Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.84 din 30 noiembrie 2018 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”

Numar 24-28 din data de 2018-11-30 Nr. cerinte: 41 Nr. recomandari: 86

Auditul a fost efectuat în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit pe anul 20181, având ca scop evaluarea progreselor înregistrate în dezvoltarea și implementarea SIME, a riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta impactul scontat al acestuia, cu determinarea posibilităților de îmbunătățire în vederea asigurării/maximizării beneficiilor Sistemului.
Misiunea de audit a fost planificată și realizată potrivit Standardelor Internaționale de Audit relevante, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern2, Manualelor de audit al performanței și al auditului TI ale Curții3, precum și bunelor practici în domeniul auditului tehnologiilor informaționale4.
Sfera auditului a cuprins activitățile realizate, în perioada 2017 – noiembrie 2018, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, cu colectarea probelor de audit de la beneficiarii/utilizatorii actuali și cei potențiali ai Sistemului, inclusiv: Direcțiile raionale/municipale de învățământ, instituțiile de învățământ general; Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Biroul Național de Statistică.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2018”, cu modificările și completările ulterioare.
2 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, ISSAI 5300 „Linii directorii privind auditul TI” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărârile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.
3 Manualul de audit TI al Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.69 din 30.12.2010.
4 COBIT 4.1.– Cadrul de referință, Obiectivele controlului, Ghiduri pentru management, Modele de maturitate (în continuare – COBIT 4.1.).

Recomandari (86)

1. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Centrul Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale în Educație: 1.1. să revizuiască Concepția Sistemului Informațional în Educație prin prisma actualizării acesteia la necesitățile actuale și modificările cadrului normativ-legislativ, cu înaintarea propunerilor pentru aprobare în modul stabilit;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: STIC din cadrul MECC în colaborare cu CTICE a elaborat în luna august 2019 proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Concepâia SIME și Regulamentele de funcționare pentru Modulul Educație Timpurie și Învățământ primar, gimnazial și liceal. Proiectul a fost transmis spre înregistrare la ședința secretarilor generali la 04.02.2020, dar prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr.31-06-903 din 5 februarie 2020 a fost restituit în vederea coordonării Proiectului cu Agenșia de Guvernare Electronică. Ghidul din cadrul SIME este actualizat permanent, atât pentru utilizatori publici, cât și pentru utilizatori autorizați în SIME.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.2. să revizuiască și să asigure actualizarea cadrului normativ și regulator aferent instituirii și funcționării Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), în vederea asigurării utilizării eficiente a acestuia;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: STIC din cadrul MECC în colaborare cu CTICE a elaborat în luna august 2019 proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Concepția SIME și Regulamentele de funcționare pentru Modulul Educație Timpurie și Învățământ primar, gimnazial și liceal. Ghidul din cadrul SIME este actualizat permanent, atât pentru utilizatori publici, cât și pentru utilizatori autorizați în SIME. După aprobarea Concepției și Regulamentelor, va urma procesul de înregistrare a SIME la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Sistemelor Informaționale. Ghidurile cu privire la SIME pot fi accesate pe pagina web: sime.md.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.3. în comun cu direcțiile raionale/municipale de învățământ, Biroul Național de Statistică, să elaboreze și să aprobe o metodologie de introducere, gestionare și utilizare a datelor statistice în educație, cu agrearea/unificarea definițiilor explicite pentru fiecare dintre indicatorii prezentați, a modului de cuantificare a acestora;

response:
Scris.BNS nr.08-06/04-I din 27.01.2020: Această recomandare va putea fi realizată după darea în exploatare a noului Modul Învățământul profesional tehnic și Educația timpurie - estimativ în anul 2021. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: MECC a elaborat și aprobat Taportul - Evaluarea capacității statistice și al fluxurilor de informații pentru Proiectul Fortificarea capacităților - SIME (http://mecc.gov.md/ro/content/statistica-1). În acest context, deoarece MECC este în perioada de elaborare a Modulului nou Învățământul Profesional tehnic, definitivarea și aprobarea Metodologiei va dura până în anul 2021, după darea în exploatare a Modulului Profesional Tehnic. La data de 03.12.2019 MECC a organizat ședința de lucru cu privire la oportunitatea de integrare în SIME a rapoartelor generalizate de BNS, care va avea drept scop debirocratizarea proceselor de raportare pe hârtie. Totodata, în proiectul HG SIME au fost reflectate definițiile explicite pentru fiecare dintre indicatori existenți în SIME.

RO_7154_84-20_BNS.pdf
RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.4. să elaboreze și să asigure implementarea unor proceduri și controale TI (generale și ale aplicației) în vederea garantării securității și integrității datelor prelucrate în SIME, inclusiv a unei politici fiabile de gestionare a: parolelor, utilizatorilor, riscurilor de securitate și integritate a datelor, copiilor de rezervă (backup), precum și a unui Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, cu testarea periodică și documentarea activităților realizate

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Controale TI au loc frecvent, atât generale la început de an cât și cele ale aplicației, pe parcursul anului. Au fost verificate TI care s-au învechit. A fost procurată tehnică nouă de calcul. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: În documentația tehnică a SIME este în prezent Ghidul de administrare a SIME, unde este descris tot procesul de recuperare al SIME în caz de dezastru, de către CTICE. Totodată, prin Ordinul MECC nr.203 din 28.02.2019 a fost aprobat Politica internă privind securitatea cibernetică MECC, iar CTICE a emis Ordinul nr.16i din 26.06.2019 cu privire la aprobarea instrucțiunii cu privire la aprobarea instrucțiunii cu privire la procedura de recuperare a datelor din SI gestionate de către CTICE. În instrucțiunea dată este descrisă și procedura de realizare a copiilor de rezervă și procedura de recuperare a datelor în SIME. La moment MECC și CTICE sunt în proces de analiză pentru elaborarea altor proceduri și controale TI în vederea garantării securității și integrității datelor prelucrate în SIME. Totodată, în perioada aprilie-iunie a anului 2019 a avut loc auditul intern cu privire la securitatea cibernetică a sistemelor informaționale gestionate de MECC și CTICE, inclusiv și SIME, unde au fost verificate și politicile de gestionare a parolelor, utilizatorilor, copiilor de rezervă etc. Trimestrial se fac instruiri cu privire la actualizarea și gestionarea SIME pentru Administratorii raionali/instituție din cadrul sistemului.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.5. să efectueze o evaluare exhaustivă a necesităților (condițiilor necesare) de funcționare și dezvoltare a SIME, a riscurilor aferente implementării acestuia, cu întocmirea unui plan de măsuri în acest sens și asigurarea implementării acestuia în vederea realizării scopului Sistemului și garantării utilizării și sustenabilității SI;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Se efectuează evaluarea condițiilor necesare de funcționare și dezvoltare a SIME. Parolele au fost modificate.

1.6. în comun cu direcțiile raionale/municipale de învățământ, să examineze și să determine un mecanism motivațional eficient pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia, responsabilizării și asigurării veridicității/calității datelor, funcționalității și continuității Sistemului;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: S-a examinat și s-a determinat un mecanism motivațional eficient pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia prin sporul de performanță mai ridicat al responsabililor SIME. Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: Mecanismul motivațional eficient este salarizarea persoanei responsabile de completarea SIME. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: A fost revizuită periodicitatea realizării instrurilor pentru administratorii SIME. Din anul 2020-2021, BNS planifică extragerea rapoartelor statistice din SIME. Începând cu anul 2019, datele din SIME sunt utilizate pentru personalizarea și tiparul actelor de studii ce responsabilizează operatorii SIME pentru veridicitatea datelor. Totodată, în scopul de birocratizării și excluderii dublării de informații, MECC utilizează rapoartele statistice din SIME. Au fost discutate mecanisme de motivare a administratorilor școlari asigurarea sporului de performanță și includerea în fișa de evaluare ca un criteriu pentru calcularea/stabilirea sporului de performanță. Totodată, este planificat crearea unui raport final al instituției, prin care directorul va avea posibilitatea să verifice datele și să semneze electronic, prin care va confirma că datele sunt veridice și corespund celor existente în instituție. În urma seminarului de instruire din luna octombrie 2019, Administratorii raionali/municipali SIME au fost instruiți cu privire la posibilitățile de monitorizare și verificare a datelor din SIME prin anumite rapoarte noi create trimestrul II al acestui an.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.7. să analizeze erorile și disfuncționalitățile generate de SIME, precum și cauzele acestora, cu întreprinderea măsurilor necesare de eliminare a lor în scopul asigurării funcționalității modulelor SI;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Au fost analizate erorile și disfuncționalitățile generate de SIME, precum și cauzele acestora. La 20 februarie și 22 noiembrie 2019 s-au organizat și s-au desfășurat seminare de instruire. Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: Toate disfuncțiile sistemului depistate pe parcursul activității sunt transmise la Administratorii Naționali, care înlătură neajunsurile. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Toate modificările în funcționalitatea SIME solicitate de către utilizatori/minister au fost clasificate și transmise către compania dezvoltatoare pentru remediere.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.8. în comun cu entitățile care utilizează modulele SIME, să asigure actualizarea periodică a listelor utilizatorilor cu drept de acces la SI;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Se asigură activizarea periodică în cazul când este numit prin ordin persoana noua. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Conform Ordinilor MECC cu privire la actualizarea datelor, sunt actualizate și listele utilizatorilor conform rolurilor atribuite în sistem. Ultima actualizarea a listei utilizatorilor a avut loc în conformitate cu Ordinul nr. 1033 din 19.08.2019. În conformitate cu Ordinul nr. 1033 din 19.08.2019 a avut loc actualizarea datelor în SIME pentru perioada 22 august - 30 septembrie 2019. Iar în conformitate cu Ordinul nr. 1338 din 22.10.2019 au fost desfășurate cursuri de instruire referitor la utilizarea SIME pentru Administratorii raionali/municipali SIME cu privire la rezultatele introducerii și actualizării datelor în SIME pentru anul de studii 2018-2019 și deschiderea anului școlar 2019-2020, calitatea rezultatelor și căi de îmbunătățire a SIME.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.9. să instituie un mecanism eficient de gestionare și soluționare a problemelor relatate de către utilizatorii SIME, în scopul asigurării satisfacerii necesităților acestora, precum și funcționalității adecvate a Sistemului;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: În conformitate cu specificațiile tehnice SIME, sistemul conține mecanismul de comunicare cu utilizatorii prin Modulul de Chat, care satisface necesitățile și funcționalitățile Sistemului. Totodată sunt folosite mecanismele externe de comunicare cum ar fi adresele de e-mail (mecc.sime@gmail.com, sime.ctice@gmail.com) și pagina SIME de pe rețeaua de socializare Facebook). Totodată, planificăm elaborarea unui chestionar pentru identificarea soluțiilor cu privire la gestionarea și analiza întrebărilor cu referire la sistem.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.10. să revizuiască și să consolideze cadrul instituțional-normativ al Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicații în vederea asigurării durabilității activității acestuia;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Pe parcursul anilor 2018-2019 a fost elaborat un set de documente de reorganizare a CTICE, iar unul din principiile stabilite este asigurarea durabilității activității instituției vizate. la moment sunt plasate la transparență decizională pe site-ul MECC.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.11. să evalueze situația existentă privind necesitatea de investiții în domeniul TIC, prioritizând investițiile în baza unor argumentări tehnico-economice fiabile;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Instituțiile evaluează necesitatea de investiții în domeniul TIC și efectuează dotări în limita devizului de cheltuieli. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: În SIME este elaborat raportul TIC, care este utilizat de MECC pentru evaluarea necesităților instituțiilor cu privire la TIC. La moment, raportul TIC din SIME este utilizat la repartizarea a 150 de calculatoare primite din donații din partea Coreei de Sud.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.12. să asigure transmiterea atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale, incluzând toate cerințele şi condițiile privind exercitarea atribuțiilor de rigoare;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Sistemul este un instrument electronic eficient pentru analiza și planificarea strategică a politicilor educaționale, elaborarea și monitorizarea implementării reformelor pe domeniul educației și nu prevede formarea registrelor cu rapoarte juridice.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.13. în comun cu direcțiile raionale/municipale de învățământ, să elaboreze și să asigure menținerea unui catalog privind registrele și resursele informaționale/SI deținute/implementate în domeniul educației, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, evitarea dublării sau fragmentare neîntemeiată a proceselor, a datelor și indicatorilor educaționali, precum și pentru prezentarea datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Evidența tehnicii de calcul în instituții este asigurată. Sunt acordate consultații cu privire la implementarea TIC la nivel de instituție. Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: În cadrul instituțiilor de învățământ odată cu implementarea SIME este Nomenclatorul documentelor necesare pentru activitate și Registru de evidență a acestora. Pe măsura dezvoltării SIME e necesar de redus varianta hîrtie a documentelor din Nomenclator și de transformat în varianta electronică. Părțile interesate să extragă rapoartele cu datele deschise (date publice). De rapoartele cu date deschise se folosesc mai multe persoane juridice cum ar fi: Comisariatul de poliție; Comisariatul Militar, Centru de Medicină Preventivă, Direcția Învățământ, Contabilitatea DÎ și alte persoane juridice. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Conform Registrului MECC cu privire la sistemele informaționale (SI) din domeniul educației: La nivel național există 3 sisteme informaționale automatizate, care sunt utilizate de toate instituțiile și direcțiile de învățământ, și anume: SIME - Sistemul Informațional de Management în Educație SAPD - Sistemul Automatizat de prelucrare a datelor SIPAS - Sistemul Informațional de personalizare a actelor de studii. Au fost identificate următoarele căi unificate omogene de automatizate și excluderea dublării de informații: - a fost exclusă introducerea dublată a elevilor în SIPAS, prin extragerea automată din SIME a datelor necesare. - din 2020 BNS vor extragere datele din SIME, fără a le solicita careva rapoarte din partea instituțiilor de învățământ. - la etapa actuală se efectuează analiza situației cu privire la utilizarea sistemelor și resurselor informaționale din domeniul educațional la toate nivelele. - menționăm că la nivel raional și municipal există o mulțime de sisteme de evidență a situației școlare printre care sunt și sisteme învechite, care nu pot fi adaptate la schimbul de date cu SIME - se planifică elaborarea cerințelor tehnice pentru sistemele utilizate la nivel raional/municipal pentru asigurarea excluderii dublării datelor. - elaborarea Registrului electronic pentru evidența sistemelor informaționale din domeniul educației va fi necesară doar după elaborarea cerințelor sus menționate.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.14. în comun cu Agenția de Guvernare Electronică, să evalueze necesitățile de integrare a SIME cu serviciile guvernamentale (MPass, MConnect, MLog etc.), cu întreprinderea măsurilor necesare în acest sens pentru asigurarea valorificării beneficiilor acestora, precum și eficientizarea funcționării SIME;

response:
Scris.AGE nr.3004-19 din 27.01.2020: In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1090/2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare §i control al accesului (MPass)” si Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.130 din 26.03.2015 „Cu privire la unele masuri de executare a Hotararii Guvernului nr.1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare si control al accesului (MPass)”, la 01.03.2019, Institutia publica „Agentia de Guvernare Electronica”, in calitatea sa de posesor al serviciului MPass, a incheiat cu Institutia Publica „Centrul Tehnologii Informationale si Comunicationale in Educatie” Acordul nr. 3009-20 privind prestarea serviciilor de autentificare si autorizare prin serviciul MPass (documentul confirmativ 1 se ataseaza). Obiect al acestui acord il constituie prestarea de catre AGE (Prestator) catre CTICE (Beneficiar) a serviciilor de autentificare si autorizare de catre serviciul MPass, care constau in verificarea identitatii utilizatorilor pentru sistemele informationale ale Beneficiarului, utilizand mijloacele disponibile de probare a identitatii din cadrul serviciului MPass, precum si furnizarea informatiilor aditionale autentice asociate acestor identitati, pentru a fi utilizate de catre sistemele informationale ale Beneficiarului in acordarea accesului la resurse informationale. In scopul realizarii prevederilor Acordului in cauza, potrivit pct.13 subpct.5) din acesta, AGE a acordat CTICE suportul metodologic pentru integrarea serviciilor publice ale acestuia cu Serviciul MPass. De mentionat ca, potrivit Regulilor de integrare a beneficiarilor serviciului MPass, care sunt aprobate prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.130 din 26.03.2015 (http://lex.justice.md/md/358431/), sarcina initierii procesului de integrare propriu-zis ii revine nemijlocit beneficiarului, in speta CTICE, care urmeaza sa depuna la AGE o cerere de integrare si sa suporte toate cheltuielile legate de integrarea serviciilor pe care le gestioneaza cu serviciul MPass, inclusiv modificarea sistemelor informationale din posesie, asigurarea canalelor securizate de comunicare, precum §i alte cheltuieli aferente de conectare. Conform situatiei la momentul raportarii, informam ca, deocamdata, o asemenea cerere de integrare nu a fost depusa la AGE, din motive care nu ne sunt cunoscute. Pe segmentul schimbului de date prin platforma de interoperabilitate (MConnect), informam ca, in adresa AGE au parvenit mai multe solicitari inaintate atat de catre participanti publici la schimbul de date, cat si de catre participanti privati privind consumul prin intermediul platformei MConnect a unor seturi de date din sistemele informationale ale Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii (MECC) privind lista actelor de studii, formare profesionala, diplome, care la moment fie nu sunt disponibile in platforma (MConnect), fie setul disponibil nu acopera necesitatile legale de consum de date ale participantilor. Astfel, urmare a analizei serviciilor informationale expuse de MECC in platforma MConnect si contrapunerii acestora cu solicitarile inaintate de consumatori, in temeiul actelor normative in domeniul schimbului de date si interoperabilitatii, avand calitatea de autoritate competenta de asigurarea schimbului de date §i a interoperabilitatii, Agentia a emis Decizia nr. 3010-06/MECC din 22.08.2019 (documentul confirmativ 2 se ataseaza). Prin demersul nr.3004- 278 din 22.08.2019, AGE a solicitat MECC examinarea deciziei in cauza si initierea elaborarii web serviciilor de furnizare a datelor, in scopul asigurarii disponibilitatii datelor respective in platforma (MConnect) (documentul confirmativ 3 se ataseaza). Totodata, in vederea realizarii deciziei sale, AGE a comunicat MECC despre alocarea resurselor umane necesare pentru stabilirea unei colaborari constructive cu ministerul in scopul descrierii corecte si depline a metodelor si structurilor de date si intocmirii Anexei tehnice corespunzatoare, conform cerintelor inaintate de participantii la schimbul de date. De asemenea, AGE a informat despre disponibilitatea de a acorda, dupa caz, suportul si asistenta metodologica si tehnica, necesare, pentru asigurarea disponibilitatii in platforma MConnect a web serviciilor solicitate. Precizam ca a avut loc si o sedinta de lucru cu responsabilii de la MECC si CTICE pentru a mai multe detalii si a discuta unele aspecte tehnologice. Ulterior, AGE a expediat in adresa ministerului si o solicitare suplimentara nr.3004-443 din 17.12.2019, prin care a intervenit repetat cu solicitarea de informare cu privire la actiunile intreprinse pentru elaborarea web serviciilor de furnizare a datelor, informatiilor privind lista actelor de studii, formare profesionala si diplome (documentul confirmativ 4 se ataseaza). Prin raspunsul sau nr.08/3-09/7523 din 27.12.2019, MECC a informat despre includerea masurilor cu privire la elaborarea web serviciului mentionat in strategia sectoriala de cheltuieli pe domeniul educatiei pe anii 20202-2023. Totodata, raportam ca, pana la moment, AGE nu a inregistrat vreo solicitare din partea MECC pentru integrarea SIME cu platforma MConnect pentru asigurarea consumului de date pentru SIME din alte resurse informationale. Cu referire la necesitatea integrarii SIME cu serviciul electronic guvernamental integrat de semnatura electronica (MSign) si serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), mentionam ca sarcina efectuarii unei evaluarii in acest sens ii revine MECC, prin intermediul CTICE. AGE nu este la curent cu statutul acestei activitati, dar isi confirma disponibilitatea deplina de a oferi suportul metodologic necesar in cazul in care se va considera ca pentru eficientizarea functionarii SIME este oportun integrarea sistemului informational in cauza cu aceste servicii de platforma. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Conform Sarcinii tehnice pentru elaborarea Modulului Profesional tehnic în SIME, pentru anul 2020 sunt planificate integrări cu serviciile guvernamentale în SIME. În cadrul contractului de mentenanță, pe parcursul anului 2020, serviciile guvernamentale vor fi extinse pe toate modulele SIME existente.

RO_7155_83-20_AGE.pdf
RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.15. să instituie unui mecanism continuu și eficient de comunicare a rolului, beneficiilor și datelor deținute în SIME, în scopul valorificării acestora și consolidării importanței SIME;

response:
Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Comunicare este asigurată prin intermediul paginii SIME pe rețeaua de socializare Facebook; Plasarea anual a seturilor de date educaționale extrase din SIME pe Portalul datelor deschise date.gov.md Totodata pe paginile web a MECC și CTICE sunt plasate bannerele, la accesarea cărora suntem redirecționați spre portalul datelor educaționale sime.md.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

1.16. în comun cu direcțiile raionale/municipale de învățământ, să asigure instruiri suficiente și continue în scopul familiarizării utilizatorilor cu principiile și condițiile/cerințele funcționării și utilizării SIME;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Direcția Învățământ a asigurat instruiri administratorilor SIME în lunile februarie, octombrie 2019 și la necesitate, cu participarea a 42 de formabili. Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: Instruiri ce asigură includerea datelor în SIME la nivel de raion în fiecare an de studii se desfășoară în număr de 4: 1. Închiderea anului de studii 2. Deschiderea anului de studii 3. Completarea datelor Semestrul I-finalizarea semestrului 4. Completarea finalizarea semetrului II. Extragerea rapoartelor, crearea mapelor SIME (varianta electronică). Rapoarte extrase în fiecare lună, semestru ș.a. Scris.MECC nr.08/3-09/859 din 10.02.2020: Direcțiile raionale/municipale de învățământ, în comun cu instituțiile de învățământ general: - asigură utilizarea conform a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME; - instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME; - MECC organizează trimestrial instruiri cu privire la actualizarea și gestionarea SIME.

RO_7198_138-20_MECC.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Briceni nr.63 din 23.01.2020: Prezentăm documentele confirmative: 1. Ordin nr.99/03 din 04.09.2019 referitor la numirea persoanei responsabile de actualizarea datelor în SIME; 2. Ordin 99/04 din 04.09.2019 referitor la actualizarea datelor în SIME; 3. Agenda seminarului instructiv cu administartorii raionali Briceni responsabili de completarea SIME în învățământul gimnazial, liceal și școli primare-grădinițe cu participarea a 21 responsabili (se anexează lista de înregistrare); 4. Decizia Consiliului de administrație; 5. Agenda ședinței managerilor instituțiilor din raionul Briceni și informarea lor cu Raportul Curții de Conturi.

RO_7116_64-20_DÎTS_Briceni.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Bălți nr.02-16/02 din 22.01.2020: Pe data de 23.10.2019 administratorul municipal SIME a participat la seminarul Republican ,,Rezultatele introducerii și actualizarea datelor în SIME pentru anul de studii 2018-2019 și deschiderea anului școlar 2019-2020. Calitatea rezultatelor și căi de îmbunătățire a SIME" realizat de MECC. Urmare a seminarului Republican, la nivel municipal la data de 29.10.2019 a fost organizat seminarul cu responsabilii SIME din cadrul instituțiilor de învățământ cu aceeați tematică, cu scopul asigurării completării corecte și în termenii stabiliți a datelor. În perioada 28.10-01.11.2019 a fost verificată conformitatea datelor introduse în SIME cu datele din rapoartele statistice 1-ȘGL, ȘG-3 și Raportul nr.83.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DECTST_Căușeni nr.01-49 din 21.01.2020: Astfel, în scopul asigurării utilizării conforme a SIME, asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME și în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME, au fost întreprinse următoarele acțiuni: - monitorizarea continuă a procesului de introducere și actualizare a datelor în SIME pe parcursul întregului an; - Verificarea corectitudinii datelor introduse de către administratorii școlari/diriginții de clase;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DE_Dondușeni nr.23 din 24.01.2020: Pe parcursul anului 2019, per ansamblu, au fost efectuate mai multe schimbări în SIME. La nivel republican au fost organizate seminare în cadrul cărora au fost puse în discuție schimbările făcute, iar la nivel local la fiecare ședință cu managerii s-a analizat corectitudinea datelor introduse în sistem. O schimbare majoră în SIME o constituie adăugarea filei de Buget, la care mai mulți utilizatori au întâmpinat probleme în completarea acestor câmpuri. Verificând recent (decembrie 2019) datele introduse s-a constatat că o parte nu au introdus până la capăt informația despre bugetul instituției - ceea ce denotă informații divergente între datele de la Ministerul Finanțelor și SIME. Datele despre angajați sunt actualizate permanent, fapt ce permite extragerea la necesitate a informațiilor veridice despre activitatea efectuată, iar datele despre elevi sunt actualizate în perioada stabilită pentru modificări. Parolele se reactualizează la fiecare 3 luni, conform noilor cerințe de securitate. În cadrul Direcție Educație sunt păstrate: 1) Ordinele de desemnare a persoanelor cu rol de administrator al instituției emise de către directorii instituțiilor de învățământ 2) Declarația-angajament semnat de fiecare administrator al instituției cu privire la protecția datelor cu caracter personal 3) Lista utilizatorilor ce au acces în sistem pentru anul de studii 2019-2020.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Drochia nr.34 din 23.01.2020: 1.1. A elaborat ordinul (ordin 312 din 3 septembrie 2019) cu privire la reconfirmarea persoanei responsabile pentru administrarea SIME la nivel raional. 1.2. A elaborat ordinul (Ordin 313 din 3 septembrie 2019) cu privire la actualizarea introducerii datelor în SIME ( etapa 3). 1.3. A elaborat Ordinul (ordin 382 din 22 octombrie 2019) de participare la seminarul instructiv, promovat la CTICE destinat instrucțiunilor de utilizare a SIME. 1.4. Direcțiile Instituțiilor Publice din domeniul învățământului au elaborat ordine (ordine persoane responsabile) cu privire la persoana responsabilă de actualizare/introducerea datelor în SIME la nivel de instituție. 1.5. Se realizează instruirea persoanelor responsabile noi la nivel de instituție cu privire la funcționarea sistemului.

RO_7140_78-20_DE_Drochia.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DE_Edineț nr.25 din 24.01.2020: Managerii de instituții, administratorii școlari au fost informați despre toate noutățile cu referire la administrarea/actualizarea datelor în SIME atât în cadrul ședințelor/seminarelor, desfășurate la nivel de raion, cât și prin intermediul poștei electronice. Toate instituțiile de învățământ au acces la pagina CTICE, unde se pot informa despre funcționarea sistemului SIME. În rezultatul monitorizării actualizării datelor în SIME nu au fost depistate încălcări cu referire la securitatea datelor, ordinele de desemnare a administratorilor instituțiilor de învățământ, declarația-angajament semnată de fiecare administrator al instituției cu rpivire la protecția datelor cu caracter personal.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DGE_Fălești nr.22 din 20.01.2020: Pe parcursul anului 2019, DGE Fălești, în baza Ordinului MECC nr.95 din 30.01.2019 cu privire la actualizarea datelor în SIME, (perioada ianuarie-februarie 2019), Ordinului MECC nr.528 din 18.05.2019 cu privire la actualizarea datelor în SIME (perioada mai-iunie 2019), Ordinului MECC nr.1033 din 19.08.2019 cu privire la actualizarea datelor în SIME (perioada august-septembrie 2019), în baza Planului de acșiuni privind actualizarea datelor în SIME, a întreprins acțiuni de definire/descriere a datelor, proiectare a interfeței pentru culegerea datelor, actualizare a informației, modificare, adăugare, inserare, ștergere, efectuare a unor operații de ordonare și căutare a datelor, creara și actualizarea sistemului de relații între date, interogare a bazelor de date, afișare, raportare, tipărire, administrare, stabilire a drepturilor de acces, protecția datelor și respectarea regulilor de acces și securitate a datelor. Acțiunile de bază au fost realizate de 34 administratori SIME din instituțiile din subordine. Administratorul raional a monitorizat îndeplinirea acțiunilor și a oferit consultații la 34 administratori școlari ai instituțiilor din raionul Fălești. Pe parcursul anului au fost instruiți și familiarizați cu principiile și condițiile/cerințele funcționării și utilizării SIME 2 administratori școlari debutanți, cărora ulterior li s-au acordat consultații telefonice, consultații prin e-mail, mesaje, li s-au oferit ghidul de utilizare SIME. GHidul de utilizare SIME le-a fost de mare ajutor, deoarece acolo este descrisă pas cu pas asigurarea funcționalității și actualizării acestui sistem.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Glodeni nr.07 din 20.01.2020: În perioada anului de studii 2018-2019 DÎTS Glodeni a realizat: - Seminare cu managerii școlari și responsabilii școlari de SIME; - Instruirea utilizatorilor noi din instituțiile publice; - Răspunsuri la întrebările utilizatorilor din instituțiile publice; - Monitorizarea și introducerea datelor de către responsabilii din instituție; - Monitorizarea corectitudinii datelor introduse; - Acordarea suportului metodic utilizatorilor instituției, managerilor școlari și administratorilor școlari.

RO_7111_52-20_DÎTS_Glodeni.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Baza de date pe raion este frecvent verificată și monitorizată pentru a asigura calitatea și veridicitatea datelor.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DGEC_Ialoveni nr.01-30/376 din 22.01.2020: Prin prezenta DGEC Ialoveni aduce la cunoștință, că în vederea realizării prevederilor Legii 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu HG nr.1123 din 14.12.2010 ,,Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal", au fost informați 554 utilizatori ai SIME cu Regulamentul de asigurare a securității datelor cu caracter personal, în limitele competențelor funcționale și nivelului de acces acordat. În acest context, DGEC Ialoveni a întreprins următoarele acțiuni: - întocmirea planului cu privire la introducerea și actualizarea datelor în SIME; - monitorizarea procesul de introducere, stocare, actualizare și prelucrare a datelor referitoare la învățământul general; - organizarea seminarelor teoretico-practice la nivel raional cu 33 administratori ai instituțiilor de învățământ din subordine, având ca scop descrierea politicii de securitate privind introducerea, stocarea, actualizarea și prelucrarea datelor referitoare la învățământul general și măsurile de protecție pentru a proteja datele cu carcater personal; - instruirea utilizatorilor noi; - asistență on-line a utilizatorilor SIME; - analiză detaliată a bazei de date, ca urmare expedierea în adresa MECC a propunerilor și sugestiilor, vizând îmbunătățirea bazei de date SIME.

RO_7112_55-20_DGE_Ialoveni.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Leova nr.01-8-08 din 23.01.2020: SIME reprezintă o investiție de perspectivă, care contribuie semnificativ la progresul Proeictului ,,Reforma învățământului", prin reducerea timpului și a resurselor necesare pentru realizarea cu succes a reformei în domeniul Educației. Scopul SIME este elaborarea de politici de modernizare a învățământului prin colectarea și utilizarea datelor verdiice în Educație. Modernizarea sistemului aduce multe beneficii în termeni de inovare și simplifică accesul la informații ăn sectorul educațional. SIME deține o listă complexă de rapoarte și are capacitatea de a genera peste 200 de rapoarte, în funcție de criteriile de selectare stabilite, care oferă informații pentru luarea unor decizii privind elaborarea politicilor adecvate în Educație. Menționăm comoditatea utilizării SIME în activitatea zilnică prin generarea pe categorii și actualizate regulat, prin accesul permanent în program pentru a extrage datele necesare. De asemenea sunt binevenite performanțele SIME prin includerea a două module noi: - modulul ,,Educație Timpurie", menit să cuprindă date relevante privind învățământul preșcolar; - modulul ,,Învățământul profesional tehnic", ceea ce ne permite sporirea complexității informației acumulate, actualizarea rapidă, stocarea datelor pe categorii. În vederea îmbunătățirii dezvoltării implementării SIME pe parcursul anului de studii 2019-2020 au fost întreprinse un șir de acțiuni și anume: 1. Organizarea seminarelor instructive cu Administratorii Școlari din instituțiile educaționale: septembrie 2018, ianuarie 2019, mai 2019, septembrie 2019; 2. Instruirea utilizatorilor noi pentru introducerea și utilizarea datelor din SIME: LT ,,L. Blaga", Iargara, gimnaziul Ceadîr, gimnaziul Cazangic, gimnaziul Tigheci. 3. Monitorizarea permanentă a introducerii datelor de către Administratorii Școlari prin răspunsuri la întrebările curente; 4. Verificarea sistematică a corectitudinii datelor introduse în sistem; 5. Consultările telefonice permanente cu utilizatorii școlari SIME despre problemele parvenite, în vederea asigurării calității datelor introduse în SIME. E binevenit faptul de aplicare permanentă a datelor din Sistem de către Managerii instituțiilor educaționale în activitatea lor de zi cu zi, ceea ce reduce considerabil timpul pentru a obține informația necesară.

RO_7114_57-20_DÎ_Leova.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Ocnița nr.19 din 23.01.2020: S-au întreprins următoarele: - Persoana cu rol de Administrator raional școlar a participat la toate cursurile de instruire referitor la utilizarea (SIME), organizate de CTICE. (Copiile ordinilor de delegare se anexează); - Persoanelor cu rol de administrator instituție școlar li s-au acordat permanent consultații, prin telefon, pentru soluționarea anumitor situații. Utilizatorii noi cu rol de administrator instituție școlar au fost instruiți referitor la utilizarea SIME. LA 04.09.2019 a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu utilizatorii cu rol de administrator instituție școlar. (Copia ordinului se anexează); - Unui șir de colaboratori ai DÎ a CR Ocnița li s-a acordat acces la SIME cu rol de analist școlar raional. (Copia ordinului se anexează). - În majoritatea instituțiilor diriginții au acces la SIME, atribuindu-lise rolul de diriginte școlar; - Pe parcurs Administratorul raional școlar în colaborare cu persoanele cu rol de analist școlar raional au monitorizat termenii, corectitudinea introducerii datelor în sistem.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DGE_Orhei nr.06/04-28 din 21.01.2020: În asigurarea plenitudinii și calității datelor generate de SIME, anual DGE: 1.1. Elaborează Ordinul de desemnare a Administratorului raional responsabil de actualizarea datelor în SIME (Se anexează copia Ordinului nr.274 din 30.08.2019). 1.2. Pe parcursul anului 2019 au fost emise 3 Ordine referitor la: 1.2.1. Actualizarea datelor în SIME la începutul anului 2019 (Se anexează copiile Ordinului nr.30 din 01.02.2019 și Anexei). 1.2.2. Actualizarea datelor în SIME (Se anexează copiile Ordinului nr.215 din 03.06.2019 și Anexei). 1.2.3. Actualizarea datelor în SIME (Se anexează copiile Ordinului nr.276 din 02.09.2019 și Anexei). 1.3. Au fost organizate 4 seminare instructiv-practice cu administratorii din instituții: 1.3.1. 05.02.2019 (Se anexează copia mesajului din poșta email); 1.3.2. 17.09.2019 (Se anexează copiile mesajului din poșta email și listei participanților); 1.3.3. 01.11.2019 (Se anexează copiile Ordinului nr.353 din 29.10.2019, anexei și listei participanților); 1.3.4. 03.12.2019 (Se anexează copiile Ordinului nr.406 din 02.12.2019, anexei și listei participanților).

RO_7115_59-20_DGE_Orhei.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.CR_Rezina nr.28 din 29.01.2020: Consiliul raional Rezina a întreprinsurmătoarele măsuri: Desemnarea, prin Ordinul nr.158-b din 02.09.2019 șefului direcției învățământ, tineret și sport a administratorului raional, conform art.5, secțiunea I a Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate de EȘC în procesul de utilizare a Sistemului de cartografiere a instituțiilor de învățământ, soând emiterea Ordinului la nivel de instituție, de desemnare a administratorului școlar. Extrasele din ordinele locale se păstrează la administratorul raional. Aducerea la cunoștința administratorilor școlari din cadrul instituțiilor de învățământ din raion, prin procesul verbal nr. 1 din 04.09.2019, contra semnătură, a prevederilor Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter personal preluate de Ministerul Educației Științei și Cercetării în procesul de utilizare a Sistemului de cartografiere a instituțiilor de învățământ, aprobat prin ordinul MEȘC nr.1056 din 10.10.2014. Organizarea în lunile septembrie (ordinul nr.161-b din 03.09.2019) și octombrie (ordinul nr.190-b din 28.10.2019) a seminarelor de informare a administratorilor școlari cu actele normative în vigoare ce se referă la SIME.

RO_7181_108-20_CR_Rezina.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Rîșcani nr.11 din 15.01.2020: În vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME, sistematic este monitorizată introducerea și actualizarea datelor în SIME, comparativ cu situația reală pentru fiecare instituție de învățământ, în baza informațiilor prezentate de instituții, și anume: - Gestionarea Instituțiilor (vizualizare, modificare); - Gestionarea Cadrelor (Angajați) (creare, modificare, ștergere); - gestionarea Elevilor (creare, modificare, ștergere, transfer); - Gestionarea Claselor (creare, modificare, ștergere). Managerii de instituții și administratorii școlari sunt informați, în cadrul diverselor ședințe (Proces-verbal nr.3 din 29.05.2019, Proces-verbal nr.4 din 29.08.2019), despre necesitatea introducerii și actualizării datelor în mod responsabil, corect și complet. Generarea rapoartelor la nivel raional și instituțional. Pentru asigurarea utilizării conforme a SIME, sunt generate rapoartele disponibile în SIME, ele fiind utilizate la necesitate de către managerii și administratorii școlari.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DE_Sîngerei nr.33 din 23.01.2020: Colaboratorii Direcției Educație Sîngerei, managerii instituțiilor de învățământ și responsabilii de Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) sunt familiarizați și cunosc în detalii scopul final al sistemului (SIME). Direcția Educașie în activitatea sa se conduce de Planul de implementare a politicilor de modernizare a învățământului prin colectarea și utilizarea datelor veridice din sistemul Educațional. Conform ordinele primite de la Administratorul Național SIME s-au desfășurat întruniri adecvate suficiente cu operatorii sistemului în scopul familiarizării utilizatorilor cu principiile și cerințele funcționării și utilizării SIME, cu privire la colectarea datelor, controlul calității, fluxurile informaționale și analiza datelor. Monitorizarea informațiilor statistice și sinteză oferă un tablou obiectiv al situațiilor din raionul nostru, facilitează procesul de analiză a datelor și elaborarea rapoartelor. Permanent colaboratorii Direcției Educație Sîngerei monitorizează corectitudinea datelor cu documentele justificative din cadrul instituției de învățământ referitor la SIME. În urma monitorizării introducerii datelor se vede responsabilitatea personalului sistemului. În urma structurii informației SIME avem posibilitatea să creăm un spectru foarte larg de rapoarte care pot fi utilizate permanent în procesul de lucru și la transmiterea în mod mai ritmic și rapid la cererile diferitor departamente. Modernizarea sistemului va aduce multe beneficii în termen de inovare și va simplifica accesul la informații în sectorul educațional. Îmbunătățirea SIME se extinde în domeniile în care acesta este utilizat pentru a obține informații complexe actualizate cu un grad minim de eroare. În discuție cu managerii școlari și cadrele didactice am ajuns la concluzia că este necesară elaborarea paginii web de date deschise pentru desemnarea și vizualizarea interactivă a datelor educaționale pentru părinți.

RO_7113_56-20_DE_Sîngerei.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Soroca nr.01-30/51 din 27.01.2020: Au fost realizate următoarele acțiuni: asigurarea introducerii de către administratorii școlari a datelor SIME cu privire la instituție, buget, elevi și personal, în termen, complet și corect; instruirea utilizatorilor SIME; acordarea asisteței și consultarea utilizatorilor SIME din instituții.

RO_7139_77-20_DÎ_Soroca.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Strășeni nr.119 din 24.01.2020: În vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME: 1. Este numită, prin ordin, o persoană ce gestionează resursele bazei de date la nivel de raion și verifică corectitudinea acestora 2. A fost creată o comisie de verificare, formată din colaboratorii Direcției învățământ, ce verifică corectitudinea datelor introduse în SIME (copia ordinului se anexează). 3. Similar datele sunt verificate și la nivel de instituție de învățământ. 4. Periodic sunt organizate seminare de instruire a administratorilor SIME.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: Extragerea rapoartelor: cu referire la Școlarizare, Extragerea lipsurilor și determinarea abandonului școlar; determinarea necesarului de cadre; Încadrarea absolvenților gimnaziu-liceu, extragerea numărului de elevi la fiecare dată de întîi pentru a colabora cu contabilitatea Direcției de Învățământ și contabilul din Instituția de Învățământ, extragerea numărului de personal didactic, numărul de comularzi, numărul de elevi la data de 20 septembrie sau 1 octombrie pentru prezentarea Rapoartelor la BNS și pentru elaborarea Tarifărilor instituțiilor de învățământ. Extragerea și verificarea corespunderii elevilor din grupul de risc, elevilor cu CES cu datele serviciului SAP.

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DÎTS_Taraclia nr.0124/50 din 24.01.2020: Au fost întocmite ordine pentru actualizarea datelor în sistem; - Au fost desfășurate seminare de instruire cu administratorii școlari; - Au fost verificate veridicitatea datelor din sistem per fiecare instituție, la care sa luat legătura cu administrația instituției pentru actualizarea datelor veridice.

RO_7120_66-20_DÎTS_Taraclia.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DE_Ungheni nr.38 din 24.01.2020: 1. A fost desfășurat un seminar de instruire a administratorilor de instituție în data de 18.09.2019 la care au participat 46 administratori. În cadrul seminarului au fost semnate declarațiile-angajament privind confidențialitatea datelor cu caracter personal de către administratorii de instituție; 2. S-a asigurat asistență metodologică pentru administratoriide instituție; 3. A fost monitorizat procesul de completare a bazei de date SIME; 4. A fost abordată problema calității și nivelului de completare a bazei de date SIME în cadrul Consiliului de Administrație din data de 08.10.2019; 5. A fost diseminată informația nouă referitor la gestionarea datelor în SIME (pentru operatorii și managerii școlari); 6. A fost monitorizată respectarea cerințelor referitor la modificarea periodică a parametrilor de intrare în sistem.

RO_7138_76-20_DE_Ungheni.pdf

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

2.1. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME;

response:
Scris.DGETS nr.01-18/298 din 28.01.2020: În baza informației, prezentate de MECC, SIME este o parte a reformei educaționale, are scopul de a acumula date statistice din educație și a le utiliza în procesul de elaborare a politicilor și modernizarea învățământului. Acest sistem preconizează ca părinții, elevii, cadrele didactice, precum și toți membrii societății civile și acceseze online informații despre instituțiile de învățământ general sintr-o anumită regiune, numărul de elevi, numărul de cadre didactice, calificarea lor, performanțele elevilor. Totodată, MECC își propune ridicarea gradului de transparență în educație și utilizarea statisticilor pentru a elabora politici de modernizare a învățământului, a obține informații complexe cu un grad minim de eroare. În prezent, acest sistem nu este pe deplin funcțional și nu realizează scopul cerut, deoarece paralel se completează formularul 1-Edu (activitatea instituției de învățământ preuniversitar) cerut de biroul de statistică, acesta fiind prioritar. Administratorii SIME (la nivel de raion, instituție, clasă) nu sunt remunerați pentru munca efectuată. La nivel de DGETS mun.Chișinău întru realizarea scopului stabilit, s-au întreprins anumite acțiuni: Elaborarea Ordinului nr.206 din 08.02.2018 ,,Cu privire la actualizarea datelor pentru semestrul I a anului de studii 2017-2018 în SIME", unde este indicat planul de acțiuni privind colectarea/actualizarea datelor în SIME. ELaborarea Ordinului nr.160 din 07.02.2019 ,,Cu privire la actualizarea datelor în SIME la începutul anului 2019", unde este indicat planul de acțiuni privind colectarea/actualizarea datelor în SIME. Elaborarea Ordinului nr.1047 din 11.09.2019 ,,Cu privire la actualizarea datelor în SIME", unde este indicat planul de acțiuni privind colectarea/actualizarea datelor în SIME. Elaborarea Ordinului nr.563 din 18.04.2018 ,,Cu privire la actualizarea datelor pentru Semestrul II a anului de studii 2017-2018 în SIME, unde este indicat planul de acțiuni privind colectarea/actualizarea datelor în SIME pentru conducătorii instituțiilor de învățământ din subordine și a Administratorilor SIME din instituțiile de învățământ.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎG_Basarabeasca nr.15 din 24.01.2020: În conformitate cu cerințele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost stabilită procedura de introducere a datelor în SIME. Instituțiile de învățământ, împreună cu Direcția învățământ general Basarabeasca, asigură utilizarea consecvență a SIME, astfel asigură și completitudinea calității datelor generate în SIME. Direcția învățământ general Basarabeasca asigură siguranța și integritatea datelor SIME, prin monitorizarea constantă a persoanelor responsabile din instituțiile de învățământ. Schimbarea frecventă a parolei pentru introducerea SIME, precum și desemnarea persoanei responsabile pentru introducerea datelor în SIME prin comandă.

RO_7124_70-20_DÎG_Basarabeasca.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎTS_Bălți nr.02-16/92 din 22.01.2020: Pe data de 10 septembrie 2019 DÎTS a organizat seminarul de instruire a administratorilor instituționali. Persoanele noi numite (fără experiență de administrator instituțional) au fost instruite individual (gimnaziul nr.2 - 1 persoană, gimnaziul nr.15 - 1 persoană, gimnaziul nr.10 - 1 persoană).

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DGÎ_Cantemir nr.18 din 14.01.2020: Direcția Generală Învățământ Cantemir: - a oferit drepturi de acces și instruire a utilizatorilor noi de administrator a instituției de învățământ în SIME; - a informat instituțiile de învățământ cu fiecare schimbare/noutate sau plan de acțiuni în SIME (se anexează); - conducătorii instituțiilor de învățământ au emis ordin de desemnare a administratorului instituției de învățământ, fiecare administrator a semnat Declarația - angajament a utilizatorului Sistemului de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. (se anexează); - a înștiințat conducătorii instituțiilor de învățământ despre lucrul în SIME și responsabilitatea administratorilor instituțiilor de învățământ. (se anexează).

RO_7080_35-20_DGI_Cantemir.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DECTST_Căușeni nr.01-49 din 21.01.2020: La fiecare etapă de introducere a datelor în SIME, în cadrul instituțiilor de învățământ din subordine se desemnează sau reconfirmă prin ordin scris persoana responsabilă de administrarea SIME la nivel de instituție; - administratorii de instituție/diriginții de clase care au acces la SIME semnează declarația-angajament a utilizatorului SIME privind confidențialitatea datelor cu caracter personal - se organizează seminare intructive cu participarea administratorilor școlari desemnați cu privire la rezultatele introducerii și actualizării datelor pentru fiecare an de studii și cu referire la deschiderea noului an de studii; - se actualizează conturile de administrator școlat SIME (schimbarea periodică a parolelor de acces pentru fiecare administrator/diriginte școlar) - Se confirmă finalizarea introducerii/actualizării datelor pentru fiecare etapă de introducere a datelor în SIME prin scrisoare de confirmare documentată cu ștampila instituției de învățământ și semnătura directorului; - se acordă asistența tehnică necesară continuă (prin intermediul poștei electronice, discuțiilor telefonice, chaturi...) administratorilor școlari/diriginților de clase pe parcursul întregii perioade de introducere a datelor în SIME; - periodic sunt generate rapoartele la nivel de raion pentru suprapunerea datelor introduse cu cele statistice în scopul verificării corectitudinii datelor introduse in SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DGETS nr.01-18/298 din 28.01.2020: Organizarea a 4 seminare cu responsabilii SIME din instituțiile de învățământ din subordine: la 20.02.2018 și 13.09.2018, 24.05.2019 și 16.09.2019. Elaborarea Ordinului nr.1160 din 20.08.2018 ,,Cu privire la Reconfirmarea administratorului SIME la nivel de municipiu" și semnarea Declarației. Expedierea scrisorilor de informare (e-mail, Viver, Messenger, Skype) în adresa administratorilor de instituție cu referire la procesul de lucru și problemele identificate pe parcursul monitorizării. Examinarea petițiilor ce țin de date cu caracter personal (01-18/3884 din 20.10.2018) Colectarea ordinilor din instituțiile de învățământ ,,Cu privire la Reconfirmarea administratorului SIME la nivel de instituție" și Completarea (în cadrul seminarului organizat) a Declarațiilor-angajament de către Administratorul SIME în instituție. În această perioadă (2018-2019) s-a monitorizat introducerea datelor și corectitudinea datelor în SIME în cele 148 de instituții de învățământ subordonate DGETS mun.Chișinău.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎTS_Drochia nr.34 din 23.01.2020: 2.1. Anual administratorul raional semnează Declarația-angajament 2.2. Administratorii de instituții și diriginții semnează Declarația-angajament 2.3. Există o colaborare foarte bună între CTICE, DGE și instituții 2.4. Pentru verificarea corectitudinii datelor introduse în SIME, la nivel de raion și instituții, o facem prin generarea diferitor rapoarte din SIME 2.5. Erorile depistate din rapoarte le trimitem prin email la instituția respectivă (Se anexează copiile mesajelor din poșta email a administratorului raional și instituții) 2.6. Administratorii școlari blochează conturile diriginților care au actualizat datele în SIME pentru clasa de elevi către care au acces 2.7. Administratorul raional blochează activitatea în SIME a tuturor administratorilor instituțiilor din subordine, care a finalizat actualizarea/introducerea datelor în sistem 2.8. La începutul fiecărei etape contul de acces al persoanelor care activează în sistem se renovează, contul fiind creat din diverse caractere dar distinct de toate conturile de acces precedente.

RO_7140_78-20_DE_Drochia.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DE_Edineț nr.25 din 24.01.2020: Pe parcursul anului 2019, responsabilul de SIME din cadrul direcției a participat la seminarele republicane organizate de CTICE în colaborare cu MECC cu referire la actualizarea datelor în SIME. La nivel local în scopul creșterii eficacității și eficientizării managementului școlar prin utilizarea SIME, au fost organizate seminare instructive cu administratorii din instituții (24.01.2019/06.09.2019). Au fost oferite consiliere administratorilor școlari cu privire la introducerea datelor în SIME (la solicitare). Responsabilul raional SIME monitorizează actualizarea datelor în SIME de către administratorii școlari prin navigarea sistemului și la necesitate intervin cu ajutor privind lichidarea problemelor ce țin de înmagazinarea corectă a datelor în SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DGE_Fălești nr.22 din 20.01.2020: Administratorii școlari au actualizat și editat datele, conform planului de acțiuni privind actualizarea datelor SIME, au asigurat în continuare corectitudinea, veridicitatea și completitudinea datelor introduse în SIME, au semnat declarația angajament și, la rândul lor, au solicitat semnarea angajamentului de către fiecare administrator diriginte din școli, pentru corectitudinea și securitatea informației păstrată în instituție. DGE Fălești, în comun cu instituțiile de învățământ general din raion, continuă să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME și să respecte regulile de acces și securitate a datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎ_Hîncești nr.24/03-01 din 21.01.2020: Sunt instituite procedurile de control în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME; - Administratorul SIME intră frecvent în BD a fiecărei instituții și verifică corectitudinea completării.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎ_Ocnița nr.19 din 23.01.2020: Pentru asigurarea securității și integrității datelor SIME toate operațiile de acordare/revocare a accesului la sistem pentru utilizatorii cu roluri de analist școlar raional, administrator instituție școlar, diriginte școlar se fac doar în baza ordinelor emise de entitatea cu astfel de competențe, cu completarea obligatorie a Declarației-angajament a utilizatorului Sistemului de cartografiere a școlilor primare, gimanziilor și liceelor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. (copiile ordinelor pentru utilizatorii cu rol de administrator instituție școlar se anexează). În cadrul vizitelor de monitorizare a activității instituțiilor din subordinea DÎ a CR Ocnița se verifică prezența ordinelor de acordare a accesului la sistem pentru persoanele cu rol de diriginte școlar și a Declarațiilor-angajament pentru această categorie de utilizatori.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris. DGE_Orhei nr.06/01-28 din 21.01.2020: În vederea asigurării securității și integrității datelor în SIME: 2.1. Anual administratorul raional semnează Declarația-angajament (se anexează copia). 2.2. Administratorii din instituții și diriginții semnează Declarația-angajament. 2.3. Există o colaborare foarte bună între CTICE, DGE și instituții. 2.4. Pentru verificarea corectitudinii datelor introduse în SIME, la nivel de raion și instituții, o facem prin generarea diferitor rapoarte din SIME. 2.5. Erorile depistate din rapoarte le trimitem prin email la instituția respectivă (Se anexează copiile mesajelor din poșta email a administratorului raional și instituții) 2.6. Pentru introducerea corectă a datelor referitor la buget pentru anul 2018 a fost emisă o Scrisoare a DGE și transmisă instituțiilor de învățământ (Se anexează copia Scrisorii nr.06/01-124 din 13.02.2019).

RO_7115_59-20_DGE_Orhei.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.CR_Rezina nr.28 din 29.01.2020: Consiliul raional Rezina a întreprins următoarele măsuri: Administratorii școlari semnează anual declarația-angajament privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniu, conform modelului specificat în Anexa nr.1 al Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter personal, acte care se păstrează la administratorul raional. Monitorizează respectarea prevederilor Regulamnetului sus-menționat și a actelor normative ce se referă al SIME în instituțiile de învățământ din subordine, care se efectuează periodic, prin vizite de monitorizare. Întreprinderea măsurilor de asigurare a corectitudinii datelor introduse în SIME (generarea și verificarea rapoartelor, consultări, etc.).

RO_7181_108-20_CR_Rezina.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎTS_Rîșcani nr.11 din 15.01.2020: Pentru asigurarea securității și integrității datelor în SIME la nivel de direcție, conform Planului de acțiuni (Ordinul DÎTS Rîșcani nr.34-a din 31.01.2019, Ordinul DÎTS Rîșcani nr.231-a din 31.05.2019, Ordinul DÎTS Rîșcani nr.297-a din 01.09.2019) au fost confirmați sau desemnați, la necesitate, administratorii școlari, au fost semnate Declarațiile - angajament a utilizatorilor SIME privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Doar după o verificare și monitorizare minuțioasă, administratorii școlari au primit dreptul de acces la sistem, în baza ordinului elaborat de instituția de învățământ.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎ_Soroca nr.01-30/51 din 27.01.2020: În anul școlar 2019-2020, au fost actualizate conturile utilizatorilor SIME la nivel de instituție, în baza ordinelor de desemnare; utilizatorii noi ai SIME au semnat declarații cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal; resetarea parolelor (la necesitate); blocarea utilizatorilor inactivi; confirmarea completării SIME (pe etape), generarea rapoartelor din SIME.

RO_7139_77-20_DÎ_Soroca.pdf

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎ_Strășeni nr.119 din 24.01.2020: În vederea asigurării securității și integrității datelor SIME: 1. Sistematic sunt organizate seminare cu privire la securitatea datelor din SIME (cel mai recent organizat la 22.01.2020, copia ordinului se anexează) 2. În sistem sunt impuse restricții cu privire la modalitatea de creare a parolelor (nu mai puțin de 8 caractere, cel puțin un caracter cu majuscule, cel puțin un caracter cu minuscule, cel puțin o cifră) 3. Sunt impuse restricții la durata valabilității parolei (nu mai mult de 3 luni).

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

response:
Scris.DÎ_Șoldănești nr.01-8-07 din 27.01.2020: Pentru instituirea procedurilor de control și asigurarea securității am semnat: 1. Declarațiile-angajament a utilizatorului SI a Școlilor primare, gimnazii și licee 2. Acordul părinților pentru a fi prelucrate datele cu caracter personal al elevilor 3. Respectarea ordinilor MECC cu referire la completarea SIME 4. Elaborarea ordinilor interne a Instituțiilor de Învățământ în baza ordinilor MECC și respectarea orarului de lucru în SIME indicat. 5. Semnarea Declarațiilor-angajament de toți actorii implicați în completarea SI.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

2.2. să instituie proceduri de control suficiente și adecvate în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME.

Cerinte (41)

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.DGE Florești nr.98 din 05.03.2019: - A fost efectuata о analiza comparativa a numarului de elvi din instituțiile de invațământ din subordine in anul de studii 2016-2017, 2017-2018 (date extrase din SIME) și datele Biroului Național de Statistică pentru anii respectivi (date extrase de pe pagina oficiala a BNS); - Au fost intreprinse masuri in vederea implementarii recomandarilor expuse in Raportul de audit, prin aborarea/aprobarea/punerea in aplicare a planului de acțiuni (plan de acțiuni aprobat prin ordinul șefului DGE nr. 25 din 24 ianuarie 2019, se anexeaza).

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.DÎTS_Nisporeni nr.14 din 20.01.2020: DÎTS Nisporeni a elaborat un plan de acțiuni cu desemnarea persoanelor responsabile și termenii de soluționare.

RO_7117_51-20_DÎTS_Nisporeni.pdf

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.DE_Ungheni nr.38 din 24.01.2020: A fost aprobat un Plan de acțiuni care prevede: denumirea activităților, termenii de realizare, responsabilii.

RO_7138_76-20_DE_Ungheni.pdf

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.Direcția Educație Anenii Noi nr.12 din 14.01.2020: Am realizat următoarele: - seminare cu directorii instituțiilor de învățământ general și cu administratorii instituțiilor de învățământ din raion; - semnarea declarației - angajament a utilizatorilor Sistemului de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor / Sistemul Informațional de Management în Educație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate ce prevederile legii nr.133 din 8 iulie 2011; - elaborarea planului de acțiuni privind actualizarea datelor în Sistemul informațional de Management în Educație (SIME).

RO_7034_27-20_CR_Anenii_Noi.pdf

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.DÎTS_Călărași nr.01-8/144 din 03.05.2019: A fost elaborat și se monitorizează spre îndeplinire planul de acțiuni. (se anexează).

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

response:
Scris.DÎTS_Bălți nr.02-16/92 din 22.01.2020: În conformitate cu Ordinul nr.1033 din 19.08.2019 al MECC al RM a fost emis ordinul DÎTS nr.289 din 30.08.2019 cu privire la actualizarea datelor în SIME (anexă), prin care a fost aprobat Planul municipal de acțiuni privind actualizarea datelor SIME. Întru acest sens, fiecare instituție de învățământ a desemnat prin ordin administratori instituționali SIME.

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.1. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Centrului Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, Direcțiilor raionale/municipale de învățământ, pentru informare, în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens;

2.2. Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, pentru informare și se recomandă întreprinderea măsurilor necesare pentru valorificarea posibilităților SIME, precum și contribuirea la dezvoltarea acestuia;

response:
Scris.ANCE nr.A/13-15-01 din 24.01.2020: Anual, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, utilizează date statistice din SIME pentru organizarea testării pe eșantion pentru elevii din treapta primară, gimnazială și liceală. De asemenea, datele din SIME sunt utilizate pentru planificarea numărului de centre de examene/evaluare, comisii de evaluare/examinare a contestațiilor și respectiv resursele financiare necesare pentru buna funcționare a acestora.

RO_7182_106-20_ANCE.pdf

2.3. Biroului Național de Statistică, Agenției de Guvernare Electronică, pentru informare și întreprinderea, în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a măsurilor necesare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris.BNS nr.08-06/04-I din 27.01.2020: Pe data de 13 decembrie 2019, reprezentanții BNS au participat la ședința de lucru în cadrul MECC, cu participarea reprezentanților CTICE, în vederea oferirii suportului și consultației în analiza și oportunitatea integrării în SIME a datelor vizând Învățământul profesional tehnic și Educația timpurie (Nota informativă se anexează). De asemenea, în cadrul ședinței s-a comunicat despre pilotarea SIME pentru 4 instituții de învățământ profesional tehnic, precum și s-au agreat modalitățile de conlucrare ulterioară dintre instituțiile menționate. Ca urmare a ședinței de lucru, pe data de 16 decembrie 2019, în adresa BNS, a fost remis proiectul specificației tehnice pentru SIME Învățământul profesional tehnic (document complex cu un volum de 156 pagini). În rezultatul examinării specificației tehnice colaboratorii BNS au identificat lipsa indicatorilor cum ar fi: numărul elevilor pe specialități și meserii/profesii și datele vizând numărul elevilor pe programe educaționale, fapt despre care a fost informat MECC (Scrisoarea se anexează). De asemenea, BNS a fost informat despre necesitatea amânării activității privind Elaborarea și aprobarea Metodlogiei de introducere, gestionare și utilizare a datelor statistice în educație de către STIC și Direcțiile de învățământ, cu participarea BNS (p.2.2. din Planul de acțiuni în vederea realizării Proiectului de ajustare/modernizare a SIME aprobat prin Ordinul MECC nr.327 din 29.03.2019), după darea în exploatare a Modulului Învățământul profesional tehnic și Educația timpurie - estimativ în anul 2021.

RO_7154_84-20_BNS.pdf

2.3. Biroului Național de Statistică, Agenției de Guvernare Electronică, pentru informare și întreprinderea, în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a măsurilor necesare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.2. Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, pentru informare și se recomandă întreprinderea măsurilor necesare pentru valorificarea posibilităților SIME, precum și contribuirea la dezvoltarea acestuia;