Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.79 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Tohatin, încheiate la 31.12.2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 25

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale com. Tohatin sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”, și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare);
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (25)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea com. Tohatin;

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare;

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la entitățile fondate și instituțiile bugetare finanțate din alte bugete;

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice ale calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii salarizării funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor necesare în acest scop;

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.2.1. conformarea evidenței analitice și celei sintetice ale calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți la principiile contabilității de angajamente;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit drept obiectiv pentru anul 2019 implementarea SIA „SCITL 2.0”, care prevede optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare (în cazul bunurilor imobiliare neevaluate), precum și asigurarea plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

RO_6342_248-19_SFS.pdf

2.2.2. ajustarea SI „Cadastru Fiscal” în scopul eliminării erorilor;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: în vederea executării cerintelor privind ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în partea ce ține de generarea rapoartelor și a informațiilor aferente acestora, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a inițiat procesul de identificare a unui mecanism unic de selectare a informațiilor, cu ținerea evidenței soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți conform contabilității de angajamente.

2.3.1. aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către com.Tohatin a transferurilor cu destinație specială în sumă de 188,7 mii lei;

response:
cris. nr.03-02/1/21 din 28.03.2019: Legea finantelor publice locale nr.3 97/2003 si Legea finantelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinatie speciala utilizate contrar destinatiei. Totodata, art.12 (1) din Legea privind fmantele publice locale nr.3 97/2003 stabileste expres tipurile de transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat, destinate pentru finanțarea invățământului, infrastructurii drumurilor publice locale, competentelor delegate autoritaților administrației publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investițiile capitale și alte măsuri speciale. Prin urmare, in opinia Ministerului Finanfelor, se considera că soldul mijloacelor din transferurile cu destinație speciala pentru invatățmânt, urmeaza/poate fi utilizat de catre autoritățile publice locale respective în același sector pentru care au fost alocate. Dat fiind existența unor contradicții dintre prevederile art.12 alin.(l), lit.a) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 si prevederile art.143 alin.(1) din Codul educatiei nr.152/2014, in partea ce tine de modul de estimare al transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea instituțiilor de educatie antepreșcolara și preșcolara, Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr.07/1-17/25 din 06.03.2019, a informat Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetarii despre necesitatea asigurarii sinergiei prevederilor pe acest segment (copia scrisorii se anexeaza ре 1 fila).

RO_6430_292-19_MinFin.pdf

2.3.2. ajustarea sistemului informațional al Ministerului de Finanțe la principiile contabilității de angajamente în scopul raportării de către autoritățile publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele locale.

1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea corectării deficiențelor constatate privind reflectarea în evidența contabilă lucrărilor de pavarea trotuarelor cu 329,16 mii lei, lucrărilor de alunecări cu 20241,92 mii lei.

2. Inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

3. Declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

4. să aprobe un plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop

5. Conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor și soldurilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent.

6. să ajusteze politica de contabilitate la specificul activității instituționale.

7. Să clasifice contului 338 «Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte» în corespundere cu OMF nr.208 din 24.12.2015.

8. să efectuează evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare; să întreprindă măsurile de rigoare în vederea corectării deficiențelor constatate.

9. Evidența sintetică și cea analitică a calculelor, achitărilor și a soldurilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent.

10. Să asigure calcularea și încasarea plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete.

11. - să clasifice cheltuielile de personal în corespundere cu Normele metodologice. - să fundamenteze, aprobe și/sau înregistreze conform (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) statele de personal, inclusiv ale entităților fondate.

12. Să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

2.3.2. ajustarea sistemului informațional al Ministerului de Finanțe la principiile contabilității de angajamente în scopul raportării de către autoritățile publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele locale.

response:
Scris. nr.03-02/1/21 din 28.03.2019: Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasarile bugetelor componente ale bugetului public national și platile bugetului de stat și ale bugetelor locale se efectueaza prin sistemul trezorerial conform metodei de casa. În conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificatia bugetara economica si se utilizeaza pentru evidenta executarii de casa a bugetului public național (metoda de casa), precum și pentru evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor efective ale autorităților/institutiilor bugetare, a activelor financiare si nefinanciare, a datoriilor si rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul si Planul de actiuni pentru elaborarea Standardelor Nationale de Contabilitate pentru Sectoral Public, aprobate prin ordinul ministrului finantelor nr. 159/2016 si anume prevederile capitolului 3 „Scopul și obiectivele reformei” stipulează intenția Ministerului Finantelor de a menține metoda de casa pentru asigurarea executarii procesului bugetar aplicat și în prezent în Republica Moldova. Întru respectarea prevederilor din punctul 3.3 al Normelor metodologice privind executarea de casa a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor, aprobate prin ordinul ministrului finantelor nr.215/2015, Directia Trezoreria de Stat și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finantelor, zilnic, perfecteaza și transmit in format electronic administratorilor de venituri Registrul veniturilor bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/fondurilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala/bugetelor locale (Forma FI-006), precum și fișierul cu informatia la nivel de document de plata. Administratorii de venituri sunt obligati zilnic să asigure primirea de la Directia Trezoreria de Stat și de la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finantelor a informatiei despre suma incasarilor la bugetele respective, in format electronic. Administratorii de venituri, dupa verificarea și prelucrarea zilnica a informatiei primite de la Directia Trezoreria de Stat și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finantelor, sunt responsabili de reflectarea acesteia in fișele personale ale contribuabililor.

RO_6430_292-19_MinFin.pdf

Cerinte (0)