Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.88 din 10 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului Național Anticorupție, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Centrului Național Anticorupție, încheiate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

1.1. Să dezvolte și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Până la finalizarea misiunii de audit, prin Ordinul directorului CNA nr.160 din 29.11.2018, a fost aprobată Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

1.2.a. Să corecteze înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Până la finalizarea misiunii de audit, CNA a corectat înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, prezentând auditului documentele confirmative.

1.2 b. Să finalizeze procedura de ajustare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din gestiune înregistrate la OCT la datele evidenței contabile.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: CNA va întreprinde măsurile necesare în vederea ajustării valorii cadastrale a bunurilor imobile din gestiune înregistrate la OCT la datele evidenței contabile.

1.3. a. Să corecteze înregistrările contabile privind calcularea și atribuirea la cheltuieli a amortizării activelor nemateriale.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Până la finalizarea misiunii de audit, CNA a corectat înregistrările contabile privind calcularea și atribuirea la cheltuieli a amortizării activelor nefinanciare, prezentând auditului documentele confirmative.

II. a. Să elaboreze și să aprobe nomenclatorul subdiviziunilor specializate și al funcțiilor cu risc sporit pentru viață și sănătate.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: CNA va ține cont de recomandarea înaintată, va elabora și aproba nomenclatorul subdiviziunilor de specialitate și al funcțiilor cu risc sporit pentru viață și sănătate.

II. î. Să asigure evidența și conformitatea mijloacelor aferente activității speciale de investigații.

III. a. Auditul a înaintat o recomandare Ministerului Finanțelor referitor la examinarea situației privind reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente transmiterii în folosință gratuită instituțiilor bugetare a încăperilor de serviciu, în scopul raportării veridice a acestora. A se vedea subpunctul. 2.2.1. din Hotărârea Curții de Conturi nr.88 din 10.12.2018.

III. b. Auditul a înaintat o recomandare Ministerului Finanțelor privind aducerea în concordanță a actelor normative ce reglementează modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile bugetare. A se vedea subpunctul. 2.2.2. din Hotărârea Curții de Conturi nr.88 din 10.12.2018.

III. c. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: CNA va ține cont de recomandarea înaintată în vederea asigurării depunerii garanțiilor de bună execuție în cadrul procesului de achiziții.

V. b. Să actualizeze Registrul riscurilor, cu includerea aspectelor ce vizează gestionarea riscurilor aferente situațiilor financiare constatate în cadrul auditului.

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: CNA va ține cont de recomandarea înaintată în vederea consolidării managementului riscurilor aferente situațiilor financiare.

2.2.1. examinarea situației privind reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente transmiterii în folosință gratuită instituțiilor bugetare a încăperilor de serviciu, în scopul raportării veridice a acestora;

2.2.2. aducerea în concordanță a actelor normative care reglementează modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile bugetare;

Cerinte (0)