Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.80 din 26.11.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016 privind Rapoartele auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015

Numar 526-528 din data de 2018-11-26 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 29

Misiunea de follow-up s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate de auditul precedent.
Audiind în ședința publică Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.26 din 05.07.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și care ar asigura premisele necesare pentru administrarea conformă a patrimoniului public.
Astfel, entitățile auditate dispun de rezerve de implementare la: evaluarea potențialului economic aferent bazei de impozitare, gestiunea conformă a cheltuielilor bugetare, înregistrarea integrală și raportarea conformă a patrimoniului public.

Recomandari (29)

1. Să asigure elaborarea și implementarea de către entitățile din subordine și autoritățile publice locale de nivelul I a proceselor operaționale aferente evaluării bazei impozabile, planificării și asigurării încasării veniturilor în bugetele locale (recomandarea 1 din Raportul I).

1. Să asigure elaborarea și implementarea de către entitățile din subordine și autoritățile publice locale de nivelul I a proceselor operaționale aferente evaluării bazei impozabile, planificării și asigurării încasării veniturilor în bugetele locale (recomandarea 1 din Raportul I).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Raspunsul Primariei: au fost efectuate lucrările de măsurare și stabilite hotarele pe hartă.

RO_7058_Raspuns HC 80 2018 Primaria c.Medveja 11.01.2020.pdf

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Au fost efectuate lucrări / măsurări de delimitare a terenurilor proprietate publică. Au fost stabilite hotarele terenurilor agricole ale deţinătorilor de terenuri în conformitate cu dimensiunile din titlurile de autentificare a drepturilor de proprietate şi planurilor cadastrale. Este planificat de a efectua înregistrarea primară masivă a terenurilor.

RO_7053_Raspuns HC 80 2018 Primaria Tabani 12.2019.pdf

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.66 din 17.12.2019. Au fost întreprinse măsurile în vederea cerinţelor expuse în Raportul auditului coformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015 (documentele constatatoare se anexează).

RO_7056_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Beleavinti 17.12.2019.pdf

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.815 din 17.12.2019. Primăria s.Criva a incheiat contract de prestări a serviciilor cadastrale nr.27 din 31.07.2018. Pe parcursul anului 2016-2018 au fost înregistrate la OCT Briceni bunuri immobile, la care li s-a atribuit coduri cadastrale. Conform dispoziţiei Primarului nr.40 din 13.07.2016 a fost constituită comisia de inventariere a patrimoniului public transmis în gestiunea IM„Cricom-Service„ La Şedinţa Consiliului Local nr.3 din 29.07.2016 prin decizia nr.8 s-a aprobat actul de inventariere asupra bunurilor tramnsmise în folosinţă I.M.„Cricom- Service”. Prin decizia nr.9 se aprobă în întregime statutul ÎM„Cricom-service„. LA OCT „Cadastru,, s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local.

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.58 din 16.12.2019. Abaterea constatată : administrarea ineficientă a AAPL asupra terenurilor arabile a permis unor agenţi economici utilizarea acestor terenuri în mod gratuit şi neformalizat, permiterea folosirii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, fără obţinerea beneficiului în folosul bugetului local. Măsuri întreprinse : Vă informăm cu privire la utilizarea suprafeţei de 7,8ha de terenuri arabile, suprafaţa respectivă fiind rezerva primăriei este utilizată după cum urmează : - 3,0ha, conform contractului nr. 19 de colaborare în domeniul ameliorării prin împădurire a terenurilor degradate din 05.10.2015 a fost transmis către ÎS întreprinderea pentru Silviculturî lîdineţ pentru plantarea şi îngrijire (întreţinere) a vegetaţiei forestiere pe un termen de 5 ani; - Suprafaţa de 0,999ha conform contractului nr.2 din 05.05.2014 a fost transmis în arendă cet. Şveţ Sergiu pentru un termen de 5 ani; - Suprafaţa de teren de 2,8 ha este transmisă în arendă CA ”Balasinord” în baza contractului de arendă nr. 1 din 17.01.201 7; nr. 1 din 01.01.201 8 şi nr. 1 din 01.01.2019; - Suprafaţa de teren 0,7250ha în baza Deciziei Consiliului Sătesc Balasineşti şi Hotărîrii Judecătoriei Briceni din 04.04.2013 a fost atribuită cotă de teren cet. Beştanco Vitalie; - Suprafaţa de teren 0,2699ha după efectuarea lucrărilor cadastrale de separare a rămas în rezerva primăriei, la moment nu este folosit. Utilizarea terenului aferent cu suprafaţa de 0,0866ha -■ în anul 2015 cet. Cucereavîi Vitalie în urma licitaţiei publice i s-a adjudecat bunul imobil (casangeria de la Casa de Cultură s.Balasineşti), iar în anul 2016 a a cumpărat terenul aferent construcţiei. Abaterea constatată : nu a fost asigurată înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică. Măsuri întreprinse : în baza Acordului de colaborare nr. 1229 din 22.08.2019 între Instituţia Publică "Agenţia Servicii Publice” şi Autoritatea Publică Locală Balasineşti în perioada 2019-2020 va fi implementat Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară pe teritoriul s.Balasineşti. Un subpunct din proiect prevede nemijlocit: identificarea, descrierea, reprezentarea pe planul cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a autorităţii publice locale.

RO_7049_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Balasinesti 16.12.2019.pdf

4. Să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.145 din 16.12.2019. Primăria comunei Larga, raionul Briceni vă informează că conform recomandărilor din Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016, în perioada iulie 2016 - decembrie 2019 au fost îndeplinite recomandările indicate în raport şi anume: 1. La capitolul „ administrarea fondului funciar” privind utilizarea terenurilor arabile în mod gratuit şi neformalizat, vă informăm că din luna iulie 2017 şi până la moment au fost încheiate sau reîncheiate (actualizate) 88 contracte de arendă cu persoanele juridice şi fizice care lucrau terenurile agricole (ripi, mlaştini) eu o suprafaţă totală de 60.62 ha cu valoarea totală a contractelor de 157490,08 lei din care 27866,86 lei - contracte nou încheiate după o analiză mai esenţiala a terenurilor şi delimitarea lor. 2. A fost petrecută inventarierea patrimoniului public aflat la balanţa primăriei precum şi inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în gestiune ÎM „Prestserviciî Nord” confonn deciziei nr. 9/13 din 13 decembrie 2017. Referitor la contabilizarea şi raportarea patrimoniului public aflat în gestiunea economică a entităţii fondate - ÎM „Prestserviciî Nord”, de către fondator a fost efectuată inventarierea patrimoniului public transmis în administrare şi la 01.01.2019 valoarea mijloacelor fixe luate la evidenţă în cadrul întreprinderii este de 2532032 lei. Prin Decizia Consiliului comunal Larga nr.5/5 din 14 iulie 2017 a fost aprobat Statutul ÎM în redacţia nouă conform legislaţiei în vigoare. 3. Au fost luate la evidenţă plantaţiile pomicole ale agenţilor economici conform bilanţului pămîntului anual raportat.

RO_7041_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Larga 16.12.19.pdf

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.145 din 17.12.2019. I.M. ”Comprod-Lipcani” finalizează elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale p/u fondul locativ, perfectarea Listei chiriaşilor apartamentelor neprivatizate şi încheierea contractelor. (Decizia nr.5/3 din 20.06.2016 al Consil. or. Lipcani; Decizia nr.1/7 din 26.02.2018 al Consil.or.Lipcani).

RO_7055_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Lipcani 17.12.2019.pdf

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

5. Să asigure inventarierea fondului locativ, contabilizarea celui neprivatizat, oficializarea relațiilor cu locatarii a apartamentelor neprivatizate, și aprobarea tarifelor pentru chirie în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ în vigoare (recomandarea 1 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.309 din 18.12.2019. 1. Inventarierea fondului locativ a oraşului se efectuază , în colaborare cu Agenţia Serevicii Publice SCT Briceni (Cadastru) pentru stabilirea titularilor bunurilor imobiliare şi oficializarea relaţiilor cu locatarii apartamentelor pasibile privatizării. O parte considerabilă a locatarilor sunt plecaţi peste hotarele ţării din această cauză această procedură este de o durată mai îndelungată. 2. La Şedinţa Consiliului Orăşenesc Briceni din 08 decembrie 2018 a fost aprobată formula de calcul a plăţii pentru închirierea locuinţelor pasibile privatizării din or. Briceni. 3. Conlucrarea permanentă cu Comisia raională de Privatizare a fondului de locuinţe.

RO_7042_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Briceni 18.12.19.pdf

6. să asigure delimitarea terenurilor între localități în conformitate cu prevederile legale (recomandarea 2 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.145 din 17.12.2019. În prezent primăria finalizează inventarierea bunurilor imobile proprietate publică cu întocmirea proiectului listelor bunurilor imobile proprietate publică pentru imobile situate în UAT Lipcani, participînd în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate pubică, pentru anii 2019-2023, în conlucrare cu Agenţia Proprietăţii Publice (Act de predare- primire nr. 17/2019 din 19.08.2019; Decizia nr.4/5 din 23.08.2019 al Consil.or.Lipcani: Dispoziţia primar. nr.54/1 din 10.09.2019; Dispoziţia primar. nr.54/2 din 10.09.2019).

RO_7055_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Lipcani 17.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.80 din 13.12.2019. Prevederile subpunctului 2.1 din Hotărîrea nr. 80 din 26.11.2018 a fost executată prin înregistarea bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile, confirmare servind înştiinţarea nr.11/040-06/321 din 13.12.2019 prezentată de Serviciului Cadastral Teritorial Briceni a ASP a Republicii Moldova.

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
La şedinţa consiliului sătesc a fost inclusa in ordinea de zi “ cu privire la inlaturarea derogărilor a Codului Funciar depistate in urma controlului efectuat de către DSCF. LA OCT „Cadastru., s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local. După posibilităţi şi surse financiare va fi îndeplinită această recomandare, în anul 2019 nu avut loc sursele financiae pentru această recomandaţie.în anul 2020 primăria Slobozia-Sirăuti a fost inclusă în proiect « înregistrarea şi evaluarea terenului » . în acest proiect include formare numere cadastrale pentru toate casele satului şi patrimoniului public local.

RO_7045_Raspuns HC 80 2018 Primaria Slobozia-Sirauti.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Raspunsul Primăriei: Au fost înregistrate la organul cadastral bunurile imobile.

RO_7058_Raspuns HC 80 2018 Primaria c.Medveja 11.01.2020.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.815 din 17.12.2019. Primăria s.Criva a incheiat contract de prestări a serviciilor cadastrale nr.27 din 31.07.2018. Pe parcursul anului 2016-2018 au fost înregistrate la OCT Briceni bunuri immobile, la care li s-a atribuit coduri cadastrale. Conform dispoziţiei Primarului nr.40 din 13.07.2016 a fost constituită comisia de inventariere a patrimoniului public transmis în gestiunea IM„Cricom-Service„ La Şedinţa Consiliului Local nr.3 din 29.07.2016 prin decizia nr.8 s-a aprobat actul de inventariere asupra bunurilor tramnsmise în folosinţă I.M.„Cricom- Service”. Prin decizia nr.9 se aprobă în întregime statutul ÎM„Cricom-service„. LA OCT „Cadastru,, s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local.

RO_7051_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Criva 17.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.643 din 18.12.2019. În prezent a fost demarat proiectul măsurărilor şi înregistrărilor masive ale bunurilor imobile de pe teritoriul satului, inclusiv cele ce aparţin APL. Întocmirea tuturor documentelor primare de către primărie sînt deja finisate.

RO_7078_Raspuns HC 80 2018 Primaria Hlina 18.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Informatia prezentata de Primaria com.Halahora de Sus. A fost parțial corectată (inventarierea a 8 bunuri din 16). Se planifică inventarierea în 2020.

RO_7054_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Halahora de Sus 19.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.58 din 16.12.2019. Abaterea constatată : administrarea ineficientă a AAPL asupra terenurilor arabile a permis unor agenţi economici utilizarea acestor terenuri în mod gratuit şi neformalizat, permiterea folosirii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, fără obţinerea beneficiului în folosul bugetului local. Măsuri întreprinse : Vă informăm cu privire la utilizarea suprafeţei de 7,8ha de terenuri arabile, suprafaţa respectivă fiind rezerva primăriei este utilizată după cum urmează : - 3,0ha, conform contractului nr. 19 de colaborare în domeniul ameliorării prin împădurire a terenurilor degradate din 05.10.2015 a fost transmis către ÎS întreprinderea pentru Silviculturî lîdineţ pentru plantarea şi îngrijire (întreţinere) a vegetaţiei forestiere pe un termen de 5 ani; - Suprafaţa de 0,999ha conform contractului nr.2 din 05.05.2014 a fost transmis în arendă cet. Şveţ Sergiu pentru un termen de 5 ani; - Suprafaţa de teren de 2,8 ha este transmisă în arendă CA ”Balasinord” în baza contractului de arendă nr. 1 din 17.01.201 7; nr. 1 din 01.01.201 8 şi nr. 1 din 01.01.2019; - Suprafaţa de teren 0,7250ha în baza Deciziei Consiliului Sătesc Balasineşti şi Hotărîrii Judecătoriei Briceni din 04.04.2013 a fost atribuită cotă de teren cet. Beştanco Vitalie; - Suprafaţa de teren 0,2699ha după efectuarea lucrărilor cadastrale de separare a rămas în rezerva primăriei, la moment nu este folosit. Utilizarea terenului aferent cu suprafaţa de 0,0866ha -■ în anul 2015 cet. Cucereavîi Vitalie în urma licitaţiei publice i s-a adjudecat bunul imobil (casangeria de la Casa de Cultură s.Balasineşti), iar în anul 2016 a a cumpărat terenul aferent construcţiei. Abaterea constatată : nu a fost asigurată înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică. Măsuri întreprinse : în baza Acordului de colaborare nr. 1229 din 22.08.2019 între Instituţia Publică "Agenţia Servicii Publice” şi Autoritatea Publică Locală Balasineşti în perioada 2019-2020 va fi implementat Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară pe teritoriul s.Balasineşti. Un subpunct din proiect prevede nemijlocit: identificarea, descrierea, reprezentarea pe planul cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a autorităţii publice locale.

RO_7049_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Balasinesti 16.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.70 din 16.12.2019. La momentul actual sunt înregistrate la OCT Briceni toate bunurile imobile (clădiri și construcții) aparținute Primăriei com.Bogdănești, dar sunt eliberate de la OCT Briceni extrasele din Registrul bunurilor imobile pe grădinița de copii, biblioteca și sonda arteziană.

RO_7043_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Bogdanesti 16.12.2019.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Scrisoarea nr.309 din 18.12.2019. Terenul aferent bazinului acvatic de 12,6 ha (nr. cadastral 1420106.356)situat în hotarele administrative ale satului Colicauţi din greşală a fost înscris în Registrul bunurilor imobile a Primăriei or. Briceni. Prin Demersul nr.285 A din 21.11.2019 adresat ASP Cadastru Briceni, a fost solicitată corectarea erorii în cauză.

RO_7042_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Briceni 18.12.19.pdf

7. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică (recomandarea 6 din Raportul II).

response:
Referitor la înregistrarea la organul cadastral a bunurilor- proprietate publică a Consiliului Raional Briceni, procedura de înregistrare este inițiată conform Deciziei Consiliului Raional nr.3/30 din 03.08.2017 -Cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile-proprietate a Consiliului Raional, conform anexei la prezenta Decizie, ce enumera bunurile transmise spre înregistrare. Menționăm ca din lipsa surselor financiare preconizate pentru a.2017 pentru servicii de lucrări cadastrale, contractul cu Instituția Publica- Agenția Servicii Publice, Consiliul raional a încheiat în anul 2018 pe data de 29 mai cu numărul 421- SC/46 de valoare mica în suma de 12521,001ei pentru lucrări care sunt stipulate conform anexei nr.1 a prezentului contract la eco 281100. Pentru servicii de lucrări cadastrale, au fost eliberate facturi fiscale în suma de 15674,301ei pentru perioada lunilor iunie-iulie 2018, achitate au fost conform ordinelor de plata nr.504 din 07.09.2018 suma de 6999.80, și nr.536 din 25.09.2018 cu suma de 5521,201ei. Achitarea a fost efectuata conform contractului in suma de 12521,00 lei. Pe data de 28.09.2018 Consiliul raional si Instituţia publica -Agenţia Servicii Publice a fost incheiat un contract cu nr. 59 suplimentar pentru lucrări cadastrale,de identificare a bunurilor pentru finisarea procedurii de înregistrare a patrimoniului in Registrul bunurilor imobile. Suma de 3153.30 a fost achitata, confom ordinului de plata nr.569 din 03.10.2018 conform contractului sus numit. Pentru finisarea procedurii de înregistrare a patrimoniului public, in anul 2019 a fost incheiat contractul nr.27 din 26.03.2019 in suma de 4038.00 lei. Pentru servicii de lucrări cadastrale a fost eliberata factura in suma de 80.OOlei, care a fost achitata, conform orinului de plata nr.563 din 20.09.2019. Pina in prezent, conform Dispoziţiei Preşedintelui nr.63 din 14.08.2019 inregistrarea in registrul cadastral a bunurilor imobile a fost efectuata pe Centrul de Sanatate Larga. Celelalte bunuri imobile, proprietatea Consiliului raional, date in gestiune Spitalului raional, Centrelor de Sanatate Lipcani,Corjeuti,Briceni conform actelor de inventariere expuse in anexa la Decizia nr.3/30 din 03.08.2017 de Consiliul Raional listele sint complectate si actualizate,in rezultatul lucrărilor de măsurări a suprafetilor de către organul cadastral, si urmeaza a fi prezentate la următoarea şedinţa a Consiliului Raional pentru aprobare.  Copia la Decizie, Dispoziţia Preşedintelui,contracte,facturi fiscale, ordine de plata, acte de inventariere, se anexeaza.

Cerinte (26)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.145 din 17.12.2019. I.M. ”Comprod-Lipcani” finalizează elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale p/u fondul locativ, perfectarea Listei chiriaşilor apartamentelor neprivatizate şi încheierea contractelor. (Decizia nr.5/3 din 20.06.2016 al Consil. or. Lipcani; Decizia nr.1/7 din 26.02.2018 al Consil.or.Lipcani). In prezent primăria finalizează inventarierea bunurilor imobile proprietate publică cu întocmirea proiectului listelor bunurilor imobile proprietate publică pentru imobile situate în UAT Lipcani, participînd în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate pubică, pentru anii 2019-2023, în conlucrare cu Agenţia Proprietăţii Publice (Act de predare- primire nr. 17/2019 din 19.08.2019; Decizia nr.4/5 din 23.08.2019 al Consil.or.Lipcani: Dispoziţia primar. nr.54/1 din 10.09.2019; Dispoziţia primar. nr.54/2 din 10.09.2019).

RO_7055_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Lipcani 17.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Informatia prezentata de Primaria com.Halahora de Sus. A fost parțial corectată (inventarierea a 8 bunuri din 16). Se planifică inventarierea în 2020.

RO_7054_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Halahora de Sus 19.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.643 din 18.12.2019. În prezent a fost demarat proiectul măsurărilor şi înregistrărilor masive ale bunurilor imobile de pe teritoriul satului, inclusiv cele ce aparţin APL. Întocmirea tuturor documentelor primare de către primărie sînt deja finisate.

RO_7078_Raspuns HC 80 2018 Primaria Hlina 18.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.1175 din 16.12.2019. 1.Sa se prezinte dări de seamă pe contracte de valoare mică la Agenţia de achiziţii Publice , să nu se facă divizări de contracte: Începând cu anul 2017 se prezintă dări de seamă pentru contractele de valoare mică la Agenţia Achiziţiilor Publice, totodată devizări de contracte nu se mai fac. 2. De asigurat eliminare neajunsurilor de audit , inplimentarea cheltuielilor bugetare, inclusiv cele legate de achiziţiile publice şi cheltuielile dc reparaţii capitale: Reparaţiile capitale se efectuează în instituţiile care dispun de mijloace financiare, managerii instituţiilor înaintează demers faţă de şeful Direcţiei învăţământ, Tineret şi Sport Briceni şi consiliul local din Primărie, pentru a le permite să efectuieze aceste lucrări, în urma căruia sc întocmesc deviz de cheltuieli şi proiecte pe lucrările date.

RO_7048_Raspuns HC 80 2018 DITS Briceni 16.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.145 din 16.12.2019. Primăria comunei Larga, raionul Briceni vă informează că conform recomandărilor din Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016, în perioada iulie 2016 - decembrie 2019 au fost îndeplinite recomandările indicate în raport şi anume: 1. La capitolul „ administrarea fondului funciar” privind utilizarea terenurilor arabile în mod gratuit şi neformalizat, vă informăm că din luna iulie 2017 şi până la moment au fost încheiate sau reîncheiate (actualizate) 88 contracte de arendă cu persoanele juridice şi fizice care lucrau terenurile agricole (ripi, mlaştini) eu o suprafaţă totală de 60.62 ha cu valoarea totală a contractelor de 157490,08 lei din care 27866,86 lei - contracte nou încheiate după o analiză mai esenţiala a terenurilor şi delimitarea lor. 2. A fost petrecută inventarierea patrimoniului public aflat la balanţa primăriei precum şi inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în gestiune ÎM „Prestserviciî Nord” confonn deciziei nr. 9/13 din 13 decembrie 2017. Referitor la contabilizarea şi raportarea patrimoniului public aflat în gestiunea economică a entităţii fondate - ÎM „Prestserviciî Nord”, de către fondator a fost efectuată inventarierea patrimoniului public transmis în administrare şi la 01.01.2019 valoarea mijloacelor fixe luate la evidenţă în cadrul întreprinderii este de 2532032 lei. Prin Decizia Consiliului comunal Larga nr.5/5 din 14 iulie 2017 a fost aprobat Statutul ÎM în redacţia nouă conform legislaţiei în vigoare. 3. Au fost luate la evidenţă plantaţiile pomicole ale agenţilor economici conform bilanţului pămîntului anual raportat.

RO_7041_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Larga 16.12.19.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.58 din 16.12.2019. Abaterea constatată : administrarea ineficientă a AAPL asupra terenurilor arabile a permis unor agenţi economici utilizarea acestor terenuri în mod gratuit şi neformalizat, permiterea folosirii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, fără obţinerea beneficiului în folosul bugetului local. Măsuri întreprinse : Vă informăm cu privire la utilizarea suprafeţei de 7,8ha de terenuri arabile, suprafaţa respectivă fiind rezerva primăriei este utilizată după cum urmează : - 3,0ha, conform contractului nr. 19 de colaborare în domeniul ameliorării prin împădurire a terenurilor degradate din 05.10.2015 a fost transmis către ÎS întreprinderea pentru Silviculturî lîdineţ pentru plantarea şi îngrijire (întreţinere) a vegetaţiei forestiere pe un termen de 5 ani; - Suprafaţa de 0,999ha conform contractului nr.2 din 05.05.2014 a fost transmis în arendă cet. Şveţ Sergiu pentru un termen de 5 ani; - Suprafaţa de teren de 2,8 ha este transmisă în arendă CA ”Balasinord” în baza contractului de arendă nr. 1 din 17.01.201 7; nr. 1 din 01.01.201 8 şi nr. 1 din 01.01.2019; - Suprafaţa de teren 0,7250ha în baza Deciziei Consiliului Sătesc Balasineşti şi Hotărîrii Judecătoriei Briceni din 04.04.2013 a fost atribuită cotă de teren cet. Beştanco Vitalie; - Suprafaţa de teren 0,2699ha după efectuarea lucrărilor cadastrale de separare a rămas în rezerva primăriei, la moment nu este folosit. Utilizarea terenului aferent cu suprafaţa de 0,0866ha -■ în anul 2015 cet. Cucereavîi Vitalie în urma licitaţiei publice i s-a adjudecat bunul imobil (casangeria de la Casa de Cultură s.Balasineşti), iar în anul 2016 a a cumpărat terenul aferent construcţiei. Abaterea constatată : nu a fost asigurată înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică. Măsuri întreprinse : în baza Acordului de colaborare nr. 1229 din 22.08.2019 între Instituţia Publică "Agenţia Servicii Publice” şi Autoritatea Publică Locală Balasineşti în perioada 2019-2020 va fi implementat Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară pe teritoriul s.Balasineşti. Un subpunct din proiect prevede nemijlocit: identificarea, descrierea, reprezentarea pe planul cadastral, determinarea apartenenţei şi domeniului, înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a autorităţii publice locale.

RO_7049_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Balasinesti 16.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Raspunsul Primariei: au fost întreprinse măsuri de înlăturare a încălcărilor.

RO_7058_Raspuns HC 80 2018 Primaria c.Medveja 11.01.2020.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.66 din 17.12.2019. Au fost întreprinse măsurile în vederea cerinţelor expuse în Raportul auditului coformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015 (documentele constatatoare se anexează).

RO_7056_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Beleavinti 17.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.70 din 16.12.2019. A fost prezentată informația privind măsurile întreprinse.

RO_7043_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Bogdanesti 16.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.341 din 16.12.2019. A fost făcut planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor /din 21.11.2018 nr.392 , copia se anexeză; - A fost adresarea către ASP a RM de a acorda numere cadastrale la terenuri care aparţin primăriei Bulboaca din 23.02.2018 nr.78 ,/ copia este anexată/. 1. În urma demersului au fost acordate numere cadastrale terenurilor care au fost vîndute prin licitaţie în baza procesului-verbal nr.3 din 18.03.2019. 2. Au fost acordate numere cadastrale la terenuri sub construcţii care în baza Deciziei Consiliului local Bulboaca nr.6/6 din 21.12.2018 au fost scoase la vînzare.

RO_7046_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Bulboaca 16.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
La şedinţa consiliului sătesc a fost inclusa in ordinea de zi “ cu privire la inlaturarea derogărilor a Codului Funciar depistate in urma controlului efectuat de către DSCF. LA OCT „Cadastru., s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local. După posibilităţi şi surse financiare va fi îndeplinită această recomandare, în anul 2019 nu avut loc sursele financiae pentru această recomandaţie.în anul 2020 primăria Slobozia-Sirăuti a fost inclusă în proiect « înregistrarea şi evaluarea terenului » . în acest proiect include formare numere cadastrale pentru toate casele satului şi patrimoniului public local.

RO_7045_Raspuns HC 80 2018 Primaria Slobozia-Sirauti.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.80 din 13.12.2019. Prevederile subpunctului 2.1 din Hotărîrea nr. 80 din 26.11.2018 a fost executată prin înregistarea bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile, confirmare servind înştiinţarea nr.11/040-06/321 din 13.12.2019 prezentată de Serviciului Cadastral Teritorial Briceni a ASP a Republicii Moldova.

RO_7047_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Colicauti 13.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport

response:
Au fost efectuate lucrări / măsurări de delimitare a terenurilor proprietate publică. Au fost stabilite hotarele terenurilor agricole ale deţinătorilor de terenuri în conformitate cu dimensiunile din titlurile de autentificare a drepturilor de proprietate şi planurilor cadastrale. Este planificat de a efectua înregistrarea primară masivă a terenurilor.

RO_7053_Raspuns HC 80 2018 Primaria Tabani 12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.815 din 17.12.2019. La şedinţa Consiliului sătesc Criva nr.3 din 29.07.2016 a fost examinată întrebarea pentru determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor conform raportului de audit a Curţii de Conturi şi a fost remis comisiei pentru buget, economie şi finanţe

RO_7051_Raspuns HC 80 2018 Primaria s.Criva 17.12.2019.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.309 din 18.12.2019. 1. A fost elaborat strategiea de dezvoltare a oraşului, cu stabilirea priorităţilor în domeniul infrastructurii drumurilor locale şi drumurilor spre punctele vamale internaţionale, reparaţia capitală a trotuarelor,construcţia staţiei de epurare, reconstrucţia Casei de Cultură reparaţii capitale şi modernizarea instituţiilor preşcolare şi şcolare din oraş. 2. Selectarea obiectelor pentru investiţii capitale se face în baza studiului de fezabilitate, sau a unei fundamentări tehnico- economice, cu condiţia disponibilului de surse financiare. 3. Proiectele propuse pentru implimentarea investiţiilor în construcţii şi reparaţii capitale se coordonează cu specialiştii CR, punînd accent pe eficacitate, calitate şi economie. 4. Se elaborează anual planul de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii, conform Demersurilor de necesitate a instituţiilor din subordine. 5. Anunţurile de intenţie prvind achiziţiile preconizate se publică înBAP. 6. Anual se prezintă darea de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică. 7. Controlul executării lucrărilor capitale se efectuază Ia fiecare obiect, de către comisia specială de recepţie.

RO_7042_Raspuns HC 80 2018 Primaria or.Briceni 18.12.19.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scrisoarea nr.292 din 27.12.2019. Referitor la înregistrarea la organul cadastral a bunurilor- proprietate publica a Consiliului Raional Briceni,procedura de înregistrare este iniţiata conform Deciziei Consiliului Raional nr.3/30 din 03.08.2017-Cu privire la inregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile-proprietate a Consiliului Raional ,conform anexei la prezenta Decizie,ce enumera bunurile transmise spre înregistrare. Menţionam ca din lipsa surselor financiare preconizate pentru a.2017 pentru servicii de lucrări cadastrale, contractul cu Instituţia Publica-Agentia Servicii Publice,Consiliul raional a incheiat in anul 2018 pe data de 29mai cu numărul 421- SC/46 de valoare mica in suma de 12521,001ei pentru lucrări care sint stipulate conform anexei nr.la prezentului contract la eco 281100 Pentru servicii de lucrări cadastrale, au fost eliberate facturi fiscale in suma de 15674.301ei pentru perioada lunilor iunie-iulie 2018,achitate a-u fost conform ordinelor de plata nr.504 din 07.09.2018 suma de 6999.80,si nr.536 din 25.09.2018 cu suma de 5521.201ei Achitarea a fost efectuata conform contractului in suma de 12521,00 lei Pe data de 28.09.2018 Consiliul raional si Instituţia publica -Agenţia Servicii Publice a fost incheiat un contract cu nr. 59 suplimentar pentru lucrări cadastrale,de identificare a bunurilor pentru finisarea procedurii de înregistrare a patrimoniului in Registrul bunurilor imobile. Suma de 3153.30 a fost achitata ,confom ordinului de plata nr.569 din 03.10.2018 conform contractului sus numit.Pentru finisarea procedurii de înregistrare a patrimoniului public, in anul 2019 a fost incheiat contractul nr.27 din 26.03.2019 in suma de 4038.00 lei. Pentru servicii de lucrări cadastrale a fost eliberata factura in suma de 80.OOlei, care a fost achitata, conform orinului de plata nr.563 din 20.09.2019. Pina in prezent, conform Dispoziţiei Preşedintelui nr.63 din 14.08.2019 inregistrarea in registrul cadastral a bunurilor imobile a fost efectuata pe Centrul de Sanatate Larga . Celelalte bunuri imobile, proprietatea Consiliului raional, date in gestiune Spitalului raional,Cenrelor de Sanatate Lipcani,Corjeuti,Briceni conform actelor de inventariere expuse in anexa la Decizia nr.3/30 din 03.08.2017 de Consiliul Raional listele sint complectate si actualizate,in rezultatul lucrărilor de măsurări a suprafetilor de către organul cadastral, si urmeaza a fi prezentate la următoarea şedinţa a Consiliului Raional pentru aprobare.  Copia la Decizie, Dispoziţia Preşedintelui,contracte,facturi fiscale, ordine de plata, acte de inventariere, se anexeaza .

RO_7036_Raspuns HC 80 2018 Consiliul raional Briceni 27.12.2019.pdf
RO_7037_Raspuns HC 80 2018 CR Briceni nr.292 din 27.12.2019.pdf
RO_7039_Raspuns HC 80 2018 CR Briceni decizia nr.1 3.pdf

2. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea determinării destinației terenurilor exploatate pentru extragerea resurselor minerale (recomandarea 3 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.70 din 16.12.2019. Agentul economic ÎI ”Nord-Trans-Zosim” a fost preîntîmpinat despre recultivarea terenului (carier). Carierul din anul 2007 nu funcționează.

RO_7043_Raspuns HC 80 2018 Primaria com.Bogdanesti 16.12.2019.pdf

3. Să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (recomandarea 6 din Raportul I).

response:
Scrisoarea nr.1175 din 16.12.2019. 1.Sa se prezinte dări de seamă pe contracte de valoare mică la Agenţia de achiziţii Publice , să nu se facă divizări de contracte: Începând cu anul 2017 se prezintă dări de seamă pentru contractele de valoare mică la Agenţia Achiziţiilor Publice, totodată devizări de contracte nu se mai fac. 2. De asigurat eliminare neajunsurilor de audit , inplimentarea cheltuielilor bugetare, inclusiv cele legate de achiziţiile publice şi cheltuielile dc reparaţii capitale: Reparaţiile capitale se efectuează în instituţiile care dispun de mijloace financiare, managerii instituţiilor înaintează demers faţă de şeful Direcţiei învăţământ, Tineret şi Sport Briceni şi consiliul local din Primărie, pentru a le permite să efectuieze aceste lucrări, în urma căruia sc întocmesc deviz de cheltuieli şi proiecte pe lucrările date.

RO_7048_Raspuns HC 80 2018 DITS Briceni 16.12.2019.pdf

3. Să asigure implementarea proceselor operaționale și procedurilor eficiente de control intern pentru monitorizarea conformității achizițiilor publice, precum și executarea lucrărilor capitale în toate instituțiile din subordine (recomandarea 6 din Raportul I).

response:
Informaţie „Cu privire la monitorizarea conformităţii achiziţiilor publice,,. Procedurile de achiziţii publice necesare Consiliului raional Briceni se efectuează conform: 1. Legea 131 din 03.07.2015 privind Achiziţiile Publice. 2. HG 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea regulamentului la modul de planificare a contractelor de Achiziţii Publice. 3. Altor acte legislative. Achiziţiile Publice efectuate pentru necesităţile Consiliului raional Briceni sunt transparente prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional şi transmiterea Agenţiei Achiziţiilor Publice după aprobarea bugetului raional în termenii stabiliţi a planului de Achiziţii Publice. Procedurile de Achiziţii Publice sînt efectuate prin Legea 131 din 03.07.2015 privind Achiziţiile Publice Cererea Ofertelor de Preţuri - art.57, Licitaţie Deschisă - art.47 publicate în SIA RSAP şi achiziţii de valoare mică - art.2 . Divizarea Achiziţiilor Publice prin încheerea de contracte de Achiziţii Publice separate nu se efectuează. Dările de seama privind achiziţii publice de valoare mică conform HG 665 din 27.05.2016 sunt transmise în termenii stabiliţi. Documentele confirmative se anexează (Planul de achiziţie anii 2016-2018 - 10 file. Dările de seamă anii 2016-2018 -12 file.)

RO_7057_Raspuns HC 80 2018 CR Briceni achizitii.pdf