Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 26 din 18 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 24

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (24)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducere;

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Conducerea Ministerului apararii, pe data de 18 aprilie 2019, a convocat о sedinta de lucru cu șefii de directii din cadrul aparatului central al Ministerului Apararii si Marelui Stat Major al Armatei Nationale, precum și cu comandantii (șefu) unitatilor/institutiilor militare, implicati in procesul misiunii de audit cu participarea echipei de audit a Curtii de Conturi. La aceasta sedinta a fost pus in discutie Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apararii, incheiate la 31 decembrie 2018, și masurile care urmeaza a fi intreprinse pentru remedierea neajunsurilor constatate si realizarea recomandarilor Curtii de Conturi. 2. Pe data de 22 aprilie curent Conducerea Ministerului Apararii a convocat о sedinta cu sefii de directii din cadrul aparatului central al Ministerului Apararii si Marelui Stat Major, seful Agentiei Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu, la care au fost puse in discutie Raportul Curtii de Conturi si factorii care au influentat la comiterea neajunsurilor constatate de auditorii Curtii de Conturi și masurile care urmeaza a fi intreprinse intru remedierea și realizarea recomandarilor Curtii de Conturi. 3 si 4. Pe parcurs, Directia planificare resurse financiare si tehnico-materiale a convocat о ședinta (nr. 11/487 din 15.05.2019 (se anexeaza) cu sefii de directii din cadrul aparatului central al Ministerului Apararii si Marelui Stat Major șeful Agentiei Asigurare Resurse Materiale și Patrimoniu, alti comandanti/ șefi, la care a fost puse in discutii mai multe subiecte privind: 1) Desemnarea directiilor (sectiilor), unitatilor/institutiilor militare, responsabile de executarea recomandarilor Curții de Conturi, mentionate in raport și stabilirea termenilor de executare; 2) Desemnarea in cadrul directiilor, unitatilor/institutiilor militare a persoanelor responsabile de prezentarea informatiei privind realizarea recomandarilor Curtii de Conturi; 3) Inaintarea propunerilor de elaborare a Planului de realizare a recomandarilor Curtii de Conturi, oglindite in Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apararii, incheiate la 31 decembrie 2018. 5. Ca urmare, a acestei ședinte: - au fost identificate directiile si institutiile responsabile de executarea recomandarilor Curtii de Conturi. - au fost desemnate persoanele din cadrul directiilor responsabile de prezentarea informatiei privind masurile intreprinse de realizare a recomandarilor Curtii de Conturi, precum si numirea generalizatorilor de executare și prezentare a informatiei pe fiecare punct concret. - a fost pus in discutie proiectul Planului de realizare a recomandarilor Curtii de Conturi, oglindite in Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apararii la 31 decembrie 2017. 6. Dupa elaborare, Planul de remediere a situatiilor constatate si implementarea recomandarilor Curtii de Conturi, oglindite in Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apararii, incheiate la 31 decembrie 2018, a fost aprobat prin ordinul Ministrului apararii nr.362 din 30.05.2019 (se anexeaza). Pe parcurs, conducerea Ministerului Apararii a desfașurat un șir de ședinte de lucru, la care șefii respectivi au raportat despre mersul realizarii recomandarilor Curtii de Conturi, sarcinile concrete puse șefilor respectivi, au fost documentate in procesele verbale ale acestor sedinte. In termenii stabiliti de catre Curtea de Conturi pentru implementarea recomandarilor, conducerea Ministerului Apararii a mai desfașurat un sir de sedinte operative, referitor la mersul realizarii recomandarilor Curtii de Conturi, Procesele - Verbale (se anexeaza). Au fost intreprinse și alte masuri intru realizarea recomandarilor Curtii de Conturi, materialele se anexeaza.

RO_6748_781-19_MA.pdf

1. Să asigure înregistrarea integrală a bunurilor imobile în evidența contabilă și raportarea în modul stabilit.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Pe parcursul misiunii de audit, prin nota contabila nr.10 a Agentiei Asigurare Resurse Materiale și Patrimoniu, a fost contabilizat imobilul amplasat in or. Ialoveni, cu suprafata de 527,7 m2 , in valoare de 70,6 mii lei (nota contabila, (se anexeaza). 2. Prin nota de contabilitate nr. 10 a Agentiei Asigurare Resurse Materiale și Patrimoniu, a fost luate la evidenta contabila și cea cadastrala a 325 apartamente de serviciu in valoare de 111,6 mln lei, precum si a echipamentului instalat in aceste apartamente de serviciu in valoare de 3,0 min. lei, la grupa de conturi 314 „Marini și utilaje” (anexa nr.4). 3. Unitatile si institutiile militare au prezentat mai multe acte confirmative (note contabile, procese-verbale, (se anexeaza) despre luarea la evidenta contabila a valorii reparatiilor capitale, inclusiv și a caminului nr.2 din str. Hincesti 84, conform raportului universal al Agentiei Asigurare Resurse Materiale și Patrimoniu.

RO_6748_781-19_MA.pdf

2. Inventarierea tuturor activelor nemateriale și reflectarea conformă a acestora în evidența contabilă

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Conform Procesului-verbal nr. 19 din 15.05.2019, aprobat de seful Marelui Stat Major al Armatei Nationale și altor documente confirmative (se anexeaza) portalul www.army.md in valoare de 15,0 mii lei. a fost luat la evidenta contabila, in modul stabilit. La evidenta contabila a mai fost luat sistemul de contabilitate „Universal Accounting” in valoare de 70,0 mii lei (procesul verbal nr.l din 28.03.2019 (se anexeaza). 2. Conform darilor de seama pentru semestrul I al anului 2019, unitatile/institutiile militare au raportat și despre inventarierea activelor nemateriale si luarea acestora la evidența contabila. 3. Au fost prezentate probe de catre Centrul comunicatie si informatica, care atesta inregistrarea drepturilor asupra portalului, precum cheltuielile aferente serviciilor de mentenanta (se anexeaza). Totodata, intru executarea sarcinilor puse șefilor serviciilor financiare, ca la raportul semestrial sa fie prezentata informatia privind inventarierea activelor nemateriale (programe, softuri, etc.) și luarea acestora la evidenta contabila, acestia au raportat despre contabilizarea acestora (CCI, Brig.l, 2, 3 IM, Batalion artilerie, Regiment rachete antiaeriene, Academia Militara, Spitalul CMC, DMI, Tabara Militara 142, AAPAP, etc. (se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

3. Să asigure corectarea înregistrărilor contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu normele metodologice în vigoare.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Unitatile si institutiile militare, implicate in procesul auditului Curtii de Conturi au prezentat note contabile și explicative (se anexeaza), referitor la reflectarea corecta in evidenta contabila a mijloacelor fixe (cladiri), in suma totala de peste 100,0 min. lei si informatia privind evidenta ajutorului umanitar, cu titlu gratuit in suma de 117, 6 min. lei (se anexeaza). La raport se mai anexeaza notele contabile ale serviciilor financiare ale unitatilor si instituțiilor militare despre inlaturarea erorilor menționate in Raportul Curtii de Conturi. 2. A fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului apararii nr.496 din 24 iulie 2019 „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe și modul de calculate a uzurii mijloacelor fixe in Armata Nationala”, specific structurii institutionale. Pe parcursul perioadei de raportare, au mai fost petrecute lectii instructiv metodice cu șefii serviciilor financiare ale unitatilor/ institutiilor militare, inclusiv si pe problemele calcularii uzurii mijloacelor fixe, clasificarea și contabilizarea bunurilor materiale (se anexeaza). În acest context, au fost aduse la cunostinta cerintele actelor normative privind calcularea uzurii mijloacelor fixe, clasificarea si contabilizarea bunurilor materiale, precum și la inregistrarea unor operatiuni economice la conturile distincte de cheltuieli. 3. A fost elaborat un nou ordin al Ministrului Apararii nr.470 din 15 iulie 2019 despre aprobarea Regulamentului privind inventarierea in marele unitati, unitatile militare ale Armatei Nationale și autoritațile 117, 6 min. lei (se anexeaza). La raport se mai anexeaza notele contabile ale serviciilor financiare ale unitatilor si instituțiilor militare despre inlaturarea erorilor menționate in Raportul Curtii de Conturi. administrative/ institutiile din subordinea Ministerului Apararii (se anexeaza). Acest Regulament prevede noi reguli ce tine de procesul efectuarii inventarierilor patrimoniului, activelor și pasivelor, aflate la evidenta in unitațile/ institutiile militare, precum și reflectarea rezultatelor inventarierii, modului de intocmire și completare a formularelor utilizate in rezultatul petrecerii inventarierilor. Prin acest ordin au fost stabilite noi termene. de petrecere a inventarierii. 4. Pe data de 24 mai 2019 a fost desfașurat un seminar cu șefii serviciilor financiare și logistice ale unitatilor/ institutiilor militare (se anexeaza), la care a fost adusa la cunoștinta indicatiile sefului Directiei planificare resurse financiare și tehnico-materiale nr.11/611 din 17.06.2019, privind ultimele modificari in actele normative referitor clasificatia fondurilor fixe, modul de calculare a uzurii precum și reflectarea corecta a acestora in evidenta contabila. Pe parcurs a fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului apararii nr.496 din 24 iulie 2019 „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe și modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe in Armata Nationala” J8 Direcția managementul financiar a Marelui Stat Major a verificat listele de inventariere pe unele servicii (geniu, echipament, alimentar auto, etc.) în urma acestor verificări au fost depistate mai multe nereguli privind atribuirea unor bunuri materiale la conturile contabile, respective.Întru înlăturarea acestor neajunsuri a fost elaborate indicațiile instructiv-metodice a șefului J8 Direcție management financiar (se anexează) privind atribuirea corectă a bunurilor materiale la conturile respective, conform clasificatoarelor elaborate pe fiecare serviciu (se anexează). Odată cu prezentarea rapoartelor financiare anuale, șefii serviciilor financiare raportează despre remedierea neajunsurilor. Astfel, recomandarea a fost realizată pe deplin.

RO_6748_781-19_MA.pdf

4. Să calculeze/recalculeze uzura mijloacelor fixe.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Conform scrisorii șefului J4 Direcfie logistica a Marelui Stat Major al Armatei Nationale nr.38/731 din 06.08.2019, recomandarile prevazute la acest punct sunt in proces de realizare (se anexeaza). 4. Au fost petrecute lectii instructiv metodice cu șefii serviciilor financiare ale unitatilor/ institutiilor militare, (24.05.2019), inclusiv și pe problemele evaluarii și calcularii uzurii mijloacelor fixe, (anexa nr.). In acest context, prin indicatiile sefului Directiei planificare resurse financiare și tehnico-materiale nr. 11/611 din 17.06.2019 au fost aduse la cunoștinta, modificarile și completarile operate in ordinul Ministrului Finantelor nr.216/2015 pe problemele tinerii evidentei contabile, inclusiv calcularea corecta a uzurii mijloacelor fixe. Pe parcurs a fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului apararii nr.496 din 24 iulie 2019 „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe și modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe in Armata Nationala”, specific structurii institutionale, care a fost expediat pina la unitatea militara (se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

5. Să asigure casarea mijloacelor fixe în corespundere cu reglementările aferente în vigoare.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Conducerea Brigazii II Infanterie motorizata a prezentat acte confirmative (procese verbale și dari de seama), aprobate de comandantul Centrului militar de instruire al Armatei Nationale, de iesire de-facto a materialelor de constructie de la demolarea cazarmii nr.l a Taberei militare nr. 141 (se anexeaza). 2. Au fost prezentate actele confirmative (procese - verbale ale Comisiei de casare a patrimoniului Brigazii nr.2 IM privind scoaterea din exploatare a mijloacelor fixe (cazarma) casate și a prezentat note contabile privind luarea in evidenta contabila a activelor utilizabile, obtinute in urma casarii, in valoare de 52,3 mii lei (se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

6. să realizeze proceduri de inventariere anuală a patrimoniului cu respectarea obligatorie a cerințelor de reglementare, în scopul prezentării reale a valorii acestora în rapoartele financiare.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. A fost elaborat un nou ordin al Ministrului apararii nr.290 din 07.05.2019 privind modul de casare a patrimoniului, aflat in gestiunea ministerului, specific activitatii institutionale, care a fost expediat spre executare și calauza unitatilor si institutiilor militare (se anexeaza). 2. Pe data de 24 mai 2019 a fost desfașurat un seminar cu șefii serviciilor financiare și logistice ale unitatilor/ institutiilor (se anexeaza), la care a fost adus la cunostinta ordinul Ministrului Finantelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, ordinul Ministrului apararii nr.152/2012 Despre aprobarea Regulamentului privind inventarierea in marile unitați, unitațile militare ale Armatei Naționale și instituțiile Ministerului Apararii. Au fost aduse la cunostinta sefilor serviciilor financiare si logistice indicatiile sefului Directiei planificare resurse financiare si tehnico-materiale nr.l1/611 din 17.06.2019, despre ultimele modificari in actele normative privind inventarierea patrimoniului public si modul de contabilizare a divergentelor constatate. 3. Prin ordinul Sefului Marelui Stat Major al Armatei Nationale nr.31 din 21 martie 2019, in perioada 27.03- 03.04.2019 au fost executate proceduri de primire - predare a functiei de comandant Centru comunicatii și informatica. În acest sens a fost verificata existenta bunurilor, devierile de lipsuri și surplusuri de bunuri materiale. În urma acestor masuri, au fost contabilizate toate devierile de lipsuri și surplusuri de bunuri materiale, actele confirmative se anexeaza. 4. Clubul Sportiv la Armatei a prezentat acte confirmative privind reevaluarea retelelor electrice (se anexeaza). Alte unitati și institutii militare nu au prezentat acte confirmative. A fost elaborat ordinul Ministrului apărării nr.724 din 17.10.2019 „Cu privire la organizarea și desfășurarea inventarierii anuale în unitățile militare ale Armatei Naționale, autoritățile administrative și instituțiile Ministerului Apărării și întreprinderilor de stat în care Ministerul Apărării are calitate de fondator” (se anexează, prin care Ministrul apărării au obligat comandanții unităților/ instituțiilor militare desfășurarea inventarierilor tuturor bunurilor din dotarea Armatei Naționale. Termenul de executare și raportare a fost stabilit către data de 13 decembrie 2019. Comandanții unităților/ instituțiilor militare au raportat despre finalizarea inventarierii, în termenii stabiliți și au prezentat în J4 Direcție logistică a MSM al Armatei Naționale un exemplar al listelor de inventariere. În urma acestor măsuri, conducerea MSM al Armatei Naționale a prezentat un Raport Ministrului apărării despre rezultatele inventarierii și propuneri concrete privind înlăturarea neajunsurilor (se anexează). În urma acestui Raport, a fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului apărării nr.27 din 17 ianuarie 2020 „Cu privire la rezultatele desfășurării inventarierii patrimoniului (bunurilor materiale) în semestrul II al anului 2019” (se anexează), prin care a fost puse sarcini concrete privind păstrarea și ținerea corectă a evidenței patrimoniului și modul de casare și trecere la pierderi, în cazurile prevăzute de actele normative. În acest context, J4 Direcție logistică a prezentat un Raport, prin care a informat (se anexează): - au fost întocmite fișele de mijloacele fixe pe mijloacele de transport contul 315, precum și registrele fișelor de mijloace fixe; - a fost efectuată evaloarea mijloacelor de transport primite cu titlu gratuit, în cadrul unităţilor/instituţiilor militare, de asemenea calcularea/recalcularea corectă a uzurii în urma evaluării acestora; - au fost generalizate şi gestionate datele privind asistenţa externă materială, de către serviciul asistenţă externă materială din cadrul J4 Direcţie logistică, Evidența contabilă a bunurilor materiale primite cu titlu gratuit, se duce operativ conform Registrelor de evidență a bunurilor materiale, în cadrul unităţilor/instituţiilor beneficiare finale. Totodată, J6 Direcție comunicații și sisteme informaționale a raportat că, evaluarea/ reevaluarea valorilor bunurilor tehnico-materiale în cadrul Armatei Naționale, al căror prețuri nu corespund realității, nu pot fi evaluate din lipsa acestor bunuri pe piața de desfacere (se anexează).

RO_6748_781-19_MA.pdf

7. să corecteze integral înregistrările contabile afectate de clasificarea eronată a stocurilor de materiale circulante

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Aceasta recomandare a fost realizata pe parcursul misiunii de audit, drept confirmare se anexeaza rapoartele financiare ale unitatilor/institutiilor militare. Totodata, in cadrul seminarului desfașurat la 24 mai 2019, cu șefii serviciilor financiare, acestia au fost informati despre intreprinderea masurilor de rigoare privind corectarea integrală a inregistrarilor contabile afectate de clasificarea eronata a stocurilor de materiale circulante aflate la evidenta. Toate materialele au fost prezentate auditorilor Curtii de Conturi in procesul misiunii de audit.

RO_6748_781-19_MA.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă și raportarea terenurilor gestionate.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Conform informatiei Agentiei Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu si altor unitati/ institutii militare, pe parcursul misiunii de audit, au fost inregistrate in evidenta contabila, 17 loturi de teren cu suprafata de 1283,1 ha, in valoare de 639 124,3 mii lei). 2. Probele ce confirma inregistrarea in evidența contabila a 17 loturi de teren servește Raportul universal contabil al Agentiei Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu și ale unitatilor/ institutiilor militare (extrasul se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

9. Să asigure executarea conformă a clauzelor contractuale cu respectarea termenelor de livrare și a specificației mărfurilor contractate.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Conducerea Ministerului Apararii a intreprins un șir de masuri in vederea redresarii situatiei privind achizitionarea marfurilor și serviciilor prin PNUD. In primul rind a fost desfașurata sedinta grupului de lucru (procesul verbal din l3 iunie 2019 se anexeaza) privind elaborarea și implementarea proiectului „Suport pentru reforma sectorului de securitate in Republica Moldova”, la care au participat si reprezentanti ai PNUD-ului. La aceasta ședinta au fost puse in discutie mai multe subiecte, inclusiv si respectarea legislatiei in vigoare privind transferarea in avans catre PNUD a mijloacelor financiare, pentru achizitionarea marfurilor și serviciilor. Prin ordinul Ministrului apararii nr.463 din 08 iulie 2019 au fost stabilite procedurile de achizitionare a bunurilor si serviciilor prin PNUD. Totodata, se mentioneaza ca, Guvernul Republicii Moldova a semnat Memorandumul de Intelegere Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD si structurile guvernamentale. Astfel, structurile guvernamentale sunt obligate sa se conformeze acestui acord, necatind ca actele normative privind achizitiile publice nu prevede achitarea contractelor in avans. 2. Conform datelor de evidenta a contractelor, in anul 2019 a fost incheiate un numar neesential de acorduri de achizitii cu PNUD, dintre care, doar unul a fost finantat de Ministerul Finantelor (nr.14/256 din 26.02.2019), in suma de 3,2 mln lei, pentru procurarea unui aparat medical de performanta inalta. Acest contract urmeaza a fi realizat pina la 31 decembrie 2019. Astfel, pe parcursul anului 2019 a fost respectate toate conditiile contractuale de catre PNUD. 3. Conform datelor din nota contabila a Agentiei asigurare resurse si administrare patrimoniu (se anexeaza), la situatia din 01.01.2019, datoria PNUD fata de Ministerul Apararii constituia 9991,1 mii lei. In luna martie curent PNUD a acordat bunuri și servicii, pentru stingerea datoriei fata de Ministerul apararii, in suma totala de 7781,0 mii lei. Soldul la situatia din 15.07.2019 constituie 2210,1 mii lei. Aceasta datorie sa format la finele anului 2018, care reprezinta achitarea in avans a unui soft SI „Registrul de stat al resurselor de mobilizare”, și urmeaza a fi utilizat de Ministerul apararii (J1; J6;) Au fost intreprinse masuri in vederea urgentarii achizitionarii si transmiterii softului Ministerului Apararii de catre PNUD (se anexeaza). Din nota explicativa a reprezentantului PNUD (se anexeaza) reiese ca procedurile de achizitionare și functionare a acestui soft va dura pină in anul 2020. Totodata, reprezentantii PNUD au comunicat ca, conform punctului 5 lit. m) cratima trei al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice, prevederile acestei Legi nu se aplica asupra „contractelor de achizitii publice reglementate de diferite norme procedurale și atribuite conform procedurii specifice a unei organizaiii internaționale. ” Astfel, Ministerul Apararii nu este in drept de a reglementa procedurile de achizitii cu PNUD, respectiv și Curtea de Conturi urmeaza de a se conforma normelor procedurale specifice organizații internaționale, semnate de Guvernul Republicii Moldova a Memorandumului de Intelegere Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. A fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului Apararii nr.463 din 08 iulie 2019 „Cu privire la aprobarea Instructiunii privind modul de achizitionare a bunurilor materiale și serviciilor prin intermediul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) in Armata Nationala”, care reglementeaza modul si conditiile de achizitionare a bunurilor și serviciilor prin intermediul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

RO_6748_781-19_MA.pdf

10. Să determine și să aprobe modul de calculare și componența cheltuielilor de studii ale studenților din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Ministerul Apararii a expediat о scrisoare Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetarii (nr.11/417 din 15.04.2019 (se anexeaza), prin care am informat despre recomandarea Curtii de Conturi si am solicitat sa se expuna asupra Metodologiei privind modului de calculare si componenta cheltuielilor de studii ale studentilor din cadrul Academiei Militare a Fortelor Armate. Ministerului Educatiei, Culturii și Cercetarii prin scrisoarea nr.08/2-09/2743 din 29.05.2019 (se anexeaza) a propus ajustarea Metodologiei de finantare a Academiei Militare a Fortelor Armate la proiectul Hotaririi de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de finantare a invatamantului superior public. Raspunsurile primite sunt evazive și nu sunt la subiect. 2. Conform punctului 4 al Hotaririi Guvernului nr. 923 din 04.09.2001 „Cu privire la plasarea in cimpul muncii a absolvenților instituțiilor de invațamint superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat” prevede: „ 4. In cazul in care tinarul specialist refuza sa se prezinte la locul de lucru conform repartizarii sau iși suspenda activitatea inainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este obligat sa restituie in bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa in volumul calculat de instituția respectiva de invațamint, in baza Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobata de Guvern. ” Cu regret, Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetarii, asemenea Metodologie pana in prezent, nu a aprobat de Guvern. Totodata, reieșind din faptul ca actele normative abordeaza diferit una și aceiași chestiune, Ministerul Apararii a elaborat un nou ordin al Ministrului apararii nr.566 din 21.08.2019, (se anexeaza), in care a fost prevazut modul de calculare si componenta reala a cheltuielilor de instruire la Academia Militara a Fortelor Armate pentru un student. In urma aprobarii acestui ordin, cheltuielile de instruire au fost diminuate semnificativ, reieșind din faptul ca a fost revizuite componenta cheltuielilor de instruire. Cu referire la acreditarea studiilor superioare de licenta (ciclul I) Academia Militara a Fortelor Armate a fost evaluata in perioada 24-27 iunie 2019. Evaluarea s-a realizat conform ordinului Ministrului educației, culturii și cercetarii nr. 1213/2018, prin care a fost aprobat Calendarul evaluarilor externe a calitalii in vederea acreditarii programelor de studii superioare și Deciziei Agenției Naționale de Asigurare a Calitalii in Educatie și Cercetare (ANACEC) care a instituit Comisia de evaluare externa a calitații in vederea acreditarii programelor de studii superioare de licenta: - 1031.1 Conducerea subunitaților de infanterie; - 1031.2 Conducerea subunitaților de artilerie; - 1031.3 Conducerea subunitaților de comunicatii informatica. Academia Militara a Fortelor Armate, in scurt timp, urmeaza sa primeasca Certificatul de acreditare in conformitate cu procedurile stabilite de ANACEC. Concluzie: acreditarea externa a institutiei a fost realizata. Cu referire la stabilirea unui termen legal pentru desfasurarea in cadrul Ministerului Apararii a studiilor de licenta la specialitatile duble. Ultima inmatriculare la specialitatile duble au avut loc in anul 2016. Incepand cu anul 2017, AMFA a trecut la studii de licenta la un singur domeniu de formare profesionala cu durata studiilor 3 ani - științe militare. Programele de studii sunt aprobate de catre Ministrul apararii la 01.08.2017 și avizate de catre Ministrul educației, culturii și cercetarii la 14.08.2017. Numerele de inregistrare la Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, pe specialități: - ISL 01-18-161 Conducerea subunităților de comunicații și informatica; - ISL 01-18-162 Conducerea subunităților de artilerie; - ISL 01-18-163 Conducerea subunităților de infanterie. Numarul total de 180 credite de studiu semnifica ca studiile se desfașoara pe perioada de 3 ani la о singura specialitate (anual se acorda 60 credite, pentru specialitățile duble sunt necesare 240 credite), astfel, recomandarea este indeplinita. După elaborarea ordinului Ministrului Apărării nr.566 din 21.08.2019, prin care a fost aprobată o nouă metodologie de calculare și componența cheltuielilor de studii ale studenților, Academia Militară a Forțelor Armate calculează cheltuielile de studii ale studenților, conform noii Metodologii. În urma acestor acțiuni, cheltuielile anuale de instruire, care se iau în calcul pentru reținere în caz de eliberare, înaintea termenilor stabilite, s-au redus esențial. Totodată, la elaborarea acestui ordin, au fost luate în considerație propunerile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr.08/2-09/2743 din 29.09.2019 se anexează) privind ajustarea Metodologiei la proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a învățămîntului superior public”, elaborată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, această recomandare este pe deplin realizată. Pe problema în cauză, Academia Militară a prezentat și alte materiale (se anexează) În vederea realizării pe deplin al punctului 11 și 24, Academia Militară a Forțelor Armate a prezentat Certificate de evaluare externă a calității (Seria ÎS nr. 0091-0093 eliberate la 15.10.2019, se anexează), pentru o perioadă de 5 ani.

RO_6748_781-19_MA.pdf

11. Să reflecte în rapoartele financiare majorarea valorii inițiale a clădirilor supuse reparației capitale și să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile legale

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. A fost elaborate indicatii instructiv metodice (nr. 11/611 din 17.06.2019 (se anexeaza), inclusiv si despre reflectarea corecta in evidenta contabila si in rapoartele financiare, majorarea valorii initiale a cladirilor supuse reparatiilor capitale, care au fost aduse la cunoștinta la seminarul instructiv-metodic cu șefii serviciilor financiare din 24 mai 2019. Comandantii unitatilor/ institutiilor militare au raportat despre reflectarea in rapoartele financiare majorarea valorii initiale a cladirilor supuse reparatiilor capitale (actele confirmative se anexeaza). 2. Ministerul Apararii a inaintat Cancelariei de stat о interpelare (se anexeaza) in vederea restituirii sumei de 63,2 mii lei sau rambursarea acestei sume prin scutire de plata a chiriei pentru locatiune. Aceasta suma a fost utilizata pentru reparatia pensiunii Holercani, al carui proprietar este Cancelaria de stat, dar de mai multi ani este inchiriata de catre Ministerul Apararii. Insa, prin scrisoarea nr.56 din 12.06.2019 (se anexeaza), Cancelaria de stat a refuzat restituirea cheltuielilor pentru reparatie, argumentand ca, punctul 4.3 subpunctul 4.3.4 din contractul de locatiune, care prevede ca reparatiile se efectueaza din contul Ministerului Apararii. In prezent, Ministerul Apararii a mai adresat о scrisoare I.S. „Pensiune Holercani”, subordonata Cancelariei de stat (se anexeaza) in vederea scutirii de plata a chiriei pe suma reparatiilor capitale, efectuate de catre Ministerul Apararii. Totodata, Ministerul Apararii a luat act de aceasta constatare a auditorilor Curtii de Conturi, dupa care a informat comandantii (șefii) unitatilor/institutiilor militare și sefii serviciilor financiare in vederea neadmiterii pe viitor a astfel de neajunsuri. 3. Odata cu contabilizarea obiectelor noi construite la Baza de instruire Bulboaca prin programul GPOI, a fost inclusa in valoarea totala de bilant a lucrarilor de demolare a 3 edificii avariate in suma de 115,0 mii lei. Astfel, odata cu finalizarea lucrarilor la obiectele din programul GPOI, in perioada 17-24 iulie curent, la Centrul de instruire Bulboaca al Armatei Nationale a activat comisia de receptie a lucrarilor si predarea- primirea obiectelor noi catre Beneficiar (Brigada 2 infanterie motorizata) si respectiv catre Gestionarul direct (Centrul de instruire al Armatei Nationale, Bulboaca). Agenția administrare resurse si administrare patrimoniu a eliberat Brigazii 2 infanterie motorizata factura de luare la evidenta contabila 115.0 mii lei (Procesul - verbal nr.34 și nota contabila de luare la evidenta se anexeaza). Prin Factura fiscala (se anexeaza) AARAP a fost transmise Br.2 IM pentru a fi luate la evidenta contabila lucrarile de demolare a 3 edificii din Centrul de instruire Bulboca. Brigada II a raportat despre luarea la evidenta a bunurilor materiale.

RO_6748_781-19_MA.pdf

12. Să contabilizeze consecvent faptele economice la conturile distincte de cheltuieli.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Centru Comunicatii si informatica al Marelui Stat Major al Armatei Nationale a inregistrat in evidenta contabila lucrarile de reparatie a incaperilor Centrului de Reactie la Incidente Cibernetice al Fortelor Armate, in valoare de 428,5 mii lei, precum și a mobilierului procurat din contributia MA, in valoare de 57,8 mii lei, actele confirmative (se anexeaza). 2. Conform procesului-verbal nr.20 din 15.05.2019 și altor documente confirmative (se anexeaza) Centrul comunicatii și informatica au luat separat la evidenta contabila lucrarile și bunurile materiale, necatind ca suma totala de 60,7 mii lei, nu se regasește in clauzele contractuale. Contractele incheiate cu PNUD permite modificarea unor denumiri a bunurilor din contract. Ministerul Apararii a luat act de constatarile Curtii de Conturi si a dat indicatii sefilor respectivi in vederea neadmiterii pe viitor a astfel de incalcari și nu vor mai incheia astfel de contracte prin PNUD.

RO_6748_781-19_MA.pdf

13. Să corecteze în rapoartele financiare majorarea valorii inițiale a bunurilor procurate și să asigure ținerea evidenței contabile în conformitate cu prevederile legale

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Pe parcursul perioadei de audit aceasta recomandare a fost realizata. Conducerea Batalionului de garda a prezentat acte confirmative privind remedierea constatarilor Curtii de Conturi la aceasta recomandare (se anexeaza). Totodata, intru neadmiterea pe viitor a acestor nereguli, Directia planificare resurse financiare si tehnico- materiale a petrecut un sir de lectii instructiv metodice cu șefii serviciilor financiare, рrecum si controale in unitati/institutii militare, in vederea tinerii evidentei contabile si reflectarii corecte a taxelor vamale si de import la conturile respective.

RO_6748_781-19_MA.pdf

14. Să asigure legalizarea drepturilor patrimoniale asupra activelor nefinanciare gestionate, precum și înregistrarea în evidența contabilă.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Conform Legii bugetului pentru anul 2019, Ministerului Apararii i-au fost alocate 600,0 mii lei, pentru inregistrarea drepturilor patrimoniale și contabilizarea a 10 loturi de teren cu suprafata de 1099,6 ha. In scopul valorificarii surselor alocate au fost intreprinse urmatoarele actiuni: - au fost achizitionate servicii de evaluare a valorii de piata a bunurilor imobile, pentru 15 loturi de teren si includerea ulterioara a acestora in evidenta contabila; - au fost achizitionate servicii cadastrale la nivel de cladiri si incaperi izolate, pentru 28 de constructii aflate in gestiune, in scopul inventarierii, perfectarii dosarelor tehnice si inregistrarii cadastrale a acestora; - a fost incheiat contract de achizitionare a serviciilor cadastrale pentru inregistrarea drepturilor reale si gestiunii economice a patrimoniului imobiliar militar. Astfel, pentru 335 locuinfe de serviciu și 69 debarale a fost finalizat procesul de inregistrare și includere in evidenta contabila, iar pentru 10 loturi de teren a fost demarat procesul de inregistrare. Totodata mentionam, ca procesul de inregistrare a drepturilor patrimoniale asupra 10 loturi de teren cu suprafața de 1099,6 ha este unul complex si de durata. Astfel, in contextul prevederilor HG 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica, materialele cadastrale de delimitare a loturilor in cauza, intocmite anterior, au fost perfectate pe nou, conform cerintelor hotararii citate. In acest sens, la data de 02 iulie 2019 a fost expediata solicitarea nr. 70/1038 (se anexeaza) catre Agenția Proprietatii Publice privind emiterea ordinului cu privire la instituirea comisiilor de delimitare selectiva, care vor semna și coordona materialele cadastrale de delimitare a terenurilor administrate de Ministerul Apararii. Insa, pina in prezent Agenția Proprietatii Publice nu a emis ordinul mentionat. Astfel inregistrarea loturilor de teren este in proces de realizare. În bugetul Ministerului Apărării, pentru anul 2020, au fost alocate 200,0 mii lei necesare pentru înregistrarea a 10 loturi de teren. În prezent, problema constă în emiterea de către Agenția Proprietății Publice a ordinului cu privire la instituirea comisiilor de delimitare selectivă, care urmează să coordoneze și să semneze actele cadastrale. Ministerul Apărării a expediat mai multe interpelări privind urgentarea soluționării acestei probleme (interpelările se anexează). Totodată, se comunică că pe parcursul anului 2019, Ministerul Apărării a finalizat procesul de legalizare a drepturilor patrimoniale pentru 533 imobile administrative (scr.70/78 din 23.01.2020 se anexează).

RO_6748_781-19_MA.pdf

15. să respecte cadrul legal privind întocmirea corectă a schemei de încadrare.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Prin scrisoarea șefului J1 Directie personal și mobilizare nr.35/6/1200 (se anexeaza). La data de 12.06.2019 in Ministerul Finantelor a fost remisa schema de incadrare a MSM al Armatei Nationale, dar pina in prezent nu a fost examinata. Actualmente statutul de personal nou al MSM al Armatei Nationale este in proces de elaborare si urmeaza a fi prezentat spre avizare la Cancelaria de stat.

RO_6748_781-19_MA.pdf

16. Să asigure corectitudinea atribuirii mijloacelor utilizate pentru articolul „Servicii de transport”.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Cheltuielile pentru procurarea abonamentelor de transport public, unor angajati ai Ministerului Apararii, in suma de 5,9 mii lei, eronat au fost contabilizate la contul 273 900 „ Alte prestatii sociale ale angajatilor”. Aceste cheltuieli urmau a fi reflectate la contul 222400 „Cheltuieli de transport”. Insa, in prezent, aceste erori nu pot fi corectate, deoarece operatia contabila a fost efectuata in anul bugetar 2018, care deja este incheiat. Intru a nu admite astfel de erori pe viitor, pe 24 mai 2019, au fost petrecute lectii instructiv-metodice, la care au fost aduse la cunostinta modul de atribuire a cheltuielilor (operatiunilor economice) la conturile respective (nota-informativa DMI, se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

17. Să asigure utilizarea mijloacelor conform destinațiilor aprobate și înregistrarea corectă a operațiunilor economico-financiare.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Inregistrarea incorecta a cheltuielilor pentru trauma capatata peste hotare de militarul prin contract Vitalie Dercaci, in perioada aflarii in deplasare de serviciu, care au fost contabilizate la contul 273900 „Alte prestatii sociale ale angajatilor”, s-a efectuat din lipsa surselor financiare la art. de cheltuieli „Deplasari peste hotare”. Ministerul Apararii, in caz de neachitare urgenta a acestor cheltuieli, urma sa achite penalitati, cite 0,22 euro zi. In prezent, aceste erori nu pot fi corectate, deoarece operatia contabila a fost efectuata in anul bugetar 2018, care deja este incheiat. Intru a nu admite astfel de erori pe viitor, pe 24 mai 2019, au fost petrecute lectii instructiv-metodice, la care au fost aduse la cunoștinta modul de atribuire a cheltuielilor (operatiunilor economice) la conturile respective (nota-informativa DMI, (se anexeaza).

RO_6748_781-19_MA.pdf

18. să respecte cadrul normativ privind acordarea premiilor unice.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Pe data de 24 mai 20129 a fost desfasurat un seminar cu sefii serviciilor financiare ale unitatilor/institutiilor militare (materialele se anexeaza), la care a fost adusa la cunoștinta actele normative ce reglementeaza modul si conditiile de acordare a premiilor militarilor și angajatilor civili. 2. Totodata, au fost monitorizate cheltuielile fondului de salarizare, pe minister, achitate in semestrul I al anului 2019, in vederea determinarii sumelor economiei fondului de salarizare. Rezultatele monitorizarii au fost raportate Ministrului apararii, raportul (se anexeaza). In primul semestru al anului 2019, in cadrul unitatilor/ instituțiilor militare, nu au fost acordate premii banesti militarilor si angajatilor civili. Astfel, a fost respectat cadrul normativ privind acordarea premiilor.

RO_6748_781-19_MA.pdf

19. Să asigure restabilirea evidenței contabile cu ținerea în conformitate cu prevederile legale ale acesteia.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. In temeiul ordinului Ministrului apararii nr.4 din 09 ianuarie 2019 a fost numita in functie de sef serviciu financiar Centru comunicatii și informatica locotenent Ciocoi Carolina care a intrat in exercitiu funcției prin ordinul comandantului Centru nr.21 din 01 februarie 2019 (se anexeaza). 2. Dupa numirea in functia de șef serviciu financiar Centru comunicatii si informatica locotenent Ciocoi Carolina, au fost sistematizate toate documentele primare privind tranzactiile economice, incepind cu 01 iulie 2018, dupa care au fost trecute pe evidenta contabila a Centrului. (se anexeaza). Pe parcurs, documentele primare au fost cusute in mаре, conform normelor metodologice. 3. După primirea functiei de sef serviciu financiar a doamnei C. Ciocoi, evidenta contabila pentru perioada iulie - decembrie 2018 a fost restabilită pe deplin si in continuare evidenta contabila se tine in conformitate cu normele metodologice de tinere a evidentei contabile in entitatile bugetare (se anexeaza). 4. Intru redresarea situatiei privind clasificatia mijloacelor fixe și modul de calculare a uzurii pe fondurile fixe in Armata Natională, precum si inregistrarea lor la conturile distincte de cheltuieli, la specificul activitătii institutionale, a fost elaborat ordinul Ministrului aparării nr. 496 din 24 iulie 2019 „Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe și modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe in Armata Natională” (se anexează).

RO_6748_781-19_MA.pdf

20. Să asigure stabilirea indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili aferenți realizării obiectivelor de dezvoltare strategică și anuală.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: A fost solicitată informatia de la Directorii de programe privind completarea proiectului Programului bugetar cu noi indicatori de performantă (scrisorile se anexeaza). Au fost identificati și stabiliti alti indicatori de performantă, cuantificabili si măsurabili aferenti realizarii obiectivelor de dezvoltare strategică și anuală la planificarea si elaborarea propunerilor de buget pentru anul 2020 și programului strategic CBTM pentru anii 2021-2022 (se anexeaza). Conform datelor prezentate de Direcția politică de apărare și planificarea apărării (se anexează), recomandarea a fost realizată pe deplin. Astfel, la planificarea bugetară pentru anul 2020 și CBTM 2020-2022 au fost stabiliți noi indicatori de performanță cuantificabili și măsurabili, conform obiectivelor de dezvoltare strategică.

RO_6748_781-19_MA.pdf

21. să intensifice activitățile de asigurare și consiliere pentru consolidarea sistemului de control intern managerial.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. Pe data de 5 iulie curent Auditorul intern principal a desfasurat о ședinta de deschidere a misiunii de audit intern cu tema „Evaluarea functionalitatii sistemului de control intern managerial in cadrul Ministerului Aparării.”, in special conformitatea procedurilor existente cu actele normative in vigoare, pentru perioada 2018 - pină in prezent. (Agenda și planul misiunii de audit se anexeaza). 2. A fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului apărarii nr.80 din 06.02.2019 Cu privire la autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declaraliei de răspundere managerială. Serviciul audit intern nu a prezentat nici о informatie solicitata.

RO_6748_781-19_MA.pdf

22. Să implementeze pe deplin sistemul de control intern managerial, prin asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrării patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: 1. A fost elaborat Planul activitatilor Ministerului Apararii pentru anul 2019 si Registrul riscurilor privind realizarea activitatilor de baza ale Ministerului Apararii la acest Plan (se anexeaza). Asemenea Plan si Registru a fost elaborat pentru Armata Natională, restrictionat. 2. Directiile și sectiile aparatului central al Ministerului Aparării si Marelui Stat Major Unitatile și institutiile militare, conform telegramei nr.l1/807 (se anexeaza) au raportat si au prezentat acte confirmative si informații privind registrul riscurilor și descrierea grafica si/sau narative a proceselor operaționale (se anexeaza). Informatie de la auditorul intern principal nu a parvenit. 3. Conform Planului misiunii de audit intern, aprobat la 04.07.2019, data planificata pentru prezentarea raportului final privind misiunea de audit este 30.09.2019. Informatie de la auditorul intern principal privind mersul implementării sistemului de control intern managerial în Armata Natională nu a fost prezentat.

RO_6748_781-19_MA.pdf

23. să implementeze cerințele și recomandările auditului public extern în termenele stabilite.

response:
Scris.MA nr.11/940 din 22.08.2019: Cu referire la acreditarea studiilor superioare de licenta (ciclul I) Academia Militara a Forțelor Armate a fost evaluata în perioada 24-27 iunie 2019. Evaluarea s-a realizat conform ordinului Ministrului educatiei, culturii și cercetarii nr. 1213 din 13.08.2018, prin care a fost aprobat Calendarul aluarilor externe a calitații in vederea acreditarii programelor de studii superioare și Deciziei Agenției Nationale de Asigurare a Calitații in Educate și Cercetare (ANACEC) care a instituit Comisia de evaluare externa a calitații in vederea acreditarii programelor de studii superioare de licența: -1031.1 Conducerea subunitatilor de infanterie; -1031.2 Conducerea subunitatilor de artilerie; 1031.3 Conducerea subunitatilor de comunicații și informatica. Academia Militara a Forțelor Armate urmeaza sa primeasca Certificatul de acreditare in conformitate cu procedurile stabilite de ANACEC. Concluzie: acreditarea externa a instituției a fost realizata, recomandarea este indeplinita. Cu referire la stabilirea unui termen legal pentru desfasurarea in cadrul Ministerului Apararii a studiilor de licentă la specialitatile duble Ultima inmatriculare la specialitatile duble au avut loc in anul 2016. Incepand cu anul 2017, AMFA a trecut la studii de licenta la un singur domeniu de formare profesionala cu durata studiilor 3 ani - științe militare. Programele de studii sunt aprobate de catre Ministrul apararii la 01.08.2017 și avizate de catre Ministrul educatiei, culturii și cercetarii la 14.08.2017. Numerele de inregistrare la Ministerul Educatiei, Culturii și Cercetarii, pe specialități: - ISL 01-18-161 Conducerea subunitatilor de comunicatii și informatica; - ISL 01-18-162 Conducerea subunitatilor de artilerie; - ISL 01-18-163 Conducerea subunitatilor de infanterie. Numarul total de 180 credite de studiu semnifica ca studiile se desfașoara pe perioada de 3 ani la о singura specialitate (anual se acorda 60 credite, pentru specialitați duble sunt necesare 240 credite), astfel, recomandarea este indeplinita (actele confirmative, vezi punctul 11). 2) Recomandarea este in proces de realizare pe termen mediu, reieșind din sursele financiare alocate conform Programului CBTM (2019-2021). 1. A fost elaborat Planul activitatilor Ministerului Apararii pentru anul 2019 Registrul riscurilor a activitatilor de baza la acest Plan (se anexeaza). Asemenea Plan si Registru a fost elaborat pentru activitatea Armatei Nationale, restrictionat. Unitatile si institutiile militare au raportat și au prezentat acte confirmative despre descrierea narativa/grafica a proceselor. 1. La 24 mai 2019 au fost petrecute lectii instructiv- metodice cu sefii serviciilor financiare și logistice ale unitatilor si institutiilor militare privind aplicarea corecta a normelor metodologice de tinere a evidentei contabile pe mijloacele fixe, la conturile respective; 2. Unitatile și institutiile militate implicate in procesul de audit au prezentat acte confirmative privind Remedierea erorilor si reflectarea corecta in evidenta contabila a mijloacelor fixe (recomandarea nr.4 și 8). Raportul consolidat privind remedierea situatiilor constatate și implementarea recomandarilor Curtii de Conturi, oglindite in Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apararii, incheiate la 31 decembrie 2018, a fost intocmit, generalizat și prezentat Curtii de Conturi (nr.11/940 din 22.08.2019), cu anexarea actelor confirmative.

RO_6748_781-19_MA.pdf

Cerinte (0)