Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 94 din 17.12.2018 cu privire la Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017

Numar 49-58 din data de 2018-12-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 12

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.9, art.31 și art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare ale municipiului Chișinău pe anul 2017 prezintă, în contextul cadrului aplicabil de raportare financiară, o imagine fidelă şi veridică și nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 şi ISSAI 1000-2999)2.

Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi


A CONSTATAT:

               Deficiențele în funcționarea sistemului de management, lipsa unei politici unice de contabilitate la nivel de municipiu și preluarea de către subdiviziunile municipale a politicii-cadru de contabilitate, soldate cu erori în evidența contabilă, precum și omisiunea de a efectua o inventariere plenară și conformă a elementelor de bilanț au făcut imposibilă stabilirea situațiilor financiare reale și a stării de fapt a patrimoniului municipal.
               Totodată, aplicarea pe anumite segmente a unor metode de estimare indirecte a permis auditului să constate că datele cuprinse în rapoarte au fost afectate de denaturări semnificative practic la toate compartimentele verificate.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” .
2Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului municipal a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raport referitor la faptele descrise în acesta;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. Întru asigurarea conformării cerinţei Curţii de Conturi, Secretarul interimar al Consiliului a fost împuternicit să informeze Biroul permanent al Consiliului municipal Chişinău cu privire la recomandările Curţii de Conturi şi cerinţa de examinare a rezultatelor auditului în şedinţa Consiliului municipal. După intrarea în vigoare a Hotărârii respective în şedinţă CMC din data de 05.02.2019 chestiunea în cauză a fost propusă spre includerea în ordinea de zi a şedinţei, dar s-a decis examinarea ulterioară a propunerii. Menţionăm că după această dată a avut loc doar o singură şedinţă a CMC în data de 04.07.2019, iar în rezultatul alegerilor locale generale din 20.10.2019 a fost aleasă o nouă componenţă a CMC. pct. 1 din anexa nr. 1 la dispoziţia Primarului general interimar nr. 18-d din 22.01.2019 „Cu privire la Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, expuse în proiectul Raportului auditului asupra raportului financiar al municipiului Chişinău pe anul 2017”.

RO_6366_272-19_Prim Chisinau.pdf
RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.1.2. determinarea gradului de responsabilitate a șefilor de subdiviziuni și a întreprinderilor municipale pentru neasigurarea evidenței și raportării conforme a situațiilor financiare ale municipiului Chișinău, cu tragerea la răspundere a acestora în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 181 din 25.07.2014;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. Având în vedere rezultatele prezentate în Raportul auditului Curţii de conturi, Primarul general interimar a sesizat Comisia de disciplină a Primăriei municipiului Chişinău în vederea examinării şi cercetării faptelor imputabile conducătorilor de subdiviziuni, care au activat pe parcursul perioadei auditate, pentru încălcările indicate în Raport, ţinând cont de sarcinile de bază, atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor structurale stipulate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al subdiviziunii. In rezultatul cercetării faptelor persoanelor cu funcţii de conducere au fost aplicate sancţiuni disciplinare - 2 mustrări aspre. Dispoziţiile Primarului general interimar cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare nr. 60-dc din 26.02.2019 şi nr. 61-dc din 26.02.2019.

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.1.3. remedierea deficiențelor constatate și implementarea integrală a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. Pentru asigurarea remedierii deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor oferite Curţii de Conturi, de către Primarul general interimar a fost emisă dispoziţia nr. 18-d din 22.01.2019 „Cu privire la Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, expuse în proiectul Raportului auditului asupra raportului financiar al municipiului Chişinău pe anul 2017”, iar Planul din anexa nr. 1 a inclus acţiunile ce urmează a fi întreprinse, responsabilii şi termenele de implementare. Totodată, a fost emisă circulara PMC cu indicaţii şi solicitări suplimentare pe baza rezultatelor auditului efectuat. Dispoziţia nr. 18-d din 22.01.2019 „Cu privire la Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, expuse în proiectul Raportului auditului asupra raportului financiar al municipiului Chişinău pe anul 2017” Circulara PMC nr. 02-109/172 din 24.01.2019 Circulara PMC nr. 02-109/172 din 26.11.2019

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.2. pentru informare, și se cere verificarea volumului lucrărilor de reparație executate la IPLT „Liviu Deleanu”, precum și al lucrărilor de înlocuire a ferestrelor efectuate în scările blocurilor locative aflate în gestiunea ÎMGFL nr.1-23;

response:
Scrisoarea nr.1838/AST din 29.11.2018. La solicitarea Dvs. cu nr.11/01-1026-18 din 19 septembrie 2018, Agenţia pentru Supraveghere Tehnică vă informează că a iniţiat controlul de specialitate ale volumelor şi costului lucrărilor executate la obiectivul "Lucrări de instalare a ferestrelor termoeficiente executate în blocurile locative din mun. Chişinău, finanţate din sursele Proiectului MoREEEF”. Pentru efectuarea controlului de specialitate, prin comunicarea cu nr.l963/AST din 16 noiembrie 2018, de la beneficiar au fost solicitate documentele ce confirmă desfăşurarea licitaţiei publice pentru obiectivul menţionat, încheierea contractului de antrepriză cu ofertantul cîştigător, documentaţia de proiect şi deviz verificată în modul stabilit de legislaţia în vigoare, devizele-ofertă, procesele-verbale de predare-recepţie a lucrărilor executate semnate de părţile contractuale şi înaintate spre plată, care pînă în prezent controlului n-au fost prezentate în conformitate cu prevederile Capitolul III pct.12 al Regulamentului Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360'din 25.06.1996 în redacţia Hotărârii Guvernului nr.1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică), pentru efectuarea controlului volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie, investitorul prezintă în mod obligatoriu documentele menţionate. Luînd în consideraţie cele expuse, controlul de specialitate al volumelor şi costului lucrărilor la obiectivul vizat va fi posibil de efectuat doar după prezentarea deplină a documentelor solicitate. Raspuns nr.14/31/AST din 11.01.2020. Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, a examinat solicitarea Dvs cu privire la executarea subpunctului 2.2. din Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 17.12.2017 şi ţine să Vă comunice următoarele. La data de 29.11.2018, prin scrisoarea nr. 1838/AST, Agenţia a informat Curtea de Conturi, referitor la acţiunile întreprinse cu privire la verificarea volumului lucrărilor de reparaţie executate la IPLT „Liviu Deleanu” precum şi al Lucrărilor de înlocuire a ferestrelor efectuate în scările blocurilor locative aflate în gestiunea ÎMGFL nr. 1-23. Respectiv, la data de 06.06.2019, prin scrisoarea nr. 08/1366/AST, Curtea a fost informată asupra verificărilor efectuate, cu anexarea copiilor procesului-verbal de control nr. 22 din 11.03.2019 şi borderoului de recalculare. Astfel, Vă comunicăm că, o informaţie suplimentară decît cea prezentată, Agenţia nu dispune.

RO_7067_Raspuns AST 29.11.2018.pdf
RO_7068_Raspuns HC 94 2018 AST 11.01.2020.pdf

2.3. pentru informare, și se cere aplicarea cadrului normativ pentru neutilizarea și utilizarea nu după destinație de către municipiul Chișinău în anul 2017 a transferurilor cu destinație specială;

response:
Scrisoarea MF nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea la bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”

RO_6433_243-19_MinFin.pdf
RO_6905_Raspuns HC 94 2018 MF 21.10.2019.pdf
RO_7075_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.4. pentru informare, și se cere elaborarea unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informații cu autoritățile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile și restanțele existente aferente impozitelor și taxelor încasate în bugetul municipal Chișinău

response:
Scrisoarea nr.26-07/2-15/2588 din 17.02.2020. În scopul asigurării schimbului de informaţii cu autorităţile publice locale, prin Hotărârea Guvernului nr.7 din 3 ianuarie 2020, în vigoare de la 01.03.2020 (Anexa nr.l), au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei. In acest context, va fi lansat în exploatare industrială Sistemul Informaţional Automatizat „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale”, iar prin utilizarea acestui sistem autorităţile publice locale vor avea posibilitatea de: - administrare şi gestionare a cotelor pentru impozitul funciar, pentru aplicarea facilităţii de 15%, la plata de bază, şi transmiterea în Contul curent a sumei corectate; - încărcare, modificare şi transferare a soldurilor curente a contribuabililor cu păstrarea istoricului de modificări; - monitorizarea generării şi înmânării avizelor de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării; - posibilitate de anulare a semnăturii electronice a notelor de plată semnat eronat, inclusiv posibilitatea de modificare a erorilor depistate în notă cu preluarea fluxului standard de lucru a acestora; - recalcularea sumei de plată pentru impozitul funciar şi bunurile imobile în cazul înstrăinării sau intrării în posesie a unui bun. De asemenea, întru executarea prevederilor Hotărârii menţionate, a fost elaborat Planul de acţiuni privind implementarea SIA „Stingerea obligaţiilor fiscale prin intermediul SCITL” versiunea 2.0, aprobat prin Ordinul SFS nr. 22 din 17 ianuarie 2020, care prevede acţiuni ce vor asigura lansarea în exploatare industrială a sistemului informational menţionat în temenii prevăzuţi (anexa nr. 2). Totodată este de menţionat că schimbul de date între Serviciul Fiscal de Stat şi autorităţile publice locale este posibil de realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate Mconnect, gestionată de către Agenţia de Guvernare Electronică, prin semnarea unui Acord de colaborare şi schimb de date, în temeiul prevederilor Legii cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate nr. 142 din 19.08.2018. De asemenea, în scopul elaborării proiectelor bugetelor locale, autorităţile publice locale au posibilitatea să obţină informaţii de la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, conform modelelor aprobate prin Ordinul MF nr.158 din 25.11.2019 cu privire la aprobarea informaţiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat autorităţilor publice locale (anexa nr.3).

RO_6313_210-19_SFS.pdf
RO_6833_Raspuns SFS 11.09.19.pdf
RO_7076_Raspuns SFS HC 69 70 74 77 78 79 94 2018 8 9 10 11 14 20 21 22 23 24 25 31 2019.pdf
RO_7206_Raspuns SFS HC 20 21 2019 din 17.02.2020.pdf

1.1. să elaboreze și să aprobe, conform cadrului normativ în vigoare, Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, a Primăriei mun. Chișinău, a subdiviziunilor administrației publice municipale și preturilor de sector, inclusiv în vederea stabilirii exhaustive și delimitării clare a competențelor și responsabilităților acestora;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. 1) CMC a aprobat la 14.06.2016 Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului municipal Chişinău. Despre necesitatea actualizării acestuia a fost informat Biroul permanent al CMC (explicaţii lapct. 2.1.1). Având în vedere constituirea noului Consiliu, ales în rezultatul alegerilor locale generale din 20.10.2019 urmează ca Regulamentul în cauză să fie definitivat şi propus spre aprobare CMC în perioada ianuarie-februarie 2020. 2) Prin dispoziţia Primarului General interimar au fost aprobate Regulamentele de activitate ale direcţiilor şi secţiilor Aparatului Primăriei municipiului Chişinău. 3) La data de 13.12.2019 CMC a aprobat proiectul de decizie ”Cw privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal şi structurii preturilor de sector”. Odată cu semnarea deciziei de către preşedintele şedinţei şi secretarul CMC aceasta va fi înregistrată şi pusă în aplicare 4) La situaţia din 11.12.2019 în Secţia pentru organizarea şi coordonarea activităţii CMC sunt înregistrate 5 proiecte de decizii ale subdiviziunilor administraţiei publice municipale pentru aprobarea ROF, inclusiv 3 din ele au fost avizate pozitiv de către Comisia pentru buget, economie finanţe, patrimoniu public local, agricultură şi problemele suburbiilor. Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului, organigramei şi a efectivului limită al statului de personal ale Direcţiei cultură a CMC, a fost exclus de pe ordinea de zi a şedinţei CMC din 17.09.2019 de către consilierii municipali. 5) Regulamentele de organizare şi funcţionare a 5 direcţii generale au fost actualizate şi aprobate de către CMC în anii 2018-2019: Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (DGASS); Direcţia generală educaţie, cultură, tineret şi sport (DGECTS); Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (DGLCA); Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale (DGERRP); Direcţia generală finanţe (DGF). Probe: 1) Decizia CMC nr. 2/1 din 14.06.2016 2) Dispoziţia PGI nr. 543-d din 05.08.2019 „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor Aparatului Primăriei municipiului Chişinău” 4) Proiectele deciziilor pentru aprobarea ROF ale: * Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii - CMC/39 din 01.02.2019, aviz din 01.02.2019; *Direcţiei cultură - CMC/226 din 27.05.2019, aviz din 06.06.2019; *Direcţiei generale urbanism şi amenajare a teritoriului - CMC/228 din 27.05.2019; *Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport -CMC/279 din 11.06.2019. 5) Decizia CMC nr. 2/3 din 27.02.2018 Decizia CMC nr. 2/4 din 27.02.2018 Decizia CMC nr. 5/13 din 24.07.2018 Decizia CMC nr. 5/4 din 24.07.2018 Decizia CMC nr. 3/8 din 05.07.2019

RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

1.2. să revizuiască organigrama, statele de personal și schemele de încadrare ale PMC și entităților din subordine în strictă conformitate cu competențele și responsabilitățile acordate acestora de cadrul legal și actele normative interne;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. In vederea asigurării bunei funcţionări a Aparatului PMC a fost aprobată organigrama şi statul de personal, prin decizia CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 care au fost expediate Cancelariei de Stat pentru avizare în modul prevăzut de lege. Organigramele şi statele de personal ale DGASS, DGERRP, DGLCA şi DGF au fost revizuite şi aprobate de către CMC, împreună cu ROF-le în anii 2018-2019 (vezi rec. 1.1). Alte 4 entităţi - DGCEPPS, DGETS, DC şi DGAURF au revizuit organigramele şi statele de personal şi le-au înaintat CMC spre aprobare, împreună cu ROF (vezi rec. 1.1). DGTPCC şi DMPDC se află în proces de revizuire a organigramei şi statelor de personal şi elaborare a proiectelor de decizie pentru aprobarea acestora. Decizia CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de personal al Aparatului PMC”

RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.1. să efectueze inventarierea regulamentară a tuturor elementelor de bilanț, inclusiv a patrimoniului investit în entitățile fondate, cu înregistrarea ulterioară a acestora în evidența contabilă la valoarea justă;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. In vederea implementării recomandării unităţile auditate au întreprins următoarele acţiuni: 1) Prin Dispoziţia Primarului General al mun. Chişinău nr. 840-d din 05.12.2019 ”Cu privire la instituirea Comisiei pentru efectuarea inventarierii patrimoniului Primăriei mun. Chişinău” au fost desemnate persoanele responsabile de inventarierea patrimoniului. Perioada efectuării inventarierii 09.12.2019-20.12.2019. Vor fi întocmite acte de verificare cu debitorii şi creditorii la data de 01.01.2020 şi acte de verificare şi confirmare a mărimii capitalului statutar şi social, deţinut în entităţile economice de către autoritatea publică a municipiului Chişinău. 2) Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale: - a elaborat şi expediat către subdiviziunile CMC, scrisoarea semnată de viceprimarul mun. Chişinău, privind necesitatea reflectării în dările de seamă a valorii contabile juste a bunurilor imobile deţinute în gestiune; - către Agenţia Servicii Publice s-a înaintat solicitarea de a preciza lista actelor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a bunurilor imobile proprietate a municipiului Chişinău (până la data raportării explicaţii de rigoare de la autoritatea responsabilă nu au parvenit); - a elaborat şi înaintat CMC, spre examinare şi aprobare, proiectul deciziei despre operarea unor modificări şi completări în Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcţiilor şi încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chişinău, aprobat prin decizia CMC nr. 6/28 din 04.10.2018, inclusiv a fost elaborată o noua formă a actului de inventariere a bunurilor imobile aflate în gestiunea subdiviziunilor CMC, conform recomandărilor expuse în raportul Curţii de Conturi. 3) Prin ordinul şefului Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare au fost desemnate persoanele responsabile de inventarierea patrimoniului (blocuri locative şi apartamente). Decizia CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de personal al Aparatului PMC” Probe: Dispoziţia Primarului General nr. 840-d din 05.12.2019, Scrisoarea nr. 06-118/87 din 26.02.2019, Proiectul deciziei înregistrat cu nr. CMC/156 la 01.04.2019, Ordinul nr. 23-d din 06.02.2019

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.2. să înregistreze evenimentele și tranzacțiile în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. 1) Unităţile auditate, prin informaţiile furnizate, au dat asigurări cu privire la contabilizarea tuturor evenimentelor/ tranzacţiilor economice, realizate în cadrul entităţilor în baza documentelor justificative şi în perioada în care s-au produs, ţinând cont de reglementările aplicabile, inclusiv structura clasificaţiei bugetare şi normele metodologice aferente. 2) Direcţia generală finanţe permanent acordă ajutor practic şi metodologic privind corectitudinea ţinerii evidenţei contabile şi respectarea disciplinei financiare, la necesitate tuturor entităţilor bugetare, inclusiv ca urmare a 10 controale efectuate în perioada de până la 10.12.2019. Totodată, s-a acordat, la faţa locului, ajutor practic şi metodologic, privind întocmirea formularelor raportului pe primele 9 luni la 5 autorităţi/instituţii bugetare.

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.3. să respecte cadrul legal existent în vederea excluderii acordării neregulamentare a ajutoarelor de stat;

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. 1) S-au expediat scrisori în adresa subdiviziunilor CMC şi Primăriei municipiului Chişinău, prin care s-a solicitat informaţia privind acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis. 2) Informaţia privind măsura de sprijin acordată întreprinderilor de alimentaţie publică ce prestează servicii de alimentaţie în şcoli şi se scutesc de taxa pentru locaţiunea încăperilor folosite şi respectiv achitarea serviciilor comunale conform Deciziei CMC 15/3 din 22.12.2017a fost introdusă în registrul informaţional automatizat al Consiliului Concurenţei SIRASM. Consiliul Concurenţei solicită completarea formularelor cu noi detalii, în acest scop fiind organizată o şedinţă de lucru pe data de 24.09.2019 în cadrul PMC, unde au fost discutate posibilităţile de soluţionare a situaţiei create cu reprezentaţiei Consiliului Concurenţei, Primarului general interimar, DGETS, DGF, DGCAPPS, ÎM "Piaţa Centrală, ISAP "Liceist”. 3) Informaţia recepţionată de la subdiviziuni, privind evidenţa şi raportarea ajutoarelor de stat, conform prevederilor normative aplicabile, în dependenţă de caracterul ajutorului (de minimis sau de stat), a fost sistematizată, perfectată şi înregistrată în Registrul Consiliului Concurenţei SIRASM (la notificarea nr. 459) până la 31.03.2019. Intru excluderea neconformităţilor/ incorectitudinilor privind raportarea ajutoarelor de stat şi de minimis, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale conlucrează permanent cu Consiliul Concurenţei. Astfel, la solicitarea Consiliului Concurenţei, s-a suplimentat setul de acte necesare pentru formularele de notificare privind măsura de sprijin acordată întreprinderii municipale Parcul Urban de Autobuze. 4) Consiliul de concurenţă a autorizat ajutorul de stat acordat Î.M. PUA pentru prestarea serviciului de interes economic general acordat întreprinderii pentru achiziţionarea a 31 unităţi de autobuze noi prin decizia nr. ASR - 57 din 01.08.2019. Probe: scrisoarea nr. 07-12/23 din 23.01.2019, scrisoarea nr.06-109/83 din 25.02.2019, scrisoarea nr. 07-11/63 din 28.03.2019, scrisoarea nr.07-12/182 din 04.04.2019, scrisoarea nr.07-12/182 din 16.05.2019, scrisoarea nr.07-11/268 din 20.05.2019, scrisoarea nr. 02-118/362 ieş din 23.08.2019, scrisoarea nr. 01-16/04-0848 din 11.09.2019, scrisoarea nr.07-11/1091 din 17.09.2019, scrisoarea nr. 07-11/913 din 03.10.2019, scrisoarea nr. 07-11/1091 din 25.10.2019, scrisoarea nr. 07-11/1415 din 25.11.2019, decizia Consiliului Concurenţei nr. ASR- 57 din 01.08.2019

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

2.4. să asigure evidența separată a cheltuielilor după tipul activităților prestate, în special în cadrul instituțiilor de învățământ școlar din mun. Chișinău, în vederea reflectării corecte a cheltuielilor aferente procesului educațional și determinării exacte a cheltuielilor pentru alte activități, în special alimentarea elevilor.

response:
Scrisoarea nr.02-109/172 din 17.12.2019. 1) Au fost instituite registre speciale în vederea asigurării evidenţei distincte a cheltuielilor conform tipului de activitate. 2) Au fost desemnate persoanele responsabile de ţinerea conformă a registrelor. 3) Evidenţa cheltuielilor se realizează conform tipului de activitate şi sunt reflectate pe articole de cheltuieli în raportul financiar conform formularului FD - 47, aprobat prin ordinul MF nr. 216/2015. 4) Conform rezultatelor controlului efectuate de DGETS, la moment dispun de contoare separate doar 9 instituţii de învăţământ cu autonomie financiară. Astfel, la 06 decembrie 2019 a fost încheiat un contract privind instalarea contoarelor de apă rece pentru 17 instituţii de învăţământ, în sumă de 94897,29 lei. în anul 2020 urmează a fi contorizate toate instituţiile de învăţământ care dispun de blocuri alimentare. Contract nr.64 din 06.12.2019 "Instalarea contoarelor de apă rece în instituţiile subordonate DGETS"

RO_6735_HC 94 2018 Primaria mun.Chisimau 17.06.2019.pdf
RO_6939_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.09.19.pdf
RO_7066_Raspuns HC 94 2018 Primaria mun.Chisinau 17.12.19.pdf

Cerinte (0)