Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 25 din 17 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Sângera încheiate la 31 decembrie 2017

Numar 174-184 din data de 2019-04-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 9

Misiunea de audit a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 20181 și, respectiv, 20192, având drept scop oferirea asigurării rezonabile precum că rapoartele financiare ale or. Sângera sunt întocmite și prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, prezintă o imagine fidelă și veridică și nu conțin denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.

Recomandari (9)

2.1.3. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate pe domenii și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare proprietate publică locală (în special, a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, de iluminat public etc.);

2.1.4. asigurarea unei evidențe contabile conforme a patrimoniului local, conformarea evidenței sintetice și celei analitice a calculelor, achitărilor, avansurilor și restanțelor aferente impozitelor, taxelor, plăților pentru arendă și altor plăți, gestionate de Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, la principiile contabilității de angajamente și la cadrul legal existent;

2.1.5. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

2.1.6. fundamentarea, aprobarea, avizarea (la Cancelaria de Stat) și/sau înregistrarea conformă (la Ministerul Finanțelor) a statelor de personal;

2.1.7. aprobarea unui plan pe termen mediu privind înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

2.1.8. transmiterea infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare din teritoriul orașului în gestiunea întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a prestării serviciilor;

2.1.9. majorarea veniturilor proprii, inclusiv prin asigurarea impozitării tuturor bunurilor imobile, stabilirii și încasării plăților de arendă/folosință a terenurilor și bunurilor imobile proprietate publică locală;

2.1.1. examinarea în ședința Consiliului orașului Sângera a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile privind faptele descrise în Raport și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

2.1.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Anexa la Scrisoarea către conducere;

Cerinte (0)