Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.77 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale or. Codru încheiate la 31.12.2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 22

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale or. Codru sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (22)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea or. Codru;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. APL or. Codru au întreprins acţiunile necesare în vederea implementării recomandărilor Curţii de Conturi. Informația prezentată pentru fiecare recomandare.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenuri, drumuri, străzi, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare etc.), precum și a patrimoniului entităților fondate;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. a) Prin dispoziţia primarului nr.20 din 27.03.2019 s-a formar comisia de inventariere şi evaluare a patrimoniului public (drumuri). Rezultatele inventarierii sunt luate la evidenţă contabilă. b) Intru executarea prevederilor deciziei Consiliului or.Codm nr.5/8 din 15.08.2019, APL va efectua inventarierea totală a reţelei de apeduct şi canalizare în termeni optimi.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri)

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. Către agenţi economici a fost transmise facturile şi acte de verificare în vederea încasării plăţilor pentru arendă şi folosirea terenului proprietate publică. La moment sunt înregistrare: 9 contracte de arendă funciară - valabile; 3 agenţi economici se achită pentm folosirea terenului; 1 contract de arendă a fost expirat; 2 contracte de acces pe proprietatea publică în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizări reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. Calculul achitărilor şi a soldurilor la impozitul pe bunuri imobiliare se efectuiază în programul informaţional SIA CADASTRU-FISCAL în care se duce o evidenţă strictă a contribuabililor şi a calculului impozitului şi a penalităţilor se face automat de către program evidenţa contribuabililor noi care se înregistrează în program şi corectitudinea informaţiei privind bunurile imobiliare din proprietatea acestora şi a calculul impozitului se verifică în permanenţă de către perceptorii fiscali în conlucrare cu specialiştii DDF Centru şi serviciul Servinform In permanenţă se lucrează în scopul depistării şi obligării forţate a contribuabililoi restantieri. Pentm perioada fiscală anului 2018 s-au expediat 88 scrisori recomandate cu avertismente persoanelor a căror restanţă este mai mult de 500 lei, s-au strîns dovezi confirmative şi sa întocmit lista acestora, care a fost prezentată la DDF Centru pentm luarea măsurilor în scopul sustragerii forţate prin metode legale a restanţelor. La moment se implementează un program informaţional SCITL care va permite ţinerea evidenţei mai stricte şi corecte a calculului achitărilor şi restanţelor la impozitul pe bunuri imobiliare.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. În urma modificărilor la Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or.Codru, efectuate prin decizia Consiliului or.Codru nr.2/2 din 23.01.2019, s-a aprobat funcţia de auditor intern principal în Serviciul audit intern, aparatul Primăriei or. Codru. Pe parcursul anului 2019, pe cariere.gov.md, la data de 04.02.2019; 27.03.2019; 18.05.2019; 22.08.2019; 25.09.2019 şi la 09.11.2019 au fost plasate anunţuri privind organizarea concursului pentm funcţia publică sus menţionată, însă nu s-au prezentat nici un potenţial solicitant.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii de salarizare a funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. La 31 ianuarie 2019 de către Cancelaria de Stat a fost avizat favorabil statul de personal al Primăriei or.Codru, aprobat prin decizia Consiliului or.Codru nr.2/2 din 23.01.2019 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statui de personal al aparatului Primăriei or.Codru, mun.Chişinău, aprobate anterior”.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. în conformitate cu Regulamentul privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63 din 11.02.2019, Legea nr.29 din 05.04.2018, prin dispoziţia primarului nr.39 din 09.09.2019 s-a instituit comisia de delimitare în mod selectiv. Totodată, pentru achitarea lucrărilor de înregistrare a bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile la data de 03.07.2018 a fost încheiat contractul nr. 1143 cu Agenţia Servicii Publice. Necătînd la faptul că APL nu a comandat careva lucrări la Serviciul Cadastral Teritorial Chişinău 1, suma disponibilă pe cont s-a micşorat şi contractul a fost reziliat din 06.12.2018. Pe parcursul anilor 2018-2019 au fost executate lucrări de delimitare a 3 bunuri imobile de domeniul privat (2 sunt înregistrare în Registrul bunurilor imobile, 1 în proces de înregistrare) şi 2 bunuri imobile de domeniul public a UAT or.Codru (1 obiect în proces de înregistrare, 1 în proces de aprobare). Lucrările de delimitare sunt efectuate de Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

response:
Scrisoarea nr.409/19 din 27.12.2019. a) Prin deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.2/23-3 şi nr.2/23-4 din 22.02.2019 s-a acceptat preluarea, cu titlu gratuit, a reţelelor electrice publice de iluminat stradal din proprietatea publică a Consiliului orăşenesc Codru în proprietatea publică locală a Consiliului municipal Chişinău, conform anexelor. b) Prin decizia Consiliului or.Codru nr.5/8 din 15 august 2019 „Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare” a delegat S.A.,Apă-Canal Chişinău” gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în or.Codru, şi a aprobat forma Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare între Consiliulu orăşenesc Codru, mun.Chişinău, R.M. şi S.A.,Apă-Canal Chişinău”.

RO_7098_Raspuns HC 77 2018 Primaria or.Codru 27.12.2019.pdf

2.2.1.conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

response:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/17043 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat se alătură poziţiei expuse de către Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr. 03-02/1/80 din 21.10.2019: „Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. În conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016 şi anume prevederile capitolului 3 „Scopul şi obiectivele reformei” stipulează intenţia Ministerului Finanţelor de a menţine metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat şi în prezent în Republica Moldova.”

RO_6830_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7069_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf

2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare;

response:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/17043 din 16.12.2019. Serviciul Fiscal de Stat, în vederea neadmiterii erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare de către perceptorii fiscali din cadrul primăriilor, informează că au fost desfăşurate 566 de seminare cu privire la corectitudinea calculării impozitelor şi taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, pe parcursul trimestrelor l-II ale anului 2019, la care au participat 1479 de perceptori fiscali din cadrul primăriilor. Totodată, în vederea eficientizării procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză a informaţiei privind bunurile imobiliare înregistrate în SIA „Cadastrul Fiscal”, cu identificarea obiectelor care nu au fost asignate şi cu statut „Invalid”. Menţionăm că obiectele impunerii se înregistrează în SIA „Cadastrul Fiscal” cu statut „Invalid” în cazurile în care în informaţia transmisă de către Agenţia Servicii Publice lipsesc careva date sau datele sunt reflectate eronat. Astfel, Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor în conformitate cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile sale, stabilite în articolele 156-158 din Codul fiscal, urmează să verifice informaţia aferentă acestor categorii de obiecte şi să o completeze prin corectarea informaţiei cu privire la codul fiscal al contribuabilului, cota-parte de proprietate asupra bunului imobiliar, perioada de valabilitate a dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale prin aplicarea operaţiunii „Relaţii temporare”. Este de menţionat faptul că acţiunea privind monitorizarea corectitudinii calculării impozitului pe bunurile imobiliare are caracter permanent şi continuu.

RO_6340_248-19_SFS.pdf
RO_6725_Raspuns HC 77 2018 MF 14.06.2019.pdf
RO_6830_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7069_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către Primăria or. Codru a transferurilor cu destinație specială în sumă de 372,4 mii lei;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”

RO_6432_291-19_MinFin.pdf
RO_6725_Raspuns HC 77 2018 MF 14.06.2019.pdf
RO_6906_Raspuns HC 77 2018 MF 23.09.2019.pdf
RO_7070_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;

response:
Scris.nr.1303/OT4-442 din 14.05.2019: Pe parcursul trimestrului I al anului 2019, subiectii controlului administrativ, Consiliul orasenesc Codru si Primarul orasului Codru, au prezentat 84 acte. Controlului administrativ au fost supuse 33 decizii ale Consiliului orasenesc Codru si 51 dispozitii ale Primarului orasului Codru. În procesul exercitarii controlului, din numarul respectiv de acte prezentate, a fost notificata о dispozitie a Primarului, care ulterior a fost abrogata de catre emitent. De asemenea, Va informam, ca Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat.

RO_6500_423-19_OT Chisinau.pdf

2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale

response:
Scrisoarea nr.1303/OT4-1011 din 10.12.2019. Pe parcursul anului 2019, subiecţii controlului administrativ, Consiliul orăşenesc Codru şi Primarul oraşului Codru, au prezentat 284 acte. Controlului administrativ au fost supuse 97 decizii ale Consiliului orăşenesc Codru şi 187 dispoziţii ale Primarului oraşului Codru. In procesul exercitării controlului, din numărul respectiv de acte prezentate, a fost notificată o dispoziţie a Primarului, care ulterior a fost abrogată de către emitent şi 8 decizii ale Consiliului, două dintre care au fost abrogate, două - completate, iar 4 notificări sunt în curs de examinare. De asemenea, Vă informăm, că Consiliul orăşenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 decizia nr.1/5 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or. Codru, mun. Chişinău”, care au fost avizate favorabil de către Cancelaria de Stat la 25.01.2019 şi supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.

RO_7096_Raspuns HC 77 2018 Cancelaria de Stat 10.12.2019.pdf

2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

response:
Scris.nr.1030/OT4-442 din 14.05.2019: Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat.

2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

response:
Scrisoarea nr.1303/OT4-1011 din 10.12.2019. Pe parcursul anului 2019, subiecţii controlului administrativ, Consiliul orăşenesc Codru şi Primarul oraşului Codru, au prezentat 284 acte. Controlului administrativ au fost supuse 97 decizii ale Consiliului orăşenesc Codru şi 187 dispoziţii ale Primarului oraşului Codru. In procesul exercitării controlului, din numărul respectiv de acte prezentate, a fost notificată o dispoziţie a Primarului, care ulterior a fost abrogată de către emitent şi 8 decizii ale Consiliului, două dintre care au fost abrogate, două - completate, iar 4 notificări sunt în curs de examinare. De asemenea, Vă informăm, că Consiliul orăşenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 decizia nr.1/5 „Cu privire la operarea unor modificări în Structura, Efectivul-limită şi Statul de personal al aparatului Primăriei or. Codru, mun. Chişinău”, care au fost avizate favorabil de către Cancelaria de Stat la 25.01.2019 şi supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.

RO_7096_Raspuns HC 77 2018 Cancelaria de Stat 10.12.2019.pdf

1.1.evaluarea si contabilizarea conforma a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 1.2. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din teritoriul orasului ca bunuri proprietate publica din domeniul public, cu transmiterea ulterioara a acesteia, conform contractului de delegare a prestarii serviciilor, in gestiunea intreprinderilor ce presteaza servicii de aprovizionare cu apa si de canalizare.

2. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a drumurilor.

3.1. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a terenurilor publice; 3.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind inregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuala din bugetul local a mijloacelor financiare necesare in acest scop.

4. Sa asigure calcularea uzurii mijloacelor fixe conform prevederilor regulamentare.

5. sa conformeze evidenta sintetica si cea analitica a calculelor, achitarilor si a soldurilor de impozite, taxe si alte plati, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale, la principiile contabilitatii de angajamente și la cadrul legal existent.

6. sa ajusteze politica de contabilitate la specificul activitatii institutional.

7. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operațional de bază și descrierea acestora.

Cerinte (0)