Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.74 din 31.10.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Stăuceni, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-10-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale com. Stăuceni sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea corectării situațiilor financiare în corespundere cu Anexele nr.2 și nr.3 la Raportul de audit;

2.1.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor necesare în acest scop;

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a drumurilor, străzilor, piețelor, infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare, a rețelelor de gaze transmise pentru deservire SRL „Chișinău-Gaz”, precum și a patrimoniului entităților fondate;

2.1.4. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la entitățile fondate și instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

2.1.5. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii salarizării funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

2.1.6. asigurarea încasării în buget a creanțelor cu termenul de achitare expirat;

2.1.7. restabilirea în bugetul com. Stăuceni a mijloacelor financiare achitate de beneficiari în bugetul mun. Chișinău pentru privatizarea apartamentelor proprietate publică locală a com. Stăuceni;

2.1.8. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

2.1.9. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.10. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

response:
Raspunsul Directiei generale economie, reforme si relatii patrimoniale nr.07-11/1250 din 04.01.2014: prezintă copiile scrisorile epediate în adresa Primăriilor din componența mun. Chișinău unde în perioada 01.10.2018-31.12.2018 au fost privatizte apartamentele din teritoriul lor. (anexă)

RO_6082_22-19.pdf

2.2. pentru asigurarea respectării prevederilor art.14 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10.03.1993 privind informarea autorităților publice locale de nivelul I din componența mun. Chișinău cu referire la apartamentele privatizate din teritoriul acestora și asigurarea transferării și/sau restabilirii în bugetele autorităților de nivelul I a mijloacelor financiare achitate de beneficiari pentru privatizarea acestor apartamente;

response:
Scris. nr.07-11/1250 din 01.04.2019: au fost privatizate 5 apartamente din teritoriul acestora (sunt anexate documente justificate)

RO_6440_322-19_Prim Chisianu.pdf

2.3.1. conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit drept obiectiv pentru anul 2019 implementarea SIA „SCITL 2.0”, care prevede optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare (în cazul bunurilor imobiliare neevaluate), precum și asigurarea plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

RO_6343_248-19_SFS.pdf

2.3.2. ajustarea sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat în scopul generării rapoartelor aferente evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor pentru fiecare buget separat, precum și ajustarea SI „Cadastru Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare și completării Raportului „CF3” cu informații privind cota-parte de proprietate, cota impozitului, suma scutirilor acordate, necesare verificării plenitudinii și corectitudinii calculării impozitului pe bunurile respective;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: în vederea executării cerintelor privind ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în partea ce ține de generarea rapoartelor și a informațiilor aferente acestora, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a inițiat procesul de identificare a unui mecanism unic de selectare a informațiilor, cu ținerea evidenței soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți conform contabilității de angajamente.

2.3.3. modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018 „Privind aprobarea Planului-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autoritățile administrației publice locale” pentru asigurarea prezentării acestora a informațiilor sintetice și/sau analitice privind evidența soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți care se încasează în bugetele unităților administrativ-teritoriale, necesare integrării în situațiile financiare ale acestora;

2.4. pentru asigurarea anuală a autorităților publice locale cu informații aferente bunurilor imobiliare înregistrate, drepturilor asupra lor din localitățile respective, necesare la asigurarea conformității ținerii cadastrului funciar și impozitării bunurilor imobile.

response:
Scrisoarea ASP nr.01/7388 din 18.12.2018. Ţinând cont de atribuţiile şi specificul datelor deţinute în cadastrul bunurilor imobile, Agenţia Servicii Publice, prin intermediul Departamentului cadastru şi Serviciilor cadastrale teritoriale, furnizează diverse informaţii către organele administraţiei publice locale (APL) la solicitarea acestora. În scopul asigurării ţinerii conforme a documentaţiei cadastrului funciar, cât şi activităţii de impozitare exercitate de către organele APL, în baza Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 171 din 10.02.2013 Serviciile cadastrale teritoriale furnizează gratuit, cel puţin o dată pe an, informaţia cadastrală sistematizată referitoare la bunurile imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile amplasate în hotarul administrativ-teritorial respectiv. Informaţia sistematizată conţine informaţii despre obiectele şi subiecţii înregistrării, cât şi drepturile înregistrate. În contextul demersului dumneavoastră vă comunicăm că ultima solicitare de furnizare a acestor informaţii din partea Primăriei Stăuceni a parvenit în octombrie 2017. Totodată, potrivit art. 6 alin. (2 ), pct. h) al Legii cadastrului bunurilor imobile autorităţile publice locale pot obţine informaţii sistematizate despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine dreptul de proprietate. Astfel, organele APL pot beneficia în mod gratuit de acces la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pe pagina www.asp.gov.md, în baza unui contract, încheiat cu Agenţia Servicii Publice. Pe lângă informaţiile ce ţin de drepturile înregistrate asupra bunurilor imobile şi subiecţii înregistrării, date despre valoarea bunurilor imobile, estimată în scopul impozitării, Agenţia Servicii Publice furnizează, la solicitare, informaţii grafice despre obiectele înregistrate în registrul bunurilor imobile (planuri cadastrale) şi date din Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor. Informaţiile pot fi obţinute la Departamentul cadastru al Agenţiei Servicii Publice sau pot fi accesate on-line.

RO_6086_Raspuns ASP 18.12.18 HC 74.2018.pdf

2.5.1. executarea prevederilor art.143 alin.(2) din Codul educației referitor la propunerea anuală a formulei de alocare a transferurilor cu destinație specială, de la bugetul de stat la bugetele locale, pentru învățământul preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și asigurarea uniformității prevederilor din Codul educației privind finanțarea învățământului antepreșcolar;

2.5.2. indicarea tipurilor de cheltuieli ce sunt acoperite cu transferuri/finanțare (inclusiv în baza formulei de calculare) din bugetul de stat către bugetele locale pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar);

2.6.1. asigurarea conformării prevederilor din legea bugetară anuală și Legea privind finanțele publice locale cu prevederile din Codul educației aferente finanțării învățământului antepreșcolar;

response:
Scris.nr. 03-02/1/20 din 26.03.2018: Dat fiind existența unor contradicții dintre prevederile art.12 alin.(I), lit.a) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 si prevederile art.143 alin.(l) din Codul educatiei nr.152/2014, în partea ce ține de modul de estimate al transferurilor cu destinație speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea instituțiilor de educație antepreșcolară și preșcolară, Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr.07/1-17/25 din 06.03.2019, a informat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării despre necesitatea asigurării sinergiei prevederilor pe acest segment (copia scrisorii se anexeaza pe 1 fila). Suplimentar, se menționează că, conform prevederilor art. I, alin.2 al Legii nr.269/2018 pentru modificarea Codului educației nr.152/2014, începând cu anul 2019, în cadrul instituțiilor de invățământ prescolar vor fi incluși și copiii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani. Totodată, conform prevederilor art. 140 al Codului educației nr. 152/2014, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este responsabil de elaborarea unei formule de alocare a transferurilor pentru învățământul preșcolar, special și complementar, dar care până în prezent nu a fost elaborate. Dat fiind faptul că formula respectivă nu este elaborată și aprobată, la etapa elaborării transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea educației timpurii, Ministerul Finanțelor aplică regulile generate de estimare a limitelor de cheltuieli, prevazute în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015, potrivit cărora la bază stau cheltuielile aprobate pentru anul curent ajustate la costul factorilor de modificare, stabilite în conformitate cu disponibilitățile bugetare și politicile statului în sector. La moment, Ministerul Finanțelor deține informația că, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu reprezentanții UNICEF din Moldova, au demarat procedura de elaborate a formulei/schemei de finanțare a instituțiilor de educație timpurie din Republica Moldova. Prin urmare, Ministerul Finanțelor se va expune asupra propunerilor de modificare și/sau completare a legislației ce vizează subiectul alocării TDS pentru educația timpurie în baza formulei noi, pe măsura parvenirii lor.

RO_6367_278-19_MinFin.pdf

2.6.2. indicarea expresă în actele normative a valorii transferurilor aprobate autorităților publice locale cu destinație specială la nivel de subgrupă funcțională și activități;

response:
Scris.nr. 03-02/1/20 din 26.03.2018: Includerea informației solicitate pe fiecare unitate administrativ-teritorială (nivelul I și II), pe niveluri de învățământ, pe tipuri de activități (inclusiv alimentația) presupune inglobarea unui volum exagerat în textul Legii bugetului de stat. La etapa elaborării proiectelor de buget ale unităților administrativ-teritoriale, volumul TDS aferente fiecarui nivel de învățământ este prezentat prin anexe la Circulara privind elaborarea bugetelor locale pe anul respectiv și estimările pe anii ulteriori. În contextul asigurării transparenței, informația respectivă este plasată anual pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor.

2.6.3. aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către com. Stăuceni a transferurilor cu destinație specială în sumă de 428,7 mii lei și utilizării a 887,4 mii lei din transferurile destinate învățământului preșcolar pentru învățământul antepreșcolar;

response:
Scris.nr. 03-02/1/20 din 26.03.2018: Legea finanțelor publice locale nr.З97/2003 si Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinație specială utilizate contrar destinației. Totodată, art. 12 (1) din Legea privind finantele publice locale nr.397/2003 stabilește expres tipurile de transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanțarea invățământului, infrastructurii drumurilor publice locale, competențelor delegate autorităților administrației publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investițile capitale și alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanțelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinație specială pentru învățământ, urmează/poate fi utilizat de către autoritățile publice locale respective în același sector pentru care au fost alocate.

Cerinte (0)