Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.69 din 22.10.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.22 din 30 iunie 2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din r-nul Ungheni

Numar 526-528 din data de 2018-10-22 Nr. cerinte: 9 Nr. recomandari: 20

Misiunea de follow-up a fost realizată conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate de auditul precedent.
Audiind în şedinţa publică Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerinţelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.22 din 30.06.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și pentru asigurarea premiselor necesare în scopul administrării conforme a patrimoniului public.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (20)

1. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local (rec.3 din Raportul I).

response:
Scrisoarea SFS nr. 26-07/2-17/17043 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat, în scopul eficientizării activităţii de conlucrare cu administraţiile autorităţilor publice locale, aprobă anual planurile individuale de activitate comună în baza Planului-tip de activitate comună aprobat prin Ordinul SFS nr.219 din 27.04.2018 (cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, în temeiul planurilor de lucru aprobate au fost organizate și desfăşurate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, 56 de seminare cu secretarii consiliilor locale, referitor la corectitudinea întocmirii proiectelor de Decizii privind stabilirea cotelor la impozitele şi taxele locale, precum şi 320 de seminare cu perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, referitor la calcularea şi perceperea impozitelor şi taxelor locale. Concomitent, informăm că, lunar a fost efectuată analiza plăţilor acumulate la bugetul local. Astfel, pe parcursul a 11 luni ale anului curent la bugetul local au fost acumulate plăţi în mărime de 3 472,5 mln. lei, înregistrând o creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 29,4 mln. lei sau cu 0,9 %. De asemenea, la situaţia din 30 noiembrie 2019, la bugetul local se înregistrează restanţă în sumă de 159,1 mii.lei, ceea ce constituie diminuare cu 16,1 mii.lei comparativ cu situaţia din 31 octombrie 2019, sau cu 9,2%.

RO_6828_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7077_Raspuns SFS HC 69 70 77 78 79 94_ 2018 din 16.12.2019.pdf

2.1. să asigure monitorizarea și administrarea conformă a procesului de dare în locațiune a încăperilor domeniului public, inclusiv în cadrul Direcției Educație (rec.2 din Raportul I);

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Întreprinderea Individuală Nederiţă Eugenia şi-a încetat activitatea în încăperea Centrului Educaţional la finele anului de învăţământ 2015- 2016 şi contractul încheiat pentru chiria încăperii a fost reziliat. Pentru chiria acestor încăperi de la Centrul Educaţional au fost încheiate contracte cu Clubul Sportiv de Lupte Libere şi Pancration Semeni, Şcoala sportivă Ungheni. De asemenea pentru chiria claselor de studii cu Universitatea de Studii Europene, AO Proed au fost încheiate contractele respective, cu anexarea calculelor plăţilor pentru serviciile acordate. Pentru chiria băii Centrului Educaţional şi a garajului au fost încheiate contractele cu AO FC Ungheni şi IFS Ungheni. în toate cazurile cuantumul chiriei a fost calculat în conformitate cu prevederile anexei nr.7 la Legea bugetului pe anul 2016. în contractele încheiate au fost incluse şi cheltuielile pentru plata serviciilor comunale conform calculelor. Contractul încheiat cu I. S. Servicii Pază a MAI RM a fost reziliat. Anexăm contractele de dare în locaţiune a încăperilor domeniului public, din cadrul Direcţiei Educaţie actuale.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

2.2. să verifice corectitudinea colectărilor provenite din amenzile încasate pentru contravențiile înregistrate în traficul rutier, ca urmare a utilizării sistemelor automatizate de supraveghere, asigurând, în acest sens, recalcularea sumelor transferate agentului economic pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier (rec.4.3 din Raportul I);

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Consiliul raional a verificat plenitudinea colectărilor provenite din amenzile încasate pentru contravenţiile înregistrate în traficul rutier, ca urmare a utilizării sistemelor automatizate de supraveghere, asigurând , în acest scop, calcularea sumelor transferate agentului economic pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier, având ca bază datele din extrasele trezoreriei de stat.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

2.3. să asigure restabilirea completă a mijloacelor financiare utilizate contrar destinației din transferurile cu destinație specială și din fondul cu destinație specială pentru drumuri (rec.5 din Raportul I);

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Prin decizia Consiliului Raional nr.1/2 cin 23.02.2017 s-au alocat din soldul formatt laOl .01.2017 din taxa de folosire a drumurilor suma de 1176,3 mii lei, la proiectul DVS „Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392” executate în domeniu prin ordin de plată nr.850 din 29.09.2017.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

2.4. de comun cu administratorul ÎM „Apă Ungheni”, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderii municipale (rec.6.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Întru redresarea situaţiei financiare/patrimoniale a întreprinderii municipale „Apă Ungheni”, a fost iniţiată misiunea de audit în temeiul art.19 din Legea RM nr. 229 din 23.09.2010, privind controlul financiar public intern, şi dispoziţiei de serviciu nr.70-02/1-5 din 23.05.2019 Misiunea de audit a fost realizată de către Unitatea Audit Public Intern din cadrul Consiliului Raional Ungheni (constatările şi recomandările se anexează).

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Serviciile teritoriale în exercitarea funcţiilor de serviciu acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţin acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Serviciile teritoriale în exercitarea funcţiilor de serviciu acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţin acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.185 din 11.12.2019. Până în prezent la obiectul “ Construcţia apeductului din s.Unţeşti’" s-a efectuat lucrări de construcţie în anii 2018-2019. A fost posibil de corectat deficienţa menţionată în raportul de audit în sumă de 99265 lei,81 bani, ceea ce constituie circa 50%. Primăria satului Unţeşti asigură îndeplinirea tuturor recomandărilor. Anexa nr.l ( proces-verbal pe august 2018). Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Serviciile teritoriale în exercitarea funcţiilor de serviciu acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţin acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice.

RO_7017_Raspuns HC 69 2018 Primaria Untesti.pdf
RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

3. să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (rec.6 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Serviciile teritoriale în exercitarea funcţiilor de serviciu acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţin acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice. în planul de acţiuni a secţiilor se preconizează desfăşurarea seminarelor de instruire la tematica „Familiarizarea, interpretarea şi aplicarea corectă a actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării la cadrul legal existent a statutelor întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate (rec.6.2 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. În cadrul şedinţei Consiliului Raionale din 12.12.2019 a fost aprobată decizia nr. 1/21 , cu privire la acceptarea transmiterii în administrare a bunului imobil şi aprobarea statutului Î.M. „Apă-Ungheni” în redacţie nouă.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

4. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării la cadrul legal existent a statutelor întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate (rec.6.2 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. În cadrul şedinţei Consiliului Raionale din 12.12.2019 a fost aprobată decizia nr. 1/21 , cu privire la acceptarea transmiterii în administrare a bunului imobil şi aprobarea statutului Î.M. „Apă-Ungheni” în redacţie nouă.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019.

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Primăria com. Mănoilesii: a contabilizat: bunuri materiale în valoarea totală de 44,9 mii lei; valoarea lucrărilor finale recepţionate la obiectul „ Apeduct de grup pentru aprovizionarea cu apă a 12 localităţi din raionul Ungheni” în sumă totală de 11,4 mil.lei; valoarea lucrărilor terminate şi recepţionate la apeductul respective în sumă totală de 8,0 mil.lei; valoarea monumentului de 30,0 mii lei;

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Primăria s. Hîrceşti: a evaluat şi contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 21,0 mii lei, precum şi o construcţie specială în valoare de 30,0 mii lei;

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Primăria Valea Mare: a contabilizat valoarea apeductului din localitatea de 2,1 mii. lei; a transmis în gestiune economică apeductul de 2,1 mii, lei către ÎM „Servicii Comunale Valea Mare’’ ; a calculat uzura apeductului pentru 2 ani în sumă de 210,0 mii lei. Scrisoarea nr.690 din 17.12.2019. Primăria comunei Valea Mare comunică faptul precum că prin Decizia Consiliului nr.4/10 din 28.09.2018 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere şi determinarea valorilor a bunurilor —terenurilor proprietatea publică” s-a aprobat actul de identificare inventariere şi determinare a valorii terenurilor proprietate - publică, însă nu a fost asigurată eliminarea integrală a deficienţelor constatate de auditul precedent din cauza insuficienţei surselor financiare în acest scop.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf
RO_7026_Raspuns HC 69 2018 Primaria c.Valea Mare.pdf

5. să asigure evaluarea, contabilizarea și înregistrarea conformă a proprietății publice (inclusiv a terenurilor proprietate publică locală) (rec.2.1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Primăria or. Ungheni: a recuperat de la un agent economic plata de arendă a terenului aferent procurat în 2015, în sumă de 148,3 mii lei (Ordinul de plată din 10.03.2016); la 27.04.2016 , 2 persoane fizice au achitat suma de 0,6 mii lei pentru arenda terenurilor aferente comercializate în 2015; la 19.04.2016 a încheiat cu OCT Ungheni un contract pentru elaborarea planurilor şi întocmirea dosarelor la imobile (35,8 mii lei); în luna mai 2016 contabilitatea primăriei a diminuat suma investiţiilor în părţi legate (la ÎM ) cu 6,2 mii. lei şi a atribuit suma de 1,7 mii.lei la costul străzii M.Eminescu din or. Ungheni; 5) Primăria s. Cetireni: a evaluat şi a luat în evidenţă 6 imobile nelocative cu suprafaţa totală de 962,17 m2 în sumă totală de 271.1 mii lei; a evaluat şi a contabilizat comlexsul memorial din localitate de 15,0 mii lei; 6) Primăria s. Petresti: a evaluat şi contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 190,0 mii lei; a evaluat şi contabilizat 4 imobile la valoarea totală de 39,5 mii lei; a evaluat şi contabilizat 3 monumente ale ostaşilor apărători în valoare totală de 17,0 mii lei; a evaluat şi contabilizat o construcţie specială şi o cazangerie la valoarea totală de 25,0 mii lei; 7) Primăria s. Tescureni: în baza Hotărârii Judecătoriei Ungheni din 26.10.2015, a exclus din evidenţă clădirea unităţii militare în valoare de 225,8 mii lei; 8) Primăria s. Boşhenii Noi: a modificat la OCT Ungheni datele privind destinaţia iniţială a 5 imobile înregistrate incorect; a evaluat şi contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 21,0 mii lei; 9) Primăria s. Floritoaia Veche: a evaluat şi contabilizat un monument al eroilor în sumă de 12,0 mii lei; 10) Primăria s. Condrătesti: a evaluat şi contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 119,0 mii lei, precum şi o construcţie specială şi o cazangerie în valoare totală de 42,0 mii lei; 11) Primăria s. Hîrceşti: a evaluat şi contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 21,0 mii lei, precum şi o construcţie specială în valoare de 30,0 mii lei; 12) Primăria s. Zagarancea: a evaluat şi contabilizat 5 construcţii speciale în valoare totală de 435,5 mii lei.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

6. să întreprindă măsurile prevăzute de cadrul legal existent în scopul anulării comercializării terenului aferent casei de cultură din s. Drujba (rec.5 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Se execută.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Anual în bugetul raional se planifică surse financiare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul Bunurilor imobile.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Anual în bugetul raional se planifică surse financiare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul Bunurilor imobile.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

7. să asigure elaborarea unui plan pe termen mediu și alocarea mijloacelor necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul bunurilor imobile (rec.7 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Anual în bugetul raional se planifică surse financiare pentru înregistrarea drepturilor asupra patrimoniului public local în Registrul Bunurilor imobile.

Cerinte (9)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport.

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.226-02/1-5 din 31.10.2016 a fost aprobat ”Planul de acţiuni privind înlăturarea abaterilor şi iregularităţilor constatate în cadrul auditului conformităţii exerciţiului bugetar si gestionarii patrimoniului public în cadrul entităţilor publice din raionul Ungheni pe anul 2015”. Au fost solicitate primăriilor si instituţiilor publice din subordinea Consiliului raional măsuri privind înlăturarea neajunsurilor depistate constate in raportul auditului pe anul 2015 cu informarea periodică a măsurilor întreprinse.

RO_7019_Raspuns HC 69 2018 Consiliul Raional Ungheni.pdf

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.185 din 11.12.2019. Până în prezent la obiectul “ Construcţia apeductului din s.Unţeşti’" s-a efectuat lucrări de construcţie în anii 2018-2019. A fost posibil de corectat deficienţa menţionată în raportul de audit în sumă de 99265 lei,81 bani, ceea ce constituie circa 50%. Primăria satului Unţeşti asigură îndeplinirea tuturor recomandărilor. Anexa nr.l ( proces-verbal pe august 2018)

RO_7017_Raspuns HC 69 2018 Primaria Untesti.pdf

2.1.pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.330-02/1-17 din 19.12.2019. Primăria Valea Mare: a contabilizat valoarea apeductului din localitatea de 2,1 mii. lei; a transmis în gestiune economică apeductul de 2,1 mii, lei către ÎM „Servicii Comunale Valea Mare’’ ; a calculat uzura apeductului pentru 2 ani în sumă de 210,0 mii lei. Scrisoarea nr.690 din 17.12.2019. Primăria comunei Valea Mare comunică faptul precum că prin Decizia Consiliului nr.4/10 din 28.09.2018 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere şi determinarea valorilor a bunurilor —terenurilor proprietatea publică” s-a aprobat actul de identificare inventariere şi determinare a valorii terenurilor proprietate - publică, însă nu a fost asigurată eliminarea integrală a deficienţelor constatate de auditul precedent din cauza insuficienţei surselor financiare în acest scop.

RO_7026_Raspuns HC 69 2018 Primaria c.Valea Mare.pdf

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor;

response:
Scrisoarea nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea Ia bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”

RO_7149_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.2. pentru informare și implicare potrivit competențelor

response:
Scrisoarea SFS nr. 26-07/2-17/16516 din 06.12.2019. Referitor la recomandarea cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.219 din 27.04.2018 „privind aprobarea Planului-tip de activitate comună a subdiviziunilor SFS cu autorităţile administraţiei publice locale” pentru asigurarea prezentării acestora a informaţiilor sintetice şi/sau analitice privind evidenţa soldurilor, calculelor şi achitărilor de impozite, taxe şi alte plăţi care se încasează în bugetele locale, comunicăm că Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale, aprobat prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 2019 din 27 aprilie 2018 a fost completat cu Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 394 din 12 septembrie 2019, conform Anexei nr. 1. Astfel, suplimentar la acţiunile anterioare, autorităţile administraţiei publice locale urmează să asigure accesul la informaţia privind subiecţii care dispun de obiecte ale impunerii stipulate la art. 291 lit. e), i), j) şi q), iar direcţiile deservire fiscală să asigure monitorizarea calculării conforme de către contribuabili a taxelor aferente obiectelor impunerii respective, conform modelului stabilit în Planul-tip de activitate comună a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu autorităţile administraţiei publice locale. Referitor la recomandarea cu privire la elaborarea unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informaţii cu autorităţile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile şi restanţele existente aferente impozitelor şi taxelor încasate în bugetele locale, comunicăm că proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor”, în partea ce ţine de lansarea în exploatare industrială a SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL - versiunea 2.0”, a fost remis spre reavizare prin scrisoarea nr. 26-12/2-16/16034 din 27.11.2019, către autorităţile vizate, conform Anexei nr. 2.

RO_6828_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7077_Raspuns SFS HC 69 70 77 78 79 94_ 2018 din 16.12.2019.pdf