Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.88 din 10 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului Național Anticorupție, încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Centrului Național Anticorupție, încheiate la 31 decembrie 2017 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

1.1. Să dezvolte și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019: Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Până la finalizarea misiunii de audit, prin Ordinul directorului CNA nr.160 din 29.11.2018, a fost aprobată Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul minsitrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015. (Anexa nr.1. pe 7 file).

RO_6590_548-19_CNA.pdf

1.2.a. Să corecteze înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019, Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Până la finalizarea misiunii de audit, CNA a corectat înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, prezentând auditului documentele confirmative.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

1.2 b. Să finalizeze procedura de ajustare a valorii cadastrale a bunurilor imobile din gestiune înregistrate la OCT la datele evidenței contabile.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019, Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Centrul prin scrisoarea nr.14/3219 din 05.06.2019 s-a adresat către Departamentul Cadastru, care au informat CNA prin scrisoarea nr.11-03/12814/2019 din 11.06.2019, că acestea două valori diferite prin esența lor și ele pot fi diferite din motiv că conform conform datelor Departamentului Cadastru sunt valori estimate în scopul impozitării, iar valoarea de bilanț este valoare inițială la care a fost contabilizat activul și se modifică în conformitate cu politicile contabile și rezultatul investițiilor capitale. Concomitent, Departamentul Cadastru a menționat, că reieșind din cele expuse nu modifică valorile bunurilor imobile pentru a le aduce în concordanță cu valoarea de bilanț din rapoartele financiare ale entității.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

1.3. a. Să corecteze înregistrările contabile privind calcularea și atribuirea la cheltuieli a amortizării activelor nemateriale.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019: CNA a corectat înregistrările contabile privind calcularea și atribuirea la cheltuieli a amortizării activelor nefinanciare, prezentând auditului documente confirmative despre ce este menționat și în raportul auditului.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

II. a. Să elaboreze și să aprobe nomenclatorul subdiviziunilor specializate și al funcțiilor cu risc sporit pentru viață și sănătate.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019: CNA a elaborat un proiect de ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului subdiviziunilor specializate și al funcțiilor cu risc sporit pentru viață și sănătate care se află în procedură, la etapa de consultare cu subdiviizunile Centrului.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

II. î. Să asigure evidența și conformitatea mijloacelor aferente activității speciale de investigații.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019: Asigurarea evidenței și conformitatea mijloacelor aferente activității special de investigații este un factor prioritar pentru CNA. Astfel, Centrul depune toate eforturile pentru a oferi o evidență cât mai reală și veridică a acestora, despre ce a fost menționat și în raportul de audit.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

III. a. Auditul a înaintat o recomandare Ministerului Finanțelor referitor la examinarea situației privind reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente transmiterii în folosință gratuită instituțiilor bugetare a încăperilor de serviciu, în scopul raportării veridice a acestora. A se vedea subpunctul. 2.2.1. din Hotărârea Curții de Conturi nr.88 din 10.12.2018.

III. b. Auditul a înaintat o recomandare Ministerului Finanțelor privind aducerea în concordanță a actelor normative ce reglementează modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile bugetare. A se vedea subpunctul. 2.2.2. din Hotărârea Curții de Conturi nr.88 din 10.12.2018.

III. c. Să intensifice controlul intern aferent procesului de achiziții, în vederea asigurării conformității acestuia și remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019, Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: pentru perioada de gestiune al anului curent de la operatorii economici care au contracte încheiate cu CNA, în urma procedurilor de achiziții publice au fost solicitate și primite garanțiile de bună executare a contractelor.

RO_6590_548-19_CNA.pdf

V. b. Să actualizeze Registrul riscurilor, cu includerea aspectelor ce vizează gestionarea riscurilor aferente situațiilor financiare constatate în cadrul auditului.

response:
Scris.CNA nr.14/3491 din 19.06.2019, Scris. către Conducere nr. 07-1492-18 din 10.12.2018: Centrul a actualizat registrul riscurilor și ca confirmare asigurării continuu dezvoltării și consolidării sistemului de management financiar și control, anexăm copia registrului riscurilor în care sunt identificate și evaluate riscurile aferente gestionării mijloacelor bugetare și a patrimoniului public. (Anexa nr.3 pe 2 file).

RO_6590_548-19_CNA.pdf

2.2.1. examinarea situației privind reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru serviciile comunale aferente transmiterii în folosință gratuită instituțiilor bugetare a încăperilor de serviciu, în scopul raportării veridice a acestora;

2.2.2. aducerea în concordanță a actelor normative care reglementează modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile bugetare;

response:
Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.127 din 16.07.2018, a fost modificat pct.3.3.165 din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, fiind aduse în concordanță actele normative care reglementează modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile bugetare.

Cerinte (0)