Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 92 din 15 decembrie 2018 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 13-21 din data de 2018-12-15 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 6

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă2, încheiate la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Reorganizat prin Hotărârea Guvernului nr. 535 din 06.06.2018 „Cu privire la Agenția Națională a Arhivelor”.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (6)

2.1.1. să asigure elaborarea prevederilor politicii de contabilitate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;

response:
Scris. ANA nr. 01-17/93 din 14.06.2019: In acest sens, administratia a aprobat Politica de contabilitate a Agentiei Nationale a Arhivelor (ansamblu de principii, reguli, metode procedee cu scopul obtinerii unei transparente Clare la utilizarea mijloacelor bugetare; copia ordinului nr. 79 din 23.11.2018 se anexează). Suplimentar Vă aducem la cunostintă că după finisarea reorganizării politica de contabilitate va suporta rectificäri, ajustäri tinând cont de noua structură a ANA.

2.1.2. să asigure organizarea și evidența contabilă în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, precum și restabilirea evidenței contabile a mijloacelor fixe și a uzurii mijloacelor fixe;

2.1.3. să asigure organizarea și restabilirea evidenței contabile a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale în corespundere cu prevederile normative în vigoare;

2.1.4. să asigure desfășurarea anuală a inventarierii exhaustive, cu respectarea obligatorie a cerințelor cadrului regulator, a elementelor patrimoniale ale instituției și, în special, a stocurilor de materiale circulante, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele financiare, precum și casarea stocurilor de materiale circulante;

2.1.5. să asigure înregistrarea cantitativ-valorică în evidența contabilă a loturilor de teren aflate în gestiune;

response:
Scris. ANA nr. 01-17/93 din 14.06.2019: Recomandarea 2.1.5. a fost solutionată în luna decembrie 2018 (copia ordinelor nr.91 din 28.12.2018 si nr.09 din 21.02.2019 se anexează). În luna februarie 2019 s-a efectuat evaluarea terenului de către Camera de Comerț Industrie a Republicii Moldova, care a prezentat Raportul de Evaluare nr. 0361991 din 18.02.2019 cu suprafata de 0,0811, ha la valoarea 188572.00 lei a fost luat la evidentă contabilă (copiile raportului registrului de evidentă a terenurilor se anexează).

2.1.6. să asigure autoevaluarea complexă și implementarea tuturor elementelor sistemului de management financiar și control intern, în conformitate cu prevederile regulamentare, precum și să emită anual Declarația privind buna guvernare;

response:
Scris. ANA nr. 01-17/93 din 14.06.2019: Recomandarea 2.1.6., dupä finisarea reorganizării institutiei, administratia Agentiei Nationale a Arhivelor urmează să pună în aplicare prevederile Legii nr. 229 din 23.092010 privind controlul financiar public intern, inclusiv organizarea sistemului de control intern managerial (managementul riscurilor asociate atingerii obiectivelor, planificarea, monitorizarea raportarea privind realizarea obiectivelor, documentarea proceselor de bază elaborarea procedurilor de lucru etc.) A fost semnată declaratia de răspundere managerială (se anexeazä).

Cerinte (1)

2.1. Agenției Naționale a Arhivelor (succesor în drepturi al Serviciului de Stat de Arhivă), pentru luare de atitudine și implementarea următoarelor recomandări.