Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 90 din 12 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 15

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Cancelariei de Stat, la situația din 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (15)

2.2. pentru informare și, să asigure completarea cadrului normativ cu prevederi referitor la raportarea de către beneficiarii subsidiilor a executării efective și să se determine asupra situației soldurilor neutilizate.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/01/53 din 14.06.2019: prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.210/2018 au fost operate modificări în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.164/2016 prin includerea anexei nr.1 ,,Informație cu privire la executarea subsidiilor acordate din buget autorităților/instituțiilor bugetare", prin care tabelar se solicită inclusiv și informația privind cheltuielile efective a beneficiarului, care a profitat de subsidiile conform legislației. În partea ce ține de situația soldurilor neutilizate, se informează că, activitatea fiecărei instituții, beneficiar de subvenții din bugetul de stat, se reglementează prin Regulament, aprobat de Guvern, iar fiecare regulament determină situația privind soldurile neutilizate ale subvențiilor, de exemplu: pct.22 al HG nr.11/2017, pct.30 din Anexa nr.1 și pct.35 din Anexa nr.2 din HG nr.414/2018.

RO_6550_521-19_MinFin.pdf

1. Ajustarea politicilor de contabilitate la specificul activității instituționale

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Politica de contabilitatea urmează a fi ajustată la specificul activității instituționale Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: Cancelaria de Stat dispune de Politica de contabilitate, aprobată de secretarul general al Guvernului, care este ajustată la specificul instituției (anexa nr.1 în copie).

RO_6549_484-19_Cancelaria.pdf

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru înregistrarea deplină a drepturilor patrimoniale, cu ajustarea valorii bunurilor imobile și a terenurilor;

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul auditului, Programele/licențele/softurile au fost luate în evidență contabilă în sumă de 428,3 mii MDL. Aparatul central al CS a exclus din evidența contabilă imobilul în valoare de 12,8 mii MDL Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: Contract nr.620-SC/36 din 21.02.2019 privind achiziționarea serviciilor cadastrale (OT Ungheni-Cancelaria de Stat) (anexa nr.2 în copie).

RO_6549_484-19_Cancelaria.pdf

2.b Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, precum și corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a bunurilor

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale în valoare de 48 825,6 mii MDL. Totodată, au fost efectuate înregistrări/corectări privind atribuirea/clasificarea mijloacelor fixe în modul corespunzător, în sumă de 1 820,4 mii MDL Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: Cancelaria de Stat a monitorizat corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea bunurilor, calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale la instituțiile monitorizate (Direcția generală administrarea clădirii Guvernului, I.P. ,,Baza Auto a Cancelariei de Stat").

RO_6549_484-19_Cancelaria.pdf

3. Întreprinderea măsurilor de rigoare vizavi de stocurile de materiale circulante moral învechite

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: În instituțiile monitorizate au fost create comisii de lucru pentru determinarea inutibilității mijloacelor fixe și casarea lor, cu participarea reprezentatului Cancelariei de Stat (anexa nr.3 în copie); Cancelaria de Stat a eliberat autorizații de casare a bunurilor pentru Direcția generală administrarea clădirii Guvernului. Referitor la I.P. ,,Baza Auto a Cancelariei de Stat" evaluarea și casarea materialelor moral învechite sunt în proces de finalizare. A fost creată comisia pentru revizuirea stării mijloacelor fixe neutilizate. De către comisie a fost revizuită starea mijloacelor fixe neutilizată și a stocurilor de materiale circulante, în rezultat au fost decontate o parte de bunuri moral învechite care nu mai pot fi folosite.

10. a. Îmbunătățirea activității auditului intern

4. Înregistrarea în evidența contabilă a tuturor terenurilor aflate în folosință, legalizarea drepturilor patrimoniale și ajustarea valorii terenurilor

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit, CS a solicitat de la organele de competență informația privind valoarea a 4 terenuri, pentru a fi luate în evidență contabilă. Astfel, 2 terenuri primite cu titlu gratuit de către DGACG în anul 2004 (mun. Chișinău, str. Cosmonauților nr.9 (0.4098 ha) și str. Gh. Tudor nr.5 (0.2434 ha) și un teren în anul 1996 (mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare nr.124 (0.2882 ha) au fost luate în evidență contabilă în sumă totală de 774,4 mii MDL

2.1.2. să asigure planificarea și monitorizarea executării subsidiilor, precum și raportarea acestora de către instituțiile beneficiare în modul stabilit;

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: Informația privind raportarea lunară de utilizare a subsidiilor de către instituțiile monitorizate; Elaborarea demersului către Ministerul Finanțelor privind completarea cadrului normativ aferent raportării de către beneficiarii subsidiilor a executării efective și determinarea situației soldurilor neutilizate (anexa nr.4 în copie).

RO_6549_484-19_Cancelaria.pdf

2.1.3. să asigure prin prisma responsabilităților sale în calitate de fondator, înregistrarea și monitorizarea capitalului social în vederea integrității acestuia, cu determinarea componenței de constituire și raportare în modul stabilit.

response:
Scris.Cancelaria de Stat nr.17-04-3236 din 31.05.2019: Bilanțul contabil, Nota contabilă nr.16 ,,Evidența activelor nefinanciare primite și transmise cu titlu gratuit".

RO_6549_484-19_Cancelaria.pdf

7. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor, cu întocmirea informațiilor relevante procesului respectiv

8. Respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal și nediscriminării în procesul de achiziții publice

9. Să întreprindă măsuri în vederea executării integrale a cerințelor și recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi

10. b. Instituirea sistemului de management financiar și control în cadrul tuturor instituțiilor subordonate

11. Asigurarea executării indicatorilor de performanță

12. Optimizarea măsurilor privind locațiunea spațiilor neutilizate cu neadmiterea datoriilor și creanțelor, inclusiv a celor cu termen de achitare expirat

Cerinte (0)