Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 83 din 29 noiembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Consiliului Superior al Magistraturii încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 23

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că raportul financiar consolidat al Consiliului Superior al Magistraturii încheiat la 31 decembrie 2017 nu conține, în ansamblul său, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (23)

1.2. a) Să asigure aprobarea politicilor contabile privind uniformizarea metodelor și procedeelor de consolidare a rapoartelor financiare pentru a asigura ajustarea elementelor rapoartelor financiare individuale care sunt determinate de tranzacțiile între entitățile din subordine aferente: creanțelor și datoriilor interne; veniturilor și cheltuielilor; activelor transmise etc.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: A fost aprobată uniformizarea metodelor și procedeelor de consolidare a rapoartelor financiare individuale

1.2. b) Să asigure ajustarea prevederilor politicii de contabilitate a Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv pentru instanțele judecătorești, prin stabilirea criteriilor clare de clasificare a mijloacelor fixe pe grupuri, precum și stabilirea duratei de funcționare utilă a acestora pentru mijloacele fixe care nu se regăsesc în Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 31.03.2003.

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: Au fost ajustate prevederile politicilor contabile prin stabilirea criteriilor clare de clasificare a mijloacelor fixe

1.4. a) să asigure reînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor primite în gestionare de la entitățile fuzionate prin contopire

2.1 a) să asigure respectarea prevederilor legal-normative aferente investițiilor capitale cu întreprinderea acțiunilor de rigoare eficiente și rezultative pentru lichidarea datoriei formate

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: Au fost incluse în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 propunerile privind repartizarea alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale în sumă de 2,5 mil.lei, destinate stingerii angajamentelor în cauză

2.2. Să asigure remunerarea corespunzătoare a personalului încadrat cu dreptul de acces la secretul de stat

2.2. a) **să asigure promovarea și implementarea unui management adecvat al resurselor umane, inclusiv conformitatea efectuării cheltuielilor privind remunerarea muncii (acordarea premiilor unice, sporurilor, suplimentelor și ajutorului material).

response:
Scris. către Conducere nr. 10/03-1407-18 din 10.12.2018: 1. Aprobarea cadrului regulator intern privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare a funcționarilor publici de către Judecătoriile Căușeni, Anenii Noi și Bălți

2.1.1. Președintelui Judecătoriei Orhei: să asigure neîntârziat organizarea evidenței contabile în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare , precum și restabilirea evidenței contabile;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -Documentele primare au fost luate la evidenșă, sistematizate după data efectuării operațiunii și perfectate prin note de contabilitate. -Au fost întocmite Cartea Mare și alte registre centralizatoare pentru anii 2017 și 2018, care servesc drept bază pentru întocmirea rapoartelor financiare; -S-au corectat rapoartele financiare întocmite prin codul 723 ,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale autorităților/instituțiilor bugetare" la situația 31 decembrie 2018.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.2. Președinților Judecătoriilor Chișinău, Orhei, Comrat și Drochia: să asigure efectuarea inventarierii patrimoniului gestionat, precum și raportarea fidelă și corectă a situațiilor financiare;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: - În entitățile nominalizate a fost efectuată inventarierea totală a patrimoniului gestionat în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.60 din 29 mai 2012; -Au fost întocmite procese-verbale privind rezultatele inventarierii; -suplimentar, Judecătoria Comrat a reflectat în documentele de inventariere autoturismul aflat în căutare de către organele de anchetă.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.3. Președinților Judecătoriilor Bălți, Cahul, Comrat, Drochia, Edineț, Orhei și Soroca: să asigure înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor imobile gestionate în strictă corelare cu drepturile de proprietate înregistrate ale acestora;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: Prin HG nr.351 din 23 martie 2005 bunurile imobile vizate sunt incluse în Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Justiției și sunt înregistrate cantitativ-valoric în evidența contabilă a Ministerului. Prin urmare, contabilizarea de judecătoriile nominalizate a bunurilor vizate va conduce la dublarea valorii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, în rapoartele financiare și, respectiv, în dările de seamă prezentate Agenției Proprietății Publice. În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat implicarea Ministerului Justiției și întreprinderea acțiunilor necesare în vederea reînregistrării bunurilor imobile și terenurilor vizate în organele cadastrale în termene cît mai restrînse.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.4. Președintelui Curții de Apel Chișinău: să asigure ajustarea valorii contabile a clădirii gestionate în conformitate cu regulile respective de evaluare;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -Prin ordinul Președintelui Curții de Apel Chișinău nr.660 din 28.12.2018 a fost instituită comisia permanentă pentru atribuirea bunurilor materiale la mijlaoce fixe sau la stocuri de materiale circulante; -În politica de contabilitate a Curții de Apel Chișinău, aprobată prin ordinul nr.661 din 28.12.2018, a fost stabilit modul de atribuire a activelor la mijlaoce fixe. -S-au efectuat corectări în evidența contabilă privind valoarea clădirii și altor mijloace fixe, precum și recalcularea uzurii acestora; -Corectările respective au fost reflectate în raportul financiar anul 2018 al Curții de Apel Chișinău la subcontul 723 ,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale autorităților/instituțiilor bugetare" și descrise în raportul narativ.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.5. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Președinților instanțelor judecătorești: să asigure clasificarea corespunzătoare a mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale circulante, precum și raportarea veridică a acestora;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -În baza Politicii de contabilitate-tip pentru instanțele judecătorești, aprobate prin Hotărârea CSM nr.40/3 din 05.02.2019, au fost elaborate și aprobate Politicile de contabilitate pe fiecare instanșă judecătorească, fiind stabilit modul de atribuire a bunurilor materiale intrate în gestiune la mijloace fixe sau la stocuri de materiale circulante; -În toate instanțele judecătorești au fost instituite comisii permanente pentru atribuirea bunurilor materiale la mijloace sau la stocuri de materiale circulante; -A fost revizuită clasificarea bunurilor întrate în perioadele de gestiune precedente; -S-au introdus corectări respective în rapoartele financiare întocmite prin contul 723 ,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale autorităților/instituțiilor bugetare".

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.6. Președinților Curților de Apel Chișinău și Bălți; Președinților Judecătoriilor Bălți, Drochia, Comrat, Edineț și Chișinău: să asigure (re)calcularea și înregistrarea contabilă a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând durata de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -Comisiile permanente pentru atribuirea bunurilor materiale la mijloace fixe sau la stocuri de materiale circulante, instituite în instanțe judecătorești au revizuit durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe gestionate; -În baza proceselor-verbale elaborate de comisia nominalizată a fost recalculată uzura unor mijloace fixe, introduse corectări în evidența contabilă și, respectiv, în rapoartele financiare întocmite prin contul 723 ,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale autorităților/instituțiilor bugetare".

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.7. Președintelui Judecătoriei Cimișlia: să asigure stabilirea datei de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, aplicând durata de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare, cu recalcularea cheltuielilor aferente uzurii, întocmirea respectivă a notelor de contabilitate de corectare, după caz, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezultatelor obținute;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: - A fost verificată și stabilită în Sistemul informațional contabil 1C data punerii în funcțiune a mijloacelor fixe aflate la evidența instanței; -A fost verificată și corectată durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe conform prevederilor HG nr.338 din 21.03.2003 ,,cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și active nemateriale"; -A fost revizuită uzura calculată în anii precedenți și recalculată, după caz; -Corectările respective au fost introduse în evidența contabilă prin întocmirea notelor de corectare și în raportul financiar anual prin contul 723 ,,Corectarea rezultatelor anilor precedenți ale autorităților/instituțiilor bugetare".

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.8. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președinților Judecătoriilor Bălți și Drochia: să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor aflate în gestiune;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -Pentru înregistrarea dreptului patrimonial asupra terenului gestionatde Curtea Supremă a Justiției, amplasat în mun.Chișinău, str.Petru Rareș 18, numărul cadastral 01004180016, s-a perfectat Dosarul Tehnic al lucrărilor cadastrale de delimitare în mod selectiv a terenului proprietate publică a statului. Dosarul respectiv se va înainta la Agenția Servicii Publice, conform programării prealabile pentru perfectarea titlului de autentificare a dreptului de teren.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.9. Președinților Judecătoriilor Cahul, Comrat, Drochia, Edineț, Orhei și Soroca: să asigure reînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenurilor primite în gestiune de la entitățile fuzionate prin contopire;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: Prin HG nr.351 din 23 martie 2005 bunurile imobile vizate sunt incluse în Lista bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Justiției și sunt înregistrate cantitativ-valoric în evidența contabilă a Ministerului. Prin urmare, contabilizarea de judecătoriile nominalizate a bunurilor vizate va conduce la dublarea valorii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, în rapoartele financiare și, respectiv, în dările de seamă prezentate Agenției Proprietății Publice. În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat implicarea Ministerului Justiției și întreprinderea acțiunilor necesare în vederea reînregistrării bunurilor imobile și terenurilor vizate în organele cadastrale în termene cît mai restrînse.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.10. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președinților Curților de Apel Bălți, Cahul și Comrat; Președinților Judecătoriilor Bălți, Edineț, Anenii Noi, Cahul, Comrat, Drochia, Hîncești, Orhei și Soroca: să asigure înregistrarea cantitativ-valorică în evidența contabilă a loturilor de teren aflate în gestiune;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -Curtea Supremă a Justiției va asigura evaluarea și înregistrarea cantitativ-valorică în evidența contabilă a loturilor de teren cu nr.cadastral 0100418.016 după obținerea titlului de autentificare a dreptului de teren; -Curtea de Apel Bălți în ianuarie 2019 a înregistrat valoarea terenului aflat în getsiune cu numărul cadastral 0300207.286 cu valoarea estimată de 850493 lei în Registrul de evidență; -Curtea de Apel Comrat a înregistrat cantitativ-valoric în evidența contabilă lotul de teren aflat în gestiune cu numărul cadastral 96012114.226, cu valoarea estimativă de 240641 lei. -Pentru evaluarea lotul de teren aflat în gestiune cu numărul cadastral 1701113.086, Curtea de Apel Cahul s-a adresat cu o solicitare la Serviciul Cadastral Teritorial Cahul și ulterior la Primăria Municipiului Cahul, dar a primit refuz de la aceste instituții (nr.11/05c-06/13 din 30.01.2019 și nr.02/1-14/5-342 din 25.02.2019) pe motiv că bunurile statului nu pot fi evaluate de respectivele instituții, iar valoarea cantitativ-valorică o determină proprietarul (statul); -Înregistrarea cantitativ-valorică a loturilor de teren aflate în gestiunea judecătoriilor se asigură de Ministerul Justiției. Prin urmare, contabilizarea de judecătoriile nominalizate a bunurilor vizate va conduce la dublarea valorii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, în rapoartele financiare și, respectiv, în dările de seamă prezentate Agenției Proprietății Publice.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.11. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii: să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare privind suplinirea unității de audit intern;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: La data de 17 mai 2019, Cancelaria de Stat a avizat Statul de personal al Consiliului Superior al Magistraturii cu nr.31. În baza noului Stat de personal a fost instituit Serviciul audit intern și o unitate de auditor intern principal.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.12. Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Președinților instanțelor judecătorești: să dispună realizarea acțiunilor de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică, înregistrarea și gestionarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, achiziții, mijloace fixe și active nemateriale, active circulante);

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: În scopul remedierii controlului intern managerial, Consiulul Superior al Magistraturii a întreprins următoarele măsuri: -au fost identificate și, parțial, descrise narativ și grafic procesele operaționale de bază din cadrul CSM. Totodată, subdiviziunile strcuturale din cadrul CSM continuă să elaboreze descrierile narative și grafice ale proceselor identificate și, în caz de necesitate, să le revizuiască; -subdiviziunile structurale din cadrul CSM au identificat și evaluat principalele riscuri asociate obiectivelor operaționale, întocmind Registre ale riscurilor. -au fost identificate, evaluate și stabilite activitățile de control pentru riscurile aferente exercițiilor economico-financiare; -în procesul de management al riscurilor au fost luate în considerare riscurile de fraudă și corupție; Totodată, conform Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul CSM pentru anul 2019, Consiliul Superior al Magistraturii a întreprins și alte măsuri în vederea optimizării controlului intern managerial al instituției, inclusiv: -a fost aprobat și adus la cunoștința angajaților CSM, Codul de etică și deontologie profesională al personalului din cadrul CSM; - a fost elaborată, aprobată și adusă la cunoștința angajaților CSM, Politica antifraudă și anticorupție a Consiliului Superior al Magistraturii; -în legătură cu modificarea Statului de personal, au fost elaborate/revizuite Regulamentele de activitate ale subdiviziunilor și fișele de post ale angajaților. Totodată în fișele de post ale funcționarilor publici de conducere de nivel superior și ale funcționarilor publici de conducere, au fost incluse sarcini privind implementarea, monitorizarea, realizarea și evaluarea activității de control intern managerial în cadrul CSM; - a fost elaborat regulamentul privind organizarea și desfășurarea achizițiilor publice în cadrul CSm, urmînd să fie aprobat prin ordinul Președintelui CSM. Conform informației prezentate de instanțele judecătorești, în scopul realizării acțiunilor de remediere a controlului intern, au fost întreprinse următoarele acțiuni: -elaborate și actualizate Registrele riscurilor de către instanțele judecătorești, cu excepția Curții Supreme de Justiție, CA Comrat și judecătoriile Cimișlia, Drochia, Soroca și Strășeni care sunt în proces de elaborare/revizuire a acestora; -identificarea și descrierea grafică și narativă a proceselor operaționale a fost asigurată de către curțile de apel Chișinău, Cahul, Comrat și judecătoriile Cahul, Ungheni, celelalte instanțe judecătorești sunt în proces de elaborare/actualizare a acestora; -președinții instanțelor judecătorești asigură continuu evaluarea și administrarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.1.13. Președintelui Curții Supreme de Justiție; Președintelui Curții de Apel Chișinău; Președinților Judecătoriilor Chișinău, Ungheni, Soroca și Orhei: să dispună măsuri de remediere a controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator în vigoare;

response:
Scris.CSM nr.1582 m/i din 01.07.2019: -În cadrul instanțelor judecătorești au fost instituite Grupurile de lucru pentru achizițiile publice, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenței, publicității, obiectivității, imparțialității și eficienței realizării achizițiilor publice. -Au fost elaborate, aprobate și publicate pe pagina oficială web Planurile de achiziții. -Desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucări/servicii se efectuează în conformitate cu cadrul regulator în vigoare și cu evitarea cazurilor de devizare a acestora.

RO_6629_581-19_CSM.pdf

2.2 a) *** Să asigure acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare

response:
Scris.CSM nr.2175 m/i din 09.09.2019: A fost întocmit și aprobat graficul concediilor de odihnă pentru anul 2019; Numărul zilelor de concediu nefolosite ale angajaților judecătoriei a fost redus din 915 zile calendaristice și 66 zile lucrătoare până la 80 zile calendaristice și urmează a fi redus în continuare.

RO_6756_804-19_CSM.pdf

2.2. ****Să asigure aplicarea corespunzătoare a metodologiei de calcul a indemnizațiilor pentru concediile anuale

response:
Scris.CSM nr.2175 m/i din 09.09.2019: Calculul indemnizațiilor pentru concediile anuale sunt efectuate corespunzător metodologiei de calcul a acestora.

RO_6756_804-19_CSM.pdf

2.2. b) să asigure planificarea corespunzătoare și realistă a cheltuielilor privind reparațiile curente și deplasările în interiorul țării, precum și executarea și raportarea veridică a acestora, în conformitate cu normele metodologice în vigoare

response:
Scris.CSM nr.2175 m/i din 09.09.2019: Observațiile auditului au fost analizate la nivelul conducerii instanțelor judecătorești și pe viitor, la planificarea bugetului, cheltuielile bugetare vor fi planificate reieșind din estimările realiste ale instanțelor; Totodată, raportarea cheltuielilor bugetare se va efectua în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

RO_6756_804-19_CSM.pdf

3.4. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică/anuală

response:
Scris.CSM nr.2175 m/i din 09.09.2019: Observația auditului a fost luată în considerare, Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești urmând să acorde o atenție sporită la stabilirea unor indicatori de performanță SMART în Planurile strategice/anuale de acțiuni.

RO_6756_804-19_CSM.pdf

Cerinte (0)