Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.78 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale s. Budești, încheiate la 31.12.2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-23 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 11

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale s. Budești sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”2 și cu Liniile Directoare de Audit3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (11)

2. Declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

5. să ajusteze politica de contabilitate la specificul activității instituționale.

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop

1. Inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

4.să asigure evidența volumului de apă captată și facturarea volumului de apă furnizată, precum și evidența cheltuielilor aferente acestui serviciu.

6. să efectueze inventarierea anuală în corespundere cu prevederile legale

7. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea corectării deficiențelor constatate.

8. să conformeze evidența sintetică și cea analitică a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent.

9. să asigure calcularea și încasarea plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete.

10. -să clasifice cheltuielile de personal în corespundere cu Normele metodologice. -să fundamenteze, aprobe și/sau înregistreze conform (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) statele de personal, inclusiv ale entităților fondate.

11. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

Cerinte (13)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea s. Budești;

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.2.1. conformarea evidenței analitice și celei sintetice a calculelor, achitărilor și soldurilor de impozite, taxe și alte plăți la principiile contabilității de angajamente;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit drept obiectiv pentru anul 2019 implementarea SIA „SCITL 2.0”, care prevede optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare (în cazul bunurilor imobiliare neevaluate), precum și asigurarea plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: în vederea executării cerintelor privind ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în partea ce ține de generarea rapoartelor și a informațiilor aferente acestora, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a inițiat procesul de identificare a unui mecanism unic de selectare a informațiilor, cu ținerea evidenței soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți conform contabilității de angajamente.

RO_6341_248-19_SFS.pdf

2.3. pentru elaborarea și aprobarea, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale și ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitarea, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare;

2.4.1. aplicarea cadrului normativ pentru neutilizarea în anul 2017 de către s. Budești a transferurilor cu destinație specială în sumă de 29,0 mii lei;

2.4.2. ajustarea SI al MF la principiile contabilității de angajamente în scopul raportării de către autoritățile publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți;