Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 87 din 5 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Institutului Național al Justiției la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

2.1.1. ajustarea prevederilor politicii de contabilitate, inclusiv la specificul activității instituționale;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Politica de contabilitatea urmează a fi ajustată la specificul activității instituționale.

2.1.2. asigurarea, în comun cu organizația internațională respectivă, a executării clauzelor contractuale, cu stabilirea unui termen concret și confirmarea creanțelor prin acte de verificare a decontărilor reciproce cu persoanele terțe;

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: În anul 2018 urmează a fi finisate lucrările de reparație a clădirii INJ și, respectiv, stinsă creanța, situație care necesită monitorizare continuă.

2.1.3. asigurarea reflectării cheltuielilor aferente contractelor de prestare a serviciilor la conturile relevante;

2.1.4. asigurarea autoevaluării complexe a sistemului de management financiar și control, precum și emiterea corespunzător cerințelor a Declarației privind buna guvernare;

1. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale.

2. Asigurarea reflectării în evidența contabilă a valorii terenului aferent clădirii administrative.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit, INJ a solicitat de la organele de competență informațiile privind valoarea terenului respectiv. Astfel, în baza certificatului 0100/18/143930, eliberat la data de 31.10.2018 de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, terenul a fost reflectat în evidența contabilă cu valoarea de 7554,3 mii MDL.

2. Corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a mijloacelor fixe.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate înregistrări/corectări privind atribuirea/clasificarea în modul corespunzător a mijloacelor fixe.

3. Corectarea înregistrărilor aferente stocurilor de materiale care denaturează informațiile din rapoartele financiare.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări ale înregistrărilor aferente stocurilor de materiale în sumă totală de 26,1 mii MDL.

4. Asigurarea înregistrării corespunzătoare a paginii web, cu determinarea cheltuielilor aferente majorării valorii inițiale a acesteia.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit INJ a contabilizat corespunzător pagina web a instituției.

5. Asigurarea inventarierii exhaustive a tuturor elementelor patrimoniale, inclusiv a creanțelor și datoriilor

7. Ajustarea cadrului normativ intern privind reglementarea timpului necesar realizării normei didactice și elaborarea planurilor individuale per formator în corespundere cu planurile anuale de instruire.

response:
Scris. către Conducere nr. 07/02-1464-18 din 14.12.2018: Cadrul normativ intern urmează să fie ajustat în vederea reglementării timpului necesar pentru realizarea normei didactice și elaborării planurilor individuale per formator în corespundere cu planurile anuale de instruire. În contextul modificării cadrului normativ privind remunerarea formatorilor implicați în procesul de instruire în cadrul INJ, entitatea auditată nu a efectuat calculele aferente acestora pentru lunile noiembrie-decembrie 2016, cel puțin în condițiile cadrului normativ în vigoare , cu recalcularea ulterioară în condițiile noi.

8. Asigurarea înregistrării operațiunilor economice la conturile corespunzătoare de cheltuieli.

Cerinte (0)