Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 10 din 27.02.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017

Numar 100 din data de 2019-02-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 8

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că situațiile financiare ale s.Colonița sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3, și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (8)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului sătesc a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. Rezultatele Raportului auditului rapoartelor financiare ale satului Coloniţa,încheiate la 31.12.2017, expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.10 din 27.02.2019 au fost examinate la şedinţa Consililui sătesc Coloniţa din 01.07.2019, fiind adoptată Decizia consiliului sătesc nr.4/1.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea s.Colonița;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. S-a prezentat Nota Informativă privind măsurile întreprinse de Primăria s.Colonița.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare (a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a rețelelor de iluminat public etc.);

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. In scopul inventarierii şi luării la evidenţă a sistemului public de apă şi canalizare, Primarul şi specialiştii Primăriei au participat la 2 şedinţe de lucru, organizate de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, reprezentanţii Agenţiei Proprietăţii Publice, consiliul municipal Chişinău şi SA”Apă-Canal” Chişinău pe chestiunea dată, la care au fost concretizate măsurile şi acţiunile, care urmează a fi întreprinse.Avînd în vedere alegerile locale generale din anul 2019, lipsa cadrului normativ ramural, cît şi lipsa bazei financiare, procedura inventarierii concrete pe străzi a reţelelor de apă şi canalizare s-a stopat.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.4. asigurarea calculării și încasării de la entitățile economice a plăților pentru folosirea bunurilor proprietate publică locală (imobile, terenuri), inclusiv prin aprobarea în mod unilateral a plății pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. Prin decizia Consiliului sătesc Coloniţa nr.4/3 din 01.07.2019 au fost stabiliţi în mod unilateral mărimea plăţii de arendă a terenurilor proprietate publică atribuite la cota valorică, fiind în proces de încheiere a contractelor de arendă cu proprietarii obiectelor.La moment sunt încheiate 16 contracte de arendă a terenurilor aferente obiectelor privatizate , inclusive şi la cota valorică.Un impediment la încheierea contractelor este faptul că, o mare parte din obiecte se află în litigiu între coproprietari.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.5. conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. Primăria s.Coloniţa a fost inclusă în programul pilot SCITL 2.0„Stingerea oblicaţiunilor fiscale prin intermediul SCIŢI,,, obectivul căreia constă în auto-matizarea proceselor de colectare a impozitelor şi taxelor ,care prevede încasarea soldurilor,evidenţa sumelor încasate,evidenţa contribuabililor .evidenţa conturilor personale la bunurile immobile neevalua- te(terenuri agricole,grădini ş.a.).La 01.01.2019 au fost introduse soldurile contribuabililor în programul SCITLcu plăţile de bază şi majorările de întîrziere (se anexeaza).Pe parcursul a.2019 a fost întreprinse măsuri,conform legislaţiei,de micşorare a soldului

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.6. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. APL Coloniţa a planificat pentru anul 2020 surse financiare în sumă de 15 mii lei, necesare pentru asigurarea unui sistem de control intern viabil. Se examinează posibilitatea încheierii unui contract cu o companie de audit care va presta serviciul dat.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. Prin decizia consiliului sătesc Coloniţa nr.4/4 din 01.07.2019 a fost aprobat Planul de acţiuni privind înregistrarea în Registrul bunurilor immobile a drepturilor Administraţiei Publice Locale asupra bunurilor imobile/terenuri. Pe parcursul anilor a fost efectuată inventarierea terenurilor proprietate a Administraţiei Publice Locale, amplasate în extravilanul satului 10 sectoare.în rezultatul inventarierii au fost identificate şi propuse pentru înregistrare prin procedura delimitării terenurilor proprietate publică a UAT Coloniţa - 41 terenuri cu suprafaţa totală de circa 181 ha. In bugetul pentru anul 2020 pentru lucrările de delimitare a terenurilor proprietate UAT Coloniţa şi a statului şi înregistrarea lor în Registrul Bunuilor Imobile au fost alocate 60 mii lei.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

2.1.8. declararea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul satului ca bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare a prestării serviciilor, în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare;

response:
Scrisoarea nr.02/1-24-05 din 11.01.2020. Prin decizia consiliului sătesc Coloniţa nr.7/3 din 15.08.2019, serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare a fost delegat către SA”Apă-Canal”.Prin scrisoarea din 23.08.2019 s-a solicitat încheierea contractului de delegare a acestui serviciu. Prin scrioarea din 11.01.2020 SA”Apă-Canal ” Chişinău a informat că, contractul se află la etapa elaborării anexei şi la finalizarea procedurilor necesare contractul va fi semnat.

RO_7084_Raspuns HC 10 2019 Primaria s.Colonita 11.01.2020.pdf

Cerinte (0)