Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 95 din 17.12.2018 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale mun. Orhei, încheiate la 31.12.2017

Numar 13-21 din data de 2018-12-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 23

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20181, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale mun. Orhei sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările ulterioare).

Recomandari (23)

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea Primăriei mun. Orhei;

response:
Scrisoarea nr.02/1-7e-3385 din 18.12.2019. în vederea remedierii compartimentului cu privire la cheltuielile pentru reparaţie capitală şi valoarea de capitalizare a mijloacelor fixe supraevaluate cu suma de 0,35 mii. MDL, ca urmare a recepţionării şi achitării lucrărilor neexecutate: 1. S-au executat lucrări de construcţie a pavilioanelor pentru copii la Instituţiile Publice de Educaţie Timpurie în valoare totală de 0,27 mii. MDL (conform Anexei nr. 1). 2. S-au executat lucrări de reparaţie a străzii Vasile Mahu, în valoare totală de 0,03 mii. MDL (confonn Anexei nr.2). 3. A fost restituită suma de 0,05 mii. MDL, ca urmare a neexecutării lucrărilor de reparaţie a str. C.Porumbescu, Ştefan cel Mare şi Dimo din municipiul Orhei (confonn Anexei nr.3-5).

RO_6784_Raspuns HC 95 2018.pdf
RO_7063_Raspuns HC 95 2018 Primaria mun.Orhei 18.12.2019.pdf

2.1.2. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv: a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare; clădirilor, luându-se în considerație și capitalizarea valorii din contul lucrărilor de reparație capitală; terenurilor publice; activelor sub formă de participări de capital; fondului locativ rămas după privatizarea apartamentelor;

response:
Scrisoarea nr.02/1-7e-3385 din 18.12.2019. în vederea corectării diminuării valorii terenurilor înregistrate cu suma de 0,69 mii. MDL, determinată de excluderea nejustificativă din evidenţa contabilă a 2 terenuri cu suprafaţa de 0,54 ha, care au fost transmise, prin decizia consiliului local, în gestiunea economică a întreprinderii municipale: 1. A fost majorată valoarea terenurilor înregistrate cu suma de 0,69 mii. MDL prin înregistrarea în evidenţa contabilă a 2 terenuri cu suprafaţa totală de 0,54 ha (conform Anexei nr.6). In vederea corectării diminuării valorii mijloacelor fixe cu suma de 0,25 mii. MDL, detenninată de nerecunoaşterea şi necontabilizarea a 7 apartamente neprivatizate: 2. A fost majorată valoarea mijloacelor fixe cu suma de 0,25 mii. MDL prin contabilizarea a 7 apartamente neprivatizate cu suprafaţa totală de 308,30 m2 (conform Anexei nr. 7). în vederea remedierii subevaluării valorii clădirilor cu suma de 2,59 mii. MDL, determinată de nerecunoaşterea şi necontabilizarea lucrărilor de reparaţie capitală, executate de către comodatar în perioada anilor 2016-2017: 3. A fost majorată valoarea clădirilor aflate în evidenţa contabilă cu suma de 2,59 mii. MDL prin contabilizarea lucrărilor de reparaţie capitală a obiectelor transmise în comodat, executate de către comodatar în perioada anilor 2016-2017 (conform Anexei nr.8). Diferenţa apărută la situaţia din 31.12.2018 de 1,67 mii. MDL urmează a fi corectată şi raportată trimestrului următor. în vederea remedierii subevaluării valorii mijloacelor fixe cu suma de 2,41 mii. MDL, ca urmare a nerecunoaşterii şi necontabilizării unor operaţiuni şi tranzacţii drept cheltuieli de reparaţie capitală, acestea fiind efectiv raportate ca cheltuieli curente: 4. Au fost contabilizate cheltuielile de reparaţie capitală prin majorarea costului clădirilor reparate în sumă totală de 0,13 mii. MDL (conform Anexei nr.9). Valoarea de 2,28 mii. MDL urmează a fi corectată şi raportată trimestrului următor. In vederea corectării neraportării unor bunuri materiale la mijloace fixe - în sumă de 0,97 mii. MDL, acestea fiind clasificate şi înregistrate eronat în evidenţa contabilă ca stocuri de materiale: 5. Au fost clasificate şi atribuite bunuri materiale la conturile corespunzătoare de mijloace fixe - în sumă de 0,97 mii. MDL (conform Anexei nr.10). In vederea corectării neraportării unor bunuri materiale la stocuri de materiale — în sumă de 0,30 mii. MDL, acestea fiind clasificate şi înregistrate eronat în evidenţa contabilă ca mijloace fixe: 6. Au fost clasificate şi atribuite bunuri materiale la conturile corespunzătoare de stocuri de materiale - în sumă de 0,30 mii. MDL (conform Anexei nr.10). In vederea corectării clasificării şi raportării incorecte a unor categorii de bunuri materiale în sumă de 0,46 mii. MDL şi 7,14 mii. MDL la grupele de conturi necorespunzătoare de evidenţă a stocurilor de materiale şi, respectiv, a mijloacelor fixe: 7. Au fost corectate conturile necorespunzătoare grupelor de evidenţă a stocurilor de materiale - în sumă de 0,46 mii. MDL, şi a mijloacelor fixe - în sumă de 7,14 mii. MDL (conform Anexei nr.10). In vederea remedierii subevaluării valorii activelor sub fonnă de participări de capital în SA „Regia Apă-Canal Orhei” şi întreprinderile municipale în sumă de 58,31 mii. MDL: 8. A fost înregistrată majorarea valorii fondului statutar la întreprinderile fondate cu suma de 58,31 mii. MDL (conform Anexei nr.ll).

RO_6784_Raspuns HC 95 2018.pdf
RO_7063_Raspuns HC 95 2018 Primaria mun.Orhei 18.12.2019.pdf

2.1.3. asigurarea calculării și încasării plăților pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate/private;

response:
Scrisoarea nr.02/1-7e-3385 din 18.12.2019. Este de menţionat că în urma controlului s-a constatat că în bilanţul funciar de către specialiştii Primăriei s-au indicat terenuri la care nu a fost calculată plata pentru folosinţa acestora. In scopul asigurării executării pct. 2.1.3 din Raportul de audit prin care s-a solicitat întreprinderea tuturor masurilor de asigurare a calculării şi încasării la buget a plăţii pentru folosinţa terenurilor aferente obiectivelor privatizate/private informam următoarele. - In temeiul pct. 4 din Decizia Consiliului mun. Orhei cu privire la aprobarea suprafeţei şi hotarelor terenului şi vânzarea terenului aferent nr. 4.4 din 08.04.2019 (Anexa nr.ll), a fost calculat şi înaintat către SRL ”Nova Invest Corn” plata pentru folosinţa terenului aferent obiectivului privat cu numărul cadastral 6401105004 situat în mun. Orhei str. Constantin Negruzzi 99/a. Prin ordinul de plată nr. 119 din 23.04.219 plata calculată pentru folosinţa terenului a fost achitată integral; - In temeiul pct. 2 din Decizia Consiliului mun. Orhei cu privire la darea în locaţiune funciară a terenului aferent bunului imobil nr. 10.5 din 26.10.2018 (Anexa nr.13), a fost perfectat şi înaintat SA "Direcţia de construcţii şi reparaţii rutiere Orhei”, contractul de locaţiune funciară a terenului situat în mun. Orhei str. Serghei Lazo nr. 33; - S-au întocmit şi înaintat pentru achitare SA ”Orhei-Vit” borderourile de plată pentru folosinţa terenurilor proprietate publică (cu codurile cadastrale 6401212062, 6401212063, 6401213343, 6401213345, 6401213319, şi 6401213344) (scrisoarea nr. 02/l-7e-1246 din 16.04.2019 (Anexa nr. 14)); - S-au întocmit şi înaintat pentru achitare SA "Drumuri Orhei” borderourile de plată pentru folosinţa terenurilor proprietate publică situat în mun. Orhei str. Călăraş 8 (cu codul cadastral 6401407298.01-10), care au cuprins perioada 2016-2019 (scrisoarea nr. 02/l-7e-1235 din 16.04.2019 (Anexa nr. 15)) In scopul stabilirii exacte a cotei, asupra căreia urmează a fi aplicată plata pentru folosinţa terenului, din suprafaţa terenul cu codul cadastral 6401203063 (actualmente proprietari construcţiilor amplasate pe acest teren sunt mai mulţi contribuabili), de către proprietari a fost iniţiat procesul de elaborare a studiului de fezabilitate şi a schemei terenului aferent. Prin urmare, plata pentru folosinţa terenului aferent construcţiilor private se va calcula şi înainta către deţinătorii acestuia (care va cuprinde şi plata pentru anii precedenţi) după finisarea procedurii iniţiate.

RO_6784_Raspuns HC 95 2018.pdf
RO_7063_Raspuns HC 95 2018 Primaria mun.Orhei 18.12.2019.pdf

2.1.4. implementarea unui sistem de control intern viabil, conform prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern”, asigurând: constituirea grupurilor de lucru; desemnarea persoanelor responsabile; descrierea proceselor operaționale, procedurilor și acțiunilor de control; realizarea activităților de evaluare și monitorizare a riscurilor;

response:
Scrisoarea nr.02/1-7e-3385 din 18.12.2019. Conducătorul entităţii publice în cadrul procesul de lucru asigură coordonarea şi monitorizarea organizării, menţinerii şi dezvoltării controlului intern managerial în cadrul entităţii.

RO_6784_Raspuns HC 95 2018.pdf
RO_7063_Raspuns HC 95 2018 Primaria mun.Orhei 18.12.2019.pdf

2.1.5. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul municipiului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderii care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

response:
Scrisoarea nr.02/1-7e-3385 din 18.12.2019. APL va întreprinde măsurile de rigoare pentru declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din teritoriul municipiului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderii care prestează servicii de aprovizionare cu apă şi de canalizare după petrecerea inventarierii patrimoniului aflat în gestiunea SA Regie Apă Canal Orhei, cu ulterioara preluare la balanţa Primăriei a bunurilor neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, staţia de salvare, staţii de oprire a transportului etc.), transmiterea în capitalul social al SA RAC Orhei doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară şi adoptarea deciziei privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderii.

RO_6784_Raspuns HC 95 2018.pdf
RO_7063_Raspuns HC 95 2018 Primaria mun.Orhei 18.12.2019.pdf

4. Să asigure clasificarea și raportarea corectă a bunurilor materiale înregistrate eronat ca mijloace fixe și evidența corectă a mijloacelor fixe la conturile corespunzătoare.

1. Să asigure contabilizarea bunurilor ce țin de infrastructura tehnico – edilitară.

2. Să asigure contabilizarea apartamentelor nereflectate în evidența contabilă.

3. Să corecteze înregistrările contabile în ce privește evidența fondului de locuințe total privatizat.

5. Să asigure majorarea valorii clădirilor din contul lucrărilor de reparație capitală executate de către comodatar.

6. Să corecteze înregistrările contabile și rapoartele financiare în ce privește clasificarea și capitalizarea valorii lucrărilor de reparație capitală efectiv executate.

7. Să asigure clasificarea și raportarea corectă a bunurilor materiale înregistrate eronat ca stocuri de materiale circulante și evidența corectă a stocurilor de materiale la conturile corespunzătoare.

8. Să asigure inventarierea și contabilizarea terenurilor proprietate publică.

9. Să asigure restabilirea în evidența contabilă a 2 terenuri cu suprafața de 0,54 ha.

10. Să asigure inventarierea și contabilizarea titlurilor de valoare, bunurilor imobile și mobile sub formă de participări de capital.

11. Să asigure evidența analitică corespunzătoare a activelor sub formă de participări în capital.

12. Să inițieze procedura de perfectare a contractelor de arendă pentru terenurile aferente obiectelor privatizate/private.

13. Să remedieze cu întreprinzătorii cheltuielile/achitările pentru reparație capitală la valoarea celor efectiv executate.

14. Să remedieze cu agentul economic cheltuielile/achitările la valoarea celor efectiv contractate.

15. Instituirea sistemului de management financiar și control și a tuturor elementelor constitutive, conform prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

16. Să stabilească unele proceduri privind asigurarea respectării normei în vigoare pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar, inclusiv asigurarea valorificării transferurilor de la bugetul de stat pentru alimentație în limita normelor financiare de cheltuieli planificate.

17. Să asigure ajustarea valorii datoriei înregistrate cu termenul de achitare expirat din anul 2015 în sumă de 47,9 mii lei (constatarea, confirmarea și achitarea).

18. Să elaboreze proceduri interne fiabile pentru a evalua și a atesta în mod sigur și fără echivoc, în baza unor criterii prestabilite, situația materială grea, starea social vulnerabilă și gradul de bunăstare a solicitantului de ajutor bănesc, pentru a exclude cazurile de acordare a ajutoarelor bănești unor persoane fizice care dețin proprietăți (2 și mai multe bunuri imobile) și/sau venituri bănești considerabile (peste venitul lunar minim garantat de stat).

Cerinte (0)