Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 06 septembrie 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010

Numar din data de 2011-09-06 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului dl A. Conişescu, ministrului finanţelor dl V.Negruţa, viceministrului finanţelor dna M. Carauş, directorului Trezoreriei de Stat dna N.Lupan, directorului Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna E. Matveeva, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Secţiei asistenţă externă a Cancelariei de Stat dna L.Ciurea, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, directorului Departamentului venituri şi tehnologii informaţionale al Serviciului Vamal dl C.Trofăilă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanţelor, în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi[2] şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[3], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010, întocmit de Ministerul Finanţelor şi prezentat Guvernului spre aprobare, în toate aspectele semnificative, este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget, iar operaţiunile sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[4]. Probele de audit au fost obţinute prin metoda examinării documentelor primare, registrelor trezoreriale de evidenţă, rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial, rapoartelor executorilor finanţaţi de la bugetul de stat etc. Au fost utilizate proceduri de analiză a indicilor şi elementelor de importanţă semnificativă privind modul de executare a veniturilor şi cheltuielilor de casă în aspectul clasificaţiei bugetare şi a indicatorilor rectificaţi ai bugetului de stat.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Potrivit datelor Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010, execuţia de ansamblu a bugetului de stat pe anul 2010 la venituri a constituit 17167,7 mil.lei (103,7%), cu o depăşire (în cifre absolute) de 610,7 mil.lei, şi la cheltuieli - 18797,7 mil.lei (93,9%), sau sub nivelul prevederilor bugetare cu suma de 1226,8 mil.lei, respectiv cu 6,1%.

Deficitul bugetar înregistrat la finele anului a constituit 1630,0 mil.lei, sau cu 1837,5 mil.lei, sub prevederile definitive.

În rezultatul executării bugetului de stat, soldurile mijloacelor băneşti la conturile bugetului, pe toate componentele, la 31.12.2010 au constituit 2651,8 mil.lei (componenta de bază - 1070,8 mil.lei, mijloace speciale - 338,5 mil.lei, fonduri speciale - 331,7 mil.lei şi proiecte finanţate din surse externe - 910,8 mil.lei), majorîndu-se cu 743,7 mil.lei comparativ cu situaţia din 31.12.2009.

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 a fost elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget. Raportul conţine, prin totalitatea sistematizată de indicatori, date ce caracterizează situaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat în perioada de gestiune, în toate aspectele clasificaţiei bugetare, şi explică mişcările mijloacelor băneşti în conturile trezoreriale.

Reieşind din scopul şi abordarea de audit, echipa de audit, avînd în vedere responsabilitatea Ministerului Finanţelor pentru executarea bugetului de stat prin metoda de casă, şi-a exprimat opinia de audit doar la componenta executarea de casă a bugetului de stat.

Constatările rezultate din verificările efectuate în cadrul auditului şi reflectate în Raportul de audit denotă că indicatorii privind executarea de casă a bugetului de stat pe anul 2010 la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă pentru anul bugetar încheiat la 31.12.2010, fiind în conformitate cu datele evidenţei sistemului trezorerial. Totodată, în cadrul auditării executorilor de buget, s-au constatat unele nereguli şi abateri, care sînt expuse în rapoarte de audit separate, aprobate prin Hotărîrile Curţii de Conturi.

Ministerul Finanţelor, prin prisma funcţiilor de bază atribuite la gestionarea finanţelor publice, conform prevederilor cadrului regulator[5]:

  • n-a asigurat o planificare conformă a bugetului de stat în aspectul tuturor tipurilor de venituri, astfel la unele poziţii fiind admise depăşiri, iar la altele - nerealizări;
  • n-a întreprins acţiunile de rigoare şi n-a încasat de la întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public sau majoritar public veniturile provenite din dividende şi defalcări din profitul net în sumă de circa 19,4 mil.lei;
  • prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, nu au fost întreprinse măsuri suficiente şi rezultative pentru redresarea situaţiei privind reducerea restanţelor agenţilor economici faţă de bugetul de stat, suma totală, la 31.12.2010, constituind 349,9 mil.lei, ceea ce denotă un nivel necorespunzător al administrării fiscale şi vamale;
  • n-a aplicat proceduri eficiente asupra gradului de valorificare a alocărilor din toate sursele bugetare de către executorii de buget, neasigurînd modificările de rigoare în cadrul rectificării bugetului de stat în condiţiile legii.

Organele centrale de specialitate, alte autorităţi administrative centrale, în calitate de executori de buget: nu au utilizat pe deplin limitele de alocaţii aprobate prin legea bugetară anuală; unele dintre ele n-au prezentat în termenele prestabilite iniţial rapoartele privind executarea bugetelor; au admis formarea în sume considerabile a datoriilor debitoare de 203,4 mil.lei (din care 49,1 mil.lei - cu termenul de achitare expirat) şi creditoare - de 474,4 mil.lei (din care 137,3 mil.lei - cu termenul de achitare expirat).

De asemenea, se relevă situaţiile problematice privind:

  • finanţarea preponderentă a cheltuielilor în luna decembrie, care, în unele cazuri, a condiţionat nevalorificarea deplină a acestora, cu imobilizarea mijloacelor din soldurile disponibile şi formarea datoriilor debitoare;
  • rămîn a fi considerabile cheltuielile bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii, care la 31.12. 2010 au constituit 11,9 mil.lei;
  • modalitatea de repartizare a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului denotă, în unele cazuri, neconformitatea utilizării acestora, iar nemonitorizarea executării reale a lor nu asigură restituirea la bugetul de stat a mijloacelor neutilizate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 se remit:

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, precum şi pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, inclusiv:

2.1.1. asigurarea, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, a colectării depline a veniturilor bugetelor de toate nivelurile, cu reducerea şi neadmiterea formării restanţelor;

2.1.2. intensificarea măsurilor de monitorizare a executării adecvate de către executorii de buget a limitelor bugetare alocate, cu neadmiterea majorării datoriilor debitoare şi creditoare;

2.1.3. asigurarea utilizării conforme a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, cu restabilirea, după caz, a soldurilor neutilizate pînă la finele anului de gestiune;

2.1.4. iniţierea şi promovarea unor măsuri de consolidare a cadrului legal şi regulator, întru uniformizarea principiilor şi standardelor de formare şi administrare a sistemului bugetar-fiscal.

2.2. Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine, cu asigurarea monitorizării:

2.2.1. exercitării obligaţiunilor legale de către reprezentanţii statului în consiliul societăţilor pe acţiuni şi membrii consiliilor de administraţie la întreprinderile de stat, cu audierea periodică a rapoartelor acestora vizînd situaţia economico-financiară a întreprinderilor;

2.2.2.  respectării normelor regulamentare de distribuire a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, ţinîndu-se cont de destinaţiile prevăzute în Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului[6].

2.2.3.  executării conforme a bugetului de stat la capitolele venituri şi cheltuieli, cu neadmiterea finanţării preponderente a cheltuielilor la finele anului bugetar, în special a lunii decembrie.

2.3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.

3. Se ia act că Ministerul Finanţelor, în timpul efectuării auditului:

3.1. a corectat Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere la situaţia din 31.12.2010, fiind incluse mijloacele achitate în avans de către agenţii economici ca drepturi de import-export, în sumă totală de 156,1 mil.lei;

3.2. în rezultatul verificărilor efectuate cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, a modificat indicatorii din Raportul consolidat privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar, prin majorarea lor cu suma de 75,9 mil.lei.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea subpct.2.1. al pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011''(cu modificările ulterioare).

[4] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[5] Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14.11.2008 " Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor ".

[6]Legea nr.1228-XIII din 27.06.1997 ,,Despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului" (cu modificările ulterioare).

Recomandari (16)

1. Să îmbunătăţească cadrul analitic de evaluare şi planificare bugetară în aspectul tuturor tipurilor de venituri raportate la indicatori macroeconomici, stabilind obiective de performanţă conform bunelor practici europene şi asigurînd o bază fiscală fundamentată şi credibilă.

2.Să intensifice supravegherea activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital public sau majoritar de stat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, asigurînd încasarea deplină şi în termen a dividendelor aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat.

3.Să verifice, prin contrapunere cu acordurile guvernamentale, Rapoartele privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar (sub diferite forme), întocmite şi prezentate de către executorii primari de buget, asigurînd corectitudinea şi plenitudinea reflectării datelor în raportul generalizat pe ţară.

4.Să implementeze şi să monitorizeze, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, măsuri ferme şi complexe de eficientizare a managementului administrării veniturilor, pentru asigurarea perceperii integrale a obligaţiilor fiscale curente şi restante.

5.Să asigure efectuarea cheltuielilor în strictă concordanţă cu prevederile aprobate de către Parlament prin legea bugetară anuală şi neadmiterea modificărilor limitelor de finanţare prin redistribuirea între executorii de buget.

6. Să efectueze finanţarea cheltuielilor aprobate executorilor primari de buget conform repartizărilor lunare, asigurînd alocarea resurselor în limitele nivelului stabilit.

7.Să respecte, la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului, conformitatea destinaţiilor prevăzute de Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, fiind exclusă şi practica de finanţare a cheltuielilor în baza Hotărîrilor Guvernului din anii precedenţi.

8.Să examineze situaţia referitor la nevalorificarea de către Consiliul raional Ştefan Vodă a mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului în sumă de 217,8 mii lei, asigurînd în condiţiile legii restabilirea acestora la bugetul de stat.

9. Să asigure, în comun cu executorii primari de buget, monitorizarea situaţiilor privind datoriile debitoare şi creditoare, cu implementarea unei discipline bugetare eficiente, întru neadmiterea situaţiilor de imobilizare a resurselor bugetului, care condiţionează creşterea datoriilor debitoare şi creditoare.

10. Să introducă în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere drepturile de import-export achitate în avans la situaţia din 31.12.2010, în sumă de 156,1 mil.lei.

11. Să implementeze un sistem de control intern adecvat pentru sporirea gradului de transparenţă a utilizării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe, cu atragerea executării acestora prin sistemul trezorerial, ţinîndu-se cont de prevederile legale.

12. Să asigure, în comun cu executorii primari de buget, planificarea cheltuielilor în limitele necesarului real al acestora.

13. Să atribuie şi să raporteze veniturile din mijloacele speciale în corespundere cu clasificaţia bugetară.

14.Să asigure, în comun cu executorii fondurilor speciale, planificarea justificată a cheltuielilor, utilizarea eficientă a resurselor acestora, iar în unele cazuri să examineze oportunitatea gestionării fondurilor respective de către autorităţile publice centrale.

15. Să examineze, în comun cu autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul administrării fondurilor, oportunitatea fuzionării Fondului ecologic naţional cu fondurile ecologice locale, cu înaintarea propunerilor respective.

16.Să solicite autorităţilor administraţiei publice locale asigurarea regularităţii planificării şi alocării mijloacelor necesare pentru achitarea compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice.

Cerinte (4)

2.1.1. asigurarea, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, a colectării depline a veniturilor bugetelor de toate nivelurile, cu reducerea şi neadmiterea formării restanţelor;

2.1.2. intensificarea măsurilor de monitorizare a executării adecvate de către executorii de buget a limitelor bugetare alocate, cu neadmiterea majorării datoriilor debitoare şi creditoare;

2.1.3. asigurarea utilizării conforme a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, cu restabilirea, după caz, a soldurilor neutilizate pînă la finele anului de gestiune;

2.1.4. iniţierea şi promovarea unor măsuri de consolidare a cadrului legal şi regulator, întru uniformizarea principiilor şi standardelor de formare şi administrare a sistemului bugetar-fiscal.