Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.9 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale com. Cruzești încheiate la 31.12.2017

Numar 100 din data de 2019-02-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 26

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale com. Cruzești sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3 , și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (26)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului comunei a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea com. Cruzești;

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

2.1.4. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

1. Înregistrarea în evidența contabilă a construcțiilor speciale aferente drumurile constatate și evaluate în urma inventarierii, inclusiv și uzura acestora.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Construcţiile speciale aferente, drumurile, constatate şi evaluate, inclusiv şi uzura acestora, au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei corn.Cruzeşti conform procesul ui-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului public al APL Cruzeşti la data de 30.01.2019.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

2. Inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. A demarat procedura de inventariere şi evaluare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare de pe teritoriul comunei, după care vor fi luate la evidenţa contabilă : Primăria comunei Cruzeşti, de comun acord cu specialiştii de la S.A "Apă-Canal" ; - S-a emis dispoziţia nr. 19-d din 10 iunie 2019" Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a reţelelor de apă şi de canalizare în unitatea administrativ-teritorială Cruzeşti". Copia autentificată se anexează.; Prin scrisoarea nr.65 din 30 iulie 2019 , s-a solicitat acordarea suportului tehnic şi consultativ: prezentarea informaţiei , însoţită de materialele existente referitor la sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare, existente în comuna Cruzeşti. Copia autentificată se anexează - S-a adoptat decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 3/9 din 03 septembrie 2019 " Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general S.A. " Apă-Canal Chişinău ". Copia autentificată se anexează; - S-a adoptat decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 3/10 din 03 septembrie 2019 " Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare". Copia autentificată se anexează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

3. Declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul comunei ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. După totalizarea inventarierii sistemelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, va fi întocmit şi semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare , între Primăria comunei Cruzeşti şi S.A. „ Apă-Canal Chişinău ", aprobate şi transmise. Inventarele bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public ale unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

4. Clasificarea mijloacelor fixe în corespundere cu normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. La contul 415 era înregistrată valoarea unui frigider pentru păstrarea medicamentelor "Nord" ce a fost transmis în anul 2004 IMSP AMT Ciocana. Conform recomandărilor Curţii de Conturi, valoarea acestui mijloc fix a fost reflectată la contul 314-4993,0 lei şi respectiv, s-a reflectat uzura acestuia la contul 391 - 4993,0 lei. La 01.07.2019 unele mijloace fixe au fost trecute de la un cont la altul în corespundere cu normele metodologice privind aplicarea Clasificaţiei economice. Au fost majorate următoarele conturi de mijloace fixe: 312 - 166133,18 lei; 317 - 9900,0 lei; 319 - 524634,60 lei. Totodată au fost micşorate următoarele conturi de mijloace fixe: 314 -166133,18 lei; 318-534534,60 lei. Pe parcursul anului 2018 unele mijloace fixe au fost transmise Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport a mun. Chişinău odată cu trecerea grădiniţei din localitate în gestiunea DGETS, iar o parte din mijloace fixe au fost trecute de la contul 316 la conturile activelor materiale circulante.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

5. Majorarea valorii clădirii grădiniței cu valoarea sistemului de semnalizare instalat.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Valoarea clădirii grădiniţei (complexului educaţional gimnaziu - grădiniţă) a fost majorată cu valoarea sistemului de semnalizare instalat, în sumă de 69,8 mii lei.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

6. Revizuirea și stabilirea duratei de exploatare utilă a mijloacelor fixe în corespundere cu Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale aprobat prin HG nr.338 din 21.03.2003.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Mijloacele fixe au fost revizuite în corespundere cu Catalogul mijloacelor fixe. Calcularea uzurii noi se va efectua la sfârşitul anului 2019.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv terenurilor), cu alocarea anuală din bugetul local a mijloacelor financiare necesare în acest scop.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Conform procesului-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului public al APL Cruzeşti la data de 30.01.2019 au fost reevaluate 20,987 ha terenuri în sumă de 21727720,83 lei şi au fost evaluate terenuri 159,0555 ha în sumă de 17730096,90 lei. Au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei com.Cruzeşti. Copia autentificată se anexează. Prin decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 7/8 din 29 noiembrie 2017 „ Cu privire la iniţierea procedurilor de delimitare a terenurilor în mod selectiv, în scopul formării bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Cruzeşti din sectoarele nr. 0144103, 0144104, 0144106, 0144107,0144111." A demarat procedura. Copia autentificată se anexează. Prin deciziile Consiliului local nr. 3/5.1-3/5.24 din 05 iunie 2018 s-a autentificat dreptul de proprietate privată a UAT Cruzeşti asupra unor terenuri din extravilanul localităţii cu destinaţie grădini din sectorul cadastral 01444104, copiile autentificate se anexează, care , ulterior au fost înregistrate la SCT Chişinău al IP ASP, dar nu au fost expuse în natură, din lipsa de surse financiare , la aprobarea bugetului pentru anul 2019 nu au fost planificate mijloace financiare necesare în acest scop. Prin decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 3/6 din 05.06.2018, bunul imobil cu codul cadastral 0144108.163 , suprafaţa de 0,2185 ha, intravilan, a fost divizat în două sectoare : 1. Nr. cadastral 0144108.163 , cu suprafaţa de 0,0646 ha ; 2. Nr. cadastral 0144108.318 , cu suprafaţa de 0,1539 ha, Care ulterior au fost înregistrate la SCT Chişinău al IP ASP, în scopul de a fi propuse spre vânzare-cumpărare. De către Primăria comunei Cruzeşti , pa parcursul anului 2019, s-au vândut , prin licitaţie funciară, 6 ( şase) terenuri. Lista se anexează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

8. să conformeze evidența sintetică și cea analitică a calculelor, achitărilor și a soldurilor de impozite, taxe și alte plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Ceea ce ţine de competenţa serviciului fiscal şi contabilităţii din cadrul Primăriei : Actualmente nu se admite compensarea reciprocă între creanţe şi datorii.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

9. înregistrarea în evidența contabilă la datorii a sumei transferurilor cu destinație specială utilizate nu după destinație și a celor neutilizate.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Prin scrisoarea nr.60 din 01 iulie 2019 , Primăria corn.Cruzeşti a solicitat introducerea în cadastrul fiscal a bunurilor imobiliare ( case de locuit finisate de mulţi ani) în scopul impozitării. Copia autentificată se anexează. Răspuns la nr.60 din 01 iulie 2019 - nr. 11¬03/19049/2019 din 28.08.2019 ( informaţia actualizată ulterior după transmiterea trimestrială din 10.07.2019 cu privire la bunurile imobile specificate în demers, evaluate în scopul impozitării )-anexa :CD(format electronic). Copia autentificată se anexează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

10. să asigure impozitarea tuturor bunurilor imobiliare conform prevederilor legale.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Prin scrisoarea nr.60 din 01 iulie 2019 , Primăria corn.Cruzeşti a solicitat introducerea în cadastrul fiscal a bunurilor imobiliare ( case de locuit finisate de mulţi ani) în scopul impozitării. Copia autentificată se anexează. Răspuns la nr.60 din 01 iulie 2019 - nr. 11¬03/19049/2019 din 28.08.2019 (informaţia actualizată ulterior după transmiterea trimestrială din 10.07.2019 cu privire la bunurile imobile specificate în demers, evaluate în scopul impozitării )-anexa :CD (format electronic). Copia autentificată se anexează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

11. să ajusteze politica de contabilitate la specificul activității instituționale.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Politica de contabilitate vă fi ajustată la specificul activităţii instituţionale.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

12. să efectueze inventarierea anuală în corespundere cu prevederile legale.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. La 01 noiembrie 2019 , urmează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

13. acordarea conformă a drepturilor pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală și cu recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale;

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. - Acord adiţional nr.3 dion 02.01.2019 la Contractul de locaţiune nr.34/lB din 17 august 2015, încheiat între Primăria comunei Cruzeşti şi Î.S „"Poşta Moldovei, în temeiul Deciziei Consiliului local Cruzeşti nr. 6/10 din 14.12.2018. Copii autentificate se anexează. - Contract de comodat nr.33A din 21.02.2019, încheiat între Primăria comunei Cruzeşti şi IMSP AMT Ciocana , în temeiul Deciziei Consiliului local Cruzeşti nr. 6/6 din 14.12.2018, modificată parţial prin Decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 1/16 din 20.02.2019. Copii autentificate se anexează.; - Contract de locaţiune nr.1 din 08.04.2019 încheiat între Primăria corn.Cruzeşti şi SC „ Peon-Farm" SRL, încheiat între Primăria comunei Cruzeşti şi Î.S „"Poşta Moldovei, în temeiul Deciziei Consiliului local Cruzeşti nr. 1/19 din 20.02.2019. Copii autentificate se anexează; - Contract de arendă a terenurilor aferente nr. 1-AR din 04.01.2017, încheiat între Primăria comunei Cruzeşti şi SC „ Dragodin-Com" SRI . Copia se anexează.; - Contract de arendă a terenurilor aferente nr. 344 din 31.01.2018, încheiat între Primăria comunei Cruzeşti şi GŢ „Mihai Ciobanu ". Copia se anexează. Prin decizia Consiliului local Cruzeşti nr. 6/11 din 14.12.2018 s-a decis darea în locaţiune a unor bunuri ale domeniului public local, a localurilor Postului de Poliţie din comuna Cruzeşti, către Inspectoratul de Poliţie Ciocana. Copia se anexează. Prin demersurile nr. 2 din 17.01.2019 şi nr. 51 din 17.06.2019 s-a solicitat încheierea contractului de locaţiune , în baza Deciziei Consiliului local şi pînă la moment nu avem nici un răspuns. Copia se anexează. De către contabilitatea Primăriei comunei Cruzeşti calculele , în temeiul contractelor menţionate mai sus se efectuează lunar.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

14. stabilirea surselor de acoperire a cheltuielilor suportate de către primărie (uzură, reparații curente și capitale) în cazul transmiterii bunurilor imobile în comodat.

15. să asigure neadmiterea plăților neregulamentare și neîntemeiate.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Conform Codul Muncii al Republicii Moldova: Articolul 35. Convenţia colectivă (1) Convenţia colectivă este un act juridic care stabileşte principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă şi a raporturilor social- economice legate nemijlocit de acestea, care se încheie de către reprezentanţii împuterniciţi ai salariaților și ai angajaților la nivel național, teritorial și ramural, în limitele competenței lor. Una din clauzele stabilite în Convenţiile colective este de a fi membru Federaţiei Sindicale. Persoanele care nu sunt membri ai Federaţiei Sindicale , la solicitare, pot beneficia de garanţiile stipulate în Convenţie doar în cazul în care vor achita lunar FSEŞ 1% din salariu/bursă în modul stabilit de art.390 din Codul muncii al Republicii Moldova. În cadrul Primăriei comunei Cruzeşti şi subdiviziunile ei, o singură persoană-bibliotecarul este membru al Federaţiei Sindicale. Conform CONVENŢIEI COLECTIVE (nivel ele ramură) pe anii 2017-2020 bibliotecarul în primele 9 luni ale anului 2019 a beneficiat suplimentar la concediul de bază (28 zile calendaristice) + 7 zile (concediul suplimentar plătit) + 3 zile (concediu suplimentar pentru lipsa concediului de boală în anul precedent). Cotizaţiile sindicale sunt achitate lunar de către angajat.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

16. să fundamenteze, aprobe și/sau înregistreze conform (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) statele de personal.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Statul de personal pentru toate posturile, inclusiv şi unităţile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice şi personalul auxiliar (muncitorii), a fost avizat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova la data de 04.03.2019: Copia autentificată se anexează.

17. să implementeze un sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. 1. Dispoziţia nr. 37-d din 06.12.2018" Cu privire la desemnarea unui coordonator al Managementului Financiar şi Control din cadrul primăriei comunei Cruzeşti." Copia autentificată se anexează.; 2. Dispoziţia nr. 38-d din 06.12.2018 „ Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea/dezvoltarea Managementului Financiar şi Control în cadrul primăriei comunei Cruzeşti ". Copia autentificată se anexează.; 3. Plan de acţiuni al Primăriei comunei Cruzeşti pentru anul 2019 , aprobat la 11 decembrie 2018 . Copia autentificată se anexează.; 4. Declaraţia privind buna guvernare. Copia autentificată se anexează.; 5. Registrul funcţiilor pentru fiecare funcţie , aprobat la 11 decembrie 2018. Copia autentificată se anexează.; 6. Formularul de autoevaluare a sistemului de management financiar și control. Copia autentificată se anexează.; 7. Criterii de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Copia autentificată se anexează.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

18. să asigure adaptarea sistemului informațional la cadrul legal în scopul eliminării erorilor.

response:
Scrisoarea nr.12 din 17.09.2019. Vom solicita de la agentul economic „Bit Generator SRL de a adapta sistemul informaţional la cadrul legal în scopul eliminării erorilor.

RO_6843_Raspuns HC 9 2019 Primaria com.Cruzesti 17.09.19.pdf

Cerinte (0)