Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.85 din 4 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Secretariatului Parlamentului încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Secretariatului Parlamentului, încheiate la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

2.1.1. să dezvolte și să ajusteze prevederile Politicii de contabilitate, ținând cont de specificul instituțional;

2.1.2. să asigure înregistrarea mijloacelor fixe (imobilele) în corespundere cu reglementările aferente;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/01-1398-18 din 04.12.2018: La Observația (i), potrivit explicațiilor persoanelor responsabile din cadrul Secretariatului Parlamentului, aceste clădiri sunt uzate fizic și moral și nu pot fi înregistrate la organele cadastrale.

2.1.3. să solicite evaluarea terenurilor din gestiune de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”;

2.1.4. să asigure, de comun acord cu organizația internațională respectivă, executarea clauzelor contractuale prin convenirea la un termen rezonabil (concret);

response:
Scris. către Conducere nr. 07/01-1398-18 din 04.12.2018: Conform afirmațiilor entității auditate, lipsurile/delapidările în sumă de 10479,6 mii lei au fost reflectate în corespundere cu cerințele Ordinului ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”, care nu dezvăluie modalitatea/norma de evidență și raportare a valorii lipsurilor și delapidărilor, altele decât cele aferente personalului angajat.

2.4. Secretariatului Parlamentului, în comun cu Ministerul Finanțelor, ținând cont de aspectul specific și neordinar caracteristic valorii lipsurilor/delapidărilor, să determine mecanismul de reflectare și descriere în evidența contabilă, precum și de raportare a acestor situații.

2.2. să asigure evaluarea complexă a imobilului, urmare a reparației capitale efectuate, cu atribuirea și înregistrarea regulamentară, la majorarea valorii clădirii, a unor mijloace fixe instalate și cu determinarea termenului limită de transmitere Secretariatului Parlamentului;

2.3. să elaboreze modalitatea de aplicare de către instituțiile bugetare a normei privind atribuirea, la majorarea costului clădirilor, a cheltuielilor privind elaborarea documentației de proiect și deviz, verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz, obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz;

3. De comun cu Ministerul Finanțelor, să convină asupra modalității de aplicare de către instituțiile bugetare a normei privind atribuirea la majorarea costului clădirilor a cheltuielilor privind elaborarea documentației de proiect și deviz, verificare/expertiza documentației de proiect și deviz, obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz.

Cerinte (0)