Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.8 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Durlești încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 100 din data de 2019-02-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 34

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale or. Durlești sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
        Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3 și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (34)

1. să asigure inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

2. Declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

3. Clasificarea, bugetarea și raportarea corectă a cheltuielilor de reparație capitală a bunurilor imobile.

4. Consiliului orășenesc Durlești: să aprobe un plan pe termen mediu privind delimitarea și înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenurile), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop.

5. Primarului orașului Durlești să asigure inventarierea, evaluarea și contabilizarea patrimoniului public (inclusiv a terenurilor) proprietate publică a APL gestionate de către primăria orașului, asigurând raportarea corectă în evidența contabilă și în Darea de seamă funciară a terenurilor.

6. Primarului orașului Durlești să asigure: contabilizarea patrimoniului transmis în gestiune economică ÎM „RAD”; Contabilizarea la conturile corespunzătoare a valorii patrimoniului transmis în comodat IMSP „Centrul de Sănătate Durlești”.

7. Primarului or. Durlești: să conformeze evidența sintetică și cea analitică a calculelor, achitărilor și a soldurilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent.

8. Să asigure o conlucrare și informarea reciprocă cu SFS privind calcularea și încasarea impozitelor și taxelor în bugetul local.

9. Să asigure corectarea rezultatului financiar al instituției publice din anii precedenți cu capitalizarea cheltuielilor la valoarea mijloacelor fixe respective.

10. Consiliului Orășenesc și primarului Durlești: - Examinarea și fundamentarea deciziei aferente implementării art.19 alin.(4) din Legea nr.246 din 23.11.2017; - Asigurarea contractării la licitație a serviciilor de salubrizare și amenajare a orașului.

11. Să asigure calcularea și încasarea plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv de la instituțiile bugetare finanțate din alte bugete.

12. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă la datorii a sumei transferurilor cu destinație specială utilizate nu după destinație și a celor neutilizate.

13. Să ajusteze politica de contabilitate la specificul activității instituționale (în special serviciile privind amenajarea și salubrizarea teritoriului).

14. Primarul orașului Durlești: pentru achitarea suplimentului la salariu pentru munca prestată în condiții nocive să asigure atestarea locurilor de muncă, în conformitate cu procedura și criteriile stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10 octombrie 2002

15. Să asigure clasificarea și raportarea conformă a compensațiilor bănești acordate persoanelor fizice.

16. Să asigure implementarea unui sistem de control intern managerial funcțional, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

17. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru majorarea veniturilor proprii.

18. Primarului orașului Durlești: să asigure conlucrarea cu SFS în vederea încasării depline a impozitelor și taxelor.

2.4.1. revizuirea și completarea prin prisma contabilității de angajamente a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, privind evidența și raportarea de către AAPL: - a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale; - a utilizării conform destinației a transferurilor cu destinație specială primite din alte bugete;

response:
Răspunsul nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/73 din 18.09.2019, adresată CCRM: „Potrivit, prevederilor pct.3.8.12 din Ordinul ministrului finanţelor cu privire Ia aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar nr. 216/2015, la subcontul de nivelul II 81 1420 „Creanţe ale contribuabililor” se ţine evidenţa creanţelor bugetare ale contribuabililor. în acest subcont se ţine şi evidenţa sumelor calculate pentru plata arendei şi a altor contribuţii. Pe măsura încasării sumelor calculate se micşorează subcontul extrabilanţier 811420. Astfel, întru implementarea recomandării Curţii de Conturi şi asigurarea contabilizării calculelor, creanţelor şi a datoriilor aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi încasate în bugetele UAT, autorităţile publice locale pot utiliza subcontul extrabilanţier menţionat. Cu referinţă la executarea transferurilor cu destinaţie specială primite din alte bugete, se comunică că, începând cu luna februarie a anului 2017, transferurile cu destinaţie specială se efectuează în baza documentelor de plată incluse de către autorităţile/instituţiile bugetare în sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor. Responsabilitatea pentru corectitudinea utilizării transferurilor respective aparţine autorităţilor/instituţiilor bugetare, în conformitate cu prevederile art.35 al. (3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 transferurile cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei, constatate în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. Concomitent, Ministerul Finanţelor se autorizează să reducă cu suma respectivă volumul transferurilor cu destinaţie specială aprobat în legea bugetară anuală.”

RO_6728_HC 8 2019 MF 14.06.2019.pdf
RO_6946_Raspuns HC 8 9 10 11 23 31 2019 MF 18.09.2019.pdf
RO_7152_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.4.2. ajustarea sistemului informațional de gestionare a finanțelor publice a Ministerului Finanțelor la principiile contabilității de angajamente, în scopul raportării de către APL a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor, taxelor, altor plăți și a transferurilor cu destinație specială neutilizate;

response:
Răspunsul nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/80 din 21.10.2019, adresată CCRM: „Potrivit prevederilor articolului 63 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. în conformitate cu punctul 2.1 din Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente). De asemenea, Conceptul şi Planul de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 159/2016 şi anume prevederile capitolului 3 „Scopul şi obiectivele reformei” stipulează intenţia Ministerului Finanţelor de a menţine metoda de casă pentru asigurarea executării procesului bugetar aplicat şi în prezent în Republica Moldova. întru respectarea prevederilor din punctul 3.3 al Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.215/2015, Direcţia Trezoreria de Stat şi Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, zilnic, perfectează şi transmit în format electronic administratorilor de venituri Registrul veniturilor bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală/bugetelor locale (Forma FI-006), precum şi fişierul cu informaţia la nivel de document de plată. Administratorii de venituri sunt obligaţi zilnic să asigure primirea de la Direcţia Trezoreria de Stat şi de la Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor a informaţiei despre suma încasărilor la bugetele respective, în format electronic. Administratorii de venituri, după verificarea şi prelucrarea zilnică a informaţiei primite de la Direcţia Trezoreria de Stat şi Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor, sunt responsabili de reflectarea acesteia în fişele personale ale contribuabililor. In contextul celor expuse, se consideră irelevaittă ajustarea sistemului informaţional al Ministerului Finanţelor la principiile contabilităţii de angajamente în scopul raportării de către autorităţile publice locale a calculelor, creanţelor şi datoriilor aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi.”.

RO_6946_Raspuns HC 8 9 10 11 23 31 2019 MF 18.09.2019.pdf
RO_7152_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.4.3. informare privind neutilizarea în anul 2017 de către or. Durlești a transferurilor cu destinație specială în sumă de 684,6 mii lei;

response:
Răspunsul nr.03-02/1/96 din 16.12.2019. Se iterează informaţia prezentată prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 03-02/1/23 din 28.03.2019, adresată CCRM: „Legea finanţelor publice locale nr.397/2003 şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, reglementează restabilirea Ia bugetul de stat doar a transferurilor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei. Totodată, art.12 (1) din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003 stabileşte expres tipurile de transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat, destinate pentru finanţarea învăţămîntului, infrastructurii drumurilor publice locale, competenţelor delegate autorităţilor administraţiei publice de către Parlament la propunerea Guvernului, investiţiile capitale şi alte măsuri speciale. Prin urmare, în opinia Ministerului Finanţelor, se consideră că soldul mijloacelor din transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămînt, urmează/poate fi utilizat de către autorităţile publice locale respective în acelaşi sector pentru care au fost alocate.”

RO_7152_Raspuns MF HC 69 77 78 94 2018_ 8 9 10 11 14 20 21 23 24 25 31 61_2019 din 16.12.2019.pdf

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului orășenesc a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Durlești;

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare (a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a rețelelor de iluminat public etc.);

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, administrate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.7. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

2.1.8. examinarea și fundamentarea deciziei aferente implementării art.19 alin.(4) din Legea nr.246 din 23.11.2017 ;

2.1.9. asigurarea contractării serviciilor de salubrizare și amenajare a orașului conform cadrului normativ (prin licitare sau gestiune directă);

2.2.1. inventarierii și delimitării de către SA „Apă-Canal Chișinău” și autoritățile publice locale de nivelul I a drepturilor de proprietate asupra infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare de pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul I;

2.2.2. primirii în gestiune de către SA „Apă-Canal Chișinău”, în baza contractelor de gestiune delegată a serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare, a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul UAT de nivelul I;

2.2.3. planificării conforme a lucrărilor de reparație capitală a bunurilor (în special a drumurilor) proprietate a Autorităților Administrației Publice Locale (AAPL) de nivelul I, precum și transmiterii lucrărilor respective AAPL de nivelul I pentru majorarea valorii mijloacelor fixe;

19. Primarului orașului Durlești: să înlăture deficiențele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăților diminuate din vânzarea terenurilor. - să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu. - să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stability. - să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate. - să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

Cerinte (0)