Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.98 din 21 decembrie 2018 privind Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova

Numar 49-58 din data de 2018-12-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 17

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20171,  precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop verificarea conformității aplicării de către organul de asigurări sociale și instituțiile de forță a prevederilor legislației în domeniu.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (17)

2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

1. Să verifice pensiile pentru limită de vârstă, acordate începând cu 01.01.2017, în condițiile art.53 alin.(21) din Legea 156/1998, pentru eliminarea neconformităților de aplicare a coeficientului nivelului profesional și recalcularea cuantumului pensiilor pentru beneficiarii afectați, inclusiv constatați de audit, cu întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea repunerii acestora în drepturi (pct.4.1);

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: In scopul asigurarii conformitatii acordiirii pensiilor cu aplicarea coeficientului nivelului profesional in unele situtii specifice a fost solicitat de la Ministerul Siinatatii, Muncii și Protectiei Sociale, suportul meodologic. Prin urmare, a fost semnat ordin comun, care reglementeaza modul de determinare a coeficientului nivelului profesional pentru anumite ocupatii/activitati, necesar la calculul pensiei pentru limita de varsta. In temeiul prevederilor reglementate au fost verificate și recalculate pensiile stabilite in anii 2017-2018: - Pensii pentru 9 beneficiari, mentionati in Raportul de audit, - Pensii pentru 861 beneficiari. (Scrisoarea nr. II-03/10-1868 din 21.02.2019; Ordin Comun fntre Ministerul Siiniitiifii, Muncii și Protecfiei Sociale (nr.600/22.05.2019) și Casa Nafională de Asigurări Sociale (nr.53-A din 23.05.2019) cu privire la aprobarea Explicațiilor privind modul de determinare a coeficientului nivelului profesional pentru anumite ocupații/activități, necesar la calculul pensiei pentru limită de vfrstă; Decizii de recalculare a pensiilor -9 beneficiari; Raport privind rezultatele recalculării pensiilor cuantumul cărora a fost calculat cu aplicarea coeficientului nivelului profesional, în perioada 2017-2018.

2. Să opereze îmbunătățiri ale procedurilor de control intern prin descrierea situațiilor specifice la stabilirea pensiilor de limită de vârstă asiguraților care, începând cu 01.01.1999, nu au realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, cu consolidarea capacităților de aplicare conformă a coeficientului nivelului profesional (Knp) (pct.4.2);

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: In scopul perfectionarii sistemului de control intern in cadrul procesului de stabilire a pensiilor de limita de varsta: -au fost elaborate explicatii metodice cu privire la specificul acordarii pensiilor pentru persoanele asigurate care, incepand cu 01.01.1999, nu au realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat dupa aceasta data este mai mic de 5 ani, cu aplicarea coeficientului nivelului profesional (Knp ); -supuse verificiirii 783 dosare de pensionare cuantumul pensiilor cărora au fost calculat cu aplicarea coeficientului nivelului profesional (Knp) de la 1,5. (Scrisoarea nr.Il-03/10-5176 din 29.05.2019; Raport privind rezultatele verificării dosarelor de pensionare cuantumul pensiilor cărora a fast calculat cu aplicarea coeficientului nivelului profesional, începînd cu 01.01.2019-31.05.2019)

3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, reglementări privind modalitatea de probare/confirmare a „dorinței persoanei” privind substituirea, în calculul pensiei, a lunilor în care funcționarul public s-a aflat în incapacitate temporară de muncă (pct.4.5.);

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: A fost reglementat modul de confirmare a acordului beneficiarului de pensii privind substituirea in calculul pensiei a lunilor in care functionarul public s-a aflat in incapacitate temporara de munca.

4. Să asigure întreprinderea măsurilor în vederea corectitudinii stabilirii drepturilor beneficiarilor de pensii, pentru situațiile constatate de audit, în special a celor cu elemente ale indicilor de fraudă (pct.4.8.);

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: Pentru situatiile reflectate in raportul Curtii de Conturi s-au desfășurat proceduri de control asupra autenticitatii actelor emise de institutiile de forta ce confirma vechimea in serviciu beneficiarului de pensie pentru vechime in munca. In baza rezultatelor constatate s-a efectuat: -revizuirea dreptului la pensie pentru 13 beneficiari: pentru 6 beneficiari s-au emis procese-verbale de retinerea supraplatii constatate a cite 20% lunar din pensia revizuita pina la restituirea sumei datorate; pentru 2 beneficiari pensiile a fost recalculate cu achitarea suplimentara a diferentei de plata; pentru 5 beneficiari s-a confirmat corectitudinea acordarii dreptului; -suspendarea dreptului la pensie la 8 beneficiari cu intocmirea notificarilor pentru restituirea benevola a sumelor primite necuvenit. (Acte ve verificare, proce-verbale, notificiiri, scrisori, decizii de recalculare a pensiei pentru 16 beneficiari de pensii)

5. Să elaboreze și aprobe, de comun cu autoritățile de forță, procedurile privind conlucrarea între instituții, în vederea asigurării eliminării deficiențelor și problemelor care influențează și/sau afectează drepturile beneficiarilor de pensii (pct.4.8.);

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: Pentru elucidarea cauzelor constatarilor reflectate in raportul Curtii de Conturi a fost organizata ședinta comune cu reprezentantii autoritatilor de forta: Ministerul Apiirarii, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Politie, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul de Carabinieri, Inspectoratul National de Patrulare, Inspectoratul General Situatiilor de Urgența, Administrația Penitenciarilor, Centrul National Anticorupție, Servciul de Informație și Securitate, Serviciul de Protecție și Paza de Stat. Urmare ședintei organizate a fost semnat Acord de colaborare intre CNAS și institutiile de forta pentru asigurarea corectitudinii, acordarii drepturilor sociale persoanelor eligibile. (Proces-verbal din 24.05.2019 cu privire la problemele ce fin de stabilirea pensiilor beneficiarilor institufiilor de forță, inclusiv elucidarea cauzelor constatărilor reflectate fn raportul Curții de Conturi (nr.98 din 21.12.2018); Acord de colaborare între Casa Națională și Serviciul lnformații și Securitate, Serviciul Protecție și Paza de Stat, Centrul National Anticorupție, Ministerul Afacerilor lnterne, Ministerul Apărării, Administrația Națională a Penitenciarilor, semnat la 02.04.2019).

6. Să asigure recalcularea cuantumului pensiei pentru 2 asigurați, pentru care au fost excluse neregulamentar din stagiul de cotizare perioadele de activitate confirmate (pct.4.10.).

response:
Scris. CNAS cu nr. II-03/04-343 din 20.06.2019: In temeiul Raportului auditului Curții de Conturi a fost recalculat cuantumul pensiei pentru 2 beneficiari. (Decizii de recalculare și de valorizare a pensiilor)

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: Mecanismele de control intern constituite 111 cadrul SIS permit responsabilizarea angajatilor și confirmarea documentara prin actele privind vechimea in munca și venitul obtinut, prezentate catre CNAS in baza carora se acorda dreptul la pensie. Totodata, in perioada post-audit, intre reprezentantii SIS și CNAS au avut loe contacte permanente, in scopul imbunatatirii procedurilor interne relevante stabilirii pensiei, iar la necesitate, au fost prezentate documente confirmative suplimentare pentru a asigura veridicitatea vechimii in munca și respectiv, justificarea acordarii dreptului la pensie. Suplimentar, in 2 cazuri, au fost verificate repetat perioadele de activitate și marimea venitului pentru a exclude posibile erori la stabilirea pensiei. Situatia la momentul actual, permite utilizarea tuturor instrumentelor și procedurilor legale pentru calcularea vechimii in munca și a venitului pentru stabilirea pensiei.

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: Mecanismele de control intern constituite 111 cadrul SIS permit responsabilizarea angajatilor și confirmarea documentara prin actele privind vechimea in munca și venitul obtinut, prezentate catre CNAS in baza carora se acorda dreptul la pensie. Totodata, in perioada post-audit, intre reprezentantii SIS și CNAS au avut loe contacte permanente, in scopul imbunatatirii procedurilor interne relevante stabilirii pensiei, iar la necesitate, au fost prezentate documente confirmative suplimentare pentru a asigura veridicitatea vechimii in munca și respectiv, justificarea acordarii dreptului la pensie. Suplimentar, in 2 cazuri, au fost verificate repetat perioadele de activitate și marimea venitului pentru a exclude posibile erori la stabilirea pensiei. Situatia la momentul actual, permite utilizarea tuturor instrumentelor și procedurilor legale pentru calcularea vechimii in munca și a venitului pentru stabilirea pensiei.

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

response:
Scris. SIS cu nr. 06/01-120-19 din 18.01.2019: Mecanismele de control intern constituite 111 cadrul SIS permit responsabilizarea angajatilor și confirmarea documentara prin actele privind vechimea in munca și venitul obtinut, prezentate catre CNAS in baza carora se acorda dreptul la pensie. Totodata, in perioada post-audit, intre reprezentantii SIS și CNAS au avut loe contacte permanente, in scopul imbunatatirii procedurilor interne relevante stabilirii pensiei, iar la necesitate, au fost prezentate documente confirmative suplimentare pentru a asigura veridicitatea vechimii in munca și respectiv, justificarea acordarii dreptului la pensie. Suplimentar, in 2 cazuri, au fost verificate repetat perioadele de activitate și marimea venitului pentru a exclude posibile erori la stabilirea pensiei. Situatia la momentul actual, permite utilizarea tuturor instrumentelor și procedurilor legale pentru calcularea vechimii in munca și a venitului pentru stabilirea pensiei.

8. Să asigure, de comun cu CNAS, elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a suportului metodologic de aplicare a coeficientului nivelului profesional (Knp) în formula de calcul al pensiei pentru limită de vârstă, în vederea corespunderii acestora tuturor criteriilor aplicabile, inclusiv: studiilor, gradului de intensitate a muncii, responsabilităților, factorilor de risc etc. (pct.4.2);

response:
Scris. MSMPS cu nr. 16/3082 din 27.05.2019: Ministerul Sănătătii, Muncii Protectiei Sociale în comun cu Casa Natională de Asigurări Sociale a elaborat aprobat Ordinul comun „Cu privire la aprobarea Explicatiilor privind modul de determinare a coeficientului nivelului profesional (Knp) pentru anumite ocupatii/activităti, necesar la calculul pensiei pentru limit de vîrstă ".

9. Să elaboreze, de comun cu CNAS și autoritățile de forță, și să aprobe, în modul stabilit, propuneri privind modificarea/completarea cadrului legislativ-normativ, în vederea descrierii clare și exhaustive a instrumentelor, mecanismelor, tehnicilor și procedurilor de calculare a vechimii în muncă și a soldei (câștigului) (pct.4.8. pct.4.9.);

10. Să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare a cadrului normativ ce reglementează acordarea înlesnirilor la calcularea vechimii în muncă angajaților cu activități în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie din inspectoratele de poliție, în vederea excluderii litigiilor în instanțele de judecată (pct.4.8.2.).

Cerinte (0)