Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 83 din 29 noiembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Consiliului Superior al Magistraturii încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 23

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că raportul financiar consolidat al Consiliului Superior al Magistraturii încheiat la 31 decembrie 2017 nu conține, în ansamblul său, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (23)

1.2. a) Să asigure aprobarea politicilor contabile privind uniformizarea metodelor și procedeelor de consolidare a rapoartelor financiare pentru a asigura ajustarea elementelor rapoartelor financiare individuale care sunt determinate de tranzacțiile între entitățile din subordine aferente: creanțelor și datoriilor interne; veniturilor și cheltuielilor; activelor transmise etc.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: A fost aprobată uniformizarea metodelor și procedeelor de consolidare a rapoartelor financiare individuale

1.2. b) Să asigure ajustarea prevederilor politicii de contabilitate a Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv pentru instanțele judecătorești, prin stabilirea criteriilor clare de clasificare a mijloacelor fixe pe grupuri, precum și stabilirea duratei de funcționare utilă a acestora pentru mijloacele fixe care nu se regăsesc în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 31.03.2003.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: Au fost ajustate prevederile politicilor contabile prin stabilirea criteriilor clare de clasificare a mijloacelor fixe

1.4. a) să asigure reînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor primite în gestionare de la entitățile fuzionate prin contopire

2.1 a) să asigure respectarea prevederilor legal-normative aferente investițiilor capitale cu întreprinderea acțiunilor de rigoare eficiente și rezultative pentru lichidarea datoriei formate

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: Au fost incluse în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 propunerile privind repartizarea alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale în sumă de 2,5 mil.lei, destinate stingerii angajamentelor în cauză

2.2. Să asigure remunerarea corespunzătoare a personalului încadrat cu dreptul de acces la secretul de stat

2.2. a) **să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (acordarea premiilor unice, sporurilor, suplimentelor și ajutorului material).

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: 1. Aprobarea cadrului regulator intern privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare a funcționarilor publici de către Judecătoriile Căușeni, Anenii Noi și Bălți

2.1.1. Președintelui Judecătoriei Orhei: să asigure neîntârziat organizarea evidenței contabile în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare , precum și restabilirea evidenței contabile;

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: A fost inițiată restabilirea evidenței contabile, documentele primare contabile fiind sintetizate în notele de contabilitate respective

2.1.2. Președinților Judecătoriilor Chișinău, Orhei, Comrat și Drochia: să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului gestionat, precum și raportarea fidelă și corectă a situațiilor financiare;

2.1.3. Președinților Judecătoriilor Bălți, Cahul, Comrat, Drochia, Edineț, Orhei și Soroca: să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor imobile gestionate în strictă corelare cu drepturile de proprietate înregistrate ale acestora;

2.1.4. Președintelui Curții de Apel Chișinău: să asigure ajustarea valorii contabile a clădirii gestionate în conformitate cu regulile respective de evaluare;

2.1.5. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Președinților instanțelor judecătorești: să asigure clasificarea corespunzătoare a mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale circulante, precum și raportarea veridică a acestora;

2.1.6. Președinților Curților de Apel Chișinău și Bălți; Președinților Judecătoriilor Bălți, Drochia, Comrat, Edineț și Chișinău: să asigure (re)calcularea și înregistrarea contabilă a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând durata de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare;

2.1.7. Președintelui Judecătoriei Cimișlia: să asigure stabilirea datei de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, aplicând durata de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare, cu recalcularea cheltuielilor aferente uzurii, întocmirea respectivă a notelor de contabilitate de corectare, după caz, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezultatelor obținute;

2.1.8. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președinților Judecătoriilor Bălți și Drochia: să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor aflate în gestiune;

2.1.9. Președinților Judecătoriilor Cahul, Comrat, Drochia, Edineț, Orhei și Soroca: să asigure reînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor primite în gestiune de la entitățile fuzionate prin contopire;

2.1.10. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președinților Curților de Apel Bălți, Cahul și Comrat; Președinților Judecătoriilor Bălți, Edineț, Anenii Noi, Cahul, Comrat, Drochia, Hîncești, Orhei și Soroca: să asigure înregistrarea cantitativ-valorică în evidența contabilă a loturilor de teren aflate în gestiune;

2.1.11. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii: să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare privind suplinirea unității de audit intern;

2.1.12. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Președinților instanțelor judecătorești: să dispună realizarea acțiunilor de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică, înregistrarea și gestionarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante);

2.1.13. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președintelui Curții de Apel Chișinău; Președinților Judecătoriilor Chișinău, Ungheni, Soroca și Orhei: să dispună măsuri de remediere a controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator în vigoare;

2.2 a) *** Să asigure acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare

2.2. ****Să asigure aplicarea corespunzătoare a metodologiei de calcul a indemnizațiilor pentru concediile anuale

2.2. b) să asigure planificarea corespunzătoare și realistă a cheltuielilor privind reparațiile curente și deplasările în interiorul țării, precum și executarea și raportarea veridică a acestora, în conformitate cu normele metodologice în vigoare

3.4. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică/anuală

Cerinte (0)