Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 87 din 5 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Institutului Național al Justiției la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

2.1.1. ajustarea prevederilor politicii de contabilitate, inclusiv la specificul activității instituționale;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Politica de contabilitatea urmează a fi ajustată la specificul activității instituționale. Scris.INJ nr.214-INJ din 03.06.2019: INJ a ajustat prevederile politicii de contabilitate la specificul activității instituționale. Menționăm că în documentul politicii de contabilitate au fost introduse prevederi la compartimentele: - Veniturile și cheltuielile instituției publice, a calculului bursei audienților remunerarea formatorilor și a reținerilor contribuțiilor pentru asigurările obligatorii; - Mijloace fixe, prin instituirea unei comisii create de către Institutul Național al Justiției, pentru atribuirea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la intrate/procurate; - Stocuri de materiale, prin instituirea unei comisii create de către Institutul Național al Justiției, de atribuire a codurilor pentru stocuri de materiale la intrate/procurate.

RO_6588_478-19_INJ.pdf

2.1.2. asigurarea, în comun cu organizația internațională respectivă, a executării clauzelor contractuale, cu stabilirea unui termen concret și confirmarea creanțelor prin acte de verificare a decontărilor reciproce cu persoanele terțe;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: În anul 2018 urmează a fi finisate lucrările de reparație a clădirii INJ și, respectiv, stinsă creanța, situație care necesită monitorizare continuă. Scris.INJ nr.214-INJ din 03.06.2019: În anul 2018, au fost finalizate lucrările de consolidare a structurii de rezistență a clădirii administrative a INJ și, respectiv, stinsă creanța la cod ECO 319210 Clădiri în curs de execuție, în sumă de 4 063 680,0 lei și la cod ECO 222990 Servicii neatribuite altor aliniate, pentru procentul bancar, în sumă de 113 820 lei, care au fost transferate în anul 2017, conform Acordului între Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Institutul Național al Justiției, pentru implementarea proiectului ,,Suport pentru Reforma Sectorului Justiției în Republica Moldova", pentru reconstrucția sediului INJ, str.S.LAzo nr.1, mun.Chișinău.

RO_6611_582-19_INJ.pdf

2.1.3. asigurarea reflectării cheltuielilor aferente contractelor de prestare a serviciilor la conturile relevante;

response:
Scris.INJ nr.214-INJ din 03.06.2019: INJ implementează gradual această recomandare. Implementarea graduală se datorează specificului formatorilor angajați prin contractele de prestare servicii, precum și în egală măsură procedurii de achitare a acestor contracte de la contul Servicii, prin deschiderea conturilor bancare individuale (IBAN) și alte proceduri necesare. În astfel de situație, INstitutul Național al Justiției riscă să rămână în imposibilitate să-și desfășoare activitatea, fiind refuzat de către formatorii ocazionali pe motivul existenței unor formalități și condiții suplimentare impuse față de cele existente de până acum. În scopul excluderii perturbării activității instituționale și asigurării desfășurării normale a proceselor de instruire, INJ angajează treptat formatori prin cumul, la momentul actual numărul acestora fiind egal cu 14 unități de formatori.

RO_6588_478-19_INJ.pdf

2.1.4. asigurarea autoevaluării complexe a sistemului de management financiar și control, precum și emiterea corespunzător cerințelor a Declarației privind buna guvernare;

response:
Scris.INJ nr.214-INJ din 03.06.2019: INJ a asigurat desfășurarea autoevaluării complexe a sistemului de management financiar, fiind desemnată prin ordinul Directorului INJ o persoană responsabilă de acest segment în conformitate cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern precum și a Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.49 din 26.04.2012.

RO_6588_478-19_INJ.pdf

1. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale.

2. Asigurarea reflectării în evidența contabilă a valorii terenului aferent clădirii administrative.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit, INJ a solicitat de la organele de competență informațiile privind valoarea terenului respectiv. Astfel, în baza certificatului 0100/18/143930, eliberat la data de 31.10.2018 de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, terenul a fost reflectat în evidența contabilă cu valoarea de 7554,3 mii MDL.

2. Corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a mijloacelor fixe.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate înregistrări/corectări privind atribuirea/clasificarea în modul corespunzător a mijloacelor fixe.

3. Corectarea înregistrărilor aferente stocurilor de materiale care denaturează informațiile din rapoartele financiare.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări ale înregistrărilor aferente stocurilor de materiale în sumă totală de 26,1 mii MDL.

4. Asigurarea înregistrării corespunzătoare a paginii web, cu determinarea cheltuielilor aferente majorării valorii inițiale a acesteia.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit INJ a contabilizat corespunzător pagina web a instituției.

5. Asigurarea inventarierii exhaustive a tuturor elementelor patrimoniale, inclusiv a creanțelor și datoriilor

response:
Scris.INJ nr.243-INJ din 02.07.2019: S-a prezentat lista de inventariere a creanțelor și datoriilor la situația din 10.12.2018.

RO_6611_582-19_INJ.pdf

7. Ajustarea cadrului normativ intern privind reglementarea timpului necesar realizării normei didactice și elaborarea planurilor individuale per formator în corespundere cu planurile anuale de instruire.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Cadrul normativ intern urmează să fie ajustat în vederea reglementării timpului necesar pentru realizarea normei didactice și elaborării planurilor individuale per formator în corespundere cu planurile anuale de instruire. În contextul modificării cadrului normativ privind remunerarea formatorilor implicați în procesul de instruire în cadrul INJ, entitatea auditată nu a efectuat calculele aferente acestora pentru lunile noiembrie-decembrie 2016, cel puțin în condițiile cadrului normativ în vigoare , cu recalcularea ulterioară în condițiile noi.

8. Asigurarea înregistrării operațiunilor economice la conturile corespunzătoare de cheltuieli.

Cerinte (0)