Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 90 din 12 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 15

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Cancelariei de Stat, la situația din 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (15)

2.2. pentru informare și, să asigure completarea cadrului normativ cu prevederi referitor la raportarea de către beneficiarii subsidiilor a executării efective și să se determine asupra situației soldurilor neutilizate.

1. Ajustarea politicilor de contabilitate la specificul activității instituționale

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Politica de contabilitatea urmează a fi ajustată la specificul activității instituționale

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru înregistrarea deplină a drepturilor patrimoniale, cu ajustarea valorii bunurilor imobile și a terenurilor;

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul auditului, Programele/licențele/softurile au fost luate în evidență contabilă în sumă de 428,3 mii MDL. Aparatul central al CS a exclus din evidența contabilă imobilul în valoare de 12,8 mii MDL

2.b Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, precum și corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a bunurilor

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul auditului au fost efectuate corectări privind calcularea uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale în valoare de 48 825,6 mii MDL. Totodată, au fost efectuate înregistrări/corectări privind atribuirea/clasificarea mijloacelor fixe în modul corespunzător, în sumă de 1 820,4 mii MDL

3. Întreprinderea măsurilor de rigoare vizavi de stocurile de materiale circulante moral învechite

10. a. Îmbunătățirea activității auditului intern

4. Înregistrarea în evidența contabilă a tuturor terenurilor aflate în folosință, legalizarea drepturilor patrimoniale și ajustarea valorii terenurilor

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1493-18 din 12.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit, CS a solicitat de la organele de competență informația privind valoarea a 4 terenuri, pentru a fi luate în evidență contabilă. Astfel, 2 terenuri primite cu titlu gratuit de către DGACG în anul 2004 (mun. Chișinău, str. Cosmonauților nr.9 (0.4098 ha) și str. Gh. Tudor nr.5 (0.2434 ha) și un teren în anul 1996 (mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare nr.124 (0.2882 ha) au fost luate în evidență contabilă în sumă totală de 774,4 mii MDL

2.1.2. să asigure planificarea și monitorizarea executării subsidiilor, precum și raportarea acestora de către instituțiile beneficiare în modul stabilit;

2.1.3. să asigure prin prisma responsabilităților sale în calitate de fondator, înregistrarea și monitorizarea capitalului social în vederea integrității acestuia, cu determinarea componenței de constituire și raportare în modul stabilit.

7. Să asigure inventarierea exhaustivă a tuturor elementelor, cu întocmirea informațiilor relevante procesului respectiv

8. Respectarea principiilor asigurării concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal și nediscriminării în procesul de achiziții publice

9. Să întreprindă măsuri în vederea executării integrale a cerințelor și recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi

10. b. Instituirea sistemului de management financiar și control în cadrul tuturor instituțiilor subordonate

11. Asigurarea executării indicatorilor de performanță

12. Optimizarea măsurilor privind locațiunea spațiilor neutilizate cu neadmiterea datoriilor și creanțelor, inclusiv a celor cu termen de achitare expirat

Cerinte (0)