Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.89 din 12 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Biroului Național de Statistică, întocmite la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

2.1.1. să asigure ținerea evidenței contabile conform cadrului de reglementare;

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În scopul asigurării corectitudinii a ținerii evidenței contabile, s-a instalat programul integru de contabilitate SOFT, ce îmbină tot cadrul legislativ și normativ de reglementare a evidenței contabile, unde s-a ținut cont de recomandările echipei de audit și s-au înlăturat toate impactele ce au afectat semnificativ informațiile din rapoartele finnaciare privind soldurile inițiale. Instalarea acestui program în cadrul Biroului Național de Statistică invocă un control intern strict, pentru realizarea eficientă a observațiilor și recomandărilor echipei de audit.

2.1.2. să contabilizeze corespunzător bunurile imobile și să le stabilească drepturile patrimoniale în strictă corelare cu tipul drepturilor înregistrate ale acestora;

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: Pct.1 -La momentul controlului efectuat de către echipa de audit, au fost înregistrate la organele cadastrale teritoriale drepturile patrimoniale a 4 bunuri imobile: Taraclia, Telenești, Ungheni și Nisporeni. Anexa nr.1- 8 file. Pct.2 și pct.3 - În scopul ajustării valorii bunurilor imobile din evidenșă contabilă cu cele de la OCT, precum și contabilizarea corespunzătoare a bunurilor imobile la valoarea cadastrală a fost semnat un contract cu Agenția Servicii Publice nr.651-SC din 13.06.2019 în sumă 35387,0 lei, privind evaluarea și înregistrarea patrimoniului public din gestiunea Biroului Național de Statistică (25 clădiri), cu termenul de executare 31 decembrie 2019. În rezultatul executării contractului sus menționat, vor fi înregistrate în evidența contabilă bunurile imobile la valoarea cadastrală evaluată Anexa nr.2-3 file.

2.1.3. să corecteze înregistrările contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În timpul controlului au fost corectate înregistrările contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă. (Anexa nr.3-9 file).

2.1.4. să realizeze proceduri de inventariere anuală a situației patrimoniale și financiare, cu respectarea cerințelor cadrului de reglementare;

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: - Blanchetele neutilizate din cadrul Recensământul populației, precum și blanchetele care și-au pierdut actualitatea, au fost transmise ca maculatură către SRL ,,Candelux-Com" (contract nr.25-06/231 din 26.03.2019; Factura fiscală EUK 000637776 din 27.03.2019; Act de nimicire a documentelor din 28.03.2019). La momentul de față se înregistrează o creanță față de BNS în sumă de 3619,80 lei. Anexa nr.4-6 file. - Referitor la stocul de cative nefinanciare și materiale circulante în valoare de 6.243.474, 42 lei, raportate conform FD-051 (Raport privind primirea și utilizarea valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar), ținem să menționăm că mijloacele financiare au fost reflectate greșit ca ajutoare umanitare. Aceste mijloace de fapt sunt mijloace transmise cu titlu gratuit în cadrul Proiectului bilateral dintre Biroul Național de Statistică și Statistica din Suedia.

2.1.5. să asigure autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar, precum și emiterea corespunzătoare a Declarației privind buna guvernare

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: Conform Ordinului BNS nr.01 din 04.01.2019 (Anexa nr.5) a avut loc desemnarea coordonatorului autoevaluării și raportării a sistemului de control intern managerial prin emiterea Declarației de răspundere managerială. Raportul anual privind controlul intern managerial pentru anul 2018 a fost semnat electronic și prezentat MF (Anexa nr.6). Declarația de răspundere managerială pentru anul 2018 a fost semnată electronic, prezentată Ministerului Finanțelor și publicată pe site-ul BNS (Anexa nr.7).

1.1. c. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, precum și corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a mijloacelor fixe

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: A fost recalculată uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale, concomitent au fost corectate înregistrările contabile anterior efectuate.

1.1 d. Să asigure casarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale în corespundere cu reglementările aferente în vigoare

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În conformitate cu HG nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, s-a constituit comisia de casare, care a evaluat bunurile materiale, a întocmit toate documentele corespunzătoare casării și a prezentat conducerii spre aprobare Registrele de casare a mijloacelor fixe. (Se anexează documentele de casare a mijloacelor fixe. Anexa nr.8- 43 file).

1.2 a. Să asigure reflectarea în evidența contabilă a valorii terenurilor aferente clădirii administrative

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În scopul ajustării valorii terenurilor aferente clădirilor administrative din gestiune, precum și contabilizarea corespunzătoare a valorii cadastrale acestor terenuri, a fost semnat un contract cu Agenția Servicii Publice nr.651-SC din 13.06.2019 în sumă de 35387,0 lei, privind evaluarea și înregistrarea patrimoniului public din gestiunea Biroului Național de Statistică, cu termenul de executare 31 decembrie 2019. În rezultatul executării contractului sus menționat, vor fi înregistrate în evidența contabilă bunurile imobile la valoarea cadastrală evaluată. (Anexa nr.9-3 file).

1.3. a. Să asigure înregistrarea cota statului în capitalul social în valoare de 6 241,0 mii MDL

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În perioada efectuării misiunii de audit, BNS a contabilizat cota statului social în valoare de 1404000 lei. Totodată au fost efectuate înregistrările contabile în sumă de 4837000 lei, cu privire la înregistrarea terenurilor. Conform HG nr.902 din 06.11.2017, ÎS ,,Editura de Imprimate ,,Statistica", cu capitalul scoial în sumă de 7595,5 mii lei a fost transmisă noului fondator-Agenției Proprietății Publice, respectiv, suma sus menționată a fost scoasă din evidența contabilă a BNS și transmisă APP. Anexa nr.10-6 file. Scris. către Conducere nr. 07-1491-18 din 12.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit a fost înregistrată în evidența contabilă bunurile imobile în valoare de 1 404,0 mii MDL.

1.3 b. Să asigure inventarierea tuturor creanțelor și datoriilor

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: La finele anului 2018 s-a efectuat inventarierea tuturor creanțelor și datoriilor, întocmind acte de verificare reciproce cu toți agenții economici, cu care BNS a conlucrat pe parcursul anului. În luna decembrie 2018, au fost efectuate unele corectări în formule contabile, pentru contabilizarea corectă a decontărilor cu debitori și creditori. Anexa nr.11-2 file.

1.4 a. Să asigure încheierea contractelor de prestări servicii în conformitate cu prevederile cadrului normativ

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: S-a ținut cont de observațiile și recomandările a echipei de audit și în continuare s-a asigurat încheierea contractelor de prestare a serviciilor în conformitate cu legislația în vigoare.

1.4 b. Respectarea cadrului normativ privind acordarea concediilor anuale în termenele stabilite

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În urma analizei informației privind acordarea concediilor de odihnă nefolosite pe perioadele anterioare, s-a stabilit că în primul semestru al anului 2019 au fost acordate 2439 de zile de concediu nefolosite pentru perioadele anterioare. Informație privind acordarea concediilor Anexa nr.12-1 filă.

2.1 a. Corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a stocurilor de materiale circulante

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: Ținînd cont de prevederile HG nr.935 din 24.09.2018 cu privire la organizarea și funcțioanarea BNS, și anume privind reorganizarea BNS prin fuziune cu toate subdiviziunile teritoriale (36 raioane), consolidarea și verificarea tuturor soldurilor, această măsură va fi întreprinsă pe parcursul anului 2019.

3.2 a. Să asigure suplinirea cu personal a serviciului de audit intern

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: În cadrul Secției audit intern și managementul calității, a fost angajată o persoană, pe poziția de auditor superior conform procedurii de concurs care a avut loc la data de 15.03.2019. Din considerentul aplicării moratoriului de angajări conform indicației Ministerului Finanțelor suntem în imposibilitate de a suplini toate unitățile vacante din subdiviziunea dată. Ordinul BNS nr.194/p din 28.03.2019 se anexeaza- 1 filă.

3.2 b. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrării patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: Conform pct.6 din Ordinul MF nr.4 din 09.01.2019 ,,Coordonatorul este responsabil de organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului CIM în cadrul entității publice", BNS nu a desemnat în anul 2017 ,,coordonatorul" pentru procesul autoevaluării sistemului CIM în urma căreia s-ar emite Declarația de răspundere managerială; Conform Ordinului BNS nr.36 din 30.05.2019 cu privire la asigurarea funcționării sistemului de control intern managerial în cadrul BNS, s-a actualizat grupul de lucru pentru implementarea sistemului de CIM (Anexa nr.14-15 file). S-a elaborat Planul de acțiuni aprobat de către top managerul entității la data de 25.06.2019 și prezentat MF, direcției de armonizare a controlului financiar public intern, prin scrisoarea de însoțire nr.03-01/10 din 25.06.2019 (Anexa nr.15-4 file). Conform pct.5 lit.a), b), c), d), e) și pct.7 din ordinul BNS nr.36 din 30.05.2019 cu privire la asigurarea funcționării sistemului de control intern managerial în cadrul BNS, au fost stipulate procedurile cu privire la controlul intern (Anexa nr.14-15 file). Conform pct.1, subpct.1.1. al Ordinului BNS nr.31 din 17.05.2019 ,,Se pune în sarcina managerilor operaționali (șefi de subdiviziuni) din cadrul Biroului Național de Statistică (BNS): Descrierea narativă și cartografierea (descrierea grafică) proceselor de bază a subdiviziunii în care activează, până pe 30 septembrie 2019". secția audit intern și managementul calității a demarat activitatea documentării proceselor de bază cu termenii stabiliți (Anexa nr.16-2 file). Conform pct.1 subpct.1.2. Ordinului BNS nr.31 din 17.05.2019 ,,Se pune în sarcina managerilor operaționali (șefi de subdiviziuni) din cadrul BNS: Identificarea riscurilor aferente proceselor de bază, până la data de 31 octombrie 2019, secția audit intern și managementul calității a demarat activitatea de identificare a riscurilor aferente proceselor, în termenii stabiliți (Anexa nr.16-2 file). În urma realizării sarcinilor Ordinului BNS nr.31 din 17.05.2019 (Anexa nr.16-2 file), va avea loc actualizarea Registrului riscurilor.

3.3. Implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi în termenele stabilite

response:
Scris.BNS nr.03-01/11 din 28.06.2019: BNS a ținut cont de recomandările Curții de Conturi, acestea au fost integral sau parțial implementate în anul gestionat de BNS 2016-2017, celelalte recomandări nu mai sunt actuale.

Cerinte (0)