Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.17 din 2 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace investițiile în cadrul Proiectului ,,Tranziția la Agricultura Performantă”, prin aplicarea mecanismelor existente?”

Numar 171-177 din data de 2019-04-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 17

Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivului de audit: „Mecanismele și metodele existente asigură gestionarea eficientă și eficace a investițiilor realizate în cadrul Proiectului ,,Tranziția la Agricultura Performantă”?” pentru perioada anilor 2016-2018, prin determinarea rezultatelor și progreselor înregistrate, precum și a problemelor care pot afecta durabilitatea acestora, cu identificarea metodelor și căilor adecvate de optimizare a rezultatelor și înaintarea recomandărilor pentru îmbunătățirea managementului în domeniu.
Auditul public extern a fost efectuat la Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, cu colectarea probelor adecvate de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția ,,Apele Moldovei”, Directoratul Liniei de Credit din cadrul Ministerului Finanțelor, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii  Producției Alimentare (2KR), 6 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, create cu suportul Proiectului, precum și de la unii beneficiari ai acestuia.

Recomandari (17)

2.1. pentru examinare și înaintarea propunerilor de modificare/completare a Codului funciar în vederea instituirii mecanismelor eficiente privind facilitarea consolidării terenurilor agricole, în special a terenurilor amplasate în zonele cu facilități și/sau posibilități de irigare, precum și întreprinderea acțiunilor în scopul remedierii problematicilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: promovarea proiectului Codului funciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 114/2018.

1. Să asigure funcționarea componentelor din cadrul Sistemului Informațional a Resurselor de Apă, creat prin intermediul Proiectului - (pct.4.3.3.).

1. Să asigure funcționarea componentelor din cadrul Sistemului Informațional a Resurselor de Apă, creat prin intermediul Proiectului - (pct.4.3.3.).

2.2. pentru examinare și executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.2. pentru examinare și executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.2. pentru examinare și executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.2. pentru examinare și executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2. Să asigure transmiterea specificațiilor tehnice a portalului web către MADRM - (pct.4.3.3.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: Transmiterea specificaţiilor tehnice a portalului web către MADRM, inclusiv:- Petrecerea şedinţei organizatorice privind transmiterea SIRA şi a portalul web; - Pregătirea componentelor şi documentaţiei pentru transmitere; - Transmiterea componentelor SIRA (fonnat electronic) şi a documentaţiei (pe suport de hîrtie şi format electronic) responsabilului MADRM.

3. Să întreprindă măsuri în aspectul transmiterii către Agenția ,,Apele Moldovei” AUAI, a investițiilor capitale privind reabilitarea SCI Chircani-Zârnești - (pct. 4.2.1.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: 1. Finalizarea procedurilor de recepţie finală a obiectului în conformitate cu standardul FIDIC, inclusiv: -Emiterea Certificatul de Performanţă; -Emiterea scrisorii de descărcare de obligaţii fmanciare; -Emiterea Certificatului Final de Plată. 2. Iniţierea procedurilor de predare- primire a investiţiilor, inclusiv: -înştiinţarea Agenţiei „Apele Moldovei” privind finalizarea recepţiei finale a obiectului; -Constituirea Comisiei şi primirea-predarea investiţiilor în SCI „Chircani-Zîmeşti”; -întocmirea listei actualizate şi a actelor aferente investiţiilor realizate în SCI „Chircani- Zîmeşti”; -Predarea-primirea investiţiilor în SCI „Chircani-Zîmeşti”; -Contabilizarea investiţiilor în SCI „Chircani-Zîmeşti”. 3. Iniţierea procedurilor de actualizare a listei obiectelor din componenţa SCI „Chircani-Zîmeşti” date în comodat AUAI, inclusiv: -Actualizarea listei bunurilor din componenţa SCI „Chircani- Zîmeşti” date în comodat; -întocmirea şi semnarea acordului adiţional la Contractul cu privire la transmiterea în folosinţă gratuită (comodat) a SCI „Chircani-Zîmeştr’ nr. 10 din 15.05.2015; -Constituirea Comisiei şi primirea-predarea bunurilor din componenţa SCI „Chircani- Zîmeşti”; -Contabilizarea bunurilor primite în comodat din cadrul SCI „Chircani-Zîmeşti,,; -Finalizarea procedurilor de delimitare şi îmegistrare a terenurilor aferente staţiilor de pompare în cadrul SCI „Chircani-Zîrneşti,,; -Înregistrarea ia Agenţia Servicii Publice a Contractului nr. 10 din 15.05.2015 şi acordului adiţional.

4. Să asigure supravegherea eficientă a Programului de vânzări în rate, activităților și operațiunilor aferente acestuia prin verificarea detaliată a documentelor anexate privind vânzările în rate

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: 1. Actualizarea Manualului Operaţional privind programul de Vînzări în rate 2KR în Agricultura Performanta Irigată pentru perioada post- Compact, inclusiv: Elaborarea modificărilor la Manualul Operaţional pentru perioada post-Compact, ţinînd cont de recomandările Curţii de Conturi; Examinarea şi aprobarea de către Comitetul executiv a modificărilor la Manualul Operaţional pentru perioada post- Compact; 2. Monitorizarea Programul de Vînzări în rate 2KR în Agricultura Performanta Irigată pentru perioada post-Compact, inclusiv: Examinarea şi avizarea setului de documente anexate de solicitanţi în cadrul vânzărilor în rate 2KR; Monitorizarea beneficiarilor contractelor de vânzări în rate 2KR cu şi fară restanţe înregistrate; Realizarea vizitelor de monitorizare beneficiarilor contractelor de vânzări în rate 2KR cu şi fară restanţe înregistrate; Sesizarea, după caz, a 2KR cu privire rezultatele vizitelor de monitorizare beneficiarilor contractelor de vânzări în rate 2KR cu şi fară restanţe înregistrate.

5. Să efectueze înregistrarea în proprietatea statului a SCI reabilitate în valoare de 49,8 mil.lei - (pct. 4.2.1.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: -Conlucrare cu FDD privind inventarierea bunurilor imobile transmise în comodat AUAI; -Inregistrarea bunurilor, proprietatea statului la Agenţia „Apele Moldovei”: Înregistrarea bunurilor conform documentație primite de la FED.

6. Să organizeze activitatea Unității de Monitorizare și Supraveghere în vederea asigurării suportului legal, contabil și tehnic AUAI - (pct. 4.2.1.1.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: - Implimentarea Unităţii de Monitorizare şi Supraveghere, în conformitate cu prevederile legii 171/2010, cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii; - Conlucrare cu Autorităţile Publice Locale de nivelul I şi II, cu producătorii agricoli în vederea creării AUAI; - Întocmirea acordului adiţional la Contractul cu privire la transmiterea în comodat a SCI către AUAI.

7. Să reglementeze procedura de supraveghere tehnică a SCI conform prevederilor Legii nr.171 din 09.07.2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații - (pct. 4.2.1.1.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: Acordarea spriginului consultativ asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii; - Efectuarea modificărilor în Regulamentul de exploatare a sistemelor de irigare; - Realizarea vizitelor de monitorizare a stării SCI pentru a fi transmise gratuit ((comodat) către AUAI.

8. Să asigure accesul la informația hidrologică privind monitorizarea în timp real a cantității de apă prin softul specializat ,,AQUARIUS”, cu înlăturarea tuturor impedimentelor pentru buna funcționare a stațiilor de monitoring hidrologic - (pct. 4.3.3.1.).

response:
Scris.SHS cu nr. 01/593 din 24.05.2019: S-au procurat acumulatoare și instalate la posturile hidrologice. S-a încercat rularea programei AQUARIUS, instalată anterior. Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: S-a încercat rularea programei „AQUARIUS”, instalată anterior. Această programă poate fi activă doar in modul offline, dat flind faptul ca pentru rularea in mod online este necesară conexiunea la server propriu zis, de care nu dispunem in modul offline a acestei programe poate fi creată baza de date locală care la necesitate poate fî importată/ sau exportată. Adiţional, remarcăm faptul că soft-ul constituie o parte componentă a platformei SIRA ce reprezintă Sistemul Informaţional al Resurselor de Apă - platformă, care actualmente nu este funcţională.

9. Să elaboreze și să aprobe norme metodologice privind modul de selectare a furnizorilor de echipamente procurate din mijloacele Proiectului - (pct. 4.3.2.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: întroducerea unnătoarei modificări „Selectarea furnizorilor de echipamente vor fi efectuate în baza licitaţiilor, competiţiilor, sau la prezentarea ofertei de la furnizor de către Cumpărător (beneficiaml final), care va negocia cele mai bune condiţii” în „Manualul de Operaţiuni privind Programul de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată pentru perioada post-compact.

10. Să intensifice controlul asupra perfectării documentelor privind procurarea echipamentelor de la furnizori - (pct. 4.3.2.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: Se propune modificarea în Manualul de Operaţiuni a obligativităţii prezentării schiţei de proiect pentru următoarele echipamente de irigare: sisteme de irigare la plantaţiile multianuale, staţii de pompare staţionare, bazine de acumulare a apei şi reţele staţionare de aducţiune a apei. Solicitarea prezentării de către beneficiar şi/sau fumizori, concomitent cu oferta, a schiţei de proiect şi termenului de dare în exploatare în cazurile descrise mai sus. Termenul de dare în exploatare se solicită inclusiv pentru sisteme de protecţie a plantaţiilor multianuale, sere şi tunele în cazul întârzierii prezentării actului de dare în exploatare cu două luni din data termenului stabilit efectuarea vizitelor de monitorizare la beneficiar împreună cu reprezentanţii fumizorilor, elaborarea procesului verbal de constatare a situaţiei şi identifrcarea soluţionării problemelor apărute.

11. Să elaboreze și să modifice clauzele contractuale privind vânzarea-cumpărarea echipamentelor din investițiile Proiectului prin includerea costurilor suplimentare aferente utilajelor procurate - (pct. 4.3.2.).

response:
Scris. MADRM nr. 06/01-442-19 din 22.04.2019: în contractul de vânzare-cumpărare a tehnicii agricole în Partea 7. „Modul de efectuare a plăţilor” a include punctul privind „Preţul contractual de răscumpărare al Obiectului Vânzării”, inclusiv costurile suplimentare.

Cerinte (0)