Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.78 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale s. Budești, încheiate la 31.12.2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-23 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 11

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale s. Budești sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”2 și cu Liniile Directoare de Audit3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (11)

2. Declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

5. să ajusteze politica de contabilitate la specificul activității instituționale.

3. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop

1. Inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

4.să asigure evidența volumului de apă captată și facturarea volumului de apă furnizată, precum și evidența cheltuielilor aferente acestui serviciu.

6. să efectueze inventarierea anuală în corespundere cu prevederile legale

7. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea corectării deficiențelor constatate.

8. să conformeze evidența sintetică și cea analitică a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent.

9. să asigure calcularea și încasarea plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete.

10. -să clasifice cheltuielile de personal în corespundere cu Normele metodologice. -să fundamenteze, aprobe și/sau înregistreze conform (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) statele de personal, inclusiv ale entităților fondate.

11. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

Cerinte (13)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea s. Budești;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Raportul auditului a fost plasat pe pagina web sait oficial APL, a fost informat Consiliul Local şi pentru executare preluat de către primar şi conducerea APL Budeşti.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Prin dispoziţia primarului nr.58-p din 21.09.2018 s-a efectuat inventarierea patrimoniului public, conform procesului-verbal privind rezultatele inventarierii s-au reflectat în evidenţa contabilă. S-a elaborat documentaţia necesară de evaluarea a sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare pentru transmiterea în gestiune la S.A. „Apă- Canal Chişinău”.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Pe perioada anului 2019 au fost încheiate 2 contracte de arendă a încăperilor nelocuibile, calcularea şi achitarea se efectuează lunar.

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Calculul achitărilor şi a soldurilor la impozitul pe bunurile imobiliare evaluate se efectuiază în programul informaţional SIA CADASTRU-FISCAL, în care se duce o evidenţă strictă a contribuabililor şi a calcului impozitului şi a penalităţilor, se face automat de către program. Evidenţa contibuabililor noi, care se înregistrează în program şi corectitudinea informaţiei privind bunurile imobiliare din proprietatea acestora, şi calculul impozitului se verifică în permanenţă de către prceptorul fiscal în conlucrare cu specialiştii DDF RÎŞCANI şi serviciul Servinform. Permanent se lucrează cu contribuabilii restanţieri şi se iau măsurile de rigoare pentru impulsionarea populaţiei şi a agenţilor economici pentru a-şi onora obligaţiunile faţă de stat. în perioada fiscală a anului 2018 s-au expediat scrisori recomandate cu avertismente contribuabililor restanţieri. La moment se implimentează un program informaţional SCITL20, care va permite ţinerea evidenţei bunurilor imobiliare neevaluate strict şi corectă a calcului achitărilor şi restanţelor la impozitul funciar, terenurilor agricole (G.Ţ. păşuni), şi şe vor lua măsurile de rigoare pentru impulsionarea populaţiei şi a agenţilor economici pentru a îşi onora obligaţiunile faţă de stat. Se efectuiază lunar analiza evidenţei sintetice şi celei analitice a achitărilor de impozite, taxe şi alte plăţi.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. La elaborarea bugetului pe anul 2020 se vor identifica surse financiare pentru angajarea specialiştilor de rigoare pentru implimentarea sistemului de control intern întru asigurarea identificării proceselor operaţionale de bază cu descrierea acestopa.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Prin decizia Consiliul Local 6/6 din 10.12.2018 a fost aprobată structura statelor de personal şi efectivul limită. Statele de personal au fost avizate de către Secretarul General al Guvernului la data de 20.12.2018 cu nr. 100-1

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Pe parcursul anilor am solicitat de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova ca să ne includă în planurile bugetare pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018. în proiectul de buget se vor identifica surse financiare din partea statului pentru efectuarea planurilor geometrice a terenurilor proprietate publică cu efectuarea delimitării terenurilor proprietate publică a statului şi tereniri proprietate publică a satului Budeşti, mun.Chişinău, suprapunerea hotarelor între localităţile vecine, mun.Chişinău şi raionul Criuleni. în fiecare an am primit acelaş răspuns identic: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru vă propune ca lucrările respective să fie efectuate prin intermediul întreprinderii de Stat ., Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (mun.Chişinău, str.Ialoveni, 100 B) în bază de contract şi din contul primăriei Budeşti.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

response:
Răspunsul Primăriei sat.Budești nr.02/1-38-270 din 19.06.2019. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor Legii 303 din 13.12.2013 se va purcede de la inventarierea şi transmiterea în gestiunea S.A. „ACC” ”. A fost emisă decizia CL nr.7/2 din 17.12.2015 “Cu privire la transmiterea bunurilor din proprietatea UAT Budesşti în proprietatea S.A. „Apă- Canal Chişinău” şi atribuirea în folosinţă a terenului aferent”. S-a emis o nouă decizie cu nr.6/13 din 10.12.2018“Cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune S.A. „Apă- Canal Chişinău” şi atribuirea în folosinţă a terenului aferent”, prin care se abrogă decizia nr.7/2 din 17.12.2015. Sa efectuat transmiterea în gestiunea S.A. „Apă- Canal Chişinău” bunuri a căror valoare constitue 5326914 lei care a fost reflectată în evidenţa contabilă în luna septembrie 2017.

RO_6723_Raspuns HC 78 2018 Primaria s.Budesti 19.06.2019.pdf

2.2.1. conformarea evidenței analitice și celei sintetice a calculelor, achitărilor și soldurilor de impozite, taxe și alte plăți la principiile contabilității de angajamente;

response:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/17043 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat se alătură poziţiei expuse de către Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr. 03-02/1/80 din 21.10.2019: „Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. În conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016 şi anume prevederile capitolului 3 „Scopul şi obiectivele reformei” stipulează intenţia Ministerului Finanţelor de a menţine metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat şi în prezent în Republica Moldova.”

RO_6831_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7071_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf

2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare

response:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-15/2588 din 17.02.2020. A fost elaborată o nouă versiune a Sistemului informaţional automatizat "Cadastrul fiscal”, care urmează a fi lansat de către SFS începînd cu 01.03.2020. Sistemul în cauză va fi interconectat cu SIA Contul curent al contribuabilului, fapt ce va exclude apariţia unor careva divergente aferente sumelor calculate ale impozitului pe bunurile imobiliare, inclusiv aferente sumelor achitate de către persoanele fizice-cetăţeni, subiecţi ai impunerii. Totodată, în vederea eliminării unor lacune aferente informaţiilor înscrise în SIA Cadastru fiscal, SFS a solicitat Agenţiei Servicii Publice (Departamentul cadastru) remiterea întregului masiv de informaţii privind bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării, înregistrate în Registrul bunurilor imobile, pentru includerea ulterioară a acestora în versiunea nouă a SIA "Cadastru fiscal”.

RO_6341_248-19_SFS.pdf
RO_6727_Raspuns HC 78 2018 MF 14.06.2019.pdf
RO_6831_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7071_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf
RO_7205_Raspuns SFS HC 20 21 2019 din 17.02.2020.pdf

2.3. pentru elaborarea și aprobarea, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, a metodei de determinare de către angajații autorităților publice locale și ai Serviciului Fiscal de Stat a gradului de finalizare a construcției pentru impozitarea, precum și evaluarea în scopuri fiscale a acestor bunuri imobiliare;

response:
Răspunsul MEI nr.11/1-3977 din 25.06.2019. La data de 15 februarie 2019, în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii a fost organizată o şedinţă la care au participat, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Finanţelor, Serviciului Fiscal de Stat, Congresului Autorităţilor Publice Locale (CALM) şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, privind soluţionarea problemei bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile şi nesupuse impozitării. Astfel, întru soluţionarea problemei enunţate, Congresul Autorităţilor Publice locale, a propus să fie elaborat un regulament aprobat prin Hotărîre de Guvern, conform căruia în momentul cînd beneficiarul a primit autorizaţia de construire şi şi-a asumat obligaţia de a construi în termenul stabilit, să fie obligat de a prezenta declaraţia anuală pe propria răspundere a gradului de executare a lucrărilor. In acest context, Ministerul a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la modul de depunere a declaraţiei pe proprie răspundere privind valoarea şi gradul de finalizare a construcţiilor şi l-a transmis spre coordonare Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 10/1-1391 din 28.02.2019. Ca urmare, prin scrisoarea nr. 09/2-06/123 din 02.05.2019 Ministerul Finanţelor a menţionat că atît procedura declarării, cît şi cea aferentă sancţionării pentru nedeclarare nu constituie obiectul unui careva act legislativ, astfel că aceasta urmează a fi considerată fără temei legal. Suplimentar, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (1) din Codul Fiscal nr. 1163/1997, obiecte ale impunerii sînt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinalizat timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice, sau de către autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul construcţiilor. De asemenea, comunicăm că prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 46 din 10.04.2013 a fost aprobat documentul normativ CP C.04.06-2013 „Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţii cu documentaţia de proiect”. Totodată, în art. 4, alin. (2), lit. f) din Legea privind monitoringul bunurilor imobile nr. 267/2012 este stipulat că autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile pentru prezentarea informaţiei către organele cadastrale teritorial, cu anexarea actelor privind construcţiile cu un grad de executare de 50% şi mai mult, rămase nefinalizate mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie. Art. 5, alin. (1) din legea prenotată prevede că posesorul construcţiei cu un grad de executare de 50% şi mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor dc construcţie au trecut mai mult de 3 ani, sunt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale. Reieşind din cele expuse mai sus, considerăm că mecanismul de impozitare a bunurilor imobile îşi găseşte pe deplin aplicabilitatea în prevederile actelor normative în vigoare. în acest context, comunicăm despre imposibilitatea implementării recomandării din subpet. 2.3 al Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 78 din 23.1 1.2018 cu privire la Raportul auditului situaţiilor financiare ale s. Budeşti, încheiate la 31.12.2017 şi solicităm excluderea din monitorizare a recomandării prenotate.

RO_6726_Raspuns HC 78 2018 MEI 25.06.2019.pdf

2.4.1. aplicarea cadrului normativ pentru neutilizarea în anul 2017 de către s. Budești a transferurilor cu destinație specială în sumă de 29,0 mii lei;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”

RO_6429_292-19_MinFin.pdf
RO_6727_Raspuns HC 78 2018 MF 14.06.2019.pdf
RO_6940_Raspuns HC 78 79 2018 MF 21.10.2019.pdf
RO_7072_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.4.2. ajustarea SI al MF la principiile contabilității de angajamente în scopul raportării de către autoritățile publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/80 din 21.10.2019, adresată CCRM: „Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. în conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016 şi anume prevederile capitolului 3 „Scopul şi obiectivele reformei” stipulează intenţia Ministerului Finanţelor de a menţine metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat şi în prezent în Republica Moldova. Întru respectarea prevederilor din punctul 3.3 al Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.215/2015, Direcţia Trezoreria de Stat şi Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, zilnic, perfectează şi transmit în format electronic administratorilor de venituri Registrul veniturilor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală/bugetelor locale (Forma FI-006), precum şi fişierul cu informaţia la nivel de document de plată. Administratorii de venituri sunt obligaţi zilnic să asigure primirea de la Direcţia Trezoreria de Stat şi de la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor a informaţiei despre suma încasărilor la bugetele respective, în format electronic. Administratorii de venituri, după verificarea şi prelucrarea zilnică a informaţiei primite de la Direcţia Trezoreria de Stat şi Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, sunt responsabili de reflectarea acesteia în fişele personale ale contribuabililor. In contextul celor expuse, se consideră irelevaittă ajustarea sistemului informaţional al Ministerului Finanţelor la principiile contabilităţii de angajamente în scopul raportării de către autorităţile publice locale a calculelor, creanţelor şi datoriilor aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi.”.

RO_6429_292-19_MinFin.pdf
RO_6727_Raspuns HC 78 2018 MF 14.06.2019.pdf
RO_6940_Raspuns HC 78 79 2018 MF 21.10.2019.pdf
RO_7072_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf