Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.82 din 28 noiembrie 2018cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenţie Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-28 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 20

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Agenţiei Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (20)

a) ajustarea politicii de contabilitate la specificul activității instituționale și asigurarea descrierii grafice și narative a tuturor proceselor operaționale din cadrul entității;

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Au fost descrise procesele operaționale din cadrul Agenției (Anexe: Descrierea proceselor operaționale: procesul de control doping al sângelui; solicitarea scutirii de uz terapeutic; elaborarea planului de achiziţii publice; inventariere; organizarea şi desfăşurarea evenimentelor în scopul prevenirii dopajului în sport), fiind realizată doar descrierea naratvă.

b) calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale;

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost calculată/recalculată uzura mijloacelor fixe și activelor nemateriale (Anexa:Nota contabilă)

c) optimizarea cheltuielilor pentru procurarea și utilizarea combustibilului prin respectarea parcursului-limită anual pentru transportul de serviciu;

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Suma cheltuielilor contractante pentru procurarea și utilizarea combustibilului a fost calculată reieșind din parcursul-limită anual pentru transportul de serviciu (Anexa:calculul necesarului de combustibil pentru anul 2019)

1. Ajustarea politicii de contabilitate la specificul activității instituționale.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost aprobată Politica de Contabilitate, ajustată la specificul activității instituționale (anexa: Politica de Contabilitate).

2. Să asigure reflectarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale necontabilizate/necapitalizate.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost corectată reflectarea în evidență contabilă mijloacele fixe și activelor nemateriale, concomitent cu uzura acestora (Anexe: Procese-verbale de luare la evidență a activelor materiale și nemateriale nr. 1 din 12.11.2018 și nr. 2 din 01.12.2018)

3. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost corectată reflectarea în evidență contabilă mijloacele fixe și activelor nemateriale, concomitent cu uzura acestora (Anexe: Procese-verbale de luare la evidență a activelor materiale și nemateriale nr. 1 din 12.11.2018 și nr. 2 din 01.12.2018). A fost calculată/recalculată uzura mijloacelor fixe și activelor nemateriale (Anexa:Nota contabilă)

4. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor patrimoniale, cu respectarea reglementărilor de întocmire conformă a informațiilor relevante procesului respectiv.

5. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor patrimoniale, cu întocmirea informațiilor relevante procesului respectiv. Să asigure raportarea corespunzătoare a informațiilor privind datoriile cu termenul de achitare expirat.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Datoriile cu termen de achitare expirat în valoare de 1,8 mii lei au fost achitate (Anexa: Oridinul de plată nr. 41 din 13.02.2018)

6. Să asigure respectarea normelor de contabilitate aferente evidenței datoriilor interne, în special, a celor formate ca urmare a necapitalizării mijloacelor fixe procurate prin leasing financiar ascuns (voalat).

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost corectată reflectarea în evidență contabilă mijloacele fixe și activelor nemateriale, concomitent cu uzura acestora (Anexe: Procese-verbale de luare la evidență a activelor materiale și nemateriale nr. 1 din 12.11.2018 și nr. 2 din 01.12.2018)

7. Să asigure evidenţa datoriilor interne, respectând cerințele normelor de contabilitate.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Conturile corecte pentru contabilizarea cotizațiilor în organizațiilor internaționale și serviciilor de laborator au fost indicate în Politica de contabilitate.

9. Calcularea şi transferarea reținerilor impozitului pe venit cu respectarea prevederilor cadrului regulator aferent.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost calculat și reținut impozitul pe venit din suma aferentă deplasărilor peste hotare în mărime de 661,84 lei (Anexa: ordinul de plată nr. 122 din 05.06.2019).

10. Acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Zilele de concediu nefolosite pentru perioadele precedente au fost incluse în Graficul concediilor pentru anul 2019, concediul nefolosit a fost acordat (Anexa: copia ordinului)

11. Optimizarea cheltuielilor pentru procurarea și utilizarea combustibilului prin respectarea parcursului-limită anual pentru transportul de serviciu.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Suma cheltuielilor contractante pentru procurarea și utilizarea combustibilului a fost calculată reieșind din parcursul-limită anual pentru transportul de serviciu (Anexa:calculul necesarului de combustibil pentru anul 2019)

12. Asigurarea calculului şi reținerii impozitului pe venit din suma aferentă deplasărilor peste hotare achitate neregulamentar, care urma a fi impozitată conform prevederilor art.19 lit.a) din Codul fiscal.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost calculat și reținut impozitul pe venit din suma aferentă deplasărilor peste hotare în mărime de 661,84 lei (Anexa: ordinul de plată nr. 122 din 05.06.2019).

15. Reflectarea în evidenţa contabilă, la contul extrabilanţier distinct, a bunurilor gestionate în baza contractului de comodat.

response:
Pe parcursul misiunii de audit, mijlocul de transport primit a fost luat la evidenţa extrabilanţieră cu valoarea de 3,8 mii lei.

13. Descrierea grafică și narativă a tuturor proceselor operaționale din cadrul entităţii. Autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar și control, precum și emiterea corespunzător cerințelor a Declarației privind buna guvernare.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost întocmită Declarația de răspundere managerială (Anexa: Declarația de răspundere managerială din 08.02.2019), au fost descrise narativ procesele operaţionale din cadrul Agenţeie.

14. Modificarea fişelor de post pentru Directorul general şi jurisconsult, astfel încât să fie exclusă probabilitatea materializării conflictului de interese real.

16. Instituirea sistemului de MFC pe segmentul achiziţii publice. Publicarea Planului anual de achiziții publice şi a modificărilor la acesta, în termenul stabilit de cadrul legal, pe pagina web oficială a ANAD.

17. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică/ anuală.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: Pentru anul 2019 au fost revizuiți indicatorii de performanță pentru a reflecta performanța cuantificabilă și măsurabilă aferentă realizării obiectivelor anuale (Anexa:Indicatorii de performanță pentru anul 2019)

18. Elaborarea şi aprobarea unei strategii naționale în domeniul implementării politicilor antidoping, cu estimarea surselor de finanţare suficiente pentru implementarea integrală a prevederilor acesteia.

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: A fost creat grupul de lucru pentru inițierea elaborării strategiei naționale în domeniul implementării politicilor antidoping (Anexa: Ordinul 9B din 28.06.2019)

Cerinte (3)

2.2. pentru documentare şi luare de atitudine asupra constatărilor din punctele 4.2 şi 4.4 din Raportul de audit, precum şi pentru completarea, după caz, a cadrului regulator cu prevederi aferente procurărilor de bunuri prin leasing.

response:
Scris. MF nr.03-02/1/39/522 din 01.07.2019: La etapa elaborării limitelor de cheltuieli pe Agenţia Naţională Antidoping, Ministerul Finanţelor a aplicat regulile generale de estimare a limitelor de cheltuieli, prevăzute în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015, potrivit cărora la bază stau cheltuielile aprobate pentru anul curent ajustate la costul factorilor de modificare, stabilite în conformitate cu disponibilităţile bugetare şi politicile statului în sector. Respectiv, Agenţia Naţională Antidoping a repartizat alocaţiile aprobate pe categorii economice de cheltuieli cu respectarea limitei stabilite. Mai mult ca atît, conform prevederilor art.60 alin.(I), lit.c) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar­fiscale nr. 181/2014, pe parcursul anului bugetar, Agenţia Naţională Antidoping a avut posibilitatea de a efectua redistribuiri ale alocaţiilor aprobate, rară a afecta limitele de alocatii stabilite. Urmează să fie elaborat un proiect de Ordin de modificare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.216/2015,,Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar,,, și anume pct.1.4.5. ,, Reguli generale de evaluare (recunoaștere) și reevaluare,, va fi complitat cu sintagma: ,,Pentru bunurile procurate prin acțiunui promoționale, valoarea de intrare se determină la valoarea justă,,.

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea următoarelor recomandări:

response:
Scris.ANA cu nr. 44-19 din 28.06.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

8. Revizuirea contractelor individuale de muncă prin specificarea concretă a duratei de muncă pentru angajații prin cumul extern; Organizarea regulamentară a evidenței timpului de muncă pentru angajații prin cumul extern și calcularea retribuirii muncii pentru aceștia proporțional timpului efectiv lucrat.