Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.85 din 4 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Secretariatului Parlamentului încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Secretariatului Parlamentului, încheiate la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

2.1.1. să dezvolte și să ajusteze prevederile Politicii de contabilitate, ținând cont de specificul instituțional;

response:
Scris.SP nr.178 din 31.05.2019: Politica de Contabilitate a Secretariatului Parlamentului pentru anul 2019 a fost aprobată de către Secretarul general adjunct al Parlamentului RM prin Dispoziție SC-1 nr.13 din 12 martie 2019 ,,Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate a Secretariatului parlamentului RM". (Copiile Dispoziției SC-1 nr.13 din 12 martie 2019 ,,Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate a Secretariatului Parlamentului RM" și a Politicii de contabilitate a Secretariatului Parlamentului pentru anul 2019 se anexează-29 file). Totodată, documentul elaborat, potrivit cadrului metodologic în vigoare, a fost expediat spre examinare și coordonare Ministerului Finanțelor conform scrisorii SGA-2 nr.89 din 21 martie 2019. (Copia se anexează). Respectiv, ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.12/3-3-90/386 din 07.05.2019 a informat Secretariatul Parlamentului despre faptul că Politica de contabilitate a instituției revizuită și elaborată pentru anul 2019, a fost examinată și, corespunzător, coordonată potrivit cadrului legal. (Copia se anexează). Totodată, este de menționat, că pct.3.6 ,,Conturi extrabilanțiere ale autorităților/instituțiilor bugetare" din Politica de Contabilitate stipulează normele metodologice de ținere a evidenței contabile a conturilor extrabilanțiere, utilizate ăn activitatea instituției, precum și modalitatea de ținere a evidenței contabile privind lipsurile și delapidările constatate în urma evenimentelor produse la 07 aprilie 2009.

RO_6609_485-19_SP.pdf

2.1.2. să asigure înregistrarea mijloacelor fixe (imobilele) în corespundere cu reglementările aferente;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/01-1398-18 din 04.12.2018: La Observația (i), potrivit explicațiilor persoanelor responsabile din cadrul Secretariatului Parlamentului, aceste clădiri sunt uzate fizic și moral și nu pot fi înregistrate la organele cadastrale. Scris.SP nr.178 din 31.05.2019: Cu referire la înregistrarea mijloacelor fixe (imobilelor) în corespundere cu reglementările aferente, de către Secretariatul Parlamentului au fost întreprinse o serie de măsuri, și anume: 1) pentru 2 imobile, situate în mun.Chișinău str.Sfatul Țării, nr.16, în rezultatul multiplelor demersuri înaintate organelor competente, a fost emisă Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.26 din 18 ianuarie 2019 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile". Ulterior, în temeiul normei nominalizate și în conformitate cu procedurile legale, aceste 2 bunuri imobile (1 construcție cu suprafața de -69,9 m.p și 1 garaj cu suprafața de 31.0 m.p.) au fost transmise din gestiunea economică a Secretariatului Parlamentului RM în gestiunea economică a Oficiului Avocatului Poporului. (HG se anexează). Totodată, se menționează că, conform Dispoziției Secretarului General adjunct al Parlamentului SC-1 nr.8 din 20.02.2019 ,,Cu privire la instituirea Comisiei de predare-primire a patrimoniului din str.Sfatul Țării, nr.16 mun.Chișinău", a fost instituită Comisia, care conform împuternicirilor delegate, a transmis imobilele menționate prin întocmirea Actului de transmitere a terenurilor, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică întocmit la 28.02.2019 (Copiile se anexează). 2) Pentru alte 3 imobile aflate în gestiunea Secretariatului Parlamentului, pentru executarea înregistrării acestora în corespundere cu reglementările în vigoare, a fost contractat un expert tehnic atestat, pentru a constata starea tehnică a acestora. Rezultatele examinării uzuale a 2 din cele 3 construcții, expuse de către expert în Raportul de expertiză nr.01/17.05.2019-ENG-D/115 privind starea tehnică a construcțiilor din str.Sfatul Țării, nr.37, în partea ce ține de obiectele ,,Construcția accesorie (șură), cu suprafața de 100,5 m.p. 9nr.cadastral 0100520.239.04)" și Construcția accesorie (șură), cu suprafața de 17,4 m.p. (nr. cadastral 0100520.239.05), denotp demolarea acestora, ca fiind cea mai eficientă soluție atât din punct de vedere economic cât și tehnic, luându-se în considerație nivelul de importanță a construcțiilor și gradul degradărilor înregistrate. (Copia se anexează). De asemenea se menționează că ulterior, situația redată de către expertul independent, a fost examinată și de către Comisia permanentă de casare, evaluare și efectuare a controalelor ale activelor nefinanciare a Secretaritului Parlamentului, instituită prin Dispoziția SC-1 nr.2 din 02.01.2018. Ca rezultat, membrii Comisiei au ajuns la concluzia că, în cazul evaluării unor costuri prealabile, cheltuielile ar depăși eventualele avantaje economice și financiare, adică valoarea acestor obiecte. Totodată, comisia a decis că demolarea acestor bunuri este prea matură și că ele trebuie să rămână în evidența contabilă a Secretariatului Parlamentului, fiind utilizate și în continuare, în scopul de păstrare a unor bunuri ce nu necesită condiții speciale, până la adoptarea unei altei decizii manageriale. (Copia se anexează). Cu referire la cel de-al 3-lea imobil, rezultatele inspectării și studierii Planului reprezentării părților componente ale clădirilor din 10.01.2019 ,,Obiectele Construcția auxiliară cu suprafața de 131,1 m.p. și Beci cu gârlici cu suprafața de 288,6 m.p, ambele situate în mun.Chișinău, str.Sfatul Țării, nr.37 au atestat comasarea acestora într-o singură construcție (nr. cadastral 0100520.239). Așadar, actualmente, suprafața acetsui bun imobil ,,obiectul Beci cu gârlici" constituie-419,7 m.p. (131,1 m.p+288,6 m.p). (Copiile se anexează). Corespunzător, în evidența contabilă au fost efectuate modificările și înregistrările de rigoare privitor la trecerea bunului imobil de la grupa de conturi 311 ,,Clădiri" la grupa de conturi 312 ,,Construcții speciale". (extrasul din cartea mare se anexează-3 file).

RO_6609_485-19_SP.pdf

2.1.3. să solicite evaluarea terenurilor din gestiune de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”;

response:
Scris.SP nr.178 din 31.05.2019: Întru realizarea recomandării în cauză a fost încheiat un contract cu Camera de Comerț și Industrie a RM cu nr.153 din 02 mai 2019 (nr. de înregistrare la trezorerie 0000009224 din 08.05.2019). Obiectul acestui contract a fost achiziționarea serviciilor de reevaluare a 2-bunurilor imobile - terenuri situate în: -mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 105 nr.cadastral 0100520073 (2,0656 ha); -mun.Chișinău. str.Sfatul Țării, 49 nr.cadastral 0100519174 (0,1741 ha). (Copia contractului se anexează). Rezultatele evaluării de către experții certificați, expuse în Rapoartele sale de evaluare nr.0363127 din 14 mai 2019 și nr.0363128 din 14 mai 2019, au stabilit valoarea justă (inclusiv TVA) a obiectelor menționate, corespunzător: -mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 105 (2,0656 ha) - 249510000 lei; -mun.Chișinău, str.Sfatul Țării, 49 (0,1741 ha) - 19765000 lei. (Copiile extraselor se anexează). Concomitent, în evidența contabilă a Secretariatului Parlamentului s-au efectuat înregistrările contabile de rigoare, aferente noii valori constatate pentru cele 2 bunuri imobile. (Extrasul din Cartea Mare se enexează).

RO_6609_485-19_SP.pdf

2.1.4. să asigure, de comun acord cu organizația internațională respectivă, executarea clauzelor contractuale prin convenirea la un termen rezonabil (concret);

response:
Scris.SP nr.178 din 31.05.2019: În acest sens, se menționează că modelul Acordului încheiat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare nu prevede termenii de realizare a obiectului acordului. În același timp, întru asigurarea realizării Acordului menționat Biroul permanent al Parlamentului RM (organul de lucru al Parlamentului) a adoptat prin Hotărârea sa nr.22 din 25 iulie 2018 ,,Privind implementarea Sistemului Informațional e-Parlament"" etapele și termenii de realizare a prevederilor contractuale cu PNUD după cum urmează: -Componența Circulația electronică a documentelor în termen de până la - 25 iunie 2019; -Componenta e-Vot în termen de până la - 25 iulie 2019; -Componenta Portalul Web în termen de până la - 12 august 2019. (Copia se anexează). În același timp, valoarea creanței, înregistrate în evidența contabilă a Secretariatului Parlamentului, se monitorizează trimestrial, prin întocmirea și semnarea între ambele părți a Actului de verificare a decontărilor reciproce cu reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. (Copia se anexează).

RO_6609_485-19_SP.pdf

2.4. Secretariatului Parlamentului, în comun cu Ministerul Finanțelor, ținând cont de aspectul specific și neordinar caracteristic valorii lipsurilor/delapidărilor, să determine mecanismul de reflectare și descriere în evidența contabilă, precum și de raportare a acestor situații.

response:
Scris.SP nr.178 din 31.05.2019: În contextul executării acestei recomandări Secretariatul Parlamentului RM a înaintat la 02.01.2019 o scrisoare Ministerului Finanțelor RM în aspectul identificării unei norme metodologice privind reflectarea în evidența contabilă a lipsurilor/delapidărilor cu caracter specific, precum și raportarea acestora. (Copia se anexează). Respectiv, în luna decembrie, conform particularităților de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare ale autorităților publice centrale/instituțiilor bugetare pentru anul 2018 nr.12/4-4-14 din 24.01.2019 elaborate de Ministerul Finanțelor, suma lipsurilor și delapidărilor, formate în urma evenimentelor produse la 07 aprilie 2009 în mărime de 10479,6 mii lei și aflate la cercetare în organele de anchetă (dosarul nr.2009038033 pornit la 07.04.2009), au fost trecute de la subcontul 519520 ,,Datorii aferente decontărilor transmise în organele de anchetă" la subcontul extrabilantier 822900 ,,Alte conturi extrabilantiere". (Copia se anexează). Conform scrisorii primită de la Ministerul Finanțelor nr.12/3-3-24/69 din 23.01.2019 și în baza pct.3.8.31/3 din ordinul ministrului finanțelor nr.212 din 26.12.2018 (în vigoare din 25.01.2019) suma lipsurilor și delapidărilor în mărime de 10479,6 mii lei în anul 2019 a fost reflectată la subcontul extrabilanțier 822710 ,,Creanțe privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale aflate în organele de anchetă". (Copia se anexează). Concomitent, în evidența contabilă a Secretariatului Parlamentului s-a efectuat înregistrarea contabilă a lipsurilor/delapidărilor, conform cerințelor Ministerului Finanțelor. (Extrasul din Cartea Mare se anexează-2 file). Scris.MinFin nr.03-02/1/66 din 01.07.2019: Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr.12/3-3-24/69 din 23.01.2019, a acordat suport metodologic Secretariatului Parlamentului cu privire la reflectarea în contabilitate a lipsurilor/delapidărilor.

RO_6609_485-19_SP.pdf
RO_6637_603-19_Min_Fin.pdf

2.2. să asigure evaluarea complexă a imobilului, urmare a reparației capitale efectuate, cu atribuirea și înregistrarea regulamentară, la majorarea valorii clădirii, a unor mijloace fixe instalate și cu determinarea termenului limită de transmitere Secretariatului Parlamentului;

response:
Scris.MEI nr.10/2-3719 din 14.06.2019: În temeiul pct.3 al Hotărârii Guvernului nr.321/2009 privind transmitere și repararea capitală a unui imobil și întru executarea prevederilor Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285/1996, Ministerul Economiei și Infrastructurii prin Ordinul nr.131 din 23.05.2019 a instituit comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii Parlamentului Republicii Moldova din bd.Ștefan cel Mare 105, mun.Chișinău. Totodată, ținem să vă informăm că, termenul limită de transmitere a clădirii Parlamentului Republicii Moldova, către Secretariatul Parlamentului este de 01.09.2019. În urma celor expuse mai sus, cît și în temeiul Hotărârea Guvernului nr.285/1996 cu privire la aprobarea Regulamnetului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, urmează semnarea de cartea Comisia de recepție a procesului verbal de finisarea lucrărilor.

RO_6548_516-19_MEI.pdf

2.3. să elaboreze modalitatea de aplicare de către instituțiile bugetare a normei privind atribuirea, la majorarea costului clădirilor, a cheltuielilor privind elaborarea documentației de proiect și deviz, verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz, obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/66 din 01.07.2019: Atât Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015 ,,Privind clasificația bugetară", cât și Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar" prevăd, la codul/contul 31112 ,,Reparații capitale ale clădirilor" reflectarea cheltuielilor privind elaborarea documentației de proiect și deviz, verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz, obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect. De asemenea, punctul 3.3.1 din Ordinul nr.216/2015 prevede că, costul reparației capitale se include în costul obiectului existent majorțnd valoarea de bilanț a acestuia, deoarece duce la majorarea capacității de producție sau la prelungirea termenului de utilizare a activelor nefinanciare. Punctul 3.3.46 stabilește că, întru legalizarea majorării valorii mijloacelor fixe se întocmește procesul-verbal privind majorarea valorii mijloacelor fixe.

RO_6637_603-19_Min_Fin.pdf

3. De comun cu Ministerul Finanțelor, să convină asupra modalității de aplicare de către instituțiile bugetare a normei privind atribuirea la majorarea costului clădirilor a cheltuielilor privind elaborarea documentației de proiect și deviz, verificare/expertiza documentației de proiect și deviz, obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz.

Cerinte (0)