Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.93 din 15.12.2018 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor și executarea cerințelor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 30.11.2016, aferente auditului performanței ,,Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni):resurse generoase – rezultate incerte”

Numar 13-21 din data de 2018-12-15 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 4

Misiunea de follow-up s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că factorii de decizie din cadrul entităților auditate au întreprins toate măsurile necesare în vederea implementării recomandărilor și executării cerințelor înaintate de auditul precedent.
Audiind în ședința publică Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședință, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Măsurile întreprinse de către factorii decizionali nu au asigurat în deplină măsură implementarea recomandărilor de audit înaintate de către Curtea de Conturi (Hotărârea nr.43 din 30.11.2016), fiind constatate rezerve la valorificarea mijloacelor financiare alocate, precum și la utilizarea eficientă a bunurilor procurate în cadrul Strategiei de reformă a sectorului justiției.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2018”.

Recomandari (4)

1. în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor, să asigure utilizarea eficientă și eficace a echipamentului destinat creării unui atelier de deservire auto în cadrul Penitenciarului nr.10 Goian, prin elaborarea unui Program de studii care să fie corelat cu termenul de detenție.

response:
Scris. MJ nr.4/1-5326 din 09.12.2019: Cursul de mecanic-auto s-a desfaşurat nemijlocit de către corpul didactic al Şcolii Profesionale nr. 9 mun. Chişinău, având la bază Ordinul comun nr. 412 din 01.10.2014 emis de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Referitor la programul de studii, informăm că, în perioada 2014-2015 s-a desfaşurat primul curs la profesia Mecanic-auto. In anul 2015, a început a doua promoţie, care mai apoi, începând cu data de 01.09.2016, a fost sistată conform ordinului nr. 43 din 13.09.2016 „Cu privire la sistarea activităţii grupei nr.8 GM” pe motivul că nu întruneau numărul necesar de abiturienţi. La 05.09.2016 a început cursul promoţiei a III-a fiind înmatriculaţi 15 deţinuţi, dinte care doar trei au finisat cursul în anul 2018, motivul fiind transferul în penitenciare pentru maturi odată cu atingerea majoratului. In anul 2016 au fost întreprinse măsurile necesare în vederea amenajării atelierului specializat în cadrul garajului Penitenciarului nr.10-Goian, amplasat în afara blocurilor de detenţie. Astfel, echipamentul fiind instalat în încăperea nominalizată, iar elevii având acces în timpul orelor practice în cadrul procesului de instruire. Aşadar, minorii sânt escortaţi în incinta atelierului aflându-se sub pază şi supraveghere pe tot parcursul lecţiilor practice. Totodată, menţionăm că curricula a fost elaborată de către organele de resort, iar administraţia entităţii nu dispune de prerogativele necesare pentru a interveni în procesul respectiv. De asemenea, cerinţa de bază a Şcolii Profesionale nr.9 pentru înmatricularea la studii la cursul în cauză cu durata de 2(doi) ani, ar fi existenţa certificatului privind absolvirea treptei gimnaziale (9 clase). Iar cursul cu durata de studii de 1 (an) ar fi o opţiune doar pentru acei abiturienţi, care au certificat de absolvire a studiilor medii incomplete (clasa 11-a). Totodată, informăm că Administraţia Naţională a Penitenciarelor are intenţia să transfere utilajul menţionat mai sus în altă instituţie penitenciară, unde aceasta va fi utilizat conform destinaţiei. Acest lucru va fi posibil după coordonarea cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în calitate de instituţie competentă, de repartizarea specialităţilor la instruirea în cadrul învăţământului profesional-tehnic şi identificarea şcolii profesionale care va desfăşura cursurile de instruire.

RO_6983_HCC_93 nr1071-19.pdf

2. în comun cu Ministerul Finanțelor, să identifice resurse financiare necesare pentru construcția/reconstrucția sediilor instituțiilor de detenție cu gradul de finalizare avansat, cu asigurarea integrității bunurilor gestionate.

2. în comun cu Ministerul Finanțelor, să identifice resurse financiare necesare pentru construcția/reconstrucția sediilor instituțiilor de detenție cu gradul de finalizare avansat, cu asigurarea integrității bunurilor gestionate.

response:
Scris. MJ nr.4/1-5326 din 09.12.2019: In anul 2018, de către Direcţia generală logistică şi administrare, de comun cu Direcţia financiară a Direcţiei generale management instituţional a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a fost elaborat planul de finanţare al obiectivelor conform necesităţilor, pentru anul 2019. Astfel pentru realizarea obiectivelor reconstrucţia Penitenciarului nr. 3 - Leova şi Penitenciarului nr. 10 Goian au fost stabilite necesităţile pentru fmanţare şi înaintate către Ministerul Finanţelor, în suma de 2197600 lei şi respectiv 4299000 lei. In cadrul bugetar pentru anul 2019 propunerile ANP au fost aprobate şi urmează fi finanţate până la finele anului curent. Banii alocaţi pentru construcţia din Penitenciarul nr. 3 - Leova au fost deja valorificaţi. Cât priveşte Penitenciarul nr. 10-Goian, este tergiversată înregistrarea acordului pentru lucrările suplimentare identificate. Cu referire la Penitenciarul nr. 3 - Leova, în cadrul contractului de antrepriză nr. 139 din 11 decembrie 2013, antreprenorul are obligativitatea de a lînisa lucrările până la finele anului curent. Drept rezultat al notificării Investitorului (ANP) conform capitolului II, pct. 7 şi 8 ale Hotărârii de Guvern nr. 285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”, acesta va convoca comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, care va analiza volumele şi documentaţia pe obiect în vederea recepţionării acestora. Totodată, recepţia lînală a obiectivului urmează a fi efectuată în condiţiile aceleiaşi hotărâri de Guvern, capitolul III, pct. 36. Comisia este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, care conform prevederilor contractuale este de 8 ani. Insă, conform recomandărilor Curţii de Conturi recepţia finală va fî efectuată la un de la fînalizarea lucrărilor. Scris. MF din 09.12.2019 nr. 03-02/1/92: În proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.574 din 27.11.2019 şi adoptat în prima lectură de către Parlamentul Republicii Moldova în data de 05.12.2019), în scopul acoperirii cheituielilor de investiţii capitaie pentru sectorul „Penitenciare” sunt prevăzute 443,0 mil. lei. Repartizarea alocaţiilor pe proiecte a fost facută în baza principiului concentrării alocaţiilor disponibile pentru obiectivele cu gradul de finalizare avansat, în vederea accelerării şi finalizării procesului de construcţie. Totodată, avînd în vedere starea tehnică deplorabilă, în anul 2020 se preconizează demararea lucrărilor la două proiecte noi „Reconstrucţia perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7, satul Rusca, raionul Hînceşti” şi „Reconstrucţia clădirilor Penitenciarului nr. 17 - Rezina”.

RO_6983_HCC_93 nr1071-19.pdf
RO_6989_HCC_93 MF 2018.pdf

3. să asigure funcționalitatea laboratorului de expertiză genetică și să întreprindă acțiuni de rigoare referitor la echipamentul stocat.

response:
Scris. CML nr. 201901/12.674 din 20.11.2019: 1. La data de 9 august 2019 au fost aprobate tarifele la serviciile de expertiză judiciară şi extrajudiciară privind investigaţiile molecular- genetice Anexa nr. 2 HG Nr. 395. 2. Tarifele aprobate au fost publicate în Monitorul Oficial nr.256-259 din 16.08.2019 (comunicat de presă - https://www.monitorul.md/monitor/v- 2138-v/). 3. Cu acest prilej din 16.08.2019 în Secţia Biologie medico-legală a Centrului de Medicină Legală s-a demarat efectuarea expertizei genetice (comunicat de presă - http://medicina-legala.md/ro/gallery/16-08-2019- centrul-de-medicina-legala-a-inceput-prestarea-serviciilor-de-expertiza- judiciara-genetica/). 4. La data de 04.10.2019 au fost fmisate primele expertize genetice (comunicat de presă - http://medicina-legala.md/wp- content/uploads/2019/10/Expertize genetice 10 2019.pdf).

RO_6907_HCC_93 CML nr.1004-19.pdf

Cerinte (4)

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. CML nr. 201901/12.674 din 20.11.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. MF din 09.12.2019 nr. 03-02/1/92: În bugetul de stat pentru anul 2019, întru acoperirea cheltuielilor de investitii capitale ale instituţiilor din sistemul penitenciar, în total au fost aprobate alocaţii în volum de 209,0 mil lei. Insă, din cauza extinderii termenului de selectare a antreprenorului pentru construcţia Penitenciarului din Chişinău, limita de cheltuieli a fost diminuată cu 171,6 mil. lei. Astfel, la situatia din 05 decembrie 2019, din miiloacele financiare precizate în sumă de 37,4 mil. lei sunt executate 23,5 mil. lei. În anul curent se prevede finalizarea lucrărtlor de reconstrucţie la Penitenciarul nr.3, oraşul Leova.

RO_6989_HCC_93 MF 2018.pdf

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

2.1. Pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport;

response:
Scris. MJ nr.4/1-5326 din 09.12.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.