Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.74 din 31.10.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Stăuceni, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-10-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale com. Stăuceni sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea corectării situațiilor financiare în corespundere cu Anexele nr.2 și nr.3 la Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. în baza recomandărilor, s-a efectuat trecerea de la un cont la alt cont a cheltuielilor efectuate pentru proiectare sau alte lucrări în domeniul edilitar (Nota informativă pentru NC din 10 octombrie 2018 se anexează, Anexa nr. 1)

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor necesare în acest scop;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Întru realizarea cerinţei date, au fost perfectate actele corespunzătoare pentru înregistrarea imobilelor proprietate publică a APL, clădirile: Primăriei. Şcolii de Muzică, Centrului de Sănătate; modificările pentru clădirea Grădiniţei dc copii. La etapa actuală au fost solicitate avizele Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică. Totodată, a fost finalizată înregistrarea dreptului de proprietate a încăperilor Bibliotecii publice (str. Studenţilor 5. nr. 63). Pe parcursul anului 2020 vor fi întreprinse acţiuni privind înregistrarea drepturilor asupra terenurilor proprietate publică locală. În acest scop, în bugetul local pentru anul viitor au prevăzute mijloace financiare în sumă de 100 mii lei (la Codul ECO 222 alte cheltuieli). Odată cu aprobarea obiectivelor de activitate ale angajaţilor Primăriei, va fi întocmit planul anual de acţiuni în vederea efectuării lucrărilor dc inventariere, delimitare, formare, aprobare şi înregistrare a bunurilor imobile.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a drumurilor, străzilor, piețelor, infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, a rețelelor de gaze transmise pentru deservire SRL „Chișinău-Gaz”, precum și a patrimoniului entităților fondate;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. În baza dispoziţiei nr. 71-b din 29.10.2018 s-a efectuat inventarierea patrimoniului Primăriei com. Stăuceni. În baza procesului-verbal din 17.12.2018 s-au luat la evidenţa străzi, trotuare, drumuri codul ECO 312 în sumă de 80560713.98 lei; terenuri 27.0127 ha codul EC0371 în sumă de 46494182.09 lei şi în baza procesului-verbal din 31.01.2019 s-au pus la evidenţă contabilă cod ECO 371 terenuri cu suprafaţa de 134.1093 ha în sumă de 24429251.08 lei.( Anexa nr. 2 (3 file).

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.4. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la entitățile fondate și instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. În baza demersurilor nr.02/1-24/46 şi 02/1-24/45 din 17.01.2019 s-a solicitat Inspectoratului de Poliţie Sectorul Râşcani şi IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni încheierea şi semnarea contractelor de locaţiune pentru încăperile din proprietatea APL.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.5. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii salarizării funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Pentru a. 2020 a fost propusă o nouă structură a statelor de personal ale Primăriei (inclusiv, 2 persoane de demnitate publică, 8 funcţionari publici, 8 funcţii de specialitate şi 4 unităţi personal auxiliar şi de deservire), cu reducerea numărului de persoane angajate în bază de contract. Urmează avizarea, aprobarea şi punerea în aplicare a noilor state de personal. În acelaşi timp, insuficienţa şi fluctuaţia de cadre în serviciul public denotă necesitatea ajustării salariilor angajaţilor din instituţiile bugetare la nivel local (salariile de funcţie fiind sub nivelul salariului mediu lunar pe economie)

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.6. asigurarea încasării în buget a creanțelor cu termenul de achitare expirat;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Au fost revizuite contractele privind arenda bunurilor imobile proprietate publică locală (încăperi, terenuri) şi au fost expediate scrisori/somaţii privind achitarea datoriilor restante. (Anexa tir. 3 (6 file). Până Ia moment, din sumele restante au fost achitate datorii în sumă de 32200 lei.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.7. restabilirea în bugetul com. Stăuceni a mijloacelor financiare achitate de beneficiari în bugetul mun. Chișinău pentru privatizarea apartamentelor proprietate publică locală a com. Stăuceni;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. A fost precizat planul de venituri şi a fost prezentat la Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a mun. Chişinău contul IBAN pentru privatizarea apartamentelor. La data de 01.12.2019 s-au încasat 4522 lei.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.8. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Calculul impozitului şi a penalităţilor se efectuează în programul SIA CADASTRU-FISC AL, în care se duce un control strict. Concomitent se consultă programul SCITL care permite ţinerea unei evidenţe mai riguroase privind calculul achitărilor şi restanţelor la impozitul funciar şi a terenurilor agricole, efectuându-se o evidenţă conform registrelor existente. În corespundere cu recomandările înaintate, a fost efectuată evidenţa Gospodăriilor Ţărăneşti şi perfectate registrele dc evidenţă a impozitului funciar achitat de către persoanele fizice (Anexa nr. 4, (3 file). Perceptorii fiscali ai APL în permanenţă lucrează în scopul depistării şi obligării contribuabililor restanţieri să achite datoriile, aplicând metodele legale. Cu referire la corectitudinea informaţiei privind calculul impozitului acestea se verifică sistematic de către specialiştii DDF RÂŞCANI în conlucrare cu perceptorii fiscali ai APL Stăuceni.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.9. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Prin Dispoziţia Primarului com. Stăuceni nr. 15-b din 04 februarie 2019 a fost desemnată persoana responsabilă de coordonarea activităţii de organizare, menţinere şi dezvoltare a sistemului dc control intern managerial. De asemenea, a fost întocmit Raportul anual privind controlul intern managerial. Actualmente, se întreprind acţiuni privind optimizarea procedurilor de management financiar şi control intern (inclusiv, prin descrierea şi aplicarea tuturor proceselor operaţionale în cadrul Primăriei). Anexa nr. 5 (16 file).

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.1.10. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24/923 din 27.12.2019. Acţiunea în cauză va fi realizată de comun acord cu SA Apă-Canal. La moment este în desfăşurare procedura de înregistrare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ca bunuri proprietate publică, ulterior sc va iniţia transmiterea acestora în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă şi de canalizare, conform contractului dc delegare a prestării serviciilor.

RO_6736_HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 25.06.2019.pdf
RO_7103_Raspuns HC 74 2018 Primaria com.Stauceni 27.12.2019.pdf

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

response:
Raspunsul Directiei generale economie, reforme si relatii patrimoniale nr.07-11/1250 din 04.01.2014: prezintă copiile scrisorile epediate în adresa Primăriilor din componența mun. Chișinău unde în perioada 01.10.2018-31.12.2018 au fost privatizte apartamentele din teritoriul lor. (anexă)

RO_6082_22-19.pdf

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

response:
Scris. nr.07-11/1250 din 01.04.2019: au fost privatizate 5 apartamente din teritoriul acestora (sunt anexate documente justificate). Raspuns nr.07-12/277 din 02.07.2019. Cu referire la nr. 06/01-1254-18 din 15 noiembrie 2018 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale vă prezintă copiile scrisorilor expediate în adresa Primăriilor din componenţa Municipiului Chişinău unde în perioada 01.04.2019-30.06.2019 au fost privatizate apartamente din teritoriul lor. Raspunsul nr.07-12/416 din 08.10.2019. Au prezentat copiile scrisorilor expediate în adresa Primăriilor din componenţa Municipiului Chişinău unde în perioada 01.07.2019-30.09.2019 au fost privatizate apartamente din teritoriul lor. Scrisoarea nr.07-11/1459 din 16.12.2019. Trimestrial a fost expediat pe perioada noiembrie 2018 - decembrie 2019, autorităţilor publice locale din componenţa municipiului Chişinău informaţia cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora cu indicarea mijloacelor financiare, care urmează să fie achitate de către cetăţeni în rezultatul privatizării acestora.

RO_6440_322-19_Prim Chisianu.pdf
RO_6721_Raspuns HC 74 2018 DGERRP 02.07.19.pdf
RO_7100_Raspuns HC 74 2018 DGERRP 16.12.2019.pdf

2.3.1. conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente.

response:
Scrisoarea MF nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat susţine poziţia expusă de către Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr. 03-02/1/80 din 21.10.2019, adresată Curţii de Conturi a Republicii Moldova: „Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. In conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016 şi anume prevederile capitolului 3 „Scopul şi obiectivele reformei” stipulează intenţia Ministerului Finanţelor de a menţine metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat şi în prezent în Republica Moldova.”

RO_6343_248-19_SFS.pdf
RO_6826_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

2.3.2. ajustarea sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat în scopul generării rapoartelor aferente evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor pentru fiecare buget separat, precum și ajustarea SI „Cadastru Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare și completării Raportului „CF3” cu informații privind cota-parte de proprietate, cota impozitului, suma scutirilor acordate, necesare verificării plenitudinii și corectitudinii calculării impozitului pe bunurile respective;

response:
Scrisoarea MF nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. In vederea neadmiterii erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare de către perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul trimestrelor I-II ale anului 2019, au fost desfăşurate 566 seminare cu privire la corectitudinea calculării impozitelor şi taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, la care au participat 1479 de perceptori fiscali din cadrul primăriilor. Totodată, în vederea eficientizării procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză a informaţiei privind bunurile imobiliare înregistrate în SIA „Cadastrul Fiscal”, cu identificarea obiectelor care nu au fost asignate şi cu statut „Invalid”. Se menţionează că obiectele impunerii se înregistrează în SIA „Cadastrul Fiscal” cu statut „Invalid” în cazurile în care în informaţia transmisă de către Agenţia Servicii Publice lipsesc careva date sau datele sunt reflectate eronat. Astfel, Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în conformitate cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile sale, stabilite în articolele 156-158 din Codul fiscal, urmează să verifice informaţia aferentă acestor categorii de obiecte şi să o completeze prin corectarea infonnaţiei cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale prin aplicarea operaţiunii „Relaţii temporare”. Este de menţionat faptul că acţiunea privind monitorizarea corectitudinii calculării impozitului pe bunurile imobiliare are caracter permanent şi continuu.

RO_6826_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

2.3.3. modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018 „Privind aprobarea Planului-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritățile administrației publice locale” pentru asigurarea prezentării acestora a informațiilor sintetice și/sau analitice privind evidența soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți care se încasează în bugetele unităților administrativ-teritoriale, necesare integrării în situațiile financiare ale acestora;

response:
Scrisoarea MF nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. A fost aprobat Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.191 din 23.04.2019 cu privire la modificarea Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018. Astfel, informaţia privind bunurile imobiliare proprietate publică transmise în posesia, gestiunea şi/sau folosinţa persoanelor juridice şi/sau persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător urmează a fi prezentată de către autorităţile administraţiei publice locale subdiviziunilor structurale responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, conform modelului stabilit în Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale. Ulterior, Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale a fost completat cu Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 394 din 12 septembrie 2019, conform căruia, suplimentar la acţiunile anterioare, autorităţile administraţiei publice locale urmează să asigure accesul la informaţia privind subiecţii care dispun de obiecte ale impunerii stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q), iar direcţiile deservire fiscală să asigure monitorizarea calculării conforme de către contribuabili a taxelor aferente obiectelor impunerii respective, conform modelului stabilit în Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale.

RO_6826_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

2.4. pentru asigurarea anuală a autorităților publice locale cu informații aferente bunurilor imobiliare înregistrate, drepturilor asupra lor din localitățile respective, necesare la asigurarea conformității ținerii cadastrului funciar și impozitării bunurilor imobile.

response:
Scrisoarea ASP nr.01/7388 din 18.12.2018. Ţinând cont de atribuţiile şi specificul datelor deţinute în cadastrul bunurilor imobile, Agenţia Servicii Publice, prin intermediul Departamentului cadastru şi Serviciilor cadastrale teritoriale, furnizează diverse informaţii către organele administraţiei publice locale (APL) la solicitarea acestora. În scopul asigurării ţinerii conforme a documentaţiei cadastrului funciar, cât şi activităţii de impozitare exercitate de către organele APL, în baza Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 171 din 10.02.2013 Serviciile cadastrale teritoriale furnizează gratuit, cel puţin o dată pe an, informaţia cadastrală sistematizată referitoare la bunurile imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile amplasate în hotarul administrativ-teritorial respectiv. Informaţia sistematizată conţine informaţii despre obiectele şi subiecţii înregistrării, cât şi drepturile înregistrate. În contextul demersului dumneavoastră vă comunicăm că ultima solicitare de furnizare a acestor informaţii din partea Primăriei Stăuceni a parvenit în octombrie 2017. Totodată, potrivit art. 6 alin. (2 ), pct. h) al Legii cadastrului bunurilor imobile autorităţile publice locale pot obţine informaţii sistematizate despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine dreptul de proprietate. Astfel, organele APL pot beneficia în mod gratuit de acces la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pe pagina www.asp.gov.md, în baza unui contract, încheiat cu Agenţia Servicii Publice. Pe lângă informaţiile ce ţin de drepturile înregistrate asupra bunurilor imobile şi subiecţii înregistrării, date despre valoarea bunurilor imobile, estimată în scopul impozitării, Agenţia Servicii Publice furnizează, la solicitare, informaţii grafice despre obiectele înregistrate în registrul bunurilor imobile (planuri cadastrale) şi date din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor. Informaţiile pot fi obţinute la Departamentul cadastru al Agenţiei Servicii Publice sau pot fi accesate on-line.

RO_6086_Raspuns ASP 18.12.18 HC 74.2018.pdf

2.5.1. executarea prevederilor art.143 alin.(2) din Codul educației referitor la propunerea anuală a formulei de alocare a transferurilor cu destinație specială, de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru învățământul preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și asigurarea uniformității prevederilor din Codul educației privind finanțarea învățământului antepreșcolar;

2.5.2. indicarea tipurilor de cheltuieli ce sunt acoperite cu transferuri/finanțare (inclusiv în baza formulei de calculare) din bugetul de stat către bugetele locale pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar);

2.6.1. asigurarea conformării prevederilor din legea bugetară anuală și Legea privind finanțele publice locale cu prevederile din Codul educației aferente finanțării învățământului antepreșcolar;

response:
Scris.nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. La moment, cerinţa este prematur de a fi realizată, dat fiind faptul că în Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 (în continuare - Codul educaţiei) sînt prevederi contradictorii aferente finanţării învăţămîntului antepreşcolar. Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a), învăţămîntul general cuprinde inclusiv grupele antepreşcolare, pentru copii cu vîrsta de la 0 la 2 ani. Totodată, conform prevederilor art.24 din Codul educaţiei, educaţia antepreşcolară se realizează în familie şi doar la solicitarea părinţilor autorităţile administraţiei publice locale pot organiza educaţia antepreşcolară cu finanţare de la bugetele locale. Pe de altă parte, potrivit prevederilor art.143 alin.(1) lit.a), sursă prioritară de finanţare pentru instituţiile de educaţie antepreşcolară o constituie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale. In acest context, dat fiind faptul că Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este organul central de specialitate care elaborează şi promovează politicile statului în domeniul educaţiei, acesta unnează să iniţieze procedura de modificare a Codului educaţiei, întru excluderea prevederilor contradictorii existente. Prin urmare, Ministerul Finanţelor se va expune asupra propunerilor de completare / modificare a prevederilor Codului educaţiei ce ţin de educaţia antepreşcolară şi, ulterior, în funcţie de modificările adoptate va asigura conformarea prevederilor legale la recomandarea sus menţionată. Se informează că, Ministerul Finanţelor, prin scrisorile nr. 07/1-17/25 din 06.03.2019 şi nr. 07/1-17/112 din 17.10.2019 a informat Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării despre necesitatea iniţierii procedurii de modificare a Codului Educaţiei, întru excluderea prevederilor contradictorii existente. Cît priveşte constatarea din pct. 5.5. din Raport precum că Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor pentru planificarea bugetului nu corespund cu prevederile art.143 alin.(2) din Codul educaţiei („Transferurile cu destinaţie specială sînt efectuate de Ministerul Finanţelor, în conformitate cu formula de alocare propusă anual de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi aprobată de Guvern ”), se comunică următoarele. Dat fiind faptul că, pînă în prezent, Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării nu a elaborat si propus o astfel de formulă, la etapa elaborării transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea educaţiei timpurii, Ministerul Finanţelor aplică regulile generale de estimare a limitelor de cheltuieli, prevăzute în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209/2015, potrivit cărora la bază stau cheltuielile aprobate pentru anul curent ajustate la costul factorilor de modificare, stabilite în conformitate cu disponibilităţile bugetare şi politicile statului în sector.

RO_6367_278-19_MinFin.pdf
RO_6722_Raspuns HC 74 2018 MF 14.06.19.pdf
RO_6844_Raspuns HC 74 2018 MF 27.09.2019.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

2.6.2. indicarea expresă în actele normative a valorii transferurilor aprobate autorităților publice locale cu destinație specială la nivel de subgrupă funcțională și activități;

response:
Scris.nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. Includerea informaţiei solicitate pe fiecare unitate administrativ-teritorială (nivelul I şi II), pe niveluri de învăţământ, pe tipuri de activităţi (inclusiv alimentaţia) presupune înglobarea unui volum exagerat în textul Legii bugetului de stat. La etapa elaborării proiectelor de buget ale unităţilor administrativ-teritoriale, volumul transferurilor cu destinaţie specială aferente fiecărui nivel de învăţământ este prezentat prin anexe la Circulara privind elaborarea bugetelor locale pe anul respectiv şi estimările pe anii ulteriori. în contextul asigurării transparenţei, informaţia respectivă este plasată anual pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor (http://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83)

RO_6722_Raspuns HC 74 2018 MF 14.06.19.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

2.6.3. aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către com. Stăuceni a transferurilor cu destinație specială în sumă de 428,7 mii lei și utilizării a 887,4 mii lei din transferurile destinate învățământului preșcolar pentru învățământul antepreșcolar;

response:
Scris.nr. 03-02/1/95 din 16.12.2019. Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.

RO_6722_Raspuns HC 74 2018 MF 14.06.19.pdf
RO_7102_Raspuns HC 74 2018 MF 16.12.2019.pdf

Cerinte (0)