Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 14 din 22.03.2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vadul lui Vodă încheiate la 31.12.2017

Numar 139-147 din data de 2019-03-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale or. Vadul lui Vodă sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 200 „Principii fundamentale ale auditului financiar”3, și cu Liniile Directoare de Audit4.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
3 Aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (9)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului orășenesc Vadul lui Vodă a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele expuse în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Vadul lui Vodă;

2.1.3. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală (în special, a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, de iluminat public etc.);

2.1.4. asigurarea unei evidențe contabile conforme a patrimoniului local, conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor, plăților pentru arendă și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, avizarea și/sau înregistrarea conformă (la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind finalizarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.8. transmiterea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare în baza contractului de delegare a prestării serviciilor;

2.1.9. majorarea veniturilor proprii, inclusiv prin asigurarea impozitării tuturor bunurilor imobile, și stabilirea mărimii plăților pentru arenda terenurilor în baza unor criterii clar definite;

Cerinte (0)