Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.89 din 12 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 526-528 din data de 2018-12-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Biroului Național de Statistică, întocmite la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

2.1.1. să asigure ținerea evidenței contabile conform cadrului de reglementare;

2.1.2. să contabilizeze corespunzător bunurile imobile și să le stabilească drepturile patrimoniale în strictă corelare cu tipul drepturilor înregistrate ale acestora;

2.1.3. să corecteze înregistrările contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

2.1.4. să realizeze proceduri de inventariere anuală a situației patrimoniale și financiare, cu respectarea cerințelor cadrului de reglementare;

2.1.5. să asigure autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar, precum și emiterea corespunzătoare a Declarației privind buna guvernare

1.1. c. Calcularea/recalcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale, precum și corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a mijloacelor fixe

1.1 d. Să asigure casarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale în corespundere cu reglementările aferente în vigoare

1.2 a. Să asigure reflectarea în evidența contabilă a valorii terenurilor aferente clădirii administrative

1.3. a. Să asigure înregistrarea cota statului în capitalul social în valoare de 6 241,0 mii MDL

response:
Scris. către Conducere nr. 07-1491-18 din 12.12.2018: Pe parcursul misiunii de audit a fost înregistrată în evidența contabilă bunurile imobile în valoare de 1 404,0 mii MDL

1.3 b. Să asigure inventarierea tuturor creanțelor și datoriilor

1.4 a. Să asigure încheierea contractelor de prestări servicii în conformitate cu prevederile cadrului normativ

1.4 b. Respectarea cadrului normativ privind acordarea concediilor anuale în termenele stabilite

2.1 a. Corectarea înregistrărilor contabile afectate de clasificarea eronată a stocurilor de materiale circulante

3.2 a. Să asigure suplinirea cu personal a serviciului de audit intern

3.2 b. Să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrării patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări

3.3. Implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi în termenele stabilite

Cerinte (0)