Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 12 din 28 februarie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Curții Constituționale încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 111-118 din data de 2019-02-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 13

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2018 și, respectiv, 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Curții Constituționale, încheiate la 31 decembrie 2017, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”; Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (13)

4.2. să asigure instituirea unui mecanism optim de selectare/angajare a Judecătorilor-asistenți, cu definirea clară a condițiilor/criteriilor de organizare și desfășurare a concursului privind ocuparea funcției de Judecător-asistent

4.3. să dispună măsuri de remediere a controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator în vigoare.

2.2. se cere exercitarea controlului asupra regularității selectării/angajării judecătorilor-asistenți în cadrul Curții Constituționale;

response:
Scris.ISM nr.444 din 02.05.2019: Referitor la efectuarea controlului asupra regularitatii selectarii/angajarii judecatorilor - asistenți în cadrul Curții Constituționale, Inspectoratul de Stat al Muncii Vă comunică următoarele: Din motivul neacumulării tuturor documentelor necesare examinării faptelor expuse în sesizare și din complexitatea obiectului procedurii administrative, în conformitate cu prevederile art.60 alin.(4) din Codul Administrativ, termenului general de finalizare a procedurii administrative a fost prelungit cu 30 de zile. Scris.ISM nr.444 din 22.05.2019: Conform prevederilor art.35 din Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constitutionala președintele și judecatorii Curtii Constituționale sint asistați in activitatea lor de 6 judecatori-asistenți. Judecatorii-asistenți trebuie sa dețina cetațenia Republicii Moldova, sa aiba domiciliul in țara, pregatire juridica superioara și о vechime de cel puțin 10 ani in activitatea juridica sau in invațamintul juridic superior. Ei sint angajați in funcție, prin concurs, pe termenul de pina la atingerea plafonului de virsta de 65 de ani sint, asimilați cu judecatorii Curții de Apel și au același statut ca și judecatorii din alte instanțe judecatorești. Comisia de examinare se numește de Președintele Curții Constituționale, din 3 judecatori, șeful Secretariatului și alți funcționari ai Curții. Conform informatiei prezentate de catre conducerea Curtii Constitutionale nr.SCC-263 din 17.05.2019, in cadrul Curtii in prezent nu activeaza nici un judecator-asistent, iar efectuarea controlului privind respectarea legislatiei muncii in raport cu acestea este inoportun.

RO_6489_432-19_Curtea_Constit.pdf
RO_6524_460_19_ISM.pdf

2.1.1. să efectueze inventarierea patrimoniului gestionat potrivit cadrului regulator în vigoare, precum și raportarea fidelă și corectă a situațiilor financiare;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: A fost efectuată inventarierea patrimoniului gestionat în perioada 15 aprilie - 15 iunie 2019 (documentele justificate se anexează - 110 file).

2.1.2. să clasifice corespunzător mijloacele fixe și stocurile de materiale circulante, precum și să raporteze veridic situația acestora;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: A fost corectată clasificarea corespunzătoare a mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale circulante, prin trecerea de la un cont de evidență contabilă la altul (documentele justificative se anexează-39 file).

2.1.3. să reevalueze clădirile gestionate urmare a lucrărilor de investiții efectuate;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: A fost reevaluat costul clădirii, prin majorarea acestuia în raportul financiar pentru trim.II, anul 2019, din contul investițiilor capitale în construcție (vezi anexa - 8 file).

2.1.4. să efectueze (re)calcularea și înregistrarea contabilă a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând durata de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator în vigoare;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: S-a efectuat recalcularea uzurii mijloacelor fixe, cu înregistrarea modificărilor în documentele de evidență contabilă, care se anexează (6 file).

2.1.5. să efectueze: - inventarierea bunurilor casate și nedezmembrate regulamentar pentru a determina starea fizică/morală reală a acestora, oportunitatea casării lor, posibilitatea utilizării anumitor agregate, piese și materiale ale obiectelor casate, existența activelor utilizabile (metal uzat, piese de schimb, metale prețioase etc.) care pot fi obținute în urma dezmembrării bunurilor casate; - înregistrarea contabilă a rezultatelor inventarierii potrivit cadrului normativ în vigoare;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: S-au întocmit actele de casare a mijloacelor fixe și rapoartele de expertiză tehnică, separat pe fiecare bun material, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe (vezi anexele - 202 file).

2.1.6. să înregistreze în evidența contabilă terenul aflat în gestiune, precum și drepturile patrimoniale asupra acestuia;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: A fost evaluat terenul (0,076 ha) pe care este amplasată clădirea Curții Constituționale, valoarea terenului fiind înregistrată în raportul financiar pentru perioada trim.II, anul 2019. Recent, 20 septembrie 2019, la Agenția Proprietății Publice a fost constituită Comisia de inventariere și delimitare a terenului aferent. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, drepturile patrimoniale ale Curții Constituționale asupra terenului au decăzut (documentele justificative se anexează - 53 file).

2.1.7. să promoveze și să implementeze managementul adecvat al resurselor umane, cu racordarea procesului de remunerare a muncii angajaților la principiile de bună guvernare;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: Odată cu schimbările produse la nivel de conducere a Serviciului resurse umane, a avut loc o promovare intensă și implementare efectivă a unei gestionări cu valoare adăugată a resurselor umane ale Curții. Aceasta a implicat și racordarea managementului remunerării muncii angajaților la principiile de bună guvernare.

2.1.8. să asigure acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare;

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: Au fost acordate angajaților concedii anuale conform graficului stabilit.

2.1. b) să asigure operarea modificărilor de rigoare în evidența contabilă privind corectarea rezultatului financiar al anilor precedenți

2.1.9. să dispună realizarea acțiunilor de remediere a controlului intern prin asigurarea descrierii grafice și narative a proceselor operaționale, evaluarea și monitorizarea sistematică, înregistrarea și gestionarea riscurilor aferente proceselor operaționale de bază ce țin de exercițiile economico-financiare (inventariere, remunerarea muncii, desfășurarea achizițiilor, gestiunea și evidența mijloacelor fixe și activelor circulante);

response:
Scris.Curții Constituționale nr.PCC-01/530 din 27.09.2019: A fost întocmit Registrul riscurilor Curții Constituționale, care se anexează (7 file).

Cerinte (0)