Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 6 septembrie 2011 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2010

Numar din data de 2011-09-06 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 12

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului dl A.Conişescu, ministrului finanţelor dl V.Negruţa, viceministrului finanţelor dna M.Cărăuş, directorului Trezoreriei de Stat dna N.Lupan, directorului Direcţiei generale datorii publice dna E.Matveeva, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale dl V.Bînzaru, şefului secţiei asistenţă externă a Cancelariei de Stat dna L.Ciurea, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, directorului Departamentului venituri şi tehnologii informaţionale al Serviciului Vamal dl C.Trofăilă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanţelor în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi[2] şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[3], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul 2010, la componenta datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, asupra situaţiei datoriei de stat, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă, datele raportate fiind în corespundere cu sistemele de evidenţă ale Ministerului Finanţelor, iar operaţiunile sînt conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[4]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi proceduri de fond. În funcţie de contextul în care au fost aplicate de auditori, acestea au inclus examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări, chestionări etc. La efectuarea auditului s-au aplicat proceduri de fond, fiind analizate înregistrările din Registrul de stat privind datoria de stat, inclusiv din Subregistrul datoriei de stat interne şi Subregistrul datoriei de stat externe, din Registrul de stat privind garanţiile de stat, din Registrul de stat privind recreditarea de stat, cu aplicarea metodei de examinare selectivă a unor rapoarte şi informaţii ale Ministerului Finanţelor privind executarea de casă a bugetului de stat, precum şi din alte documente referitor la componenta respectivă.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Potrivit datelor reflectate iniţial de Ministerul Finanţelor în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010, soldul datoriei publice, la 31.12.2010, a constituit 22831,7 mil.lei, iar în urma verificării datelor din rapoartele financiare ale agenţilor economici de către Ministerul Finanţelor, la 28.07.2011, soldul datoriei publice a fost precizat în sumă de 22945,0 mil.lei, cu o creştere faţă de anul 2009 cu 5387,8 mil.lei, acesta incluzînd: datoria de stat administrată de Guvern - 18870,8 mil.lei, datoria administrată de Bănca Naţională a Moldovei - 2482,3 mil.lei, datoria întreprinderilor din sectorul public - 1522,8 mil.lei, datoria unităţilor administrativ-teritoriale - 69,1 mil.lei.

Ponderea datoriei publice în Produsul Intern Brut (71849,2 mil.lei) constituie 31,9%, fiind înregistrată o creştere cu 2,9 puncte procentuale faţă de anul 2009.

Ponderea datoriei de stat administrată de Guvern în Produsul Intern Brut în anul 2010 constituie 26,3%, fiind înregistrată o creştere cu 2,1 puncte procentuale faţă de anul 2009.

Soldul datoriei de stat interne, la 31.12.2010, a constituit 5304,9 mil.lei, încadrîndu-se în limita stabilită, dar fiind în creştere, comparativ cu începutul anului 2010, cu 200,0 mil.lei.

Soldul datoriei de stat externe, la 31.12.2010, a constituit 1116,2 mil.dol. SUA, încadrîndu-se în limita stabilită, dar fiind în creştere cu 342,5 mil.dol.SUA faţă de anul 2009.

Nivelul de valorificare a împrumuturilor externe pentru implementarea proiectelor investiţionale este redus, inclusiv la 23 de proiecte gradul de nevalorificare a surselor depăşeşte 20 la sută.

Datoria totală a agenţilor economici faţă de bugetul de stat, la 31.12.2010, a constituit 3024,0 mil.lei, din care datoria pentru împrumuturile recreditate agenţilor economici şi autorităţilor UAT din surse externe şi interne - 1291,4 mil.lei.

Avînd în vedere competenţele legale ale părţilor responsabile de procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei privind volumul datoriei publice, se relevă următoarele.

Guvernul, care în temeiul art.3 din Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, în persoana Ministerului Finanţelor, este autorizat cu competenţele privind datoria de stat, nu a monitorizat în măsură deplină acest domeniu, fiind constatate unele neconformităţi şi iregularităţi, creîndu-se situaţii de risc în administrarea şi raportarea datoriei publice.

Ministerul Finanţelor, fiind abilitat cu funcţia de administrare a datoriei de stat, garanţiilor şi recreditării de stat, precum şi de acumulare a informaţiei şi de monitorizare a situaţiei cu privire la datoria publică:

  • N-a asigurat în măsură deplină acţiunile de acumulare a informaţiei şi de monitorizare a situaţiei privind datoria publică, ce determină corectitudinea raportării volumului datoriei publice. Starea de lucruri creată la acest compartiment se datorează şi lipsei unor reglementări distincte şi exhaustive privind obligaţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor implicate în procesul de raportare şi monitorizare a datoriei publice.
  • N-a întreprins măsuri, prin prisma iniţierii propunerilor de completare a cadrului legal, privind responsabilizarea şi disciplinarea tuturor părţilor care regulamentar urmează să raporteze volumul şi statutul datoriei publice, în vederea asigurării raportării conforme Guvernului şi Parlamentului.
  • N-a asigurat conformitatea soldurilor înregistrate la începutul anului 2010 cu cele raportate pentru finele anului 2009, prin efectuarea neconformă a inventarierii periodice a Registrului datoriei de stat şi a Subregistrului datoriei de stat externe în vederea asigurării înregistrării şi raportării corecte a soldului datoriei Republicii Moldova faţă de creditorii externi. Această situaţie a denaturat soldul datoriei faţă de BERD, raportat şi stabilit în fişa de împrumut, cu 40,7 mii dol.SUA, care pe parcursul anului 2010 a fost corectată.
  • A admis un sold expirat din partea debitorilor garantaţi pentru împrumuturile interne şi externe în sumă de 295,28 mil.lei, sau 67,3% din soldul total de 439,04 mil.lei.
  • N-a întreprins măsuri de rigoare în raport cu agenţii economici care au admis restanţe la împrumuturile recreditate, în vederea identificării soluţiilor de rigoare pentru rambursarea mijloacelor la bugetul de stat. Astfel, în anul 2010, prin aplicarea acestor măsuri, a fost încasată suma de 2,5 mil.lei care, comparativ cu anul 2009, s-a majorat cu 0,2 mil.lei. Se menţionează că soldul beneficiarilor recreditaţi constituie 1489,0 mil.lei, 78,9 mil.dol.SUA şi 8,4 mil.euro (echivalentul a 2585,0 mil.lei), din care soldul datoriei expirate este de 324,9 mil.lei şi 19,6 mil.dol.SUA.

Unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat şi municipale, precum şi societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social relevă un nivel redus de responsabilitate în calitatea lor de părţi ale procesului de raportare a volumului datoriei publice, fapt ce condiţionează deficienţe în raportarea corectă a situaţiei privind volumul datoriei publice.

Se menţionează că:

  • deficienţele în cadrul raportării situaţiei în domeniul datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat sînt condiţionate şi de nereglementarea sistemului complex de interconexiune, control şi verificare între nivelurile de management al datoriei publice, ca părţi responsabile şi interdependente în procesul de monitorizare şi raportare a datoriei publice;
  • neaprobarea Strategiei de management al datoriei de stat poate condiţiona deficienţe în procesul de administrare a datoriei publice, care, concomitent, ar crea unele riscuri în domeniul finanţelor publice la nivel naţional;
  • gradul redus al valorificării împrumuturilor externe pentru implementarea proiectelor investiţionale, precum şi privind monitorizarea implementării în termen şi utilizarea conformă a surselor prezintă un risc pentru realizarea obiectivelor stabilite;
  • imobilizarea continuă de către agenţii economici a mijloacelor provenite din împrumuturi publice, valoarea cărora însumează 3024,0 mil.lei, lipseşte Guvernul de surse semnificative pentru finanţarea unor proiecte vitale de dezvoltare şi, respectiv, generează dezechilibre macrofinanciare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2010, care este parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Hotărîrea şi Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2010 se remit:

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor menţionate în Raportul de audit, şi se cere:

2.1.1. să evalueze gradul de rambursare de către beneficiari a creditelor acordate şi să iniţieze măsurile de rigoare pentru ameliorarea semnificativă a situaţiei create în urma acumulărilor majore de neplăţi;

2.1.2. să efectueze şi să prezinte Guvernului un studiu de impact privind evoluţia datoriei publice pe termen mediu şi asupra nivelului de valorificare a surselor externe;

2.1.3. să elaboreze Strategia de management al datoriei de stat pe termen mediu în corespundere cu practicile şi cerinţele internaţionale;

2.1.4. să asigure monitorizarea şi raportarea conformă a situaţiei privind datoria publică.

2.2. Guvernului, pentru documentare, şi se propune luarea de atitudine referitor la nivelul scăzut al valorificării surselor externe alocate pentru implementarea proiectelor investiţionale, precum şi privind faptul neaprobării Strategiei de management al datoriei de stat, stabilind obiectivele de bază, realizarea cărora ar contribui la finanţarea executării bugetului în conformitate cu un nivel acceptabil al riscului, cu asumarea costurilor minime pe termen mediu şi lung;

2.3. Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru documentare, şi, după caz, pentru luare de atitudine;

2.4. Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că Ministerul Finanţelor:

3.1. a corectat cu 40,7 mii.dol.SUA situaţia privind stocul datoriei cu unul din creditorii externi;

3.2. în rezultatul verificărilor datelor din rapoartele agenţilor economici prezentate Ministerului Finanţelor, a corectat soldul datoriei publice pe anul 2010 cu 113,3 mil.lei şi pe anul 2009 - cu 201,5 mil.lei;

3.3. a corectat situaţia raportată privind datoriile Î.S. ,,Servicii Transport Auto", aceasta fiind majorată cu 41,8 mil.lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''(cu modificările ulterioare).

[4] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (12)

Ministerul Finanţelor să întreprindă măsuri de responsabilizare şi disciplinare a tuturor părţilor care regulamentar urmează să raporteze acestuia referitor la situaţia privind volumul şi statutul datoriei publice, în vederea asigurării raportării conforme Guvernului şi Parlamentului.

Ministerul Finanţelor să întreprindă măsurile ce se impun pentru atingerea obiectivului fundamental în vederea asigurării finanţării măsurilor prevăzute în bugetul de stat, cu atragerea împrumuturilor, cu minimum de cheltuieli pe termen mediu şi lung şi la nivel optim de risc, la bugetarea proiectelor investiţionale pentru dezvoltarea infrastructurii, dar nu a consumurilor curente.

Ministerul Finanţelor, în comun cu BNM, să întreprindă măsuri pentru menţinerea unui nivel optim al ratelor anuale ale dobînzilor la piaţa VMS, în scopul reducerii din bugetul de stat a cheltuielilor pentru deservirea acestora.

Ministerul Finanţelor să asigure înregistrarea şi raportarea corectă a soldului datoriei Republicii Moldova faţă de creditorii externi, prin efectuarea verificării fiecărui împrumut în parte conform fişelor cu datele Registrelor şi Subregistrelor datoriei de stat, în aspectul creditorilor.

Ministerul Finanţelor, în comun cu autorităţile responsabile de implementarea proiectelor finanţate din surse externe, să implementeze mecanisme eficiente de monitorizare a implementării şi valorificării mijloacelor destinate realizării acestor proiecte, cu prezentarea periodică Guvernului a informaţiei privind evoluţia implementării şi nivelul de valorificare a mijloacelor externe.

Ministerul Finanţelor să elaboreze reglementări distincte şi exhaustive privind obligaţiile şi responsabilităţile tuturor părţilor implicate în procesul de raportare a datoriei publice şi să monitorizeze, prin verificare, veridicitatea informaţiilor privind împrumuturile contractate, prezentate de către societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social, întreprinderile de stat şi municipale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale, pentru a reduce riscul de raportare eronată a volumului datoriei publice.

Ministerul Finanţelor să asigure întreprinderea tuturor măsurilor oportune şi eficiente faţă de entităţile datornice pentru onorarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat.

Ministerul Finanţelor să efectueze o analiză privind implementarea proiectelor finanţate din surse externe, precum şi privind nivelul de valorificare a resurselor debursate, prin prisma administrării de către subdiviziunile create şi utilizarea conformă a acestora, cu informarea periodică a Guvernului

Ministerul Finanţelor neîntîrziat să întreprindă măsuri prudente şi eficiente pentru diminuarea semnificativă a datoriilor expirate, inclusiv prin intermediul organelor abilitate cu drept de suspendare a operaţiunilor bancare, de sechestrare şi percepere în mod incontestabil a mijloacelor datorate din conturile bancare ale beneficiarilor recreditaţi.

Ministerul Finanţelor să asigure completarea cadrului normativ existent cu reglementări şi responsabilităţi concrete pentru fiecare parte implicată în procesul de monitorizare şi raportare a datoriei publice.

Ministerul Finanţelor să asigure evaluarea situaţiei şi prognoza evoluţiei în domeniul datoriei publice, precum şi aprobarea Strategiei în domeniul managementului datoriei de stat pe termen mediu.

Ministerul Finanţelor să asigure menţinerea unui sistem de control intern eficient în cadrul Direcţiei generale datorii publice, fiind separate responsabilităţile ce ţin de înregistrarea tranzacţiilor în SI ,,DMFAS".

Cerinte (4)

2.1.1. să evalueze gradul de rambursare de către beneficiari a creditelor acordate şi să iniţieze măsurile de rigoare pentru ameliorarea semnificativă a situaţiei create în urma acumulărilor majore de neplăţi;

2.1.2. să efectueze şi să prezinte Guvernului un studiu de impact privind evoluţia datoriei publice pe termen mediu şi asupra nivelului de valorificare a surselor externe;

2.1.3. să elaboreze Strategia de management al datoriei de stat pe termen mediu în corespundere cu practicile şi cerinţele internaţionale;

2.1.4. să asigure monitorizarea şi raportarea conformă a situaţiei privind datoria publică.