Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.82 din 28 noiembrie 2018cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenţie Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-28 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 20

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Agenţiei Naționale Antidoping, încheiate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999).

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (20)

a) ajustarea politicii de contabilitate la specificul activității instituționale și asigurarea descrierii grafice și narative a tuturor proceselor operaționale din cadrul entității;

b) calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale;

c) optimizarea cheltuielilor pentru procurarea și utilizarea combustibilului prin respectarea parcursului-limită anual pentru transportul de serviciu;

1. Ajustarea politicii de contabilitate la specificul activității instituționale.

2. Să asigure reflectarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi activelor nemateriale necontabilizate/necapitalizate.

3. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale.

4. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor patrimoniale, cu respectarea reglementărilor de întocmire conformă a informațiilor relevante procesului respectiv.

5. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor patrimoniale, cu întocmirea informațiilor relevante procesului respectiv. Să asigure raportarea corespunzătoare a informațiilor privind datoriile cu termenul de achitare expirat.

6. Să asigure respectarea normelor de contabilitate aferente evidenței datoriilor interne, în special, a celor formate ca urmare a necapitalizării mijloacelor fixe procurate prin leasing financiar ascuns (voalat).

7. Să asigure evidenţa datoriilor interne, respectând cerințele normelor de contabilitate.

9. Calcularea şi transferarea reținerilor impozitului pe venit cu respectarea prevederilor cadrului regulator aferent.

10. Acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare.

11. Optimizarea cheltuielilor pentru procurarea și utilizarea combustibilului prin respectarea parcursului-limită anual pentru transportul de serviciu.

12. Asigurarea calculului şi reținerii impozitului pe venit din suma aferentă deplasărilor peste hotare achitate neregulamentar, care urma a fi impozitată conform prevederilor art.19 lit.a) din Codul fiscal.

15. Reflectarea în evidenţa contabilă, la contul extrabilanţier distinct, a bunurilor gestionate în baza contractului de comodat.

13. Descrierea grafică și narativă a tuturor proceselor operaționale din cadrul entităţii. Autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar și control, precum și emiterea corespunzător cerințelor a Declarației privind buna guvernare.

14. Modificarea fişelor de post pentru Directorul general şi jurisconsult, astfel încât să fie exclusă probabilitatea materializării conflictului de interese real.

16. Instituirea sistemului de MFC pe segmentul achiziţii publice. Publicarea Planului anual de achiziții publice şi a modificărilor la acesta, în termenul stabilit de cadrul legal, pe pagina web oficială a ANAD.

17. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică/ anuală.

18. Elaborarea şi aprobarea unei strategii naționale în domeniul implementării politicilor antidoping, cu estimarea surselor de finanţare suficiente pentru implementarea integrală a prevederilor acesteia.

Cerinte (3)

2.2. pentru documentare şi luare de atitudine asupra constatărilor din punctele 4.2 şi 4.4 din Raportul de audit, precum şi pentru completarea, după caz, a cadrului regulator cu prevederi aferente procurărilor de bunuri prin leasing.

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea următoarelor recomandări:

8. Revizuirea contractelor individuale de muncă prin specificarea concretă a duratei de muncă pentru angajații prin cumul extern; Organizarea regulamentară a evidenței timpului de muncă pentru angajații prin cumul extern și calcularea retribuirii muncii pentru aceștia proporțional timpului efectiv lucrat.