Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.77 din 23.11.2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale or. Codru încheiate la 31.12.2017

Numar 526-528 din data de 2018-11-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 22

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale or. Codru sunt întocmite și prezentate, la situația din 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar” și cu Liniile Directoare de Audit2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (22)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la scrisoarea către conducerea or. Codru;

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenuri, drumuri, străzi, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare etc.), precum și a patrimoniului entităților fondate;

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri);

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, contabilității de angajamente și cadrului legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal, inclusiv ale entităților fondate, cu excluderea practicii de salarizare a funcțiilor publice în baza contractelor de muncă;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop;

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.2.1.conformarea evidenței analitice și sintetice a soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți contabilității de angajamente;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: Serviciul Fiscal de Stat și-a stabilit drept obiectiv pentru anul 2019 implementarea SIA „SCITL 2.0”, care prevede optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare (în cazul bunurilor imobiliare neevaluate), precum și asigurarea plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

2.2.2. ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul eliminării erorilor de calcul al impozitului pe bunurile imobiliare;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2944 din 13.03.2019: în vederea executării cerintelor privind ajustarea SIA „Cadastrul Fiscal” în partea ce ține de generarea rapoartelor și a informațiilor aferente acestora, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a inițiat procesul de identificare a unui mecanism unic de selectare a informațiilor, cu ținerea evidenței soldurilor, calculelor și achitărilor de impozite, taxe și alte plăți conform contabilității de angajamente.

RO_6340_248-19_SFS.pdf

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru aplicarea cadrului normativ cu privire la neutilizarea în anul 2017 de către Primăria or. Codru a transferurilor cu destinație specială în sumă de 372,4 mii lei;

response:
Scris nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019: Legea finantelor publice locale nr.397/2003 si Legea finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementeaza restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinatie specială utilizate contrar destinatiei. Totodata, art. 12 (1) din Legea privind finantele publice locale nr.397/2003 stabileste expres tipurile de transferuri cu destinatie specials de la bugetul de stat, destinate pentru finanțarea invățământului, infrastracturii drumurilor publice locale, competentelor delegate autorităților administrației publice de catre Parlament la propunerea Guvernului, investițiile capitale si alte măsuri speciale. Prin urmare, in opinia Ministerului Finantelor, se consideră ca soldul mijloacelor din transferurile cu destinatie specială pentru învatamânt, urmeaza/poate fi utilizat de catre autoritatile publice locale respective in acelasi sector pentru care au fost alocate. Dat fiind existența unor contradicții dintre prevederile art.12 alin.(l), Kt.a) din Legea privind finantele publice locale nr.397/2003 si prevederile art.143 alin.(1) din Codul educatiei nr.152/2014, în partea ce ține de modul de estimare al transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea institutiilor de educație anteprescolara și prescolara, Ministerul Finantelor, prin scrisoarea nr.07/1-17/25 din 06.03.2019, a informat Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii despre necesitatea asigurarii sinergiei prevederilor pe acest segment (copia scrisorii se anexeaza ре 1 fila). Cu referire la constatarile din pet. 5.5. din Raport, si anume: - ”lipsa formulei de alocare a transferurilor pentru invatamintul prescolar, special si complementer, propusa anual de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii si aprobata de Guvern, precum și necorespunderea cu aceste prevederi a Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor pentru planificarea bugetului” Conform prevederilor art.140 al Codului educatiei nr.152/2014, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii este responsabil de elaborarea unei formule de alocare a transferurilor pentru invatamintul prescolar, special si complementer, dar care până in prezent nu a fost elaborate. Dat fiind faptul că, formula respective nu este elaborata și aprobata, la etapa elaborarii transferurilor cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea educatiei timpurii, Ministerul Finantelor aplică regulile generate de estimare a limitelor de cheltuieli, prevazute în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.209/2015, potrivit carora la baza stau cheltuielile aprobate pentru anul curent ajustate la costul factorilor de modificare, stabilite in conformitate cu disponibilitatile bugetare si politicile statului in sector. Totodata, Ministerul Finantelor deține informatia ca, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, în colaborare cu reprezentantii UNICEF din Moldova, au demarat procedura de elaborare a formulei/schemei de finantare a institutiilor de educatie timpurie din Republica Moldova. Prin urmare, Ministerul Finantelor se va expune asupra propunerilor de modificare si/sau completare a legislatiei ce vizeaza subiectul alocarii TDS pentru educatia timpurie in baza formulei noi, pe masura parvenirii lor.

RO_6432_291-19_MinFin.pdf

2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;

response:
Scris.nr.1303/OT4-442 din 14.05.2019: Pe parcursul trimestrului I al anului 2019, subiectii controlului administrativ, Consiliul orasenesc Codru si Primarul orasului Codru, au prezentat 84 acte. Controlului administrativ au fost supuse 33 decizii ale Consiliului orasenesc Codru si 51 dispozitii ale Primarului orasului Codru. În procesul exercitarii controlului, din numarul respectiv de acte prezentate, a fost notificata о dispozitie a Primarului, care ulterior a fost abrogata de catre emitent. De asemenea, Va informam, ca Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat.

RO_6500_423-19_OT Chisinau.pdf

2.4.1. asigurarea uniformității controlului administrativ al deciziilor autorităților administrației publice locale;

2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

response:
Scris.nr.1030/OT4-442 din 14.05.2019: Consiliul orasenesc Codru a adoptat la 17.01.2019 Decizia nr. 1/5 ”Cu privire la operarea unor modificari in Structura, Efectivul-limita si Statul de personal al aparatului Primariei or. Codru, mun. Chisinau”, care au fost avizate favorabil de catre Cancelaria de Stat la 25.01.2019 si supuse controlului obligatoriu de legalitate la data de 30.01.2019 de catre Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat.

2.4.2 informarea privind nerespectarea cadrului normativ de către autoritățile administrației publice locale privind prezentarea Cancelariei de Stat pentru avizare a statelor de personal;

1.1.evaluarea si contabilizarea conforma a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 1.2. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din teritoriul orasului ca bunuri proprietate publica din domeniul public, cu transmiterea ulterioara a acesteia, conform contractului de delegare a prestarii serviciilor, in gestiunea intreprinderilor ce presteaza servicii de aprovizionare cu apa si de canalizare.

2. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a drumurilor.

3.1. inventarierea, evaluarea si contabilizarea conforma a terenurilor publice; 3.2. aprobarea unui plan pe termen mediu privind inregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor), cu alocarea anuala din bugetul local a mijloacelor financiare necesare in acest scop.

4. Sa asigure calcularea uzurii mijloacelor fixe conform prevederilor regulamentare.

5. sa conformeze evidenta sintetica si cea analitica a calculelor, achitarilor si a soldurilor de impozite, taxe si alte plati, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale, la principiile contabilitatii de angajamente și la cadrul legal existent.

6. sa ajusteze politica de contabilitate la specificul activitatii institutional.

7. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operațional de bază și descrierea acestora.

Cerinte (0)