurarea conformării prevederilor din legea bugetară anuală și Legea privind finanțele publice locale cu prevederile din Codul educației aferente finanțării învățământului antepreșcolar;

2.6.2. indicarea expresă în actele normative a valorii transferurilor aprobate autorităților publice locale cu destinație specială la nivel de subgrupă funcțională și activități;

2.6.3. aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către com. Stăuceni a transferurilor cu destinație specială în sumă de 428,7 mii lei și utilizării a 887,4 mii lei din transferurile destinate învățământului preșcolar pentru învățământul antepreșcolar;