Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.24 din 17 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Vatra încheiate la 31.12.2017

Numar 171-177 din data de 2019-05-17 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 10

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 20181 și 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale or. Vatra sunt întocmite și prezentate, la 31.12.2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit: ISSAI 100 „Principii fundamentale ale auditului sectorului pu

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.

Recomandari (10)

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului orășenesc Vatra a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Vatra;

2.1.3. inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenurilor, bunurilor transmise în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare);

2.1.4. asigurarea unei evidențe contabile conforme a patrimoniului local, conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente locațiunii, arendei și vânzării-cumpărării bunurilor proprietate publică locală, precum și a impozitelor, taxelor și altor plăți, gestionate de Primăria or. Vatra, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. clasificarea, bugetarea și raportarea corectă a cheltuielilor de reparație capitală a bunurilor imobile;

2.1.6. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.9. raportarea conformă în Darea de seamă funciară și în evidența contabilă a terenurilor;

2.1.10. transmiterea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare în baza contractului de delegare a prestării serviciilor;

2.1.11. majorarea veniturilor proprii, inclusiv prin asigurarea impozitării tuturor bunurilor imobile;

Cerinte (1)

2.1.7. fundamentarea, aprobarea, avizarea (la Cancelaria de Stat) și/sau înregistrarea (la Ministerul Finanțelor) conformă a statelor de personal;